Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình thức nhật ký - sổ cái:

Hình thức nhật ký - sổ cái:

Tải bản đầy đủ - 0trang

19Chun đề tốt nghiệpTtrình tự hạch tốn theo hình thức Nhật ký - Sổ cái

Chứng từ gốc

Sổ chi tiếtSổ quỹ

Bảng tổng

hợp

Chứng từ gốc

Sổ Nhật ký – Sổ cáiBảng tổng hợp

Chi tiếtBáo cáo kế tốn6.1. Hình thức chứng từ ghi sổ:

Sổ sách trong hình thức này gồm:

- Sổ cái.

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Sơ đồ hạch tốn

Theo hình thức chứng từ ghi sổ

Chứng từ gốc

Sổ quỹChứng từ ghi

sổ

Sổ đăng ký

CTGSSổ cáiSổ chi tiếtBảng tổng hợp

Chi tiếtBảng cân đối kế

SV: Đồn Thị Thanh Huyền

tốn

Báo cáo kế tốn

Lớp:

KT10A1Chun đề tốt nghiệp20SV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A121Chun đề tốt nghiệp6.2.Hình thức Nhật ký - Chứng từ:

Sổ sách trong hình thức này gồm có:

- Sổ nhật ký – chứng từ.

- Sổ cái

- Bảng phân bổ.

- Sổ chi tiết.

Sơ đồ hạch tốn theo hình thức Nhật ký - Chứng từ.

Chứng từ gốc và

các bảng phân bổBảng

Sổ quỹ kiêm

báo cáo quỹSổ chi tiếtNhật ký – Chứng từSổ cáiBảng tổng hợp

Chi tiếtBáo cáo kế tốnSV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A122Chuyên đề tốt nghiệp6.3. Hình thức Nhật ký chung:

Sổ sách trong hình thức này gồm:

- Sổ Nhật ký chung

- Sổ cái

Sơ đồ hạch tốn theo hình thức Nhật ký chungChứng từ

gốcSổ quỹSổ nhật ký

đặc biệtSổ nhật ký

chungSổ cáiSổ chi tiếtBảng tổng hợp

chi tiếtBảng cân đối kế

toán

Báo cáo kế toánGhi chú:Ghi hàng ngày

Ghi vào cuối thángSV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A123Chuyên đề tốt nghiệpĐối chiếu, kiểm traSV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp247. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

7.1. Chứng từ kế tốn

Q trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên quan

đến việc nhập xuất vật liệu phải được lập chứng từ kế toán một cách kịp

thời, đầy đủ chính xác theo đúng chế độ ghi chép ban đầu về vật liệu đã

được nhà nước ban hành theo quyết định và các văn bản khác của Bộ Tài

chính.

Chứng từ dùng để hạch tốn vật liệu là cơ sở để ghi chép vào thẻ kho

và các sổ kế toán liên quan đồng thời là căn cứ để kiểm tra tình hình biến

động của vật liệu. Chứng từ được lập trên cơ sở kiểm nhận vật liệu hoặc là

kiểm nhận kết hợp với đối chiếu (tuỳ theo nguồn nhập) và trên cơ sở xuất

kho vật liệu. Nội dung của chứng từ phải phản ánh được những chỉ tiêu cơ

bản như tên, qui cách của vật liệu, số lượng vật liệu nhập hoặc xuất, lý do

nhập hoặc xuất kho.

Theo chế độ hiện hành kế toán vật liệu sử dụng các chứng từ chủ yếu

sau :

- Phiếu nhập kho vật liệu ( Mẫu 01 – VT ).

- Phiếu xuất kho vật tư ( Mẫu 02 – VT ).

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( Mẫu 03 – VT ).

- Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm hàng hoá ( Mẫu 08 – VT ).

- Hoá đơn (GTGT ) ( Mẫu GTKT)

- Hố đơn cước phí vận chuyển ( Mẫu 03 – BH )

- Ngoài ra các chứng từ bắt buộc sử dụng thống nhất theo qui định của

Nhà nước.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng

dẫn như Phiếu xuất vật liệu theo hạn mức ( Mẫu 04 - VT ); Biên bản kiểm

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A125Chuyên đề tốt nghiệpnghiệm vật liệu (Mẫu 05 - VT ); Phiếu báo vật liệu còn lại cuối kỳ ( Mẫu

07 – VT ) và các chứng từ khác tuỳ thuộc vào đặc điểm, tình hình cụ thể

của từng doanh nghiệp.

7.2. Các phương pháp kể tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cu

Phương pháp thẻ song song

Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

Phương pháp sổ số dư

8. Kế toán tổng hợp vật liệu

* Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

(*) Tài khoản sử dụng

- Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến

động về các loại nguyên, vật liệu của doanh nghiệp (có thể mở chi tiết cho

từng loại, nhóm thứ vật liệu).

TK 152

xxx

Gtt NVL tăng trong kỳGtt NVL giảm trong kỳDư Nợ: Gtt của NVL tồn kho

Theo chế độ, tài khoản 152 chi tiết theo yêu cầu quản lý NVL của

doanh nghiệp nhưng thông thường các doanh nghiệp chi tiết TK 152 theo

từng loại NVL:

Tài khoản 1521: Ngun vật liệu chính.

SV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình thức nhật ký - sổ cái:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×