Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trước khi thực nghiệm, tôi tiến hành kiểm tra trình độ nhận thức của các em bằng một bài kiểm tra do tôi soạn, kết quả thu được như sau:

Trước khi thực nghiệm, tôi tiến hành kiểm tra trình độ nhận thức của các em bằng một bài kiểm tra do tôi soạn, kết quả thu được như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

3.2.3.1. Phân tích định tính

Qua việc lấy ý kiến nhận xét của giáo viên hướng dẫn, giáo viên chủ

nhiệm lớp thực nghiệm và theo dõi sự chuyển biến của học sinh trong quá trình

dạy – học tôi nhận thấy:

- Các biện pháp đề xuất ở chương 2 được các giáo viên trường Tiểu học

đánh giá là khả thi và mang lại hiệu quả trong dạy học.

- Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học tạo được

hứng thú học tập của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, hình thành

khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, ...

- Học sinh nhóm thực nghiệm có tinh thần, thái độ hứng thú học tập cao

hơn đối với lớp đối chứng. Học sinh nhóm thực nghiệm bước đầu đã biết vận

dụng những kiến thức mới để giải quyết vấn đề.

Qua sự phân tích định tính như trên cho thấy bước đầu đã khẳng định

được các phương pháp dạy học tích cực được đề đề xuất trong khóa luận khi

đưa vào áp dụng thực nghiệm đạt hiệu quả tích cực.

3.2.3.2. Phân tích định lượng

Với mong muốn góp phần khẳng định thêm tính đúng đắn và hiệu quả

của đề tài, sau khi hoàn thành xong thực nghiệm và đối chứng, tôi thực hiện

kiểm tra sau khi thực nghiệm và thu được kết quả thống kê ở bảng sau:

Bảng 3.3. Bảng kiểm tra trình độ nhận thức của học sinh sau thực nghiệmGiỏi

Khá

Trung bìnhTiểu học Bắc Hưng

Lớp thực nghiệm (%)

Lớp đối chứng (%)

12/28 (42,9%)

10/29 (34,4%)

16/28 (57,1%)

16/29 (55,2%)

0/28 (0%)

3/29 (10,3%)72060%

050%

040%

030%

020%

010%

000%043%

Lớp thực057%

nghiệm000%

Giỏi034%

Lớp đối055%

chứng 010%

KháTrung bìnhBiểu đồ 3.2. Trình độ nhận thức của học sinh trước thực nghiệm

Qua bảng biểu đồ, có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa lớp thực nghiệm và

lớp đối chứng. Tỉ lệ khá – giỏi ở lớp thực nghiệm đạt 100% và tỉ lệ trung bình

giảm đáng kể so với lớp đối chứng.

Kết quả trên đã cho thấy tính khả thi của đề tài. Trong quá trình dạy học,

người giáo viên cần chú ý vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm

phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình lĩnh hội

kiến thức, đồng thời làm cho khơng khí lớp học sơi nổi, thân thiện, cởi mở, có

như vậy mới nâng cao được chất lượng dạy học.

Qua trao đổi sau mỗi tiết lên lớp, giáo viên đã chỉ ra ưu và nhược điểm

của giờ dạy, đặc biệt là các phương pháp dạy học đã phát huy được tính tích

cực, tự giác của học sinh, khắc phục những khó khăn trong dạy học bốn phép

tính với số tự nhiên lớp 4 nói riêng và dạy học Tốn ở Tiểu học nói chung.

Trong giờ học thực nghiệm, khơng khí lớp học thân thiện, học sinh tích

cực, mạnh dạn, chủ động tìm hiểu kiến thức, tự tin nói lên ý kiến, suy nghĩ và

trải nghiệm của bản thân, học sinh không những nắm được nội dung bài mà

còn biết vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài tập thực tế.73Tiểu kết chương 3

Trong chương này, tôi giới thiệu quá trình thực nghiệm sư phạm được tiến

hành tại trường Tiểu học Bắc Hưng bằng cách chọn ra hai lớp học sinh có trình

độ tương đương nhau, giáo viên giảng dạy hai lớp có kĩ năng nghiệp vụ sư phạm

như nhau, trong đó một lớp thực nghiệm (4B) và một lớp đối chứng (4C). Kết

quả thực nghiệm cho thấy việc tổ chức dạy học nội dung bốn phép tính với các

số tự nhiên bằng các phương pháp dạy học tích cực được đề xuất ở chương 2

giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn, rèn luyện được nhiều kĩ năng, tăng mức

độ hứng thú học tập của học sinh trong giờ học. Như vậy, những phương pháp

vận dụng ở chương 2 của khóa luận là khả thi, có thể triển khai áp dụng trong

dạy học nội dung bốn phép tính với các số tự nhiên lớp 4 nói riêng và trong dạy

học Tốn lớp 4 nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả dạy – học.74KẾT LUẬN

Có thể nói, qua q trình nghiên cứu, tơi nhận thấy việc vận dụng phù

hợp các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học nội dung bốn phép tính với

các số tự nhiên lớp 4 là một việc làm quan trọng và rất cần thiết. Việc làm đó

đã đáp ứng được mục tiêu giáo dục cũng như yêu cầu khách quan của thực tiễn.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã thu được các kết quả sau đây:

1. Về mặt lý luận

- Đề tài đã góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về việc áp dụng các

phương pháp dạy học tích cực vào dạy học Tốn nói chung và dạy học bốn

phép tính với các số tự nhiên lớp 4 nói riêng.

- Đề tài đã đưa ra sự so sánh giữa việc sử dụng các phương pháp dạy học

tích cực và phương pháp dạy học truyền thống để thấy được ưu điểm mà các

phương pháp dạy học tích cực mang lại cho cả người dạy và người học.

- Đề tài đã vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy học

nội dung bốn phép tính với các số tự nhiên lớp 4 đạt hiệu quả cao hơn.

2. Về mặt thực tiễn

- Đề tài đã thể hiện và vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực

vào dạy học nội dung bốn phép tính với các số tự nhiên lớp 4 cho học sinh Tiểu

học trên các đối tượng cụ thể tương đối thành cơng. Điều đó đã phần nào minh

chứng cho tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề ra và triển khai

trong thực nghiệm đề tài.

- Với kết quả thu được tương đối khả quan của đề tài có thể dùng làm tài

liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu và các cán bộ quản

lý giáo dục, đặc biệt dối với giáo viên dạy Tốn Tiểu học.

3. Ý kiến đề xuất

Qua nghiên cứu, tơi nhận thấy rằng học sinh Tiểu học hồn tồn có khả

năng tự mình phát hiện và giải quyết vấn đề, tự mình chiếm lĩnh được tri thức.

Đối với học sinh lớp 4, 5 – lứa tuổi mà các em học sinh đã có thể tự lập, các em

có một vốn kiến thức nhất định, hoạt động chính là hoạt động học tập, vốn kĩ

75năng nhất định,... Vì vậy, việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong

giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tạo hứng thú học

tập của các em trong mỗi giờ học là việc làm cần thiết.

Tuy nhiên, tùy từng điều kiện, đối tượng, nội dung cụ thể mà giáo viên vận

dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực khi dạy học nội dung bốn phép

tính với các số tự nhiên lớp 4 nói riêng và dạy học ở Tốn Tiểu học nói chung.76DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vũ Quốc Chung (chủ biên) (2005), Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu

học, NXB Hà Nội.

[2] Dự án phát triển giáo viên Tiểu học (2005), Đổi mới phương pháp dạy học

ở Tiểu học, NXB Giáo dục.

[3] Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Vận dụng dạy học hợp tác trong dạy học bốn

phép tính trên số tự nhiên ở lớp 4, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại

học Sư Phạm Hà Nội 2.

[4] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2014), Tốn 4 sách giáo viên, NXB Giáo dục.

[5] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2016), Toán 4, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Nguyễn Thị Kiều Oanh (2016), Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên

trong mơn Tốn ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực, Luận án tiến sĩ,

Viện khoa học giáo dục Việt Nam.

[7] Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) (2002), Học và dạy cách học, NXB Đại học

Sư phạm Hà Nội.

[8] Trần Xuân Trường (2014), Một số phương pháp dạy học tích cực, Trường

Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.

[9] Nguyễn Tuấn (chủ biên) (2016), Thiết kế bài giảng Toán 4, NXB Hà Nội.

[10] Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới,

NXB Giáo dục.PHỤ LỤC

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN

1. Họ và tên:.................................................. Tuổi:............. Giới tính:.............

2. Giáo viên dạy lớp:........... Trường:................................................................

Để góp phần tìm hiểu về các phương pháp dạy học tích cực trong dạy

học nội dung bốn phép tính với các số tự nhiên trong mơn Tốn lớp 4, tơi

mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy (cô) bằng việc trả lời

đúng và đủ các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu “x” vào ô trống tương

ứng với ý kiến mà các thầy (cô) lựa chọn.

Câu 1: Nhận thức của thấy (cô) về tầm quan trọng của việc dạy học

nội dung bốn phép tính với các số tự nhiên trong mơn Tốn lớp 4?

Vơ cùng quan trọng.

Quan trọng.

Bình thường.

Khơng quan trọng.

Câu 2: Thầy (cô) đã sử dụng phương pháp dạy học tích cực khi dạy

học nội dung bốn phép tính với các số tự nhiên trong mơn Tốn lớp 4 ở

mức độ nào?

Thường xuyên.

Không thường xuyên.

Chưa bao giờ.

Câu 3: Theo thầy (cơ), những khó khăn khi sử dụng các phương

pháp dạy học tích cực vào dạy học nội dung bốn phép tính với các số tự

nhiên trong mơn Tốn lớp 4 là gì?

Nội dung bốn phép tính với số tự nhiên là một nội dung khô khan

khiến học sinh không hứng thú học tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trước khi thực nghiệm, tôi tiến hành kiểm tra trình độ nhận thức của các em bằng một bài kiểm tra do tôi soạn, kết quả thu được như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×