Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện tại, công tác kiểm kê NVL tại công ty vẫn còn nhiều hạn chế, không được chú trọng. Vì vậy công ty cần đưa ra biện pháp để cải thiện việc kiểm kê, tránh tình trạng mất mát NVL, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hiện tại, công tác kiểm kê NVL tại công ty vẫn còn nhiều hạn chế, không được chú trọng. Vì vậy công ty cần đưa ra biện pháp để cải thiện việc kiểm kê, tránh tình trạng mất mát NVL, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn+ Loại tiếp tục sử dụng: lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ.

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ do bộ phận sử dụng lập làm 2

bản, 1 bản giao cho phòng vật tư, bản còn lại giao cho phòng kế

tốn. Kế tốn ghi:

Nợ TK 621 ( Chi phí NVL tại cơng trình khác)

Nợ TK 152: Ngun vật liệu còn lại ở cơng trình khác

Có TK 621 (Chi phí NVL tại cơng trình hiện tại)

• Đối với NVL khi kiểm kê phát hiện mất mát. Kế toán ghi giảm NVL

và tăng các khoản phải thu khác:

Nợ TK 1388: Phải thu khác

Có TK 152: Nguyên vật liệu

Có TK 621: Chi phí NVL

Cơng tác ln chuyển chứng từ

Việc ln chuyển chứng từ còn chậm trễ như đã nêu trên là

một trong những yếu điểm của đơn vị mà khó có thể khắc phục

được trong thời gian ngắn. Nhưng để hạn chế được nhược điểm

này đơn vị phải đề ra những quy định cụ thể với nhân viên thu

mua vật tư tại các đơn vị:

- Đối với các cơng trình ở xa cơng ty có giá trị lớn, nghiệp vụ

phát sinh nhiều thì cơng ty phải cử một cán bộ kế tốn trực tiếp

theo dõi tình hình phát sinh nguyên vật liệu từ 5-10 ngày về một

lần báo cáo cho các phòng.

- Đối với những cơng trình ở xa cơng ty có giá trị vừa và nhỏ,

nghiệp vụ phát sinh ít thì cứ 15 ngày lại cử một kế toán trực tiếp

xuống cơng trình kiểm tra hoặc trực tiếp về cơng ty làm thủ tục

nhập xuất NVL

Xây dựng định mức tiêu hao NVL

Hiện tại công ty chưa xây dựng định mức tiêu hao NVL, chính vì vậy cơng ty

cần có kế hoạch thu mua NVL hợp lí, phù hợp với sản xuất. Hàng ngày có báo cáo

thống kê để thơng báo tình hình tồn đầu, nhập. xuất, tồn cuối NVL; đặc biệt trên

báo cáo thống kê có chỉ ra mức dự trữ NVL có thể dùng được cho bao nhiêu tank

nữa. Căn cứ vào báo cáo đó biết được loại NVL nào cần phải mua ngay; loại nào

đang còn nhiều, cần giảm lượng dự trữ. Cuối tháng đánh giá tình hình sử dụng NVL

của các bộ phận, từ đó Ban Giám đốc ra quyết định khiển trách các bộ phận sử dụng70

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnlãng phí NVL và khen thưởng vật chất đối với bộ phận sử dụng tiết kiệm NVL.

Quản lý chặt chẽ NVL xuất dùng

Kế toán kho và kế toán vật tư cần theo dõi sát sao hơn nữa việc sử dụng NVL.

Việc xuất kho NVL chỉ nên xuất kho vừa đủ theo đúng yêu cầu sử dụng, không xuất

cả lô như trước nữa để đảm bảo rằng các NVL được bảo quản trong điều kiện tốt

nhất và tiện quản lý về mặt số lượng; đồng thời cũng là phản ánh chính xác giá

thành sản phẩm. Để làm tốt cần thực hiện các bước sau:

- Căn cứ vào Phiếu yêu cầu vật tư và định mức tiêu hao chỉ xuất NVL vừa đủ

cho từng lần sử dụng. Đối với một số phụ tùng thay thế thì căn cứ vào Phiếu yêu

cầu vật tư đã được duyệt để xuất NVL.

- Khi NVL sử dụng khơng hết thì cuối tháng, các bộ phận sử dụng lập Phiếu

báo vật tư còn lại cuối kỳ ( Phụ lục số 17) gửi lên cho Phòng kế hoạch vật tư tiến

hành nhập kho lại số NVL sử dụng khơng hết, sau đó gửi Phiếu báo vật tư còn lại

cuối kỳ cho Phòng kế tốn để ghi tăng NVL trong kho và ghi giảm chi phí NVL

chính và chi phí sản xuất chung

Giá NVL nhập kho sẽ chính là giá khi NVL xuất kho theo giá bình qn gia

quyền cuối kỳ.

Quản lí chặt chẽ NVL mua vào.

Đối với công tác thu mua nguyên vật liệu cần phải được lập kế hoạch (dự

toán) trên cơ sở phân tích thơng tin về tác động của yếu tố giá cả, các nhân tố môi

trường, khả năng cung ứng của nhà sản xuất, tính ổn định của nguồn hàng, điều

kiện thu mua, giao nhận, vận chuyển, chính sách cạnh tranh tiếp thị của nhà cung

cấp…và các điều kiện khác liên quan đến quá trình thu mua nguyên vật liệu. Từ đó

xây dựng nội dung của kế hoạch thu mua nguyên vật liệu: Kế hoạch thu mua, chi

phí thu mua, số lượng mua… đảm bảo cho sản xuất được diễn ra liên tục, chi phí

thu mua, chi phí bảo quản là thấp nhất.

Doanh nghiệp không nên dự trữ quá nhiều NVL, cần phải tính tốn thời gian

dự trữ cho phù hợp để tránh trường hợp gây ứ đọng vốn của doanh nghiệp. Nhưng

vẫn phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng NVL cho thi cơng XD được diễn ra

bình thường.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm trợ giúp71

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnNgồi kế tốn kho, các thành viên khác trong Phòng kế hoạch vật tư nên

thường xuyên đăng nhập vào phần mềm quản lý vật tư để theo dõi tình hình biến

động của NVL để có biện pháp giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý NVL,

từ đó đảm bảo cho hoạt động sản xuất diễn ra một cách liên tục.Công tác bảo quản nguyên vật liệu

Qua thực tế ta thấy, ở các đội, tại nơi có các cơng trình ta

nhận thấy còn thiếu sót trong việc quản lí, gây lãng phí, mất vật

tư, việc giao nhận và thu mua chưa kĩ càng. Để thuận tiện cho việc

quản lí, DN cần xây dựng các nhà kho tạm thời để chứa NVL, quản

lí chặt chẽ hơn để giảm việc thất thốt NVL một cách vơ ý. Nâng

cao hệ thống kho đảm bảo tính khoa học. Trong quá trình thu mua

cần phải tham khảo giá kĩ lưỡng, chất lượng, khối lượng và đảm

bảo chọn nhà cung cấp có khả năng dồi dào, đảm bảo việc thi

cơng khơng bị gián đoạn.

Trên đây chỉ là một số biện pháp có thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho

kế tốn cơng ty trong q trình thực hiện cơng tác kế toán NVL; quản lý và sử dụng

một cách tốt nhất NVL, từ đó có cơ sở giảm giá thành sản phẩm mà chất lượng sản

phẩm vẫn cao. Em hi vọng những ý kiến trên là thiết thực đối với cơng tác kế tốn

của Cơng ty cổ phần FLC Faros.72

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánKẾT LUẬN

Hạch toán nguyên vật liệu là cơng cụ quan trọng trong cơng tác quản lí ở

các doanh nghiệp sản xuất nói chung và ở cơng ty Cổ phần xây dựng FLC Faros

nói riêng.

Hạch tốn ngun vật liệu chính xác, kíp thời, phản ánh đầy đủ tình hình thu

mua sử dụng và dự trữ bảo quản nguyên vật liệu mới giúp cho ban lãnh đạo Công ty

có biện pháp chỉ đạo sản xuất đúng đắn. Vì vậy cơng tác ngun vật liệu nói chung

và cơng tác kế tốn nói chung tại cơng ty phải khơng ngừng hồn thiện hơn nữa.

Để phát huy vai trò của mình có hiệu lực, đòi hỏi việc tổ chức kế tốn phải

không ngừng đổi mới sao cho phù hợp và đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt

công tác kế tốn ngun vật liệu phải được cải tiến và hồn thiện về tình hình tổ

chức bộ máy và hình thức kế tốn áp dụng để có thể phản ánh chính xác đầy đủ kịp

thời một cách tồn diện về tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu.

Qua quá trình nghiên cứu cơng tác kế tốn ngun vật liệu tại Cơng ty Cổ

phần xây dựng FLC Faros, nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy cơ giáo, và của ban

giám đốc cơng ty, các phòng ban có liên quan và nhất là sự chỉ đạo và giúp đỡ tận

tình của cán bộ cơng nhân viên phòng kế tốn cơng ty, tơi đã hồn thành chun đề

tốt nghiệp: “ Kế tốn ngun vật liệu tại công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros”.

Qua đó phần nào giúp tơi củng cố và nắm vững thêm kiến thức đã học, hiểu biết

thêm về phần kiến thức: Lý luận chung về cơng tác kế tốn nguyên vật liệu trong

các doanh nghiệp nói chung và hiểu rõ hơn về công tác nguyên vật liệu tại công ty73

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánCổ phần xây dựng FLC Faros.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, 02

2. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1 - Hệ thống tài khoản kế toán - NXB

Thống kê năm 20083. Giáo trình kế tốn tài chính - Đại học Thương Mại

4. Luận văn kế toán NVL in sách tại xí nghiệp in NXB Lao động xã hội của

sinh viên Nguyễn Thị Kiều Oanh - K42D5 - ĐHTM5. Luận văn kế toán NVL sản xuất hệ thống xử lý nước thải tại công ty cổ phần

kỹ thuật cơng trình Việt Nam của sinh viên Hồng Quang Mạnh- K42D2 ĐHTM6. Luận văn Hồn thiện kế tốn NVL tại công ty bia Việt Hà của sinh viên

Đặng Ngọc Hùng - K32D8 - ĐHTM7. Websites:

www.webketoan.vn

www.tapchiketoan.com

www.thuongmai.biz74

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungPHỤ LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện tại, công tác kiểm kê NVL tại công ty vẫn còn nhiều hạn chế, không được chú trọng. Vì vậy công ty cần đưa ra biện pháp để cải thiện việc kiểm kê, tránh tình trạng mất mát NVL, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×