Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.2: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG.

III.2: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG.

Tải bản đầy đủ - 0trang

phẩm. Cơng việc này đòi hỏi kế tốn phải chú ý đến các khoản chi phí phát

sinh trong kỳ để tập hợp và tính giá thành sản phẩm.

Ngồi ra việc phân bổ nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong kỳ cũng

góp phần ảnh hưởng khơng nhỏ đến kế tốn tập hợp chi phí và xác định giá

thành sản phẩm. Giá thành còn liên quan đến các bảng biểu như phân bổ

lương công nhân, khấu hao tài sản cố định. Trích đúng phân bổ đúng đối

tượng như hao mòn, ngun vật liệu, lương và các khoản phải trích theo

lương.

Cơng ty phải thiết lập bộ máy kế toán, bộ máy quản lý hồn chỉnh hơn

và quan tâm đến kế tốn tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm chúng ta

mới có thể xác định đúng các khoản chi phí đã dùng trong kỳ và các khoản

chi phí trả trước, trích trước để từ đó tính giá thành sản phẩm một cách chính

xác. Bất cứ bộ máy kế tốn nào của loại hình cơng ty nào cũng cần cải tiến sẽ

đem lại hiệu quả thiết thực cho quá trình sản xuất kinh doanh của cơng ty.

Trong đó cải tiến khâu hạch tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm tạo nên sức

thuyết phục đối với khách hàng.

* Nội dung những kiến nghị cải tiến và cách thức tiến hành nhằm

hồn thiện cơng tác kế toán:

Khi chuyển sang nền kinh tế mới với sự hoạt động linh hoạt thị trường

các công ty cần phải thích nghi với sự linh hoạt đó. Những chế độ, phương

pháp khác nhau cần áp dụng để phát triển trong nền kinh tế. Các bộ phận

phòng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm áp dụng

triệt để sao cho hoạt động kế toán đạt hiệu quả cao nhất. Do vậy kế toán phải

chuyển đổi sao cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong doanh

nghiệp sản xuất việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phải có một

kế tốn phụ trách về vấn đề này, Chính vì quản lý giá thành và các khoản chi

phí là cần thiết cho nên có một bộ phận kế tốn riêng làm cơng tách hạch tốn

thì hiệu quả hoạt động sẽ cao hơn.44Để hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được chính

xác kịp thời, tính đúng, tiến tới tính đủ phục vụ các chi phí cần thiết để sản

xuất và tiêu thụ sản phẩm phục vụ tốt hạch toán kinh tế, theo em cần phải

giải quyết tốt những vấn đề có tính chất phương pháp luận về hạch tốn chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm như sau:

- Quy hoạch đúng đắn nội dung chi phí bao gồm trong giá thành sản

phẩm, cách phân loại chi phí, phương pháp tính tốn phân bổ chi phí, phương

pháp tính giá đảm bảo tính thống nhất trong kế hoạch hoá và hạch toán giá

thành.

- Nhận thức đầy đủ về đối tượng hạch tốn chi phí và đối tượng tính giá

thành để vận dụng đúng đắn.

- Xây dựng quy trình hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm hợp lý trong đơn vị.

Qua nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, em nhận thấy hiện nay công ty có

thể vận dụng một số biện pháp hạ giá thành sau đây:

- Đối với khoản chi phí vật liệu:

Trong sản phẩm của công ty vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nên việc tiết

kiệm vật liệu là một trong những phương hướng chính để hạ giá thành sản

phẩm. Vì vậy, cơng ty cần tăng cường một số biện pháp quản lý để có thể

tránh lãng phí về vật liệu đặc biệt là nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng rất

lớn trong các khoản chi phí thu mua vật liệu.

- Đối với tiền lương cơng nhân sản xuất:

Nên khuyến khích áp dụng sáng kiến trong q trình lao động, có chế

độ thưởng phạt kịp thời để nâng cao cường độ và năng suất lao động. Đặc biệt

đối với tiền lương trực tiếp phải xây dựng một định mức kinh tế kỹ thuật hợp

lý, chính xác, đảm bảo tính đúng, tính đủ sức lao động mà người công nhân

bỏ ra. Đồng thời phát huy chức năng của tiền lương, là đòn bẩy kinh tế tạo

điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm và là một trong những nguyên nhân

nhằm hạ giá thành sản phẩm.

- Đối với chi phí quản lý:45Vì đây là chi phí gián tiếp để tạo ra sản phẩm, do đó, cơng ty nên tìm

cách giảm khoản mục chi phí này càng nhiều càng tốt, đồng thời nâng cao

trình độ và năng lực của nhân viên quản lý. Sắp xếp và tổ chức bộ máy quản

lý gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả cao.PHẦN KẾT LUẬN

Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực kế tốn nói chung và đặc biệt

là kế tốn tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phải luôn luôn xây dựng

và không ngừng cải tiến hồn thiện cơng tác kế tốn nhằm đáp ứng yêu cầu

ngày càng cao của công tác quản lý và phát huy cao độ vai trò cơng tác quản

lý, phát huy vai trò kế tốn giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty một cách thường xuyên liên tục.

Qua nghiên cứu lý luận thực tế tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế

xây dựng đã giúp em nhân thức đúng đắn rằng: “ xây dựng cơ bản là ngành

sản xuất giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó sản xuất ra tài

sản cố định cho đất nước ”. Bởi vậy việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá

thành sản phẩm là một công việc hết sức quan trọng của công ty.

Khi thực tập ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, em đã nhận

được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn và các nhân viên trong

phòng kế tốn, các phòng ban khác của công ty với sự cố gắng của bản thân

em đã hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Tổ chức tập hợp chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây

dựng ”.

Do trình độ kiến thức còn bị hạn chế nên chắc chắn trong chuyên đề

này em khơng thể tránh khỏi những sai sót vì vậy em rất mong nhận được ý

kiến đòng góp chỉ bảo của các thầy cơ giáo trong khoa tài chính kế tốn để em46có điều kiện bổ xung và nâng cao trình độ kiến thức của mình nhằm phục vụ

tốt hơn trong cơng tác học tập và hồn thiện chun đề này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vương Văn Quang và

các cán bộ phòng kế tốn của Cơng ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng đã

quan tâm giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề này.

Hà Nội: 01/06/200247MỤC LỤC

Tran

g

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT........................3

I.1: CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.....................3

I.1.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.........3

I.1.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản

phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:..................................4

I.2: ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ

SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN

XUẤT......................................................................8

I.2.1: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất.. .8

I.2.2: Phương pháp kế tốn chi phí sản xuất....................10

I.3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH

TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT..........................17

I.3.1: Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.........17

I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh

nghiệp sản xuất...............................................................19

I.3.3: Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp

sản xuất...........................................................................20

I.4: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ

TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT (THEO CÁC HÌNH THỨC KẾ

TỐN)..................................................................22

PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH

NGHIỆP SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ

THIẾT KẾ XÂY DỰNG.................................................25

II.1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC KẾ

TOÁN Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY

DỰNG...................................................................2548II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty Tư vấn đầu tư và thiết

kế xây dựng.....................................................................25

II.1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn ở Cơng ty Tư vấn

đầu tư và thiết kế xây dựng.............................................27

II.2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG.. .30

II.2.1:Tổ chức cơng tác chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm sản xuất tại Cơng ty Tư vấn đầu tư và thiết kế

xây dựng:.........................................................................30

II.2.2: Kế toán tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Cơng

ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.............................32

II.2.3: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất ở Cơng ty Tư vấn

đầu tư và thiết kế xây dựng.............................................40

II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản

phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây

dựng.................................................................................40

II.3: CÁC LOẠI SỔ CHI TIẾT, SỔ TỔNG SỬ DỤNG TRONG

KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN

PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ

THIẾT KẾ XÂY DỰNG..............................................41

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC

KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN

PHẨM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG

TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở CÔNG

TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG...............42

III.1: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN

PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT................42

III.2: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ

XÂY DỰNG............................................................4349PHẦN KẾT LUẬN.......................................................4650Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.2: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×