Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG HỢP MẠCH VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

TỔNG HỢP MẠCH VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.1. Mơ hình động cơ

- Tính tốn các thơng số mơ hình động cơ:

R = Rư + Rba + Rd = 0,07 +0,07 + 0,057 = 0,197 (Ω)

L = Lư + Ld = 1,74 + 4,877 = 6,616 (mH)

Tư = = = 0,0336

4.4. Mạch vòng dòng điện

Sơ đồ mạch vòng dòng điện bỏ qua ảnh hưởng của sức điện động động cơ

được trình bày trên hình 4.2Hình 4.2. Sơ đồ mạch vòng dòng điện

- Tính tốn mạch vòng dòng điện

+ Hệ số mạch chỉnh lưu:

KB = = = 47,68

+ Hằng số thời gian bộ biến đổi:

51 | Thiết kế hệ truyền động chính Máy Bào GiườngTB = = = 0,0017 (với m = 6 và f = 50 Hz)

+ Hệ số phản hồi dòng điện:

KI = = = 0,0265 (với UI* = 4V và Idm = 151A)

+ Hằng số thời gian phản hồi dòng điện:

TI = 0,001 (s)

- Tính tốn bộ điều khiển dòng điện RI theo tiêu chuẩn tối ưu modul ta

có hàm truyền là khâu PI:

RI(P) = = =

Với Ts = TI + TB = 0,001 + 0,0017 = 0,0027 (s)

4.5. Mạch vòng tốc độHình 4.3. Sơ đồ mạch vòng tốc độ

- Tính tốn mạch vòng tốc độ

+ Hệ số phản hồi tốc độ:

Kw = = = 0,0955

+ Hệ số thời gian khâu phản hồi tốc độ:

Tw = 0,005

HCD: khâu hạn chế dòng

- Tính tốn bộ điều khiển tốc độ Rw theo tiêu chuẩn

RW(P) = .(1+) = =

Với Tsw = 2Tsi + Tw = 2.0,0027 + 0,005 = 0,01(s)52 | Thiết kế hệ truyền động chính Máy Bào Giường4.6. Mô phỏng simulink

4.6.1. Tham số

- Đặt tham số cho các khối Step:

+ Khối Step1:Step time = 0Final value = 2,5 (do tốc độ ω0 = 1/4ωdm mà tương ứng

với giá trị tốc độ ωdm thì giá trị Uw* = 10 V nên với tốc độ ω0 thì U*w = 2,5 V)

+ Khối Step2:Step time = t1 + t2 + t3 hiệu chỉnh giá trị ta đặt bằng 0,4s

Final value = 7,5+ Khối Step3:Step time = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 hiệu chỉnh giá trị ta đặt bằng2s

Final value = -7,5 ( tốc độ động cơ giảm từ ωdm về ω0)

+ Khối Step4:

ta đặt bằng 2,5sStep time = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 hiệu chỉnh giá trị

Final value = -12+ Khối Step5: Step time = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11

hiệu chỉnh giá trị ta đặt bằng 3,3s

Final value = 7

+ Khối Step6: Step time = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11 +

t12 + t13 hiệu chỉnh giá trị ta đặt bằng 3,8s

Final value = 2.5

+ Khối Step:Step time = 0.2s (thời gian dao bắt đầu cắt vào chi tiết)

Final value = 182.4 (momen cản)+ Khối Saturation (hạn chế dòng) đặt Upper limit = 10 và Lower limit = -1053 | Thiết kế hệ truyền động chính Máy Bào Giường+ Các khối hàm truyền được đặt theo các giá trị tính tốn ở mơ hình động

cơ, mạch vòng dòng điện, mạch vòng tốc độ.

4.6.2. Kịch bản

- Đồ thị tốc độ động cơ có dạng như đồ thị hành trình động cơ chính máy

bào giường

- Đồ thị tốc độ động cơ sảy ra sụt tốc độ ở thời điểm dao bắt đầu cắt vào chi

tiết (tải tăng đột ngột, thời điểm bắt đầu t3)

- Đồ thị dòng điện có dạng như đồ thị dòng điện trong hành trình động cơ

máy bào giường (như đã tính tốn ở chương 1)

4.6.3. Kết quả

a. Sơ đồ simulinkHình 4.4. Sơ đồ simulink

b. Đồ thị tốc độ động cơ54 | Thiết kế hệ truyền động chính Máy Bào GiườngHình 4.5. Đồ thị tốc độ động cơ

c. Đồ thị dòng điện động cơHình 4.6. Đồ thị dòng điện động cơ55 | Thiết kế hệ truyền động chính Máy Bào GiườngNhận xét kết quả mơ phỏng

- Đồ thị tốc độ động cơ có dạng đồ thị hành trình bàn máy bào giường

- Độ sụt tốc độ ở thời điểm dao bắt đầu cắt vào chi tiết nhỏ (khoảng 2

rad/s)

- Tốc độ động cơ ổn định trong các khoảng thời gian tải định mức ở

hành trình thuận, thời gian chạy với tốc độ ωng ở hành trình ngược.

- Đồ thị dòng điện có dạng đồ thị dòng điện tồn phần của động cơ

truyền động máy bào giường (như đã tính tốn ở chương 1)56 | Thiết kế hệ truyền động chính Máy Bào GiườngDanh mục tài liệu tham khảo:1. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn. Cơ sở truyền động điện. Nhà xuất bản

Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 2007.

2. Phạm Quốc Hải. Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất. Nhà xuất bản Khoa học

và kỹ thuật. Hà Nội, 2009.

3. Nguyễn Trinh Đường , Lê Hải Sâm , Lương Ngọc Hải, Nguyễn Quốc Cường.

Điện tử tương tự. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.

4. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,

2011.

5. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện-điện tử máy gia công kim

loại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,2011.

6. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghị. Điều

chỉnh tự động truyền động điện. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật,2012.57 | Thiết kế hệ truyền động chính Máy Bào GiườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG HỢP MẠCH VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×