Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chiến lược sản phẩm

Chiến lược sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các khái niệm

 Dòng sản phẩm (product-line): Là một nhóm các SP có liên hệmật thiết với nhau bởi vì chúng thực hiện một chức năng

tương tự, được bán cho cùng một nhóm KH qua cùng một

kênh như nhau hay một khung giá cụ thể

 Tập hợp sản phẩm (product-mix): là tổng hợp những dòng SP

và món hàng mà một người bán cụ thể muốn đưa ra để bán

cho những người mua.

 Chiến lược sản phẩm là sự cố kết gắn bó của sự lựa chọn và

của những biện pháp phải sử dụng để xác định một tập hợp SP

bao gồm các SP và các món hàng (product-item) sao cho phù

hợp từng thị trường và phù hợp với từng giai đoạn khác nhau

trong chu kì sống của SP đó.Các chiến lược sản phẩm

 Chiến lược tập hợp SP: Gồm các chiến lược mở rộng, kéodài, tăng chiều sâu, tăng giảm tính đồng nhất của tập

hợp.

 Chiến lược dòng SP: Gồm

các chiến lược thiết lập,

hiện đại, biến cải, hiện đại

hóa dòng SP.

 Chiến lược cho từng SP cụ thể: Gồm chiến lược đổi mới,

thích ứng, bắt chước và định vị SP.3. Phát triển sản phẩm mớiKhái niệm

Sản phẩm mới là sản phẩm

được một số khác hàng tiềm

năng cảm nhận như mới,

nó bao gồm sản phẩm mới

hoàn toàn, sản phẩm cải

tiến, sản phẩm hồn chỉnh

và sản phẩm có nhãn hiệu

mới mà DN phát triển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiến lược sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×