Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tương tự như cân đĩa, nếu ban đầu ta có 2 số bằng nhau, kí hiệu: a = b ta được một đẳng thức. Mỗi đẳng thức có hai vế, vế trái là biểu thức ở bên trái dấu "=", vế phải là biểu thức ở bên phải dấu bằng.

Tương tự như cân đĩa, nếu ban đầu ta có 2 số bằng nhau, kí hiệu: a = b ta được một đẳng thức. Mỗi đẳng thức có hai vế, vế trái là biểu thức ở bên trái dấu "=", vế phải là biểu thức ở bên phải dấu bằng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nếu coi hai cân đĩa trong hình vẽ là hai

vế của một đẳng thức thì ta rút ra tính

chất gì của đẳng thức ?a = b=> a + c = b + ca+c = b+c=> a = ba = b => b = a2. Ví dụ:

Tìm số ngun x biết:

x - 2 = -3

Giải:

x -2= -3x + (-2) = -3

x + (-2) + 2 = -3 + 2

x = -3 + 2

x = -12. Ví dụ:

?2 Tìm số ngun x biết:

x + 4 = -2

Giải:

x + 4 = -2

x + 4 - 4 = -2 - 4

x =-2-4

x = -62. Ví dụ:

vd2x + 4= -2

x =-2-4(1)

(2)

(3)x = -6(4)x + 4 - 4 = -2 - 42. Ví dụ:

x + 4= -2x + 4 - 4 = -2 - 4

x =-2-4

x = -6x -2= -3x + (-2) = -3

x + (-2) + 2 = -3 + 2

x = -3 + 2

x = -13. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế

kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số

hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và

dấu "-" đổi thành dấu "+" .

Ví dụ: Tìm số nguyên x biết:

a) x - 2 = -6b) x - (-4) = 1Ví dụ: Tìm số ngun x biết:

a) x - 2 = -6b) x - (-4) = 1Giải:

x - 2 = -6

x = -6 + 2

x = -4x - (-4) = 1

x + 4 =1

x=1-4

x = -3VD3 Tìm số nguyên x, biết:

x + 8 = (-5) + 4

Giải:

x + 8 = -5 + 4

x + 8 = -1

x = -1 - 8

x = -9Gọi x là hiệu của a và b.

Ta có: x = a - b

áp dụng quy tắc chuyển vế:

x+b=a

Ngược lại, nếu có: x + b = a

theo quy tắc chuyển vế thì x = a -bNhận xét: Vậy hiệu a -b là 1 số x mà khi

lấy x cộng với b sẽ được a, hay có thể nói:

phép trừ là phép tốn ngược của phép

cộng.Bài 61b (Tr. 87 - SGK) Bài 62 (Tr. 87 - SGK)

a) a  2

b). x - 8 = (-3) - 8

b) a  2  0

Giải

Giải

a) a  2

b). x - 8 = (-3) - 8

a= 2 hoặc a = -2

x + (-8) = (-3) + (-8)

b) a  2  0

x = -3

a+2 = 0

a = -2* Tìm số nguyên x, biết:

Tổ 1,2Tổ 3,4a) x + 29 = (-5) + 29c) x -13 = (-2) -13b) x + (- 4) = -16d) - 5 - x = -10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tương tự như cân đĩa, nếu ban đầu ta có 2 số bằng nhau, kí hiệu: a = b ta được một đẳng thức. Mỗi đẳng thức có hai vế, vế trái là biểu thức ở bên trái dấu "=", vế phải là biểu thức ở bên phải dấu bằng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×