Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành2.1.2. Cơ cấu tổ chức NHTMCP ACB – chi nhánh Hà ThànhSơ đồ 1.1 : Cơ cấu tổ chức của ACB – chi nhánh Hà ThànhSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP ACB – chi nhánh Hà

Thành trong thời gian quaBiểu đồ 2.1: Tổng tài sản NHTMCP ACB – chi nhánh Hà Thành từ năm

2012 – 2014SVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành2.2.1. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấpSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành2.2.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấpSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành2.3.1. Thực trạng nhận biết và phân loại nợ xấuBiểu đồ 2.3: Tổng nợ xấu của NHTMCP ACB – chi nhánh Hà Thành năm

2012-2014SVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà ThànhSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà ThànhBảng 2.1: Phân loại nợ theo quyết định 493/2011/QĐ-NHNNSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành2.3.2. Thực trạng đo lường và đánh giá nợ xấuSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà ThànhBảng 2.2: Thang điểm xếp hạng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

doang nghiệp tại Ngân hàng ACB – chi nhánh Hà ThànhSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà ThànhBảng 2.3: Tình hình đo lường lợi nhuận và rủi ro nợ xấu tại Ngân hàng

ACB – chi nhánh Hà Thành 2014SVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBQuản lý nợ xấu tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành2.3.3. Thực trạng ngăn ngừa và kiểm soát nợ xấuSVTH: Nguyễn Thị HuyềnLớp: 16K-SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×