Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chính

nghiệp39Luận văn tốttháng so với định mức và đề xuất phương án giải quyết, thực hiện chế độ

báo cáo thống kê định kỳ, quản lý hồ sơ tài liệu.

- Kế toán nội bộ: Hạch toán theo dõi thanh toán các khoản: tiền mặt,

tiền gửi ngân hàng, các khoản vay nội bộ, ngân hàng; kế toán chi tiết về tài

sản cố định và hàng tồn kho; Lập các báo cáo kế toán nội bộ về tài sản cố

định, hàng tồn kho; Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ đang sử dụng

ở tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp.

Tính tiền lương phải trả cho cán bộ cơng nhân viên trong doanh nghiệp,

các khoản trích theo BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN mà doanh nghiệp phải

trả, tính BHXH phải trả cho cán bộ công nhân viên được hưởng BHXH;

Thanh toán tiền lương và BHXH phải trả cho cán bộ cơng nhân viên.

- Kế tốn kinh doanh: Ghi chép kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết về

doanh thu bán hàng theo hóa đơn, doanh thu thuần, thuế giá trị gia tăng

phải nộp; Tính tốn và ghi chép kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết trị giá

vốn hàng xuất bán; Ghi chép kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết chi phí bán

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và tiến hành tính tốn phân bổ các loại

chi phí này vào chi phí kinh doanh trong kỳ để xác định kết quả kinh

doanh; Thống kê các chỉ tiêu liên quan đến phần hành công việc trên; Lập

báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo kế toán nội bộ liên quan đến

tiêu thụ và kết quả.

- Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt của Công ty, hằng ngày căn cứ vào phiếu

thu chi tiền mặt để xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần thu chi.

Sau đó tổng hợp, đối chiếu thu chi với kế tốn có liên quan.

Các cơng việc kế tốn phân cơng cho các bộ phận, song tồn bộ cơng

việc đều nằm trong quy trình kế tốn thống nhất. Vì vậy, các bộ phận kế

tốn đều có quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách biệt được. Các bộ

phận này phải do Kế tốn trưởng của Cơng ty CPTM Dược phẩm Minh

Việt chi phối, điều hành trong một thể thống nhất để cùng tiến hành cơng

việc thu nhận, hệ thống hóa và cung cấp tồn bộ thơng tin về hoạt động,

kinh tế, tài chính ở Cơng ty.

SV: Hồ Thị Kim Thoa

Lớp: CQ48/21.22Học viện Tài chính

nghiệp40Luận văn tốtb) Các chính sách kế tốn áp dụng:

Công ty CPTM Dược phẩm Minh Việt áp dụng:

- Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số

15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006

- Thông tư số 244/2009/TT – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ

tài chính

- Các chuẩn mực kế tốn Việt Nam do Bộ tài chính ban hành và các

văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12

năm dương lịch.

- Kỳ kế toán: theo Quý.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (VNĐ)

(các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ

do ngân hàng công bố tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh)

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định theo nguyên giá

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định áp dụng theo phương pháp

khấu hao đường thẳng theo thơng tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013

cảu Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu

hao tài sản cố định.

- Cơng ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun

- Cơng ty tính và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về

thuế giá trị gia tăng và Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông

tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi

hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị

định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐCP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ.

- Hệ thống tài khoản kế toán: hệ thống TKKT của công ty được thực

hiện theo quy định về chế độ kế tốn của BTC đối với cơng ty hoạt động

trong lĩnh vực SXKD theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20

tháng 3 năm 2006.

SV: Hồ Thị Kim Thoa

Lớp: CQ48/21.22Học viện Tài chính

nghiệpLuận văn tốt41- Hệ thống sổ kế tốn: áp dụng hệ thống sổ theo hình thức Nhật ký

chung với các sổ: Nhật ký chung, Sổ cái TK, sổ chi tiết, …

- Hệ thống báo cáo kế toán:

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn

chủ sở hữu và cơng nợ cũng như tình hình tài chính, KQKD trong kỳ của

cơng ty.

Áp dụng theo chế độ KT hiện hành ở Việt Nam, báo cáo tài chính

của Cơng ty bao gồm:

+ Bảng Cân đối KT- Mẫu số B01-DNN+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh- Mẫu số B02-DNN+ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ- Mẫu số B03-DNN(theo phương pháp trực tiếp)

+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính- Mẫu số B09-DNN+ Ngồi ra bộ phận kế tốn còn phải lập các báo cáo phục vụ công tác

quản trị của Công ty.

Tất cả các báo cáo này đều được lập theo đúng quy định về cách thức,

biểu mẫu, thời gian, số lượng.

c) Hình thức ghi sổ và phần mềm kế toán áp dụng:

Căn cứ vào quy mô, đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất, trình độ

nghiệp vụ chun mơn của kế tốn viên, cơng ty CPTM Dược phẩm Minh

Việt đã tổ chức ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật kí chung trên phần mềm

máy vi tính.

Kế tốn Cơng ty sử dụng hình thức Nhật ký chung với các sổ: Sổ Nhật ký

chung, Sổ cái các tài khoản (theo hình thức nhật ký chung), Sổ chi tiết…

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán nhập dữ liệu vào máy vi

tính. Từ các dữ liệu được nhập và chương trình cài đặt phần mềm kế tốn tự

động hạch tốn và ghi vào sổ kế toán đặc biệt, Nhật ký chung và sổ kế toán

chi tiết. Cuối tháng, phần mềm tự động chuyển dữ liệu vào Sổ cái, Bảng tổng

SV: Hồ Thị Kim Thoa

Lớp: CQ48/21.22Học viện Tài chính

nghiệp42Luận văn tốthợp chi tiết và Bảng cân đối số phát sinh. Sau đó máy sẽ tự động in lên Báo

cáo tài chính. Hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm kế tốn SAS 5.0

Quy trình hạch tốn kế tốn tại cơng ty được mô tả như sau:

Sơ đồ 2. 3: Sơ đồ quy trình hạch tốn theo hình thức Nhật ký chung

trên phần mềm kế tốn tại Cơng ty CPTM Dược phẩm Minh ViệtChứng từ gốc ban đầuNhập dữ liệu vào màn hình

máy tính

Dữ liệu được xử lý theo

chương trình phần mềm

đã cài đặtSổ kế toán

tổng hợpSổ kế toán

chi tiếtCác báo

cáo tài

chínhĐể thực hiện được việc cập nhật số liệu kế toán, Kế toán cần phải mở dữ

liệu đã tạo. Kế tốn kích vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình và

đăng nhập.SV: Hồ Thị Kim Thoa

Lớp: CQ48/21.22Học viện Tài chính

nghiệp43Luận văn tốtHình 2.1: Màn hình phần mềm SASSau khi mở dữ liệu KT sẽ xuất hiện màn hình chính của chương trình.

Hình 2. 2: Giao diện chung của phần mềm SAS- Phần mềm kế toán SAS

SV: Hồ Thị Kim Thoa

Lớp: CQ48/21.22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×