Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán tổng hợp vật liệu

Kế toán tổng hợp vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp26Tài khoản 1522: Nguyên vật phụ

Tài khoản 1523: Nhiên liệu

Tài khoản 1524: Phụ tùng thay thế

Tài khoản 1525: Thiết bị xây dựng cơ bản

Tài khoản 1528: Vật liệu khác

- Tài khoản 331 : Phải trả cho người bán :

Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ thanh toán giữa doanh

nghiệp với người bán, người nhận thầu về các khoản vật liệu theo hợp đồng

kinh tế đã ký kết.

Tài khoản 331 được mở theo dõi cho từng đối tượng cụ thể : Từng

người bán, từng người nhận thầu.

Khi lập bảng cân đối kế toán số dư chi tiết bên Nợ được ghi vào chi

tiết trả trước cho người bán (mã số 132) ; số dư chi tiết bên Có được ghi

vào chi tiết phải trả cho người bán (mã số 313).

- Tài khoản 151: Hàng mua đang đi đường.

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá các loại nguyên vật liệu mua

ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho

của doanh nghiệp, còn đang đi trên đường vận chuyển ở bến cảng, bến bãi

hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm nhận nhập kho.

- Tài khoản 133 : Thuế VAT được khấu trừ

Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế VAT đầu vào được khấu trừ

đã khấu trừ và còn được khấu trừ.

Tài khoản 133 có 2 tài khoản cấp 2 :

Tài khoản 1331 : Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ.

Tài khoản 1332 : Thuế VAT được khấu trừ của tài sản cố định.

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp27Ngoài các tài khoản trên, kế tốn còn sử dụng các tài khoản liên quan

như tài khoản 111, tài khoản 112, 141, 128, 222, 241, 627, 621, 642, 622.Sơ đồ 1: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX

TK111,112,141,331

Tổng giá

thanh toánTK133

ThuếGTGT

được khấu trừTK333TK152

Nhập kho do

mua ngoàiTK621

Xuất dùng trực tiếp cho SX

chế tạo sản phẩmThuế

Nhập khẩu

TK627,641,642

TK151Xuất dùng tính

ngay vào chi phíNhập kho hàng đang đi

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp28đường kỳ trước

TK411

Nhận vốn góp liên doanh

cổ phầnTK154TK154

Xuất tự chế,th ngồi

Nhập do tự chế, th ngồigia cơng chế biếngia cơng chế biến

TK128, 222

TK128, 222

Nhập do nhận lại vốn góp

liên doanhXuất góp vốn liên doanh

TK136,138

Xuất cho vay tạm thờiSV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A129Chuyên đề tốt nghiệp9. Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ

(*) Tài khoản sử dụng

- TK 611 : Mua hàng

TK 611- Mua hàng

- Kết chuyển hàng tồn đầu kỳ- Kếtchuyển hàng tồn cuối kỳ

- Giá mua và chi phí mua hàng trong kỳ- Chiết khấu, giảm giá hàng mua- Hàng mua trả lại người bán

- K/c hàng mua đã sử dụng trong kỳ

TK này khơng có số dư và được chi tiết thành các tài khoản:

TK 6111: Mua NVL

TK 6112: Mua hàng hoá

- TK 152:

TK 152

xxx

Kết chuyển NVL tồn kho cuối kỳKết chuyển NVL tồn kho đầukỳ

SDCK: xxx

- Ngồi ra kế tốn còn sử dụng các tài khoản liên quan khác như 111, 112,

141, 133, 331, ...SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A130Chuyên đề tốt nghiệpSơ đồ 2: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK

TK151,152TK611Kết chuyển tồn đầu kỳ

TK111,112,331TK151,152

Kết chuyển tồn cuối kỳTK133TK111,112,331

Tổng giá

TTThuếCác khoản được giảm trừGTGT

Nhập do mua ngoàiTK333TK621,627

Xuất dùng cho sản xuấtThuế nhập khẩu

TK411

Nhận vốn góp liên doanh

Cổ phần

TK711TK128,222

Xuất góp vốn

liên doanhSV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán tổng hợp vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×