Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngNhận + bản tin tuyển

dụng

Đăng kí + thành viên

Đăng + bản tin tìm viêc

Tuyển dụng

Nhận + bản tin tìm việc

Đăng + bản tin tuyển

dụng

Quản trị + thành viên

Quản trị + bản tin

Đăng + thơng báo

Kích hoạt + tài khoản

Chuyển + thành danh

sách đen

Thêm, sửa, xoá + thành

viên

Giới thiệu + bản tin tuyển

dụng

Giới thiệu + bản tin tìm

việc

Xác định + nội dung bản

tin

Thêm, xố + bản tin

Tìm kiếm + bản tin

Tìm kiếm + thành viên

Nhập + thơng tin bản tin

tìm việc

Đăng + tin tìm viêc

Xem + lại bản tin

Tìm kiếm + bản tin tuyển

dụng

Thêm, sửa, xoá +bản tin

Xem + lịch sử

Đánh giá + bản tin

Nhập + thông tin bản tin

tuyển dụng

Đăng tin+ tuyển dụng

Xem bản + tin tuyển dụng

Tìm kiếm + bản tin tìm

việc

Thêm, sửa, xoá + bản tin

tuyển dụngBản tin tuyển dụng

Thành viên

Bản tin tìm việcTác nhânThơng báo

Tài khoản

Danh sách đen

Thành viên tìm việcTác nhânThành viên tuyển dụngTác nhânQuản trị viênTác nhânPage 7Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngXem + lịch sử

Đánh giá + bản tin

Thống kê + bản tin

Thống kê + thành viên1.1.3 Chức năng nghiệp vụ

Chức năng chi tiết

Nhận bản tin tuyển dụng

Đăng tin tìm việc

Xem lịch sử đăng nhập

Tìm kiếm bản tin tuyển

dụng

Xem bản tin tìm việc đã

đăng

Nhập thơng tin bản tin

tìm việc

Thêm sửa xố bản tin tìm

việc

Đánh giá bản tin

Nhận bản tin tìm việc

Đăng tin tuyển dụng

Xem lịch sử đăng nhập

Tìm kiếm bản tin tìm việc

Xem bản tin tuyển dụng

đã đăng

Nhập thơng tin bản tin

tuyển dụng

Thêm sửa xố bản tin

tuyển dụng

Đánh giá bản tin

Đăng thông báo

Giới thiệu bản tin

Xác định nội dung bản tin

Tìm kiếm bản tin

Thống kê bản tin

Thêm, xố bản tin

Kích hoạt tài khoản

Chuyển thành danh sách

đenLịch sử đăng nhậpNhóm lần 1Tìm việcTuyển dụngĐăng thơng báo

Quản trị bản tin

Quản trị thành viênPage 8Nhóm lần 2

Quản lý WebsiteXây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngTìm kiếm thành viên

Thống kê thành viên

Thêm, sửa, xoá thành

viên1.1.4 Biểu đồ ngữ cảnhHình 1.1 Sơ đồ ngữ cảnhPage 9Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng1.1.5 Biểu đồ phân rã chức năngQuản lí WebsiteTìm việcTuyển dụngQuản trị bản tinQuản trị thành viênĐăng kí TV

tìm việcĐăng kí TV

tuyển dụngXác định nội

dung bản tinKích hoạt tài khoảnNhập thông tin

bản tinNhập thông tin

bản tinGiới thiệu bản

tinChuyển thành danh

sách đenNhận bản tin

Tuyển dụngNhận bản tin

tìm việcTìm kiếm bản

tinTìm kiếm thành

viênĐăng tin tìm

việcĐăng tin tuyển

dụngThêm, xố bản

tinThêm, sửa, xố

thành viênTìm kiếm bản

tin tuyển dụngTìm kiếm bản

tin tìm việcThống kê bản

tinThêm, sửa, xố

bản tin tìm việcThêm, sửa, xố

bản tin TDXem lịch sử

đăng nhậpXem lịch sử

đăng nhậpXem bản tin tìm

việc đã đăngXem bản tin đã

đăngĐánh giá bản tinĐánh giá bản tin

Hình 1.2 Biều đồ phân rã chức năng

Page 10Thống kê thành

viênĐăng thông báoĐăng

thông báoXây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng

1.1.6

Chức năng quảng trị

Quản lý bản tin: Người quản trị có thể thêm mới, sửa, và xóa bản tin. Bản tin gồm hai loại

bản tin tìm việc và bản tin tuyển dụng. Sau khi người quản trị tạo ra bản tin thì bản tin sẽ

được hiển thị lên tràn chủ. Bản tin được sắp xếp theo thời gian, bản tin mới nhất được

hiển thị đầu tiên. Bản tin nếu có nội dung khơng còn hợp lệ thì sẽ được người quản trị

khóa hoặc xóa đi.

Quản lý tài khoản: Tài khoản của người dùng có hoai loại, tài khoản của người giúp việc

và tài khoản người tuyển dụng.

Đăng thông báo: Người quản trị đăng những thông báo để người dùng có thể cập nhật

thêm thơng tin.

Thống kê, báo cáo: Người quản trị có quyền thống kê danh sách thành viên, các hoạt động

của thành viên.

1.1.7

Chức năng của người tìm việc

Đăng ký tài khoản: Người tìm việc muốn đăng thơng tin tìm việc trước hết phải đăng ký

trở thành thành viên của Website.

Tìm việc: Người dùng bình thường hoặc thành viên đều có thể xem thơng tin của các nhà

tuyển dụng, tìm hiểu những yêu cầu của nhà tuyển dụng đưa ra, từ đó quyết định chọn

cơng việc cho mình. Chỉ có thành viên mới có thể đăng ký nhận bản tin của người tuyển

dụng đã đăng lên.

Lịch sử: Thành viên là người tìm kiếm việc làm có thể xem lại những bản tin mình đăng,

những bản tin mình đã nhận. Lịch sử đăng nhập của họ. Và có thể xóa lịch sử của chình

mình.

Đăng thơng tin tìm việc: Người dùng là thành viên đang tìm việc có thể đăng thơng tin

tìm việc, với các thơng tin của mình để người tuyển dụng có thể xem thơng tin và nếu có

nhu cầu sẽ nhận bản tin tìm việc đó. Mỗi thành viên chỉ có thể đăng một bản tin tìm việc.1.1.8

Chức năng của nhà tuyển dụng

• Đăng ký tài khoản: Nhà tuyển dụng có thể là cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tìm một

người giúp việc, thì trước tiên phải đăng ký tài khoản người của người tuyển dụng, sau đó

mới có thể nhận bản tin tìm việc của người tìm việc hoặc đăng thơng tin tuyển dụng.

• Tìm người giúp viêc: Nhà tuyển dụng có thể xem các bản tin tìm việc của người tìm việc.

• Lịch sử: Nhà tuyển dụng có thể xem lại lịch sử đăng tin, nhận bản tin, hay lịch sử đăng

nhập. Và nhà tuyển dụng có thể xóa đi lịch sử của chính mình.

1.2 Cơ Sở dữ liệu

Sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQl.Page 11Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng1.2.1

Bảng thành viên

Bảng thành viên là bảng lưu dữ liệu những thành viên đã đăng kí làm thành viên của

Website

Stt

1

2

3

4

5Name

Id

LoaiTV

User

Pass

TinhtrangType

Length

Int

4

Vachar

255

Vachar

255

Vachar

255

Int

4

Bảng 1.1 Bảng thành viênAllow NullKhố chính

Xid để được chỉ định làm khố chính cho bảng

LoaiTV dùng để phân biệt thành viên là Quản Trị hay Người tìm việc hoặc Nhà

tuyển dụng

− pass dùng để lưu mật khẩu của thành viên

− Tinhtrang xác định tình trạng hoạt động của thành viên, như chưa kích hoạt, danh

sách đen, đang hoạt động.1.2.2 Bản thơng tin người tìm việc

Cung cấp thơng tin người tìm viêc đã đăng ký

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Name

Type

Length Allow null

Matimviec

Int

11

Thanhvien

Vachar

255

Hoten

Vachar

255

Ngaysinh

Date

Gioitinh

Vachar

10

Diachi

Vachar

255

Cmnd

Int

11

Quequan

Vachar

255

Sdt

Int

11

Motabanthan

Text

Bảng 1.2 Bảng Thông tin người tìm việc

Matimviec Xác định khố chính cho bảng dữ liệu

Thanhvien Xác định thành viên có mã tìm việc tương ứng

Hoten xác định họ tên đầy đủ của người tìm việc

Ngaysinh xác định ngày sinh của người tìm việc

Gioitinh xác định giới tính người tìm việc

Diachi Xác định địa chỉ hiện tại của người tìm việc

Cmnd xác định chứng minh nhận dân của người tìm việc

Page 12Khố chính

XXây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngQuequan xác định quê quán của người tìm việc

Sdt xác định số điện thoại liên lạc của người tìm việc

Motabanthan lưu những mơ tả về bản thân của người tìm việc1.2.3 Bảng bản tin tìm việc

Bảng bản tin tìm việc là bản lưu thơng tin các bản tin đắng tin của người tìm việc.

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Name

MaBTTV

ThanhvienDT

MaTTnguoitimviec

Ngaydang

Luong

Khuvuclamviec

Sonamkinhnghiem

Thoigianlam

MotaCV

Tinhtrang

ThanhvienNT

LoaiBt

Soluongdanhgia

ThanhvienNTType

Int

Vachar

Int

Datetime

Vachar

Vachar

Int

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Int

VacharLength

11

255

11

30

50

11

50

255

255

255

255

11

255Allow nullX

XBảng 1.3 Bảng bản tin tìm việc

MaBTTV xác định khố cho bản dữ liệu

thanhvienDT xác địnhh thành viên nào đăng bản tin nào

MaTTnguoitimviec xác định thơng tin người tìm việc

NgayDang xác định thời điểm đăng tin

luong đưa ra mức lương mình mong muốn có được

Khuvuclamviec xác định khu vực mình làm việc

Sonamkinhnghiem cung cấp số năm kinh nghiệm đã có

Thoigianlam xác định khả năng làm việc vào những lúc nào

MotaCV mô tả những cơng việc có thể làm được

tinhtrang xác định bản tin đã được thành viên nào nhận hay chưa

LoaiBt xác định loại bản tin

Soluongdanhgia đếm số lượng được đánh giá của bản tin

ThanhvienNT xác định thành viên đã nhận bản tin1.2.4 Bảng thông tin nhà tuyển dụng

Cung cấp thông tin nhà tuyển dụng.

Page 13Khố chính

XXây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngStt

1

2

3

4

5

6

7

8

9Name

MaTT

Ten

Ngaysinh

Gioitinh

Dienthoai

Cmnd

Diachi

Mail

ThanhvienTDType

Int

Vachar

Date

Vachar

Int

Int

Vachar

Vachar

VacharLength

11

255Allow nullKhố chính

X10

11

11

255

255

255Bảng 1.4 Bảng Thơng tin nhà tuyển dụng

MaTT xác định khoá cho bảng dữ liệu

Ten lưu tên cá nhân tổ chức là nhà tuyển dụng

Ngaysinh lưu ngày sinh của nhà tuyển dụng

Gioitinh lưu giới tính của nhà tuyển dụng

DienThoai lưu số điện thoại liên lạc

CMND lưu số chứng minh nhân dân của nhà tuyển dụng, nếu là tổ chức thì lưu số

chứng minh nhân dân của người đăng kí thơng tin

− Diachi lưu địa chỉ của nhà tuyển dụng

− Mail lưu mail để liên lạc với nhà tuyển dụng

− ThanhvienTD là tên đăng nhập của nhà tuyển dụng1.2.5 Bảng yêu cầu tuyển dụng

Bảng yêu cầu tuyển dụng lưu những yêu cầu tuyển dụng cho người tìm việc

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Name

MaBt

ThanhvienTD

MotaCV

Gioitinh

Dotuoi

Luongdenghi

Thoigianlam

Noilam

Quequan

Tinhtranghonnhan

Yeucaukhac

Ngaydang

TinhtrangType

Int

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Vachar

Datetime

VacharLength

11

255

255

10

255

255

255

255

255

255

255

255

Page 14Allow nullX

X

XKhố chính

XXây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng14

15

16

17Diachilamviec

LoaiBt

Soluongdanhgia

ThanhvienNT

Vachar

255

X

Vachar

255

Int

11

X

Vachar

255

Bảng 1.5 Bảng yêu cầu tuyển dụngMaBT xác định khoá cho bảng dữ liệu

ThanhvienTD xác định thông tin của thành viên nào

MotaCV mô tả công việc yêu cầu làm

Gioitinh yêu cầu giới tính cần tuyển

Dotuoi xác định độ tuổi cho người muốn nhận việc

Luongdenghi xác định khoảng lương mà nhà tuyển dụng có thể trả cho cơng việc

họ tuyển

Thoigianlam xác định thời gian làm việc của cơng việc đó

Noilam xác định nơi làm việc cho cơng việc đó

Quequan u cầu q qn của người muốn nhận công việc này

Tinhtranghonnha yêu cầu về tình trạng hơn nhân

Yeucaukhac nhà tuyển dụng đưa những u cầu khác vào đây

Ngaydang xác định ngày đăng bản tin tuyển dụng này

Tinhtrang xác định tinhg trạng bản tin đã được nhận hay chưa

Diachilamviec địa chỉ cụ thể nơi làm việc

LoaiBt xác định loại bản tin

Soluongdanhgia đếm số lượng được đánh giá của bản tin

ThanhvienNT xác định thành viên đã nhận bản tin1.2.6 Bảng thông báo

Lưu những thông báo mà nhà quản trị thông báo lên Website

Stt

1

2

3

4

5Name

MaTB

Thongbao

Tieude

Ngaydang

Nguoidang

Type

Length

Int

11

Longtext

Vachar

255

Datetime

Vachar

255

Bảng 1.7 Bảng thông báoMaTB xác định khố chính cho bảng dữ liệu

Thongbao nội dung của thông báo

Tieude Tiêu đề của thông báo

Ngaydang xác định ngày đăng của thơng báo

Nguoidang là khố ngoại đến id của bảng thành viênPage 15Allow nullKhố chính

XXây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng1.2.7 Bảng Lịch sử

Bảng Lịch sử lưu thời gian đăng nhập của mỗi thành viên

Stt

1

2

3Name

Madangnhap

Thanhvien

Thoigiandangnhap

Type

Length

Int

11

Vachar

255

Datetime

Bảng 1.8 Bảng CommentAllow nullKhố chính

XMadangnhap xác định khố cho bảng dữ liệu

Thanhvien xác định thành viên viết comment này

Thoigiandangnhap xác định thời gian thành viên đã đăng nhập vào1.2.8 Bảng đánh giá

Bảng đánh giá lưu thông tin đánh giá đối với bản tin

Stt

1

2

3

4

5

6

7Name

Madanhgia

MaBT

LoaiBT

ThanhvienDG

Ngaydanhgia

LoaiBT

TinhtrangType

Int

Int

Vachar

Vachar

Datetime

VacharLength

11

11

255

255

255Bảng 1.8 Bảng đánh giá

Madanhgia xác định khố chính của bảng dữ liệu

MaBT xác mã bản tin được đánh giá

ThanhvienDG xác định thành viên đánh giá

LoaiBT xác loại bản tin nào được đánh giá

Ngaydanhgia xác định ngày được đánh giáPage 16Allow nullKhố chính

XXây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng1.2.9 Mơ hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Mơ hình cơ sở quan hệ thể hiện các quan hệ của các bảng dữ liệu.Page 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×