Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của công ty.

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Truờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 37

Khoa Kinh

tế

đại diện cho hội đồng quản trị là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, trợ

giúp cho công việc của chủ tịch hội đồng quản trị là phó chủ tịch hội đồng quản

trị và các uỷ viên hội đồng quản trị trong đó 1 uỷ viên kiêm nhiệm chức phó

giám đốc. Ban giám đốc có nhiệm vụ ban hành các quyết định và điều hành

chung mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất của công ty, chịu trách nhiệm trước

pháp luật về mọi hoạt động của công ty. Trực tiếp phụ trách việc kinh doanh, tổ

chức cán bộ, quyết định phân phối thu nhập, mức đầu tư, quy mô đầu tư .

Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:

Hội đồng quản trị bao gồm 4 người: 1 Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm

GĐ, 1 Phó chủ tịch hội đồng quản trị và 2 uỷ viên hội đồng quản trị (trong đó 1

uỷ viên sẽ kiêm PGĐ).

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm GĐ là ông Mạc Tống Ngọc, người chịu

trách nhiệm trực tiếp trước Sở kế hoạch và đầu tư, Bộ thương mại và trước pháp

luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Là đại diện pháp nhân của

công ty và quản lý mọi mặt trong cơng ty.

Các phó chủ tịch HĐQT, uỷ viên HĐQT và PGĐ là người trực tiếp điều

hành quản lý của công ty theo sự phân công của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm

GĐ và chịu trách nhiệm trước GĐ, HĐQT và trước pháp luật về nhiệm vụ được

giao.

Cơng ty có 5 phòng ban khác giữ những nhiệm vụ và chức năng khác

nhau, nhưng các phòng ban trong cơng ty đều có sự liên hệ mật thiết với nhau.

Phòng kế hoạch:

Là cơ quan tham mưu, kế hoạch của công ty giúp cho công ty về các lĩnh

vực kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh như phương hướng mục tiêu kinh

doanh, xác định chiến lược sản phẩm, nguồn hàng, tạo thị trường kinh doanh và

môi trường đầu tư phù hợp với năng lực công ty đồng thời lập kế hoạch sản

xuất tổng hợp tồn cơng ty.

Lưu Thị Kim Cúc CĐkt4_k8

nghiêpChun đề tốtTruờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 38

Khoa Kinh

tế

Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư khác của

tồn cơng ty để hạch tốn, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh từng kế hoạch,

nhiệm vụ, xác định những đối tác, khu vực đầu tư có tiềm năng kinh tế cao

Xây dựng lựa chọn mơ hình tổ chức lao động sao cho phù hợp với nhiệm

vụ sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của đơn vị.

Lập kế hoạch chi tiết bổ sung, bố trí nhân lực cho từng đơn vị chức năng.

Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, nội quy lao động, tuyển dụng, đào tạo,

bồi dưỡng tay nghề, đảm bảo mọi chế độ chính sách.

Phòng kinh doanh :

Tham mưu giúp giám đốc công ty xác định phương hướng, mục tiêu kinh

doanh trong lĩnh vực nhập các mặt hàng điện tử, điện lạnh, phương án tiêu thụ

sản phẩm và các phương án kích cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử. Phương án khai

thác năng lực vận tải hàng hoá, phương án khai thác mở rộng mạng lưới bán lẻ

sản phẩm tại các chi nhánh và đại lý .

Tìm phương án chế tạo vật tư thiết bị nội địa bảo đảm nguồn thiết bị phụ

tùng thay thế chi tiết sản phẩm cho toàn công ty, mở rộng thị trường kinh doanh

sản phẩm, thị trường thiết bị điện tử .

Chuẩn bị các điều kiện, các yếu tố, các biện pháp tham mưu cho ban lãnh

đạo công ty giao nhiệm vụ kinh doanh cho các đơn vị thành viên.

Tìm đối tác đầu tư kinh doanh phân phối mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phòng tài chính kế toán:

Tham mưa giúp việc cho GĐ và hội đồng quản trị trong việc giám sát

điều hành tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. Hướng dẫn kiểm tra

các phòng ban, các đơn vị trực thuộc thực hiện mọi quy định của nhà nước về

hạch toán, kế toán ghi chép sổ sách thống kê ban đầu, đảm bảo thơng tin bằng số

liệu trung thực, chính xác, kịp thời. Thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông

Lưu Thị Kim Cúc CĐkt4_k8

nghiêpChuyên đề tốtTruờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 39

Khoa Kinh

tế

tin về tài sản vật tư tiền vốn và sự vận động của chúng cho GĐ; đồng thời kiểm

tra giám sát và hướng dẫn toàn bộ hoạt động tài chính của cơng ty theo đúng luật

pháp của nhà nước.

Ghi chép tính tốn phản ánh chính xác đầy đủ trung thực kịp thời và liên

tục có hệ thống tài sản vật tư, vốn hiện có tình hình luân chuyển và sử dụng tài

sản, vật tư vốn, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty.

Thơng qua việc ghi chép tính tốn, phản ánh kiểm tra tình hình thực hiện

kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch đầu tư, chế

độ phân phối thu nhập và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; kiểm tra thực hiện

kỷ luật tài chính, việc giữ gìn sử dụng các loại vật tư tiền vốn kinh phí.

Cung cấp số liệu tài liệu thơng tin kinh tế cho việc điều hành sản xuất

kinh doanh, tổng hợp phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính cho cơng tác

thống kê và thơng tin kinh tế các cấp.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thu thập kịp thời đầy đủ tồn bộ chứng

từ kế tốn của công ty. Hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện tốt chế độ

ghi chép, thống kê và luân chuyển chứng từ và các nghiệp vụ kế toán. Cấp phát

cho các đơn vị sử dụng hoá đơn đến khi thu hồi, đối chiếu quyết toán theo yêu

cầu của chi cục thuế.

Tổ chức tồn bộ cơng tác kế tốn phù hợp với đặc điểm, tính chất kinh

doanh của cơng ty đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý, trên cơ sở điều lệ tổ

chức kế toán nhà nước và các quy định về hạch toán hiện hành của Bộ tài chính.

Giúp HĐQT và GĐ cơng ty tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, tham gia

nghiên cứu cải tiến phương thức tổ chức sản xuất, cải tiến chiến lược kinh doanh

nhằm khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của công ty, nâng cao hiệu

quả sản xuất kinh doanh của công ty.Lưu Thị Kim Cúc CĐkt4_k8

nghiêpChuyên đề tốtTruờng Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 40

tế

Phòng kỹ thuật:Khoa KinhLà cơ quan tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các mặt công tác

nghiên cứu, quản lý khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, chất lượng sản

phẩm, nghiên cứu mẫu chế tạo thử sản phẩm mới, quản lý máy móc thiết bị

phương tiện vận tải. Bồi dưỡng và đào tạo kỹ thuật nâng cao tay nghề của nhân

viên bộ phận kỹ thuật hàng năm trong công ty.

Xây dựng hoàn thiện, quản lý theo dõi thực hiện quy trình, quy phạm, tiêu

chuẩn kỹ thuật, của các loại thiết bị phụ tùng thay thế cho sản phẩm điện tử. Xây

dựng các định mức kỹ thuật trong việc sửa chữa, chế tạo một đơn vị sản phẩm,

xây dựng các chỉ tiêu, định mức chất lượng thống nhất trong tồn cơng ty.

Có nhiệm vụ theo dõi phân tích tình trạng kỹ thuật của cơng ty.

Phòng tổ chức –lao động tiền lương:

Có nhiệm vụ quản lý về mặt hành chính, nhân lực của cơng ty. Kế hoạch

quỹ lương, các hình thức trả lương, định mức tiền lương. Tổ chức công tác đối

nội, đối ngoại, mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm, điều hành sinh hoạt

thông tin, quan tâm đời sống, các hoạt động văn hoá tinh thần của cán bộ, CNV

trong tồn cơng ty, quản lý văn thư đánh máy, quản lý hồ sơ tài liệu đúng quy

định.

Các chi nhánh thành viên gồm:

Chi nhánh miền Bắc : (trung tâm văn phòng giao dịch và trung tâm bảo

hành khu vực phía Bắc ): trong đó có ban điều hành chi nhánh, cơ quan điều

hành phân phối sản phẩm và hoạt động đầu tư. Có nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá

sản phẩm tới khách hàng, sửa chữa và bảo hành sản phẩm.

Ngoài ra chi nhánh còn tư vấn kinh doanh, đầu tư cho các khu công

nghiệp, các khu liên hợp.Lưu Thị Kim Cúc CĐkt4_k8

nghiêpChuyên đề tốtTruờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 41

Khoa Kinh

tế

Chi nhánh miền Trung : (đặt tại Đà Nẵng) trong đó có ban điều hành

quản lý và 3 tổ: tổ bán hàng, tổ marketing và tổ bảo hành. Nhiệm vụ chủ yếu là

giới thiệu và bán sản phẩm cùng với dịch vụ bảo hành miễn phí.Chi nhánh miền

trung ko tổ chức các hoạt động đầu tư.

Chi nhánh miền Nam : ( đặt tại TP. HCM) trong đó có ban điều hành

quản lý, các cửa hàng và văn phòng đầu tư bất động sản. Nhiệm vụ chủ yếu là

bán lẻ đồ điện tử,điện lạnh, kinh doanh vận chuyển thiết bị điện tử, cho thuê

nhà đất, chung cư, đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng và mục tiêu kinh tế.2.1.3. Tổ chức cơng tác kế tốn của cơng tyLưu Thị Kim Cúc CĐkt4_k8

nghiêpChuyên đề tốtTruờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 42

tế

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toánKhoa KinhSơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty.

Trưởng

phòng

kế tốn

Phó

phòng

KTKế

tốn

tiền

mặtKế

tốn

ngân

hàngKế toán

chi

nhánh

miền bắcKế toán

tổng

hợpKế toán

Chi

nhánh

miền

trungKế toán

chi

nhánh

miền

namĐứng đầu là kế toán trưởng - người phụ trách chung, chịu trách nhiệm

trước GĐ công ty về cơng tác kế tốn thống kê, hạch tốn chung của tồn cơng

ty.

Phó phòng kế tốn: Giúp kế tốn trưởng trong việc thực hiện cơng tác

hạch tốn kế tốn theo đúng chế độ chính sách của nhà nước. Xây dựng kế

hoạch tài chính của cơng ty trên cơ sở hoạt động của các năm trước. Theo dõi

hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến việc trích lập các quỹ nguồn vốn.

Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm trước nhà nước, pháp luật, GĐ, giúp

kế toán trưởng tổng hợp lập báo cáo quyết toán.Lưu Thị Kim Cúc CĐkt4_k8

nghiêpChuyên đề tốtTruờng Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 43

Khoa Kinh

tế

Kế tốn tiền mặt tiền lương: Có nhiệm vụ tập hợp các chi phí phát sinh

trong kỳ, mua bán, xác định kết quả tiêu thụ, tổng hợp toàn bộ số liệu tài chính

kinh tế. Theo dõi ghi chép đầy đủ chính xác các khoản chi tiền mặt của công ty,

đồng thời tổng hợp quyết tốn lương cho nhân viên cơng ty, phối hợp với các bộ

phận tiền lương tính các khoản phụ cấp, chế độ cho CBCNV, lập bảng phân bổ

tiền lương, BHXH, BHYT đối tượng cụ thể theo đúng chuẩn mực kế toán Việt

Nam hiện hành.

Kế toán ngân hàng: Chịu trách nhiệm làm các thủ tục chuyển tiền ra, vào

tài khoản của cơng ty tại ngân hàng. Theo dõi hạch tốn các khoản tiền vay, tiền

gửi, tiền đang chuyển.

2.1.3.2. Hình thức kế tốn của cơng ty.

Chế độ kế tốn cơng ty áp dụng hiện nay theo quyết định số 15/2006/QĐBTC ban hành ngày 20/03/ 2006 của Bộ Tài Chính có sửa đổi bổ sung cho phù

hợp với hoạt động KD của cơng ty.

- Niên độ kế tốn: Từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

- Kỳ kế toán: Quý.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong việc ghi chép kế toán: Việt nam đồng,

nguyên tắc chuyển đổi từ các đơn vị tiền tệ khác sang VNĐ theo tỷ giá thực tế

do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Hình thức ghi sổ: Chứng từ ghi sổ.

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho.

+ Nguyên tắc đánh giá: phương pháp ghi thẻ song song.

+ Phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho: Theo phương pháp KKTX.

+ Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho: bình qn gia quyền.

- Phương pháp tính tốn các khoản dự phòng, trích lập và hồn nhập dự

phòng theo chế độ quy định quản lý tài chính hiện hành.

- Hệ thống sổ áp dụng:

+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết bán hàng, thẻ kho kế toán,. . .

Lưu Thị Kim Cúc CĐkt4_k8

nghiêpChuyên đề tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×