Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. QUÁ TRÌNH HOÀ GIẢI

I. QUÁ TRÌNH HOÀ GIẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Q TRÌNH HỒ GIẢI• Mỗi bên có thể u cầu có phiên hồ

giải riêng.• Các phiên hồ giải có thể được thực

hiện bằng nhiều hình thức.I. Q TRÌNH HỒ GIẢI• Liên hệ với mỗi bên để nỗ lực hồ giải

• Các phiên hồ giải được thực hiện khơng cơng khai, trừ khi có thoả

thuận khác.I. Q TRÌNH HỒ GIẢI• Thơng báo cho hồ giải viên biết về

các đề xuất.• Thủ tục hồ giải được thực hiện

bằng ngơn ngữ mà các bên thỏa

thuận.II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HỒ GIẢILẮNGTHAY ĐỔICÁC PHẢNTRẠNG THÁIỨNG THIẾUNGHETHƠNG TINII. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH HỒ GIẢI1. Lắng nghea. TẠ I SAO PHẢI LẮNG NG HE ???Giúp các bên giải quyết

sự

Truy

tơn

ền

trọn

thơ

g

ngxung độtchínHiể

uhPhátxáctriếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. QUÁ TRÌNH HOÀ GIẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×