Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vị trí gắn kết của hai nhóm carboxyethyl được xác định qua tương tác giữa proton H-9' với các carbon C-5, C-6 và C-7, và các tương tác của proton H-9 với C-7, C-8 và C-8a trên phổ HMBC. Các tương tác đó cho phép kết luận hai nhóm carboxyethyl gắn vào

Vị trí gắn kết của hai nhóm carboxyethyl được xác định qua tương tác giữa proton H-9' với các carbon C-5, C-6 và C-7, và các tương tác của proton H-9 với C-7, C-8 và C-8a trên phổ HMBC. Các tương tác đó cho phép kết luận hai nhóm carboxyethyl gắn vào

Tải bản đầy đủ - 0trang

98Hình 3.35. Phổ COSY của hợp chất DT.07Hình 3.36. Phổ HMBC của hợp chất DT.0799Bảng 3.8. Dữ liệu phổ 1D và 2D-NMR của chất daltonkin B

daltonkin BVị tríδH (ppm)

(500 MHz)

( methanol-d4)

(J, Hz)δC (ppm)

(125

MHz)HMBCCOSYC-4; C-3; C-1';H-3(methanol

-d4)235,39 (dd, 13,0, 3,0)

2,79 (dd, 17,0, 3,0 Hz, H-3eq)

3,13 (dd, 17,0, 13,0 Hz, H-3ax)80,3, dC-2'; C-6'

H-244,0, t4198,6, s4a103,4, s5159,8, s6109,0, s7163,9, s8108,3, s8a161,1, s92,85, m18,8, tC-7; C-8; C-11H-10102,55, m34,4, tC-8; C-11H-9C-6; C-5; C-7;H-10'11179,1, s9'2,81, m19,4, t10'2,51, m34,8, t11'179,2, s1'131,4, s2',6'7,36 (d, 8,5)4'

3',5'128,8, dC-11'

C-6; C-11'H-9'H-3'; H-5'158,9, s

6,85 (d, 8,5)116,4, dH-2'; H-6'100Tương tự DT.06, hợp chất DT.07 được xác định có cấu hình 2S. Như vậy, cấu

trúc của hợp chất mới daltonkin B được xác định.

Hợp chất dicarboxyethylflavanone mới này có tên thường gọi là (2S)-6,8dicarboxyethylnaringenin, lần đầu được phân lập trong tự nhiên (chúng tôi đặt tên là

daltonkin B). Các phổ đầy đủ của hợp chất daltonkin B (DT.07) được trình bày trong

phụ lục (PL-7).Hình 3.37. Cấu trúc hóa học của hợp chất daltonkin BHình 3.38. Các tương tác HMBC và COSY của hợp chất daltonkin B

Kết luận về cấu trúc 2 hợp chất mới: cho đến nay rất hiếm các báo cáo về

các hợp chất thiên nhiên có mạch nhánh acid propanoic và carboxyethyl trong tự

nhiên. Một vài báo cáo cho thấy dẫn xuất của acid pheylpropanoic được tìm thấy từ

lõigỗlồiCordiatrichotomalồiStreptomycetesstrain[95].Carboxyethylchromanone từ lồi Calophyllum papuanum [96].

Đặc biệt, chỉ có hợp chất L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) được phân

lập từ hạt loài D. retusa and D. glabra thuộc Chi Dalbergia [97]. Đây là lần đầu tiên

các hợp chất mono và dicarboxyflavanone được tìm thấy trong tự nhiên từ lồi Sưa

(Dalbergia tonkinensis Prain).1013.3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS

PRAIN) (C-612)

Lõi gỗ sưa đỏ được chiết bằng methanol, sau đó cô quay đuổi dung môi thu

được cặn chiết. Cặn chiết được chiết phân bố với các dung mơi có độ phân cực tăng

dần n-hexane, dichloromethane, ethyl acetate và nước. Các phần chiết tiến hành phân

lập đã được trình bày chi tiết ở phần thực nghiệm, mục 2.3.2. Kết quả đã phân lập

được 11 hợp chất. Cấu trúc các hợp chất sạch được xác định bằng việc phân tích các

dữ liệu phổ 1D và 2D được trình bày dưới đây.

3.3.1. Hợp chất Dalbergin (DT.08)

Hợp chất DT.08 được phân lập dưới dạng tinh thể màu vàng, tan tốt trong MeOH.

Các tín hiệu trên phổ 1H-NMR cho thấy đặc trưng của khung coumarin thế 3 lần tại [H

7,06 (1H, s, H-8), 6,88 (1H, s, H-5) và 6,21 (1H, s, H-3)], thêm vào đó là 2 tín hiệu của

vòng benzen thế một lần [H 7,57 (3H, m, H-3', H-4', H-5') và 7,51 (2H, m, H-2', H-6')], 1

tín hiệu của 3 proton nhóm methoxy tại H 3,99 (3H, s, 7-OCH3).

Phổ 13C-NMR kết hợp DEPT khẳng định sự hiện hiện của 16 carbon bao gồm

1 carbon nhóm carbonyl tại C 163,8 (s, C-2), 8 tín hiệu của carbon thơm (3 carbon

thơm không liên kết với hydro, 3 carbon thơm liên kết với oxy) trong khoảng C

(113,1-158,2 ppm), 2 carbon methin thơm [C 112,3 (d, C-5) và 101,1 (d, C-8)] cùng

với 3 tín hiệu của carbon nhóm phenyl [C (129,5-129,9 ppm)].

Ngoài ra, trên phổ 13C-NMR và phổ DEPT cho thầy xuất hiện thêm tín hiệu

của 1 carbon olefin ở vị trí C 112,3 (d, C-3). Cuối cùng là một tín hiệu 1 carbon

nhóm methoxy tại C (56,8 q, 7-OCH3). Từ những lập luận trên cho phép xác định

DT.08 là một neoflavanon. So sánh với dữ kiện phổ của hợp chất này với tài liệu

tham khảo, xác định hợp chất DT.08 là Dalbergin, đã được tìm thấy ở loài Dalbergia

rubiginosa [98].Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí gắn kết của hai nhóm carboxyethyl được xác định qua tương tác giữa proton H-9' với các carbon C-5, C-6 và C-7, và các tương tác của proton H-9 với C-7, C-8 và C-8a trên phổ HMBC. Các tương tác đó cho phép kết luận hai nhóm carboxyethyl gắn vào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×