Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nghiên cứu trước đây cho thấy các flavanone cấu hình 2S trên phổ CD (lưỡng sắc vòng - circular dichroism) thường có hiệu ứng Cotton dương trong vùng gần 330 nm (n–(*) và hiệu ứng Cotton âm ở vùng 270–290 nm.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy các flavanone cấu hình 2S trên phổ CD (lưỡng sắc vòng - circular dichroism) thường có hiệu ứng Cotton dương trong vùng gần 330 nm (n–(*) và hiệu ứng Cotton âm ở vùng 270–290 nm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

92Qua phân tích tổng hợp các dữ liệu phổ trên cho phép xác định hợp chất DT.06

là (2S)-8-carboxyethylpinocembrin, đây là một hợp chất mới lần đầu tiên phân lập từ

thiên nhiên và được chúng tôi đặt tên là daltonkin A. Các phổ đầy đủ của hợp chất

daltonkin A (DT.06) được trình bày ở phần phụ lục (PL-6).Hình 3.28. Cấu trúc hóa học của hợp chất daltonkin AHình 3.29. Các tương tác HMBC và COSY của hợp chất daltonkin A93Bảng 3.7. Dữ liệu phổ 1D và 2D-NMR của chất daltonkin A

daltonkin A

Vị trí2

3δH (ppm)

(500 MHz)

( methanol-d4)

(J, Hz)

5,47( dd, 13,0, 3,0)

2,80 (dd, 17,0, 3,0, H-3eq)

3,11 (dd, 17,0, 13,0, H-3ax)δC (ppm)

(125 MHz)

(methanol-d4)HMBC

(HC)COSY

(HH)80,5, dC-4

C-1'; C-4; C-4aH-3

H-244,3, t4

4a

5

6197,5, s

103,3, s

162,8, s

6,02, s95,6, d7

8

8a

9

10

11

9'

10'

11'

1'

2',6'

4'

3',5'C-5; C-7; C-8;

C-4a166,1, s

108,5, s

162,8, s

2,86 ( t, 8,0)18,7, t2,49 (t, 8,0)7,52 (d, 7,5)

7,39 (t, 7,5)

7,44 (d, 7,5)34,1, t

177,7, s140,5, s

127,3, d

129,6, d

129,7, dC-11; C-7; C-8;

C-8a

C-8a; C-11H-10C-2H-3'; H-4'; H-5'

H-3'; H-5'; H-2';

H-6'

H-4'; H-2'; H-6'H-93.2.7. Hợp chất mới daltonkin B (DT.07)

Hợp chất DT.07 được phân lập dưới dạng chất bột vơ định hình màu trắng.

Phổ hồng ngoại (IR) của hợp chất DT.07 xuất hiện các cực đại hấp thụ đặc trưng cho

nhóm hydroxyl OH (νmax 3369 cm-1) và nhóm carbonyl C=O (νmax 1751 cm-1) và dao

động các liên kết C=C (benzen) (νmax, 1751, 1676, 1575 cm-1 ). Phổ tử ngoại UV tương

tự hợp chất DT.07 cũng xuất hiện các đỉnh đặc trưng cho nối đôi liên hợp ở UV

(MeOH) λmax nm (logε): 297 nm.94Phổ khối phun bụi điện tử (HR-ESI-MS) cho pic ion giả phân tử ở m/z =

415,1014 [M – H]– (tính tốn là 415,1024).Từ đó suy ra cơng thức phân tử của hợp

chất DT.07 là C21H19O9.Hình 3.30. Phổ khối phân giả cao HR-ESI-MS của hợp chất DT.07

Tương tự như hợp chất DT.06, các tín hiệu carbon của hợp chất DT.07 đặc

trưng cho một khung flavanone bao gồm: 1 tín hiệu của carbon methylen tại δC 44,0

(C-3), 1 tín hiệu carbon nhóm oxymethin ở vị trí δC 80,3 (C-2) và 1 tín hiệu carbon

của nhóm carbonyl tại δC 197,5 (C-4) trong phổ 13C-NMR [93].

Phổ 1H và13C-NMR của DT.07 có các tín hiệu tương tự như của flavanonenarigenin đã được phân lập từ loài Dalbergia odorifera, ngoại trừ sự thay thế tín hiệu

2 proton của vòng benzen (H-6 và H-8) trong hợp chất narigenin bởi tín hiệu của 2

nhóm carboxyethyl (H-9 [δH 2,85, m]/C-9 [δC 18,8], H-10 [δH 2,55, m]/C-10 [δC 34,4]

và C-11 [δC 179,1]) và (H-9' [δH 2,81, m]/C-9' [δC 19,4], H-10' [δH 2,51, m]/C-10' [δC

34,8] và C-11' [δC 179,2]) [87, 88].95Hình 3.31. Phổ 1H-NMR của hợp chất DT.07Hình 3.32. Phổ 13C-NMR của hợp chất DT.0796Hình 3.33. Phổ DEPT của hợp chất DT.0797Hình 3.34. Phổ HSQC của hợp chất DT.07

Các dữ kiện phổ 2 chiều HSQC, HMBC, COSY được sử dụng để xác định cấu

trúc khung flavanone, 2 nhóm carboxyethyl và vị trí của gắn của chúng với vòng A

của DT.07.

Trên phổ COSY ta thấy rõ tương quan giữa các proton methylen H-9/H-10 và

H-9'/H-10' trong phổ COSY cũng như các tương tác giữa các proton H-9 và H-10 với

C-11 cùng các tương tác của proton H-9' và H-10' với carbon C-11'. Phổ HMBC

khẳng định có hai nhóm carboxyethyl qua các tương tác giữa các proton methylen H9 và H-10 với carbonyl carbon C-11 cũng như tương tác của proton H-9' và H-10' với

carbon C-11'.

Vị trí gắn kết của hai nhóm carboxyethyl được xác định qua tương tác giữa

proton H-9' với các carbon C-5, C-6 và C-7, và các tương tác của proton H-9 với C7, C-8 và C-8a trên phổ HMBC. Các tương tác đó cho phép kết luận hai nhóm

carboxyethyl gắn vào vị trí C-6 và C-8 của vòng A.98Hình 3.35. Phổ COSY của hợp chất DT.07Hình 3.36. Phổ HMBC của hợp chất DT.07Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nghiên cứu trước đây cho thấy các flavanone cấu hình 2S trên phổ CD (lưỡng sắc vòng - circular dichroism) thường có hiệu ứng Cotton dương trong vùng gần 330 nm (n–(*) và hiệu ứng Cotton âm ở vùng 270–290 nm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×