Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

6

Khoa Kinh tếSơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty TNHH Việt ĐơngGiám đốcPhòng kỹ thuật

vật tưKho

vật tưKho TP,

hàng hốPhòng Tài

chính Kế

tốnPhân

xưởng

SXBan

bảo vệ* Giám đốc: Là đại diện pháp nhân của Công ty, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động

chung của Công ty theo đúng kế hoạch, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của

Công ty trước Nhà nước. Có quyền ra mệnh lệnh, chỉ thị trong Công ty vào sản xuất

kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, có quyền xử phạt khen thưởng đối với

cán bộ nhân viên dưới quyền.

* Phòng kỹ thuật, vật tư: Có chức năng quản lý, bảo quản kho vật tư hàng hoá

trong phạm vi được giao. Tham mưu về mặt kỹ thuật, cơng nghệ, an tồn vệ sinh môi

trường và một số vấn đề liên quan khác. Tạo điều kiện cho việc sản xuất kinh doanh

trong Công ty liên tục phát triển, ổn định, có hiệu quả.Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6

Báo cáo thực tập7

Khoa Kinh tế

- Nhiệm vụ:

+ Căn cứ vào nhu cầu và thông tin trên thị trường, các đơn đặt hàng để đưa ra kế

hoạch mua vật tư, hàng hóa, kế hoạch giá thành sản phẩm, kế hoạch sản lượng sản

xuất.

+ Thực hiện thu mua cung ứng vật tư cho xí nghiệp.

+ Quản lý kho vật tư tại Công ty.

+ Đề xuất các giải pháp kỹ thuật hữu hiệu nhằm góp phầm tăng năng suất lao

động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, an tồn cho con người và

thiết bị.

+ Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng trong công ty. Tham gia lập

biên bản các sự cố thiết bị, tai nạn lao động

+ Lập các biện pháp kỹ thuật, các đơn đặt hàng vật tư sửa chữa cũng như các đơn

đặt hàng dự phòng sửa chữa thay thế, thưc hiện lĩnh vật tư.

+ Kiểm tra, chịu trách nhiệm nghiệm thu chất lượng sản phẩm, nguyên liệu, kiểm

tra thành phẩm của các phân xưởng, thực hiện trong kỳ kế hoạch.

+Xây dựng và hướng dẫn, các quy trình vận hành, quy trình cơng nghệ, nội quy

an tồn vệ sinh v.v…

+Triển khai thực hiện các dụng cụ kiểm tra đo lường đặc trưng, kèm cặp nâng

bậc, huấn luyện an tồn lao động trong Cơng ty.

+Lưu giữ tồn bộ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật an tồn vệ sinh mơi trường, các định

mức kỹ thuật, các dụng cụ và phương tiện kiểm tra kỹ thuật cần thiết.

- Quyền hạn:

+ Có quyền ngừng sản suất khi thấy nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người

lao động và thiết bị, đồng thời báo cáo lên cấp trên, đề xuất biện pháp xử lý.

+ Có quyền kiểm tra lập biên bản và quy trách nhiệm đề nghị xử lý kỷ luật các

trường hợp vi phạm quy trình sản xuất quy tắc an tồn.

+ Có quyền tham gia vào các đề án sản xuất mới, mở rộng sản xuất, cải tiến công

nghệ… trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

- Mối quan hệ: Quan hệ bình đẳng và ngang hàng với phòng ban, phân xưởng

trong Công ty, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của giám đốc giao.Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6

Báo cáo thực tập8

Khoa Kinh tế

* Phòng tài chính kế tốn: Có chức năng quản lý tồn bộ vốn, vật tư, tài sản của

Công ty.

- Nhiệm vụ

+ Chịu trách nhiệm với giám đốc về việc thực hiện các chế độ chính sách tài

chính, kế tốn của nhà nước

+ Kiểm tra thường xuyên về việc thực hiện các chỉ tiêu của Cơng ty, sử dụng có

hiệu quả và bảo tồn vốn, phát triển vốn, thơng qua việc giám sát bằng đồng tiền để

giúp giám đốc nắm bắt được tồn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty

+ Phân tích tình hình hoạt động kinh tế hàng tháng, quý, năm để chủ động trong

hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh, quyết toán lương thuế, lập kế hoạch thanh,

quyết toán.

+ Giúp giám đốc hướng dẫn các bộ phận trong Công ty thực hiện đầy đủ chế độ

ghi chép ban đầu phục vụ việc điều hành hàng ngày mọi hoạt động của Công ty.

+ Tham gia tổ chức công tác kiểm kê tài sản cố định, tài sản vốn, vật tư..., tổ chức

quản lý vốn, hồ sơ theo qui định.

+ Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ đến các phòng ban phân

xưởng theo tháng, quý năm, tham gia xây dựng các phương án khốn chi phí, khoán

lương, khoán vật tư thiết bị. Quyết toán tiêu hao vật tư hàng tháng cho các phân xưởng

trong Công ty

+ Xây dựng các kế hoạch tài chính, vốn hàng kỳ phục vụ sản xuất kinh doanh và

dịch vụ của Công ty. Xây dựng kế hoạch giá thành, giá bán, nắm vững giá cả vật tư

từng thời điểm để tham mưu kịp thời nơi mua bán có hiệu quả nhất

+ Tổ chức và thực hiện công tác tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ của Cơng ty và

thanh tốn bán hàng.

+ Lập báo cáo thống kê, báo cáo tài chính thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác

do giám đốc Công ty giao.

- Quyền hạn:

+ Giám sát kiểm tra và đôn đốc, các phòng ban, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ

kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công tác quản lý kinh tế, quản lý tài sản, vật tư

tài chính … được giám đốc Công ty giao hàng tháng, hàng quý, hàng năm.Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6

Báo cáo thực tập9

Khoa Kinh tế

+ Có quyền từ chối khơng nhận các hố đơn, chứng từ khơng hợp lệ hoặc các báo

cáo số liệu chưa đúng với chế độ thống kê kế tốn tài chính của Cơng ty và của Nhà

nước đối với cá nhân, phân xưởng, phòng ban trong và ngồi Cơng ty.

+ Trong q trình thực hiện nhiệm vụ về tài chính nếu có trường hợp chưa thống

nhất cách giải quyết có quyền báo cáo lên lãnh đạo và chịu trách nhiệm vê việc đó.

+ Có quyền tham gia vào ban, ngành tổ tư vấn của Công ty theo chức năng nhiệm

vụ của phòng.

- Mối quan hệ: Quan hệ bình đẳng, ngang cấp với các phòng ban, phân xưởng

trong Công ty, cung cấp thông tin, phối hợp và tham gia thực hiện các nhiệm vụ của

giám đốc giao. Quan hệ giao dịch với khách hàng của Công ty nhằm ổn định phát triển

và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

* Phân xưởng sản xuất: Nơi diễn ra hoạt động sản xuất chính của doanh nghiệp

* Ban bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và quản lý người ra vào trong Cơng ty đảm bảo

an tồn cho sản xuất cũng như tài sản của Công ty.

3. Đặc điểm về tổ chức sản xuất

Công ty tổ chức sản xuất thiết bị điện trên diện tích 2000 m 2 nên việc bố trí sắp

xếp các khu vực là tương đối thuận lợi cho việc chuyển vật liệu, thành phẩm hay nửa

thành phẩm từ kho này sang kho kia. Hay nói cách khác do xắp xếp các khu vực hợp

lý khoa học nên việc luân chuyển giữa các bộ phận sản xuất đảm bảo nhanh gọn từ

khâu đưa vật liệu vào đến khâu cuối cùng là tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

- Về tổ chức sản xuất: Cơng ty có quy mơ vừa nên chỉ thành lập 2 phân xưởng

sản xuất.

Phân xưởng cơ khí: Có nhiệm vụ gia cơng các loại vật liệu như sắt, tôn... để tạo

nên khung máy hàn.

Phân xưởng lắp ráp: Có nhiệm vụ cuốn dây để tạo nên cuộn sơ cấp, cuộn thứ

cấp của máy. Đồng thời phân xưởng này tập hợp các chi tiết của máy để tạo nên sản

phẩm hoàn chỉnh.Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6

Báo cáo thực tập10

Khoa Kinh tếQuy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm máy hàn

ĐồngcấpQuấn

Tẩm

LắpTơnThàn

h ruột

máyThử

điệnSơn

vân

búaKCSLắpLắp sun từNhập

khoĐục lỗ

Lấy dấuSắtgó

c các

loạiTôn

các

loạiCắtCắtUốnKhoaHànnDậpUốnSơn

chốn

g gỉSơn

chốn

g gỉNguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6

Báo cáo thực tậpKhungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×