1. Trang chủ >
  2. Kiến trúc - Xây dựng >
  3. Công trình giao thông, thủy lợi >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (730.97 KB, 101 trang )


2. Kiến nghị

Xuất phát từ những kết quả đã đạt được và những khó khăn, tồn tại trong cơng tác

quản lý đầu tư công. Tác giả xin đưa ra một số kiến nghị như sau :

Đối với UBND tỉnh, thành phố Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác lập, thẩm định,

phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp với quy định của Luật quy hoạch. Trong

thời gian tới UBND tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác lập quy hoạch chi tiết xây

dựng, quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây

dựng cơng trình, quy hoạch chun ngành đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa

bàn tỉnh Lạng Sơn, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch...để tạo cơ sở xác định

được đầu bài cho công tác lập dự án đầu tư cũng như quy hoạch xây dựng các khu tái

định cư, tạo qũy đất để bố trí tái định cư phục vụ cơng tác GPMB thực hiện dự án.

Đồng thời, hạn chế được dân cư phát triển tự phát ngoài quy hoạch, tạo điều kiện cho

công tác GPMB và tái định cư ổn định cuộc sống cho nhân dân trong khu vực ảnh

hưởng của dự án.

UBND tỉnh, thành phố cần tăng cường quản lý chặt chẽ các khu quy hoạch khơng gian

đơ thị, tránh tình trạng đơ thị hóa tự phát, gây mất mỹ quan thành phố Thêm nữa cần

có những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án quy

hoạch, phát triển đô thị, tôn tạo cảnh quan, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ

tầng đáp ứng yêu cầu đô thị loại II.

Nghiên cứu, đổi mới và xác định rõ cơ chế phối hợp các bên liên quan trong quá trình

quản lý dự án đầu tư công đảm bảo thực thi đúng theo Luật đầu tư công, Luật xây

dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật

đầu tư cơng và các Luật, văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư

công, tránh chồng chéo trong khâu quản lý, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các

bước thực hiện hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn cần chỉ đạo các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình rà

sốt, đánh giá Bộ máy tổ chức, quy chế quản lý hoạt động của Ban tiến hành củng cố,90kiện toàn bộ máy phù hợp với loại hình thức tổ chức quản lý dự án và điều kiện, năng

lực hoạt động, có cơ chế để tạo điều kiện phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức

quản lý cho các cán bộ quản lý nói chung và cán bộ quản lý dự án nói riêng, bên cạnh

chính sách thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao tuyển dụng vào các ban quản lý dự

án.

Cần nghiên cứu tiến hành đấu thầu qua mạng nhằm giảm tình trạng bắt tay ngầm, quân

xanh quân đỏ, nâng cao chất lượng nhà thầu được chọn từ đó nâng cao chất lượng thi

cơng các cơng trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đối với người dân

Chủ động tham gia đóng góp ý kiến, nhu cầu, nguyện vọng của bản thân để chủ trương

“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng đi vào thực tiễn từ đó nâng cao

hiệu quả, chất lượng của dự án đầu tư công.

Nâng cao ý thức sử dụng các cơng trình dự án cơng, tích cực, tự giác tham gia quản lý,

bảo vệ các cơng trình dự án cơng bởi người dân mới là đối tượng tiếp xúc và sử dụng

các dự án cơng và lợi ích mang lại cũng trực tiếp cho dân.

Đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh thành trên

cả nước

Tranh thủ sự ưu đãi của các cấp chính quyền tỉnh, tích cực tham gia góp vốn thực hiện

các dự án PPP phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, khách sạn,… vừa tạo

nguồn thu cho doanh nghiệp, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, vừa đóng góp

chung vào sự phát triển của thành phố Lạng Sơn.91DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Nguyễn Hoàng Anh , Hiệu quả quản lý đầu tư cơng tại thành phố Hồ Chí Minh:

vấn đề và giải pháp, TP Hồ Chí Minh, 2008.[2]Vũ Tuấn Anh, Tóm tắt tình hình đầu tư cơng mười năm qua, Báo cáo chuyên đề Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội, 2010.[3]Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái , Đầu tư công: thực trạng và tái cơ cấu, Nxb

Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011.[4]Bộ Tài chính, Thơng tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý,

thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân

sách nhà nước, Hà Nội, 2011.[5]Chính phủ , Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư

từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ, Hà Nội, 2011.[6]Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn, Niên giám thống kê năm 2014, Nxb Thống kê, Hà

Nội, 2014.[7]Phạm Quốc Cường, Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng từ vốn

ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Luận văn Thạc sĩ kinh tế,

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2011.[8]Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XV, nhiệm

kỳ 2010-2015, Lạng Sơn, 2010.[9]Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI,

nhiệm kỳ 2015-2020, Lạng Sơn, 2015.[10] Kim Văn Chính, Đầu tư và quản lý nhà nước về đầu tư, Nxb Lý luận chính trị,

Hà Nội, 2014.

[11] Vũ Thị Thanh Nhài, Quản lý nhà nước về đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh,

Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí

Minh, Hà Nội, 2013.

[12] Nguyễn Minh Phong , Nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam, Viện Nghiên

cứu phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội, 2012.

[13] Nguyễn Chí Thành, Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư vốn ngân sách cho đầu

tư phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại

học Thái Nguyên, Thái Nguyên, 2012.

[14] Nguyễn Bá Uân, Quản lý dự án nâng cao, Tập bài giảng dùng cho các lớp cao

học, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, 2010.

92[15] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Xây dựng, Hà Nội,

2012.

[16] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đấu thầu năm 2013,

Hà Nội, 2013.

[17] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đầu tư, 2014.

[18] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đầu tư công năm

2014, Hà Nội, 2014.

[19] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , Luật Ngân sách năm 2015,

Hà Nội, 2015.

[20] Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn , Báo cáo tổng kết năm 2015, 2015.

[21] Trần Du Lịch, Báo cáo chuyên đề tổng quan về tái cơ cấu đầu tư, trước hết là

đầu tư công, Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ quá

trình tái cơ cấu nền kinh tế”, Hà Nội, 2012.

[22] UBND tỉnh Lạng Sơn, Báo cáo Tình hình thực hiện cơ cấu lại đầu tư công giai

đoạn 2011-2015, định hướng và đề xuất giải pháp thực hiện cơ cấu lại đầu tư

công giai đoạn 2016-2020, Lạng Sơn, 2017.

[23] UBND tỉnh Lạng Sơn, Quyết định Phân cấp chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư,

Lạng Sơn, 2016.

[24] UBND thành phố Lạng Sơn , Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành

phố Lạng Sơn giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020, Lạng Sơn, 2008.

[25] UBND thành phố Lạng Sơn , Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, Lạng Sơn,

2016.

[26] UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

- xã hội năm 2011 - 2015, Quảng Ninh

[27] UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội các năm 2011 - 2015, Vĩnh Phúc93Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×