Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRUNG TÂM NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵngthông tin hoặc xóa thành viên. Mục search có thể tìm kiếm thành viên dựa vào tên đăng

nhập. Hình 3.1 là thiết kế của trang quản trị tài khoản.Hình 2.2 Quản trị tài khoản

Lập trình trang quản trị bao gồm trang dieuhuong.java, XulyDel.java, XulyUp.java.

Trang dieuhuong.java đảm nhận việc xử lý đăng nhâp, điều hướng các xử lý đến với đúng

trang mà người quản trị đang thực hiện. VD: Nếu đăng nhập lỗi (sai mật khẩu, ...) thì sẽ

được điều hướng đến trang loidangnhap.jsp. Ngoài ra dieuhuong.java đảm nhận nhiệm vụ

thêm mới tài khoản người dùng do người quản trị yêu cầu. Toàn bộ thông tin của tài

khoản phải được điền đầy đủ.

Các đoạn xử lý của trang dieuhuong.java

Xử lý đăng nhập

if(action.equals("Login")){

String username= request.getParameter("txuser");

String password = request.getParameter("txpass");

Page 23Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngthanhvienDAO userDao = new thanhvienDAO();

Thanhvien result = userDao.check(username, password);

thanhvienDAO count = new thanhvienDAO();

if(result == null){

urlDispatcher = "Loidangnhap.jsp";

}

else {

session.setAttribute("USER", username);

urlDispatcher="index.jsp";

if("quantri".equals(result.getLoaiTv())){

urlDispatcher="admin/Admin.jsp";

}

if("timviec".equals(result.getLoaiTv())){

urlDispatcher="timviec/BantinTD.jsp";

}

}

}

Xử lý thêm mới tài khoản

else

if(action.equals("Add")){

String tenDN=request.getParameter("txUsername");

String matkhau=request.getParameter("txpass");

String LoaiTV=request.getParameter("txLoaiTV");}

Thanhvien userID=new Thanhvien(LoaiTV,tenDN,matkhau);

thanhvienDAO userDao=new thanhvienDAO();

userDao.add(userID);

urlDispatcher="Admin?action=Search";Phương thức thêm mới thành viên (thanhviendao.java)

public void add(Thanhvien thanhvien){

try {

sesion.getTransaction().begin();

sesion.save(thanhvien);

sesion.flush();

sesion.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(sesion.getTransaction().isActive()){

sesion.getTransaction().rollback();

Page 24Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng}

e.printStackTrace();

}}Xử lý cập nhật thông tin thành viênelseif(action.equals("Lưu")){

thanhvienDAO userDao=new thanhvienDAO();

String IDthanhvien=request.getParameter("upID");

String loaiTV=request.getParameter("uploaiTv");

String tenDN=request.getParameter("upUser");

String matkhau=request.getParameter("upPassword");Thanhvien

row=userDao.getRow(Integer.parseInt(IDthanhvien));

row.setLoaiTv(loaiTV);

row.setUser(tenDN);

row.setPass(matkhau);

userDao.Update(row);

urlDispatcher="Admin?action=Search";}

Phương thức cập nhật thơng tin thành viên vào cơ sở dữ liệu

public void Update(Thanhvien TVmoi){

try {

sesion.getTransaction().begin();

sesion.update(TVmoi);

sesion.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

}Xử lý xóa một thành viênelse

if(action.equals("Xoá")){

String id=request.getParameter("upID");

thanhvienDAO userdao=new thanhvienDAO();

Page 25Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵnguserdao.delete(Integer.parseInt(id));

urlDispatcher= "Admin?action=Search";

}

Phương thức xóa một thành viên trong cơ sở dữ liệu

public void delete(int id){

try {

sesion.getTransaction().begin();

sesion.delete(getRow(id));

sesion.flush();

sesion.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(sesion.getTransaction().isActive()){

sesion.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

}

}

1.6.3

Quản trị thông tin nhà tuyển dụng

Thiết kế trang quản trị bản tin tìm việc (loadBTtimviec.jsp) trong trang này người quản

trị có thể xem các bản tin mà các thành viên đã đăng lên. Và có thể xóa bản tin đó, nếu

bản tin đó khơng hợp lệ, nhưng khơng có quyền sửa nội dung bản tin.Hình 2.3 Giao diện Quản trị bản tin tìm việc

Page 26Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngLập trình cho quản lý thơng tin nhà tuyển dụng gồm các trang:

ThongtinTD.java,ThongtinnhaTD.java, và trang thongtinnhatuyendung.jsp

Trang xử lý ThongtinTD.java là một trang severlet.

Đoạn code xử lý đưa dữ liệu thông tin nhà tuyển dụng lên trang JSP.

if(action.equals("loadTT")){

String ten = "";

ThongtinnhaTD userfind=new ThongtinnhaTD();

Ttnhatuyendung[] result = userfind.timtheoten(ten);

request.setAttribute("INFO", result);

urlDispatcher = "admin/Thongtinnhatuyendung.jsp";

}

Phương thức đưa dữ liệu thông tin nhà tuyển dụng từ cơ sở dữ liệu ra.

public Ttnhatuyendung[] timtheoten(String ten){

try {

session.getTransaction().begin();

String sql ="from Ttnhatuyendung where ThanhvienDt

like ?";

Query query=session.createQuery(sql);

query.setString(0,"%" + ten + "%");

List resultList=query.list();Ttnhatuyendung[] userArray=new

Ttnhatuyendung[resultList.size()];

resultList.toArray(userArray);

session.flush();

session.getTransaction().commit();

return userArray;

} catch (Exception e)

{if(session.getTransaction().isActive()){

session.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

}

return null;

}

Đoạn code xử lý xóa thơng tin tuyển dụng.

if(action.equals("Xố")){

String id=request.getParameter("upmaTt");

ThongtinnhaTD userdao=new ThongtinnhaTD();

userdao.delete(Integer.parseInt(id));

Page 27Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng}

urlDispatcher= "ThongtinTD?action=loadTT";Phương thức xóa một thông tin trong cơ sở dữ liệu.

public void delete(int maTt){

try {

session.getTransaction().begin();

session.delete(getRow(maTt));

session.flush();

session.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(session.getTransaction().isActive()){

session.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

}

}

1.6.4

Người dùng đăng kí thành viên tìm việc

Để là thành viên của website người dùng phải đăng kí thành viên, thì sau đó mới được

sử dụng các quyền lợi của thành viên.Page 28Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngHình 2.4 Giao diện đăng ký thành viên tìm việc

Các xử lý thêm thành viên mới do người dùng đăng ký giống các xử lý thêm tài khoản

mới của người quản trị, ngồi ra còn có thêm thơng tin thành viên

Xử lí thêm thơng tin thành viênif(action.equals("themttintimviec")){

String ten=request.getParameter("txHoten");

String ngaysinh=request.getParameter("txngaysinh");

String gioitinh=request.getParameter("txGioitinh");

String cmnd=request.getParameter("txCMND");

String diachi=request.getParameter("txDiachi");

String quequan=request.getParameter("txQuequan");

String sdt=request.getParameter("txSoDT");

String mail=request.getParameter("txMail");

String mota=request.getParameter("txMotabanthan");

String thanhvien=request.getParameter("");

Date ns ;//tạo biến date mới

Page 29Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngDateFormat dformat;

dformat = new SimpleDateFormat("yyyy-mm-dd");

ns = (Date)dformat.parse(ngaysinh);

int dt = Integer.parseInt(sdt);

int cm=Integer.parseInt(cmnd);

Ttnguoitimviec userID=new

Ttnguoitimviec(thanhvien ,ten,ns,gioitinh,diachi,cm,

quequan,dt,mota);

ttTimviec userDao=new ttTimviec();

userDao.add(userID);

urlDispatcher="index.jsp";

}

}

Phương thức thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu

public void add(Ttnguoitimviec obj){

try {

session.getTransaction().begin();

session.save(obj);

session.flush();

session.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(session.getTransaction().isActive()){

session.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

} }CHƯƠNG 4 KẾT LUẬNSau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và làm việc đã có một số kêt quả đạt được như:

Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế được giao diện làm việc của website, các chức

năng của website như đăng nhập, đăng xuất, đăng ký, tìm bản tin, đăng bản tin, xem danh

sách bản tin, các chức năng của người quản trị như thêm, sửa, xố thành viên, kích hoạt

thành viên.

Tuy nhiên do thời gian hạn chế, kỹ năng còn yếu kém nên vẫn chưa hoàn thành được

sản phẩm hoàn chỉnh, vẫn còn mắc một số lỗi như thơng kê dữ liệu thành viên, bản tin,

website chưa tự động kích hoạt thành viên, chưa tự động giới thiệu bản tin thích hợp cho

Page 30Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵngnhững thành viên đáp ứng được yêu cầu. Giao diện website chưa thật sự bắt mắt người sử

dụng.

Trong thời gian tới, nếu được tiếp tục thì website sẽ được hồn chỉnh hơn với các chức

năng tốt hơn, cải thiện được nhiều lỗi, và có thể đưa lên mạng internet để hoạt động.Page 31Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tham khảo Lập trình web JAVA/JSP/SERVLET, Học viện đào tạoCNTT NIIT-iNET

2. Hibernate325 MVC Web-Application with NetBean 691 and MySQL Server,

Nguyễn Thiện Tâm, http://www.nhatnghe.somee.com/75-Hibernate-325-inMVC-Web-Application-with-NetBean-691-and-MySQLServer.html#.Ut3r6xBurIV

3. CSS – Hướng dẫn, w3schools, http://www.w3schools.com/css/default.asp

4. JSP, Võ Văn Hải, http://vovanhai.wordpress.com/web/jsp/Page 32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRUNG TÂM NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×