Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các thành phần của trang JSP

4 Các thành phần của trang JSP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngCác script server: là các đoạn code của java được chèn trực tiếp vào trang JSP, đây

cũng chính là thành phần chính của trang JSP, nó chia làm 3 loại :

E1 : Các thẻ bọc mã <% %>: là thẻ chứa mã java.

E2 : Các thẻ xuất <%= %>: nội dung của thẻ này sẽ được in ra trong trang JSP.

E3 : Khai báo phương thức và biến bằng thẻ <%! %>: nôi dung trong thẻ này là các

biến hoặc phương thức được các phương thức này có thể sử dụng trực tiếp trong trang

JSP.

1.5.1

Hibernate là gì?

Hibernate 3.0, một cơng nghệ mới nhất trong nền tảng cốt lỗi của J2EE EJB 3.0.

Hibernate là một framework cho persistence layer, là một dịch vụ lưu trữ và truy vấn dữ

liệu quan hệ mạnh mẽ và nhanh chóng. Hibernate giúp người phát triển các class dùng để

lưu trữ dữ liệu theo cách thức hướng đối tượng: association, inheritance, polymorphism,

composition và collections. Hibernate cho phép thực hiện các câu truy vấn dữ liệu bằng

cách sử dụng ngôn ngữ SQL mở rộng của Hibernate (HQL) hoặc là ngôn ngữ SQL

nguyên thuỷ cũng như là sử dụng các API.

1.5.2Kiến Trúc HibernateHình 1.5 Kiến trúc HibernatePage 20Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngSơ đồ trên cho thấy rằng Hibernate là sử dụng cơ sở dữ liệu và file cấu hình để cung

cấp các dịch vụ lâu dài cho ứng dụng.

Để sử dụng Hibernate, sự cần thiết phải tạo ra các lớp Java biểu diễn cho bảng tương

ứng trong cơ sở dữ liệu và sau đó ánh xạ các thuộc tính của lớp với các cột của bảng

trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, Hibernate có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác trên

cơ sở dữ liệu như chèn, chọn, cập nhật và xóa các bản ghi trong bảng. Hibernate tự động

tạo ra các truy vấn để thực hiện các thao tác này.

Kiến trúc Hibernate có ba thành phần chính:

* Quản lý kết nối

Hibernate cung cấp dịch vụ quản lý kết nối cơ sở dữ liệu hiệu quả. Kết nối cơ sở dữ

liệu là phần tốn kém tài nguyên và hiệu năng nhất trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu

vì nó đòi hỏi nhiều tài nguyên phải mở và đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

* Quản lý giao dịch:

Quản lý dịch vụ giao dịch cung cấp khả năng người sử dụng để thực hiện nhiều hơn

một câu lệnh tại một thời điểm.

* Đối tượng bản đồ quan hệ:

Đối tượng bản đồ quan hệ là kỹ thuật lập ánh xạ biểu diễn dữ liệu từ một mơ hình đối

tượng cho đến một mơ hình dữ liệu quan hệ. Đối tượng này được sử dụng đê thực hiện

các thao tác như truy vấn ,thêm mới, cập nhật và xóa các bản ghi dạng bảng bên

dưới.Hibernate là rất tốt công cụ như xa như là đối tượng bản đồ quan hệ là mối quan

tâm, nhưng về mặt quản lý kết nối và quản lý giao dịch, đó là thiếu hiệu năng và khả

năng. Vì vậy, thường Hibernate được sử dụng để quản lý kết nối khác và các cơng cụ

quản lý giao dịch. Ví dụ apache DBCP được sử dụng để kết nối tổng hợp với Hibernate.

Hibernate cung cấp rất nhiều tính linh hoạt trong sử dụng. Nó được gọi là kiến trúc

"Lite" khi chúng ta chỉ sử dụng các thành phần đối tượng bản đồ quan hệ. Trong khi kiến

trúc "Full Cream" tất cả trong ba thành phần đối tượng quan hệ lập bản đồ, quản lý kết nối

và Quản lý giao dịch được sử dụng.Page 21Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngCHƯƠNG 3 WEBSITE

TRUNG TÂM NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÀ NẴNG

1.6 Người quản trị

1.6.1

Trang chủ của người quản trị

Khi thành viên là người quản trị đăng nhập vào thì đây là trang đầu tiên (Admin.jsp)

người quản trị thấyHình 2.1 Giao diện trang chủ người quản trị

Người quản trị có thể chuyển đến các trang khác như quản lí tài khoản thành viên, bản

tin tìm việc của thành viên...

1.6.2

Quản lý tài khoản

Phần thiết kế tài khoản cho người quản trị có thể thêm thành viên mới với những thông

tin họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email, loại thành viên, ... Toàn bộ thành viên được

hiển thị trong một danh sách phía dưới. Tại đây có thể chọn một thành viên để chỉnh sủaPage 22Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵngthơng tin hoặc xóa thành viên. Mục search có thể tìm kiếm thành viên dựa vào tên đăng

nhập. Hình 3.1 là thiết kế của trang quản trị tài khoản.Hình 2.2 Quản trị tài khoản

Lập trình trang quản trị bao gồm trang dieuhuong.java, XulyDel.java, XulyUp.java.

Trang dieuhuong.java đảm nhận việc xử lý đăng nhâp, điều hướng các xử lý đến với đúng

trang mà người quản trị đang thực hiện. VD: Nếu đăng nhập lỗi (sai mật khẩu, ...) thì sẽ

được điều hướng đến trang loidangnhap.jsp. Ngồi ra dieuhuong.java đảm nhận nhiệm vụ

thêm mới tài khoản người dùng do người quản trị u cầu. Tồn bộ thơng tin của tài

khoản phải được điền đầy đủ.

Các đoạn xử lý của trang dieuhuong.java

Xử lý đăng nhập

if(action.equals("Login")){

String username= request.getParameter("txuser");

String password = request.getParameter("txpass");

Page 23Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngthanhvienDAO userDao = new thanhvienDAO();

Thanhvien result = userDao.check(username, password);

thanhvienDAO count = new thanhvienDAO();

if(result == null){

urlDispatcher = "Loidangnhap.jsp";

}

else {

session.setAttribute("USER", username);

urlDispatcher="index.jsp";

if("quantri".equals(result.getLoaiTv())){

urlDispatcher="admin/Admin.jsp";

}

if("timviec".equals(result.getLoaiTv())){

urlDispatcher="timviec/BantinTD.jsp";

}

}

}

Xử lý thêm mới tài khoản

else

if(action.equals("Add")){

String tenDN=request.getParameter("txUsername");

String matkhau=request.getParameter("txpass");

String LoaiTV=request.getParameter("txLoaiTV");}

Thanhvien userID=new Thanhvien(LoaiTV,tenDN,matkhau);

thanhvienDAO userDao=new thanhvienDAO();

userDao.add(userID);

urlDispatcher="Admin?action=Search";Phương thức thêm mới thành viên (thanhviendao.java)

public void add(Thanhvien thanhvien){

try {

sesion.getTransaction().begin();

sesion.save(thanhvien);

sesion.flush();

sesion.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(sesion.getTransaction().isActive()){

sesion.getTransaction().rollback();

Page 24Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng}

e.printStackTrace();

}}Xử lý cập nhật thông tin thành viênelseif(action.equals("Lưu")){

thanhvienDAO userDao=new thanhvienDAO();

String IDthanhvien=request.getParameter("upID");

String loaiTV=request.getParameter("uploaiTv");

String tenDN=request.getParameter("upUser");

String matkhau=request.getParameter("upPassword");Thanhvien

row=userDao.getRow(Integer.parseInt(IDthanhvien));

row.setLoaiTv(loaiTV);

row.setUser(tenDN);

row.setPass(matkhau);

userDao.Update(row);

urlDispatcher="Admin?action=Search";}

Phương thức cập nhật thơng tin thành viên vào cơ sở dữ liệu

public void Update(Thanhvien TVmoi){

try {

sesion.getTransaction().begin();

sesion.update(TVmoi);

sesion.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

}Xử lý xóa một thành viênelse

if(action.equals("Xố")){

String id=request.getParameter("upID");

thanhvienDAO userdao=new thanhvienDAO();

Page 25Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵnguserdao.delete(Integer.parseInt(id));

urlDispatcher= "Admin?action=Search";

}

Phương thức xóa một thành viên trong cơ sở dữ liệu

public void delete(int id){

try {

sesion.getTransaction().begin();

sesion.delete(getRow(id));

sesion.flush();

sesion.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(sesion.getTransaction().isActive()){

sesion.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

}

}

1.6.3

Quản trị thông tin nhà tuyển dụng

Thiết kế trang quản trị bản tin tìm việc (loadBTtimviec.jsp) trong trang này người quản

trị có thể xem các bản tin mà các thành viên đã đăng lên. Và có thể xóa bản tin đó, nếu

bản tin đó khơng hợp lệ, nhưng khơng có quyền sửa nội dung bản tin.Hình 2.3 Giao diện Quản trị bản tin tìm việc

Page 26Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngLập trình cho quản lý thơng tin nhà tuyển dụng gồm các trang:

ThongtinTD.java,ThongtinnhaTD.java, và trang thongtinnhatuyendung.jsp

Trang xử lý ThongtinTD.java là một trang severlet.

Đoạn code xử lý đưa dữ liệu thông tin nhà tuyển dụng lên trang JSP.

if(action.equals("loadTT")){

String ten = "";

ThongtinnhaTD userfind=new ThongtinnhaTD();

Ttnhatuyendung[] result = userfind.timtheoten(ten);

request.setAttribute("INFO", result);

urlDispatcher = "admin/Thongtinnhatuyendung.jsp";

}

Phương thức đưa dữ liệu thông tin nhà tuyển dụng từ cơ sở dữ liệu ra.

public Ttnhatuyendung[] timtheoten(String ten){

try {

session.getTransaction().begin();

String sql ="from Ttnhatuyendung where ThanhvienDt

like ?";

Query query=session.createQuery(sql);

query.setString(0,"%" + ten + "%");

List resultList=query.list();Ttnhatuyendung[] userArray=new

Ttnhatuyendung[resultList.size()];

resultList.toArray(userArray);

session.flush();

session.getTransaction().commit();

return userArray;

} catch (Exception e)

{if(session.getTransaction().isActive()){

session.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

}

return null;

}

Đoạn code xử lý xóa thơng tin tuyển dụng.

if(action.equals("Xoá")){

String id=request.getParameter("upmaTt");

ThongtinnhaTD userdao=new ThongtinnhaTD();

userdao.delete(Integer.parseInt(id));

Page 27Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵng}

urlDispatcher= "ThongtinTD?action=loadTT";Phương thức xóa một thơng tin trong cơ sở dữ liệu.

public void delete(int maTt){

try {

session.getTransaction().begin();

session.delete(getRow(maTt));

session.flush();

session.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(session.getTransaction().isActive()){

session.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

}

}

1.6.4

Người dùng đăng kí thành viên tìm việc

Để là thành viên của website người dùng phải đăng kí thành viên, thì sau đó mới được

sử dụng các quyền lợi của thành viên.Page 28Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngHình 2.4 Giao diện đăng ký thành viên tìm việc

Các xử lý thêm thành viên mới do người dùng đăng ký giống các xử lý thêm tài khoản

mới của người quản trị, ngồi ra còn có thêm thơng tin thành viên

Xử lí thêm thơng tin thành viênif(action.equals("themttintimviec")){

String ten=request.getParameter("txHoten");

String ngaysinh=request.getParameter("txngaysinh");

String gioitinh=request.getParameter("txGioitinh");

String cmnd=request.getParameter("txCMND");

String diachi=request.getParameter("txDiachi");

String quequan=request.getParameter("txQuequan");

String sdt=request.getParameter("txSoDT");

String mail=request.getParameter("txMail");

String mota=request.getParameter("txMotabanthan");

String thanhvien=request.getParameter("");

Date ns ;//tạo biến date mới

Page 29Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngDateFormat dformat;

dformat = new SimpleDateFormat("yyyy-mm-dd");

ns = (Date)dformat.parse(ngaysinh);

int dt = Integer.parseInt(sdt);

int cm=Integer.parseInt(cmnd);

Ttnguoitimviec userID=new

Ttnguoitimviec(thanhvien ,ten,ns,gioitinh,diachi,cm,

quequan,dt,mota);

ttTimviec userDao=new ttTimviec();

userDao.add(userID);

urlDispatcher="index.jsp";

}

}

Phương thức thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu

public void add(Ttnguoitimviec obj){

try {

session.getTransaction().begin();

session.save(obj);

session.flush();

session.getTransaction().commit();

} catch (Exception e) {

if(session.getTransaction().isActive()){

session.getTransaction().rollback();

}

e.printStackTrace();

} }CHƯƠNG 4 KẾT LUẬNSau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và làm việc đã có một số kêt quả đạt được như:

Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế được giao diện làm việc của website, các chức

năng của website như đăng nhập, đăng xuất, đăng ký, tìm bản tin, đăng bản tin, xem danh

sách bản tin, các chức năng của người quản trị như thêm, sửa, xố thành viên, kích hoạt

thành viên.

Tuy nhiên do thời gian hạn chế, kỹ năng còn yếu kém nên vẫn chưa hồn thành được

sản phẩm hồn chỉnh, vẫn còn mắc một số lỗi như thông kê dữ liệu thành viên, bản tin,

website chưa tự động kích hoạt thành viên, chưa tự động giới thiệu bản tin thích hợp cho

Page 30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các thành phần của trang JSP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×