Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách vẽ tia phân giác của một góc

Cách vẽ tia phân giác của một góc

Tải bản đầy đủ - 0trang

y

zz640

320Vẽ bằng

320thước

đo góc320Ox0

+ =zƠy

* xƠy =Oz

640là tia phân giác của xƠy xƠz

xƠz

zƠy== xƠy

xƠy : =

2 64

* Oz làthì

tia phân giác của xÔy

xÔz = zÔyxÔz = 640 : 2 = 320

* Cách vẽ :

Vẽ tia Oz nằm giữa Ox, Oy sao cho xÔz = 320yGấp

giấyz640

320

O320 Nếp gấp

xBài 6:TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨC Nhận xét:

MNDPxtC450B

AM

AMỗi góc (khơng phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân

giácyBài 6:

?TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨCHãy vẽ tia phân giác của góc bẹt xÂytxA

t’yBài 6:TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC3. Chú ý:tx

At

tyxAyt’Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc

là đường phân giác của góc đóKhi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của xÔy?

Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúngTia Ot là tia phân giác của góc xƠy

khi:

a) xÔt = yÔt

b) xÔt + yÔt = xÔy

hoặc c) xÔt + yÔt = xÔy và xÔt =

yÔt

d) xÔt = yÔt = xÔy : 2*Cho Om là tia phân giác của góc xƠy. Biết mƠy =

270.

Số đo của góc xƠy là:

xa) 270xÔy = ?b) 810mc) 540

d) 13.50270Oy* Cho Ot là tia phân giác của góc mƠn. Biết mƠn

= 760.

Số đo của góc nƠt là:

ma)

1520 0

b) 38t760nnƠt

=?Oc)760

d) Kết quả

khác*Hình ảnh thực tế:

Cắt như thế nào để được

2 phần bánh bằng nhau ?*Hình ảnh thực tế:Khi cân

thăng bằng

thì kim ở vị

trí nào?BAO*Hình ảnh thực tế:Sườn đứng của diều được

đặt ở vị trí n để diều khi

bay không bị đảo, nghiêngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách vẽ tia phân giác của một góc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×