Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích TKHTTT Hệ thống quản lý Website trung tâm người giúp việc Đà Nẵng

1 Phân tích TKHTTT Hệ thống quản lý Website trung tâm người giúp việc Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngNhận + bản tin tuyển

dụng

Đăng kí + thành viên

Đăng + bản tin tìm viêc

Tuyển dụng

Nhận + bản tin tìm việc

Đăng + bản tin tuyển

dụng

Quản trị + thành viên

Quản trị + bản tin

Đăng + thơng báo

Kích hoạt + tài khoản

Chuyển + thành danh

sách đen

Thêm, sửa, xoá + thành

viên

Giới thiệu + bản tin tuyển

dụng

Giới thiệu + bản tin tìm

việc

Xác định + nội dung bản

tin

Thêm, xố + bản tin

Tìm kiếm + bản tin

Tìm kiếm + thành viên

Nhập + thơng tin bản tin

tìm việc

Đăng + tin tìm viêc

Xem + lại bản tin

Tìm kiếm + bản tin tuyển

dụng

Thêm, sửa, xoá +bản tin

Xem + lịch sử

Đánh giá + bản tin

Nhập + thông tin bản tin

tuyển dụng

Đăng tin+ tuyển dụng

Xem bản + tin tuyển dụng

Tìm kiếm + bản tin tìm

việc

Thêm, sửa, xoá + bản tin

tuyển dụngBản tin tuyển dụng

Thành viên

Bản tin tìm việcTác nhânThơng báo

Tài khoản

Danh sách đen

Thành viên tìm việcTác nhânThành viên tuyển dụngTác nhânQuản trị viênTác nhânPage 7Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngXem + lịch sử

Đánh giá + bản tin

Thống kê + bản tin

Thống kê + thành viên1.1.3 Chức năng nghiệp vụ

Chức năng chi tiết

Nhận bản tin tuyển dụng

Đăng tin tìm việc

Xem lịch sử đăng nhập

Tìm kiếm bản tin tuyển

dụng

Xem bản tin tìm việc đã

đăng

Nhập thơng tin bản tin

tìm việc

Thêm sửa xố bản tin tìm

việc

Đánh giá bản tin

Nhận bản tin tìm việc

Đăng tin tuyển dụng

Xem lịch sử đăng nhập

Tìm kiếm bản tin tìm việc

Xem bản tin tuyển dụng

đã đăng

Nhập thơng tin bản tin

tuyển dụng

Thêm sửa xố bản tin

tuyển dụng

Đánh giá bản tin

Đăng thông báo

Giới thiệu bản tin

Xác định nội dung bản tin

Tìm kiếm bản tin

Thống kê bản tin

Thêm, xố bản tin

Kích hoạt tài khoản

Chuyển thành danh sách

đenLịch sử đăng nhậpNhóm lần 1Tìm việcTuyển dụngĐăng thơng báo

Quản trị bản tin

Quản trị thành viênPage 8Nhóm lần 2

Quản lý WebsiteXây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngTìm kiếm thành viên

Thống kê thành viên

Thêm, sửa, xoá thành

viên1.1.4 Biểu đồ ngữ cảnhHình 1.1 Sơ đồ ngữ cảnhPage 9Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng1.1.5 Biểu đồ phân rã chức năngQuản lí WebsiteTìm việcTuyển dụngQuản trị bản tinQuản trị thành viênĐăng kí TV

tìm việcĐăng kí TV

tuyển dụngXác định nội

dung bản tinKích hoạt tài khoảnNhập thông tin

bản tinNhập thông tin

bản tinGiới thiệu bản

tinChuyển thành danh

sách đenNhận bản tin

Tuyển dụngNhận bản tin

tìm việcTìm kiếm bản

tinTìm kiếm thành

viênĐăng tin tìm

việcĐăng tin tuyển

dụngThêm, xố bản

tinThêm, sửa, xố

thành viênTìm kiếm bản

tin tuyển dụngTìm kiếm bản

tin tìm việcThống kê bản

tinThêm, sửa, xố

bản tin tìm việcThêm, sửa, xố

bản tin TDXem lịch sử

đăng nhậpXem lịch sử

đăng nhậpXem bản tin tìm

việc đã đăngXem bản tin đã

đăngĐánh giá bản tinĐánh giá bản tin

Hình 1.2 Biều đồ phân rã chức năng

Page 10Thống kê thành

viênĐăng thông báoĐăng

thông báoXây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng

1.1.6

Chức năng quảng trị

Quản lý bản tin: Người quản trị có thể thêm mới, sửa, và xóa bản tin. Bản tin gồm hai loại

bản tin tìm việc và bản tin tuyển dụng. Sau khi người quản trị tạo ra bản tin thì bản tin sẽ

được hiển thị lên tràn chủ. Bản tin được sắp xếp theo thời gian, bản tin mới nhất được

hiển thị đầu tiên. Bản tin nếu có nội dung khơng còn hợp lệ thì sẽ được người quản trị

khóa hoặc xóa đi.

Quản lý tài khoản: Tài khoản của người dùng có hoai loại, tài khoản của người giúp việc

và tài khoản người tuyển dụng.

Đăng thông báo: Người quản trị đăng những thông báo để người dùng có thể cập nhật

thêm thơng tin.

Thống kê, báo cáo: Người quản trị có quyền thống kê danh sách thành viên, các hoạt động

của thành viên.

1.1.7

Chức năng của người tìm việc

Đăng ký tài khoản: Người tìm việc muốn đăng thơng tin tìm việc trước hết phải đăng ký

trở thành thành viên của Website.

Tìm việc: Người dùng bình thường hoặc thành viên đều có thể xem thơng tin của các nhà

tuyển dụng, tìm hiểu những yêu cầu của nhà tuyển dụng đưa ra, từ đó quyết định chọn

cơng việc cho mình. Chỉ có thành viên mới có thể đăng ký nhận bản tin của người tuyển

dụng đã đăng lên.

Lịch sử: Thành viên là người tìm kiếm việc làm có thể xem lại những bản tin mình đăng,

những bản tin mình đã nhận. Lịch sử đăng nhập của họ. Và có thể xóa lịch sử của chình

mình.

Đăng thơng tin tìm việc: Người dùng là thành viên đang tìm việc có thể đăng thơng tin

tìm việc, với các thơng tin của mình để người tuyển dụng có thể xem thơng tin và nếu có

nhu cầu sẽ nhận bản tin tìm việc đó. Mỗi thành viên chỉ có thể đăng một bản tin tìm việc.1.1.8

Chức năng của nhà tuyển dụng

• Đăng ký tài khoản: Nhà tuyển dụng có thể là cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tìm một

người giúp việc, thì trước tiên phải đăng ký tài khoản người của người tuyển dụng, sau đó

mới có thể nhận bản tin tìm việc của người tìm việc hoặc đăng thơng tin tuyển dụng.

• Tìm người giúp viêc: Nhà tuyển dụng có thể xem các bản tin tìm việc của người tìm việc.

• Lịch sử: Nhà tuyển dụng có thể xem lại lịch sử đăng tin, nhận bản tin, hay lịch sử đăng

nhập. Và nhà tuyển dụng có thể xóa đi lịch sử của chính mình.

1.2 Cơ Sở dữ liệu

Sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQl.Page 11Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng1.2.1

Bảng thành viên

Bảng thành viên là bảng lưu dữ liệu những thành viên đã đăng kí làm thành viên của

Website

Stt

1

2

3

4

5Name

Id

LoaiTV

User

Pass

TinhtrangType

Length

Int

4

Vachar

255

Vachar

255

Vachar

255

Int

4

Bảng 1.1 Bảng thành viênAllow NullKhố chính

Xid để được chỉ định làm khố chính cho bảng

LoaiTV dùng để phân biệt thành viên là Quản Trị hay Người tìm việc hoặc Nhà

tuyển dụng

− pass dùng để lưu mật khẩu của thành viên

− Tinhtrang xác định tình trạng hoạt động của thành viên, như chưa kích hoạt, danh

sách đen, đang hoạt động.1.2.2 Bản thơng tin người tìm việc

Cung cấp thơng tin người tìm viêc đã đăng ký

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Name

Type

Length Allow null

Matimviec

Int

11

Thanhvien

Vachar

255

Hoten

Vachar

255

Ngaysinh

Date

Gioitinh

Vachar

10

Diachi

Vachar

255

Cmnd

Int

11

Quequan

Vachar

255

Sdt

Int

11

Motabanthan

Text

Bảng 1.2 Bảng Thông tin người tìm việc

Matimviec Xác định khố chính cho bảng dữ liệu

Thanhvien Xác định thành viên có mã tìm việc tương ứng

Hoten xác định họ tên đầy đủ của người tìm việc

Ngaysinh xác định ngày sinh của người tìm việc

Gioitinh xác định giới tính người tìm việc

Diachi Xác định địa chỉ hiện tại của người tìm việc

Cmnd xác định chứng minh nhận dân của người tìm việc

Page 12Khố chính

XTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích TKHTTT Hệ thống quản lý Website trung tâm người giúp việc Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×