1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

3 Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (276 KB, 152 trang )


34Trong đó giả thuyết các giá trị có ảnh hưởng đến q trình xây dựng và phát

triển văn hóa doanh nghiệp sau:

H1 - Các giá trị hữu hình: là những cái thể hiện được ra bên ngoài một cách rõ

ràng và dễ nhận biết như: kiến trúc đặc trưng của doanh nghiệp (thiết kế phòng làm

việc, màu sắc chủ đạo…), các lễ kỷ niệm, ngôn ngữ, khẩu hiệu, bài hát truyền thống,

đồng phục, biểu tượng. Tất cả những điều này có tác động sâu sắc đến cảm nhận của

nhân viên và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh văn hóa doanh nghiệp.

Giả thuyết H1 được phát biểu như sau: Các giá trị hữu hình có tác động cùng

chiều (+) đến sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

H2 - Các giá trị được thừa nhận: bao gồm các chiến lược, mục tiêu, nội quy,

quy định, tầm nhìn, sứ mệnh. Các giá trị này được công bố công khai để mọi thành

viên của doanh nghiệp nỗ lực thực hiện. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của

nhân viên. Những giá trị này cũng có tính hữu hình và có ảnh hưởng đến văn hóa

doanh nghiệp.

Giả thuyết H2 được phát biểu như sau: Các giá trị được thừa nhận có tác động

cùng chiều (+) đến sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

H3 - Văn hóa định hướng nhóm: Mức độ cơng việc được tổ chức làm việc theo

nhóm so với làm việc cá nhân.

Giả thuyết H3 được phát biểu như sau: Văn hóa định hướng nhóm có tác động

cùng chiều (+) với sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

H4 – Văn hóa ứng xử: là những hành vi ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa

các đồng nghiệp với nhau, cũng như thái độ ứng xử với khách hàng, và tinh thần trách

nhiệm trong công việc… Những yếu tố này đều có tác động đến văn hóa trong doanh

nghiệp.

Giả thuyết H4 được phát biểu như sau: Văn hóa ứng xử có tác động cùng chiều

(+) đến sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

H5 - Các giá trị ngầm định cơ bản: những quan niệm chung được hình thành

và tồn tại trong một thời gian dài, ăn sâu vào tâm trí của hầu hết các thành viên trong

nền văn hóa đó và trở thành điều mặc nhiên được cơng nhận.

Giả thuyết H5 được phát biểu như sau: Các giá trị ngầm định cơ bản có tác động

cùng chiều (+) đến sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.35TĨM TẮT CHƯƠNG 2

Trong chương này tác giả đã trình bày cơ sở lý thuyết về văn hóa, văn hóa

doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, cùng các mơ hình

nghiên cứu và thang đó của các nghiên cứu trong và ngồi nước có liên quan. Dựa

trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu này, tác giả xây dựng mơ hình “Các yếu tố ảnh

hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty FPT Telecom” bao gồm 5 yếu tố bao

gồm: (1) Các giá trị hữu hình, (2) Các giá trị được thừa nhận, (3) Văn hóa định

hướng nhóm, (4) Văn hóa ứng xử, (5) Các giá trị ngầm định cơ bản.36CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết và mơ hình nghiên cứu. Tiếp tục theo

phần giới thiệu cơ sở lý thuyết, trong chương 3 sẽ trình bày phương pháp nghiên cứu

được sử dụng để đánh giá các thang đo, các khái niệm nghiên cứu, kiểm định mô hình

nghiên cứu và các giả thuyết đã đề nghị. Chương 3 gồm 3 phần: (1) Quy trình nghiên

cứu, (2) Thiết kế nghiên cứu, (3) Xây dựng thang đo.

3.1Quy trình nghiên cứu

Dựa trên cơ sở lý thuyết được nêu ra ở chương 1, đề tài tiến hành nghiên cứuđịnh tính (thảo luận nhóm) nghiên cứu sơ bộ và đưa ra bộ thang đo chính thức, và sau

đó tiến hành thực hiện nghiên cứu định lượng thông qua việc thu thập thông tin từ

phía nhân viên trong cơng ty với bảng câu hỏi khảo sát. Từ những thông tin thu thập

được, tác giả tiến hành thống kê và phân tích dữ liệu. Quá trình này được thực hiện

từng bước theo quy trình như nghiên cứu như sau:37Hình 3-1 Quy trình nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tự nghiên cứu tổng hợp)

3.2Thiết kế nghiên cứu3.2.1 Phương pháp nghiên cứu

Để tìm hiểu các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, tác

giả sử dụng phương pháp nghiên cứu gồm: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định

lượng.383.2.1.1 Nghiên cứu định tính

Thực hiện nghiên cứu định tính nhằm khám phá các ý tưởng bổ sung và điều

chỉnh các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm trong mơ hình. Trong giai

đoạn này người nghiên cứu sẽ sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm và thảo luận trực tiếp

với các đối tượng được chọn theo phương pháp thuận tiện nhưng vẫn phản ánh được

đặc trưng của tập hợp mẫu quan sát.

Đối tượng được chọn để tham gia nghiên cứu định tính là những cán bộ cơng

nhân viên đang tham gia hoạt động tại công ty FPT Telecom như: ban giám đốc,

trưởng phòng phó phòng ban dự án, phòng nhân sự, các nhân viên có tham gia vào

q trình đào tạo và phát triển nhân sự và tham gia vào các hoạt động văn hóa – thể

thao trong cơng ty,… Họ là những người thường xuyên quản lý, thực hiện các hoạt

động có ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển văn hóa tại cơng ty FPT Telecom

nên những ý kiến từ họ sẽ là những thông tin thực tế hết sức quan trọng.

Phương pháp thu thập dữ liệu định tính:

Tác giả đã phác thảo trước nội dung cho buổi thảo luận với danh sách các câu

hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó tiến hành lập danh sách khách mời và thông báo

khách mời về thời gian địa điểm, nội dung cuộc thảo luận. Nội dung thảo luận: trao

đổi về các vấn đề liên quan đến các yếu tố có ảnh hưởng đến q trình xây dựng và

phát triển văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty, các biến quan sát cho từng thang đo các

thành phần trong mơ hình, đánh giá nội dung thang đo đề xuất.

Thời gian phỏng vấn được tiến hành từ 1 đến 2 giờ. Trình tự tiến hành như sau:

- Tác giả giới thiệu đề tài và mục đích của cuộc phỏng vấn

- Tiến hành thảo luận trực tiếp giữa người nghiên cứu với từng đối tượng được

chọn tham gia nghiên cứu định tính để thu thập dữ liệu.

- Sau khi phỏng vấn hết các đối tượng, dựa trên thông tin thu được, tiến hành

điều chỉnh bảng câu hỏi.

- Dữ liệu sau khi hiệu chỉnh sẽ được trao đổi lại với các đối tượng tham gia một

lần nữa. Q trình nghiên cứu định tính được kết thúc khi các câu hỏi thảo luận đều

cho kết quả lặp lại với các kết quả trước đó mà khơng tìm thấy sự thay đổi gì mới.

Sau khi kết thúc cuộc thảo luận, tác giả đã tổng hợp các ý kiến đóng góp và đi

đến thống nhất xây dựng mơ hình nghiên cứu mà tác giả đã đề xuất gồm 5 yếu tố tácXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (152 trang)

×