Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ GIA

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ GIA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội50Khoa kinhtếSau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty TNHH Dương Phú Gia em đã

thấy được phần nào sự linh hoạt của công tác kế tốn trên thực tế tại Cơng ty.

Hoạt động kinh doanh cũng như về tổ chức bộ máy ở mỗi Cơng ty đều có những

đặc trưng riêng và được thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với Công ty

nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định. Với việc áp dụng quyết định

15/2006/QĐ-BTC, kế tốn Cơng ty khơng chỉ áp dụng cho đúng và đầy đủ các

quy định mà còn vận dụng một cách sáng tạo, năng động.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Công ty đang ngày càng mở rộng

về quy mô và cơ cấu hoạt động, khơng ngừng hồn thiện đổi mới về mọi mặt

nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu về năng lực, đáp ứng nhu cầu về chất

lượng.

3.2 Nhận xét và một vài ý kiến nhằm nâng cao công tác kế tốn tại Cơng ty

TNHH Dương Phú Gia

3.2.1 Ưu điểm

Hình thức tổ chức hạch toán kế toán, hệ thống tài khoản sổ sách được áp

dụng tại Công ty phục vụ cho tổ chức Cơng tác kế tốn các phần hành kế tốn

tương đối phù hợp với Cơng ty.

Về tổ chức bộ máy kế tốn ở Cơng ty: Kế tốn trưởng điều hành trực tiếp

nhờ vậy các mối quan hệ trong bộ máy kế toán trở nên đơn giản nhưng vẫn đảm

bảo tính linh hoạt và chính xác.

Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định ở Công ty là khấu hao theo đường

thẳng rất phù hợp với đặc điểm của Công ty. Đây cũng là phương pháp đơn giản,

dễ tính. Mức kháo hao được phân bổ vào giá thành một cách đầy đủ, chính xác

làm giá thành ổn định hơn.

Cơng ty mở sổ kế toán phản ánh cho từng sản phẩm, nhờ đó cơng tác hạch

tốn chi phí sản xuất và tính giá thành trở nên dễ dàng, chính xác, góp phần đảm

bảo phản ánh đúng kết quả kinh doanh của Cơng ty.

3.2.2 Những mặt còn hạn chế

 Việc ln chuyển chứng từ kế toán

SV: Phạm Thùy Dung,Lớp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTrường ĐH Công nghiệp Hà Nội51Khoa kinhtếChứng từ là căn cứ để kế tốn quản lý chi phí và ghi sổ kế toán cho hợp lý

hco nên việc luân chuyển chứng từ kịp thời là rất cần thiết. Song với hình thức

kế tốn "Chứng từ ghi sổ" nên hệ thống chứng từ, sổ sách nhiều nên việc vào sổ

mất rất nhiều thời gian, có thể dẫn đến bỏ sót...

 Hạch tốn chi tiết ngun vật liệu

Hiện nay, Cơng ty đang áp dụng phương pháp ghi thẻ song song để hạch

toán chi tiết nguyên vật liệu. Đây là phương pháp đơn giản nhưng không phù

hợp với công tác kế tốn tại Cơng ty, vì cơng tác ghi chép nhập - xuất - tồn kho

giữa kế toán và thủ kho bị trùng lặp, càng nhiều danh điểm vật tư càng bộc lộ

yếu điểm này.

3.2.3. Một số kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế trên

Để giảm bớt khối lượng cơng việc cho các nhân viên kế tốn Cơng ty nên

áp dụng hình thức kế tốn "Nhật ký chung". Hình thức này có đặc điểm là tách

rời hạch tốn theo thời gian và hệ thống trên hai loại sổ khác nhau, tách rời hạch

toán tổng hợp và chi tiết. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải ghi trên

sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian và định

khoản kế tốn của nghiệp vụ đó, sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký để ghi vào

Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Với cách ghi chép đơn giản, hình thức này

phù hợp với Cơng ty, thuận tiện cho việc sử dụng máy vi tính

Thay vì sử dụng phương pháp ghi thẻ song song Công ty nên sử dụng

phương pháp sổ số dư thay cho phương pháp ghi thẻ song song. Vì ngồi việc

khắc phục được sự ghi chép trùng lặp trong quá trình ghi chép số liệu, phương

pháp sổ số dư còn có ưu điểm khác phù hợp với đặc điểm Công ty như chủng

loại nguyên vật liệu, sản phẩm phong phú, số lượng lớn, công việc nhập - xuất

liên tục.KẾT LUẬNSV: Phạm Thùy Dung,Lớp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTrường ĐH Công nghiệp Hà Nội52Khoa kinhtếĐất nước ta đang bước vào thời kỳ Cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc

biệt khi vừa gia nhập tổ chức Thương mại WTO, hàng ngày có rất nhiều Cơng ty

mới được thành lập, đồng thời cũng có rất nhiều Cơng ty bị phá sản. Sự cạnh

tranh của các Công ty với nhau để tồn tại diễn ra vô cùng khốc liệt, bộ phận kế

tốn có vai trò quan trọng, một phần quyết định sự tồn tại của Công ty

Với kiến thức, kinh nghiệm và tư duy lý luận còn hạn chế, báo cáo thực

tập của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự tham gia

góp ý của Cơng ty TNHH Dương Phú Gia để em hồn thành tốt báo cáo của

mình đồng thời có cơ sở để em viết chuyên đề thực tập của mình. Đặc biệt em

xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo - Thạc sỹ Trương Thanh Hằng đã

hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo đã giúp em hồn thành báo cỏo ny.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Phm Thựy Dung,Lp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTrường ĐH Công nghiệp Hà Nội53Khoa kinhtếMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ

GIA.............................................................................................................................................2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Dương Phú Gia.........................2

1.1.1. Giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2000.......................................................................2

1.1.2. Giai đoạn từ 2001 đến nay...........................................................................................2

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Dương Phú

Gia..............................................................................................................................................3

1.2.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Dương Phú Gia...................3

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm..................4

1.2.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất........................................................................................4

1.2.2.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm..................................................4

1.3. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý của công ty TNHH Dương Phú Gia......................6

PHẦN 2: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ

GIA...........................................................................................................................................10

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Dương Phú Gia.......................................10

2.2. Hệ thống sổ sách Cơng ty sử dụng để hạch tốn...........................................................12

2.2.1. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế tốn........................................................12

2.2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ sách kế toán..............................................................14

2.2.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán......................................................................................14

2.2.2.2. Hệ thống sổ kế toán................................................................................................15

2.2.2.3 Hệ thống báo cáo tài chính......................................................................................16

2.3. Mối quan hệ cung cấp thơng tin giữa phòng kế tốn và các phòng ban chức năng

khác trong Cơng ty..................................................................................................................16

2.4. Các phần hành kế tốn chủ yếu tại Cơng ty TNHH Dương Phú Gia.........................17

2.4.1 Kế tốn vốn bằng tiền.................................................................................................17

2.4.1.1. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền mặt....................................................................17

2.4.1.2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng...............................................................................18

2.4.2 Hạch toán kế tốn ngun vật liệu, Cơng cụ dụng cụ..............................................22

2.4.2.1 Đặc điểm và yêu cầu quản lý của nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ...................22

2.4.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, cơng cụ dụng cụ.................................................24

2.4.2.3. Kế tốn tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ...........................................................27SV: Phạm Thùy Dung,Lớp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTrường ĐH Cơng nghiệp Hà Nợi54Khoa kinhtế

2.4.2.4. Trích một số chứng từ, sổ sách kế tốn tại cơng ty...............................................29

2.4.3. Kế toán TSCĐ.............................................................................................................36

2.4.3.1. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ..................................................................................36

2.4.3.2.Chứng từ, sổ sách và tài khoản kế toán sử dụng...................................................36

2.4.3.3. Đánh giá TSCĐ.......................................................................................................38

2.4.3.4. Trích một số chứng từ, sổ sách kế tốn tại Cơng ty..............................................38

2.4.4 Kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương....................................................40

2.4.4.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của tiền lương và các khoản trích theo lương....................40

2.4.4.2. Phân loại lao động và phân loại quỹ lương, quỹ thưởng......................................41

2.4.4.2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương.........................42

2.4.4.3 Hạch toán chi tiết, tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương................43

2.4.5.Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.............................................46

2.4.5.1. Đối tượng hạch tốn chi phí và tính giá thành.....................................................46

2.4.5.2. Phương pháp tính giá thành tại công ty TNHH Dương Phú Gia........................47

2.4.5.3. Hạch tốn chi tiết và tổng hợp kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm.....................................................................................................................................47

2.4.6 Kế tốn tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh..................................48

2.4.6.1 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm..............................................................................48

2.4.6.2. Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.......................................49

2.4.6.3 Hạch toán tổng hợp và chi tiết kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả

kinhh doanh.........................................................................................................................50

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH

DƯƠNG PHÚ GIA.................................................................................................................53

3.1 Một số thu hoạch...............................................................................................................53

3.2 Nhận xét và một vài ý kiến nhằm nâng cao cơng tác kế tốn tại Cơng ty TNHH

Dương Phú Gia........................................................................................................................53

3.2.1 Ưu điểm.......................................................................................................................53

3.2.2 Những mặt còn hạn chế.............................................................................................54

3.2.3. Một số kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế trên....................................54

KẾT LUẬN..............................................................................................................................55SV: Phạm Thùy Dung,Lớp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ GIA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×