Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nhận xét và một vài ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán tại Công ty TNHH Dương Phú Gia

2 Nhận xét và một vài ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán tại Công ty TNHH Dương Phú Gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội51Khoa kinhtếChứng từ là căn cứ để kế tốn quản lý chi phí và ghi sổ kế toán cho hợp lý

hco nên việc luân chuyển chứng từ kịp thời là rất cần thiết. Song với hình thức

kế tốn "Chứng từ ghi sổ" nên hệ thống chứng từ, sổ sách nhiều nên việc vào sổ

mất rất nhiều thời gian, có thể dẫn đến bỏ sót...

 Hạch tốn chi tiết ngun vật liệu

Hiện nay, Cơng ty đang áp dụng phương pháp ghi thẻ song song để hạch

toán chi tiết nguyên vật liệu. Đây là phương pháp đơn giản nhưng khơng phù

hợp với cơng tác kế tốn tại Cơng ty, vì cơng tác ghi chép nhập - xuất - tồn kho

giữa kế toán và thủ kho bị trùng lặp, càng nhiều danh điểm vật tư càng bộc lộ

yếu điểm này.

3.2.3. Một số kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế trên

Để giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên kế tốn Cơng ty nên

áp dụng hình thức kế tốn "Nhật ký chung". Hình thức này có đặc điểm là tách

rời hạch tốn theo thời gian và hệ thống trên hai loại sổ khác nhau, tách rời hạch

toán tổng hợp và chi tiết. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải ghi trên

sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian và định

khoản kế tốn của nghiệp vụ đó, sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký để ghi vào

Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Với cách ghi chép đơn giản, hình thức này

phù hợp với Công ty, thuận tiện cho việc sử dụng máy vi tính

Thay vì sử dụng phương pháp ghi thẻ song song Công ty nên sử dụng

phương pháp sổ số dư thay cho phương pháp ghi thẻ song song. Vì ngồi việc

khắc phục được sự ghi chép trùng lặp trong quá trình ghi chép số liệu, phương

pháp sổ số dư còn có ưu điểm khác phù hợp với đặc điểm Công ty như chủng

loại nguyên vật liệu, sản phẩm phong phú, số lượng lớn, công việc nhập - xuất

liên tục.KẾT LUẬNSV: Phạm Thùy Dung,Lớp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTrường ĐH Công nghiệp Hà Nội52Khoa kinhtếĐất nước ta đang bước vào thời kỳ Cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc

biệt khi vừa gia nhập tổ chức Thương mại WTO, hàng ngày có rất nhiều Cơng ty

mới được thành lập, đồng thời cũng có rất nhiều Cơng ty bị phá sản. Sự cạnh

tranh của các Công ty với nhau để tồn tại diễn ra vô cùng khốc liệt, bộ phận kế

tốn có vai trò quan trọng, một phần quyết định sự tồn tại của Công ty

Với kiến thức, kinh nghiệm và tư duy lý luận còn hạn chế, báo cáo thực

tập của em khơng tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự tham gia

góp ý của Cơng ty TNHH Dương Phú Gia để em hoàn thành tốt báo cáo của

mình đồng thời có cơ sở để em viết chuyên đề thực tập của mình. Đặc biệt em

xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cơ giáo - Thạc sỹ Trương Thanh Hằng đã

hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo đã giúp em hoàn thành báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Phm Thựy Dung,Lp LTTC H KT2-K1Báo cáo thực tậpTrường ĐH Công nghiệp Hà Nội53Khoa kinhtếMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ

GIA.............................................................................................................................................2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Dương Phú Gia.........................2

1.1.1. Giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2000.......................................................................2

1.1.2. Giai đoạn từ 2001 đến nay...........................................................................................2

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Dương Phú

Gia..............................................................................................................................................3

1.2.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Dương Phú Gia...................3

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm..................4

1.2.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất........................................................................................4

1.2.2.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm..................................................4

1.3. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý của công ty TNHH Dương Phú Gia......................6

PHẦN 2: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ

GIA...........................................................................................................................................10

2.1. Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty TNHH Dương Phú Gia.......................................10

2.2. Hệ thống sổ sách Công ty sử dụng để hạch toán...........................................................12

2.2.1. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế tốn........................................................12

2.2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ sách kế toán..............................................................14

2.2.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán......................................................................................14

2.2.2.2. Hệ thống sổ kế toán................................................................................................15

2.2.2.3 Hệ thống báo cáo tài chính......................................................................................16

2.3. Mối quan hệ cung cấp thơng tin giữa phòng kế tốn và các phòng ban chức năng

khác trong Cơng ty..................................................................................................................16

2.4. Các phần hành kế tốn chủ yếu tại Cơng ty TNHH Dương Phú Gia.........................17

2.4.1 Kế tốn vốn bằng tiền.................................................................................................17

2.4.1.1. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền mặt....................................................................17

2.4.1.2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng...............................................................................18

2.4.2 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ..............................................22

2.4.2.1 Đặc điểm và yêu cầu quản lý của nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ...................22

2.4.2.2. Kế tốn chi tiết ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ.................................................24

2.4.2.3. Kế tốn tổng hợp vật liệu, cơng cụ dụng cụ...........................................................27SV: Phạm Thùy Dung,Lớp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTrường ĐH Cơng nghiệp Hà Nợi54Khoa kinhtế

2.4.2.4. Trích một số chứng từ, sổ sách kế tốn tại cơng ty...............................................29

2.4.3. Kế toán TSCĐ.............................................................................................................36

2.4.3.1. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ..................................................................................36

2.4.3.2.Chứng từ, sổ sách và tài khoản kế toán sử dụng...................................................36

2.4.3.3. Đánh giá TSCĐ.......................................................................................................38

2.4.3.4. Trích một số chứng từ, sổ sách kế tốn tại Cơng ty..............................................38

2.4.4 Kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương....................................................40

2.4.4.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của tiền lương và các khoản trích theo lương....................40

2.4.4.2. Phân loại lao động và phân loại quỹ lương, quỹ thưởng......................................41

2.4.4.2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương.........................42

2.4.4.3 Hạch toán chi tiết, tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương................43

2.4.5.Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.............................................46

2.4.5.1. Đối tượng hạch tốn chi phí và tính giá thành.....................................................46

2.4.5.2. Phương pháp tính giá thành tại cơng ty TNHH Dương Phú Gia........................47

2.4.5.3. Hạch tốn chi tiết và tổng hợp kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm.....................................................................................................................................47

2.4.6 Kế tốn tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh..................................48

2.4.6.1 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm..............................................................................48

2.4.6.2. Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.......................................49

2.4.6.3 Hạch toán tổng hợp và chi tiết kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả

kinhh doanh.........................................................................................................................50

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH

DƯƠNG PHÚ GIA.................................................................................................................53

3.1 Một số thu hoạch...............................................................................................................53

3.2 Nhận xét và một vài ý kiến nhằm nâng cao cơng tác kế tốn tại Cơng ty TNHH

Dương Phú Gia........................................................................................................................53

3.2.1 Ưu điểm.......................................................................................................................53

3.2.2 Những mặt còn hạn chế.............................................................................................54

3.2.3. Một số kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế trên....................................54

KẾT LUẬN..............................................................................................................................55SV: Phạm Thùy Dung,Lớp LTTC ĐH KT2-K1Báo cáo thực tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nhận xét và một vài ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán tại Công ty TNHH Dương Phú Gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×