1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

4 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (276 KB, 152 trang )


Điểm đánh giá của 10 đáp viên về quản lý nhân lực

ABCD1141635352301030303352020254203025255202030306271927277352222218152030359302025251035202025Tổng261197264278Điểm đánh giá của 10 đáp viên về chất kết dính trong tổ chức

ABCD1253515252222228283272727194252530205253520206202030307272725218253020259252525251025302520Tổng246276245233Điểm đánh giá của 10 đáp viên về trọng tâm chiến lược

ABCD1252530202302515303252525254202530255252525256302517287253025208252530209302520251025252525Tổng260255242243Điểm đánh giá của 10 đáp viên về tiêu chuẩn thành công

ABCD1103030302252030253192727274302030205152530306242230247202525308162828289252030251020253025Tổng204242290264Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (152 trang)

×