Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU VÀ CễNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TNHH TM&SX VẠN THÀNH

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU VÀ CễNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TNHH TM&SX VẠN THÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp75Nhỡn chung, cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu của cụng ty đó đi

vào nề nếp ổn định với hạch toỏn tương đối đầy đủ, chi tiết, rừ ràng, đảm

bảo cỏc yờu cầu của kế toỏn là hợp lý, hợp phỏp và hợp lệ. Cụng ty vận

dụng một cỏch linh hoat, sỏng tạo chế độ kế toỏn của Bộ tài chớnh cho phự

hợp với điều kiện cụ thể của cụng ty. Đú là:

+ Chọn phương pháp bỡnh quõn gia quyền để tớnh giỏ hàng tồn kho

+ Hỡnh thức kế toỏn ỏp dụng là hỡnh thức Nhật ký chứng từ đó giảm

bớt khối lượng ghi chộp cụng việc kế toỏn.

+ Phương pháp kế toán nguyên vật liệu: phương pháp kê khai thường

xuyờn.

+ Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: phương pháp thẻ song song.

Ở cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh núi chung và Cụng ty

TNHH TM&SX VẠN THÀNH núi riờng chi phớ về vật liệu và cụng cụ

dụng cụ chiếm phần lớn trong quỏ trỡnh sản xuất sản phẩm. Vỡ thế việc

quản lý tốt vật liệu và cụng cụ dụng cụ là một trong những yờu cầu cấp

thiết. Trong nền kinh tế nhiều thành phần đũi hỏi việc mua sắm NVL và

CCDC phải cú nhiều năng động sỏng tạo. Do nhận thức được điều này, ban

giỏm đốc cụng ty đó trực tiếp chỉ đạo phũng kế hoạch thị trường căn cứ vào

kế hoạch tiờu thụ năm tới để lập kế hoạch sản xuất, những NVL và CCDC

nào c cho sản xuất sẽ được cỏn bộ vật tư thường xuyờn nắm bắt nhanh

nhạy. Thụng qua việc định mức vật tư cho từng loại sản phẩm để mua sắm

mới bảo đảm NVL và CCDC về khụng bị tồn đọng, vốn luõn chuyển

nhanh.

Do nhận thức được sự ảnh hưởng của chi phớ NVL và CCDC đến

giỏ thành sản phẩm nờn cụng ty đó quan tõm đỳng mức đến cụng tỏc quản

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp76lý NVL và CCDC từ khõu thu mua, dự trữ, bảo quản cho đến khõu sử

dụng.

Tại khõu thu mua: Cụng ty đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cỏn

bộ cung tiờu đảm bảo cung cấp đầy đủ NVL và CCDC sản xuất thụng qua

việc kiểm tra hoỏ đơn, chứng từ thu mua để nắm bắt kịp thời giỏ cả NVL

và CCDC thu mua.

Khõu dự trữ bảo quản: Cụng ty xỏc định lượng vật liệu dự trữ nhằm

đảm bảo cho sản xuất vừa, khụng gõy ứ đọng vốn kinh doanh. Hệ thống

kho bói được bố trớ đầy đủ, cú phương ỏn bảo vệ nghiờm ngặt, khắc phục

tỡnh trạng thất thoỏt NVL và CCDC. Cỏc loại vật liệu kộm, mất phẩm chất

cụng ty đó bỏn hoặc huỷ để giải phúng kho bói, tạo điều kiện sắp xếp lại

kho bói cho hợp lý, gúp phần tăng cường quản lý tài sản lưu động dự trữ.

Đội ngũ thủ kho của cụng ty cú tinh thần trỏch nhiệm nờn việc tổ chức tiếp

nhận, bảo quản vật liệu, tổ chức giao nhận chứng từ được thực hện rất tốt.

Tại khõu sử dụng: Nhu cầu sử dụng NVL và CCDC ở cỏc phõn

xưởng đều được phũng kế hoạch và giỏm đốc cụng ty kiểm tra, xột duyệt

trờn cơ sở nhiệm vụ sản xuất, tiết kiệm được chi phớ NVL và CCDC trong

quỏ trỡnh sản xuất.

Phũng kế hoạch là nơi trực tiếp tổ chức việc thu mua, nhập kho

NVL và CCDC đó cú nhiều cố gắng trong việc tỡm nguồn thu mua NVL và

CCDC đảm bảo cung ứng đầy đủ vật liệu để quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh

tiến hành liờn tục. Đặc biệt, ở phũng kế toỏn đó thực hiện tốt khõu hồn

chỉnh lũn chuyển chứng từ kế toỏn đến việc ghi chộp sổ sỏch kế toỏn. Kế

toỏn nguyờn vật liệu đó tũn thủ tương đối tốt về việc ghi chộp trờn cỏc

Nhật ký chứng từ, trờn sổ sỏch kế toỏn chi tiết…

1.2. Nhược điểm

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp77Mặc dự đó cú nhiều cố sắng nỗ lực, đó cú nhiều ưu điểm trong cụng

tỏc kế toỏn NVLvà CCDC ở cụng ty nhưng vẫn cũn một số vấn đề cụng ty

cần phải cải tiến để cụng tỏc kế toỏn NVLvà CCDC ngày càng được hồn

thiện.

+ Kế tốn nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song: ghi sổ

theo phương pháp này đơn giản, rừ ràng, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu, phỏt

hiện sai sút trong việc ghi chộp và quản lý. Tuy nhiờn, việc ghi chộp giữa

thủ kho và phũng kế toỏn cũn bị trựng lặp về chỉ tiờu số lượng, khối lượng

ghi chộp nhiều. Cụng việc kiểm tra, đối chiếu chủ yếu dồn vào ngày cuối

thỏng khụng đảm bảo yờu cầu kịp thời của kế toỏn.

+Trong quỏ trỡnh nhập nguyờn vật liệu do mua ngoài cụng ty chưa cú

biờn bản kiểm nghiệm vật tư. Khi mua nguyờn vật liệu mua ngoài nhập

kho cụng ty khụng sử dụng biờn bản kiểm nghiệm vật tư mà chỉ dựa vào uy

tớn làm ăn lõu dài với đối tỏc, dẫn đến trong quỏ trỡnh sử dụng đụi khi

khụng đảm bảo chất lượng gõy khú khăn trong việc xử lý lụ hàng, mất thời

gian giải quyết.

+Khi nhập nguyờn vật liệu trường hợp hoỏ đơn về mà hàng chưa nhập

kho, kế toỏn khụng ghi sổ bởi vỡ khụng sử dụng tài khoản 151 “Hàng đang

đi đường”mà chỉ lưu lại hoỏ đơn đú trong một tập hồ sơ riờng. Việc này

chưa đỳng theo quy định và ảnh hưởng đến tớnh đỳng của kỳ kế toỏn.

+ Cơ cấu bộ mỏy kế toỏn của cụng ty gồm 6 người trong đú cú một kế

toỏn tiền lương kiờm thủ quỹ. Chức năng này chưa hợp lý so với quy định.

+ Tổ chức bộ mỏy kế toỏn của cụng ty cần sắp xếp sao cho hợp lý

hơn. Vỡ đặc điểm của cụng ty như đó núi ở phần trờn được chia làm hai cơ

sở. Cơ sở 1 ở số 160E TÔN ĐỨC THẮNG gồm cỏc phũng ban hành chớnh.

Cơ sở 2 ở thị xã Hưng Yên gồm cỏc phõn xưởng sản xuất. Tỡnh hỡnh thực

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp78tế như vậy khiến cho cụng việc hạch toỏn kế toỏn khú khăn và thường dồn

dập vào cỏc kỳ bỏo cỏo. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ lập bỏo

cỏo chung và hiệu quả làm việc của cỏn bộ cụng nhõn viờn. Cụng ty nờn

bố trớ bộ mỏy kế toỏn ở cơ sở 2 để giảm nhẹ cường độ làm việc của kế

toỏn viờn, thuận tiện hơn trong cụng việc.

2. Phương hướng hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu, cụng cụ

dụng cụ ở Cụng ty TNHH TM&SX VẠN THÀNH.

Hiệu quả thực sự của hoạt động sản xuất kinh doanh chớnh là điều

kiện tiền đề để doanh nghiệp đứng vững trờn nền kinh tế thị trường.Tuy

nhiờn ngay nền kinh tế thị trường cũng chứa đựng những khuyết tật thỡ bản

thõn cỏc doanh nghiệp cũng cú những khiếm khuyết là điều khụng trỏnh

khỏi. Để nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần hạn

chế tối đa những khiếm khuyết, tồn tại, phỏt huy những điểm mạnh để tự

hoàn thiện mỡnh hơn nữa.

Xuất phỏt từ những ưu điểm và tồn tại ở trờn, sau quỏ trỡnh thực

tập, tỡm hiểu tại Cụng ty TNHH TM&SX VẠN THÀNH em mạnh dạn đưa

ra một số ý kiến hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn NVLvà CCDC núi riờng và

toàn bộ cụng tỏc kế toỏn núi chung.

Thứ nhất: Cụng ty cần phõn cụng lại chức năng nhiệm vụ của cỏc

cỏn bộ kế toỏn sao cho phự hợp với quy định của Nhà nước.Có thể giao

nhiệm vụ cho một người làm thủ quỹ, cũn về phần kế toỏn tiền lương cú

thể giao cho một kế toỏn viờn khỏc làm.

Thứ hai: Lập biờn bản kiểm nghiệm vật tư. Khi cụng ty mua

nguyờn vật liệu cụng cụ dụng cụ về đối với những vật liệu nào cần phải

kiểm nghiệm, kiểm tra thỡ ban kiểm nghiệm vật tư phải kiểm tra số lượng,

chất lượng từng chủng loại cú theo đỳng hợp đồng hay khụng rồi đối chiếu

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A179Chuyên đề tốt nghiệpvới cỏc hoỏ đơn chứng từ cú liờn quan. Sau đú cần phải lập biờn bản kiểm

nghiệm vật tư và nhập kho NVL và CCDC. Biờn bản kiểm nghiệm vật tư

được mở cho từng lần phỏt sinh thu mua NVL và CCDC của cụng ty

Cụng ty TNHHTM&SXVẠN THÀNHMẫu số05BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ

Ngày 31 tháng 09 năm 2008

Căn cứ vào hóa đơn số: ...........Ngày 31 tháng 09 năm 2008

Của: Công ty TNHH Thương mạivà sản xuất Vạn ThànhBan kiểm nghiệm gồm:

Ông, Bà: Nguyễn Thị Lê

Đại diện Cơng ty

Ơng, Bà: Nguyễn Thị MaiKế tốn trưởng Cơng tyƠng, Bà: Đào Hoàng OanhThủ khoĐã kiểm nghiệm các loại vật tư sau đây:ST

TAKết quả kiểm nghiệm

Số

Số lượng Số lượng

Tên nhãn

lượng đúng quy không

Ghi

hiệu, quy cách Mã số

ĐVT

theo cách

đúng quy

chú

vật tư

chứng phẩm

cách,

từ

chất

phẩm

chất

B

C

D

1

2

3

4

Mực in

Kg

50

50

0

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: Đạt tiêu chuẩn nhập kho

Người giao hàngĐại diện cơng tyThủ khoKế tốn(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A180Chun đề tốt nghiệpThứ ba: Cơng ty nên trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Hiện nay, thị trường nguyên vật liệu đang phát triển mạnh, giá cả

nguyên vật liệu thường xuyên biến động, không ổn định. Để thực hiện

nguyên tắc thận trọng trong kế toán nhằm đảm bảo nguồn vốn kinh doanh,

của Cơng ty nên trích lập Quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Việc lập

Quỹ dự phòng giảm giá phải tiến hành riêng cho từng loại nguyên vật liệu

và tổng hợp vào bảng kê chi tiết khảon dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Bảng kê căn cứ để hạch tốn vào chi phí quản lý của Cơng ty.

Theo chế độ kế tốn hiện hành, việc trích lập dự phòng giảm giá

hàng tồn kho được thực hiện như sau:

- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở

cuối kỳ kế toán năm nay lớn hơn năm trước thì số chênh lệch lớn hơn được

lập thêm, kế toán ghi:

Nợ TK632 - Giá vốn hàng bán

Có TK159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn

khoSV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A181Chun đề tốt nghiệpBẢNG DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TỒN KHO

T

TTên vật tưĐVTSLĐơn giáThành Tiền% trớch

lấp(giảm

giỏ dự

tớnh)Số trớch1Mực đen

nộiKg1546,000690,00020%138,0002Mực đổ nộiKg9046,0004,140,00020%828,0003Dung mụiKg52510,5005,512,50020%1,102,50010,342,5002,068,500Cuối kỳ kế toán năm cơng ty tiến hành trích lập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho (trớch 20% trờn giỏ trị

hàng hoỏ tồn kho )

Hạch toỏn

Nợ 632

2.068.500

Đồng

Cú 159

2.068.500

Đồng

Đến cuối kỳ kế toán năm sau số dự phũng phải lập là 3.102.750 đồng . Số dự phũng phải lập lớn hơn số đó

trớch lập ở cuối kỳ tế toán trước . Số chênh lệch ta hạch toán như sau :

Hạc toỏn

Nợ 632

1,034,250 Đồng

Cú 159

1,034,250 ĐồngThứ tư : Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán

Việc sử dụng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để quản lý chứng từ ghi sổ

và kiểm tra đối chiếu số liệu với bảng cân đối kế toán trước khi lập báo cáo

tài chính.

Ngồi ra để quản lý và theo dõi nguyên vật liệu một cách khoa học, kế

toán nên mở Sổ danh điểm nguyên vật liệu như sau:

SỔ DANH ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU

Ký hiệu

Nhóm

152.1

152.2

152.3Mã vật tưTên, nhãn

hiệu, quy

cách

Mực in

Dầu

Phụ giaĐVTGhi chúKg

Lít

KgSV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chun đề tốt nghiệp.........82

...............SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A183Chuyên đề tốt nghiệpKẾT LUẬN

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất

Vạn Thành được sự giúp đỡ nhiệt tình của Giám đốc và đặc biệt là sự chỉ

bảo hướng dẫn của tồn bộ các cơ chú phòng kế tốn của công ty, Cùng với

sự hướng dẫn chỉ bảo của các Thầy Trương Bá Thanh. Qua đó còn giúp cho

em hiểu biết và nâng cao hơn về trình độ nghiệp vụ để phục vụ cho công

việc chuyên môn sau này.

Sau một thời gian thực tập tại công ty, được làm quen với cơng tác

hạch tốn kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ và nghiên cứu phần lý

thuyết, em đã tích luỹ thêm được những kinh nghiệm trong hạch tốn nói

chung và kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ nói riêng trong các

doanh nghiệp sản xuất. Việc thu mua, quản lý, sử dụng tiết kiệm và dự trữ

nguyên vật liệu, cơng cụ dụng cụ phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng để thực

hiện mục tiêu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và

tăng lợi nhuận. Mục tiêu này luôn luôn là việc làm cơ bản để doanh nghiệp

tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường.

Do điều kiện thời gian đi thực tập có hạn, trình độ của bản thân còn

nhiều hạn chế. Vì vậy em viết bản báo cáo thực tập này em khơng tránh

khỏi những thiếu sót. Vậy em kính mong nhận được sự giúp đỡ của các

thầy Trương Bá Thanh và cơ chú trong Ban lãnh đạo phòng kế tốn của

cơng ty TNHH Thương mại và sản xuất Vạn Thành sửa chữa những thiếu

sót để bản báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn.SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp84Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ chú trong ban lãnh đạo

phòng kế tốn của công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vạn Thành

Thầy Trương Bá Thanh để em hoàn thành tốt bản báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2009SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp85MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN

NGUYÊN VẬT LIỆU.................................................................................3

I. Sự cần thiết hoạch toán nguyên trong doanh nghiệp sản xuất...................3

1.khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ......................3

2. Vị trí, vai trò của ngun vật liệu trong sản xuất.............................4

II. Nội dung hoạch tốn ngun vật liệu trong q trình sản xuất................5

1. Đặc điểm của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất....................5

2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong q trình sản xuất...............6

3. Nhiệm vụ hạch tốn ngun vật liệu....................................................6

4. Phân loại nguyên vật liệu..................................................................8

5. Tính giá nguyên vật liệu..................................................................10

6. Hình thức nhật ký - sổ cái:..............................................................16

6.1. Hình thức chứng từ ghi sổ:.......................................................17

6.2.Hình thức Nhật ký - Chứng từ:..................................................18

6.3. Hình thức Nhật ký chung:........................................................19

7. Kế tốn chi tiết nguyên vật liệu......................................................20

7.1. Chứng từ kế toán......................................................................20

7.2. Các phương pháp kể tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cu...21

8. Kế toán tổng hợp vật liệu................................................................21

9. Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ.......................24

PHẦN 2: TèNH HèNH THỰC TẾ CỦA CễNG TY TNHH TM & SX

VẠN THÀNH.............................................................................................26

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU VÀ CễNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TNHH TM&SX VẠN THÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×