1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

(Đơn vị: triệu đồng)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (336 KB, 66 trang )


Báo cáo thực tập tốt nghiệp10Thu nhập Bq/Người/Tháng (Đồng)SVTH: Hồ Thị Thu Hương3.100.00

0293.350.004.100.00250.000

0

0

(Nguồn: Phòng kế tốn tài chín8,175022,4Báo cáo thực tập tốt nghiệpQua bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 20172018 ta nhận thấy rằng, về doanh thu cũng như về LNST của công ty năm 2017

thấp hơn năm 2016 tương đối nhiều. Cụ thể như sau:.

LNST của công ty năm 2017 so với năm 2016 giảm 185,827,069đ, tương

ứng với 18,46%.

Mặc dù, lợi nhận công ty giảm so với năm 2016 tuy nhiên công ty vẫn đang

trong quá trình hoạt động và phát triển ổn định.

Doanh thu: Doanh thu hoạt động tài chính năm 2017 cao hơn năm 2016 là

24,232,691đ tương ứng với 81,10%. Năm 2017 đạt doanh thu cao nhất

68,848.92 triệu đồng. Doanh thu của năm 2018 có giảm nhẹ so với năm 2017.

Tuy nhiên do sự biến động của nền kinh tế cũng như trong cơng ty, doanh thu

năm 2018 có một sự chững lại, không đạt được như mục tiêu đề ra hồi đầu năm.

Chi phí: Việc cơng ty mở rộng quy mơ sản xuất, phát triển sản phẩm khiến chi

phí của công ty tăng theo mỗi năm. Tăng cao kể cả chi phí bán hàng và chi phí tài

chính..

Thuế TNDN: Ngoài việc tăng năng suất lao động, doanh thu của cơng ty

còn nộp ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ về thuế.

Tổng chi phí thuế tăng dần qua các năm từ 2017-2018.

Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế của năm 2017 tăng so với năm

2016 là 216,97 triệu đồng cùng với tốc độ tăng trưởng 7%. Lợi nhuận sau thuế

năm 2018 tăng so với năm 2017 là 52,97 triệu đồng với tốc độ tăng 4,7%.

Thu nhập bình quân: Năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động là

3,1 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2018, mức lương có sự tăng trưởng khá

lớn so với năm 2017 là 4,1 triệu đồng.

Các chỉ tiêu có sự biến động nhẹ do nền kinh tế nông nghiệp trong thời

gian vừa qua có nhiều biến động, giá một vài mặt hàng nơng sản có sự giảm sút

nhẹ và đối thủ cạnh tranh của công ty ngày càng đông và mạnh hơn, chính vì thế

tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty có một số biến đổi nhẹ dẫn đến các

chỉ số kinh tế thay đổi.SVTH: Hồ Thị Thu Hương30Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.2. Thực trạng vấn đề quản trị nhân sự tại Công ty TNHH một thành

viên 1/5 Nghệ An

2.2.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực và phân tích cơng việc

Hàng năm, Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An đều căn cứ vào nhiệm vụ kế

hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ theo các chỉ tiêu chủ

yếu về sản xuất kinh doanh các sản phẩm và giống từ cây công nghiệp, cây ăn

quả, giống cây trồng vật ni … Theo đó Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An giao

kế hoạch cho từng bộ phận, phòng ban của cơng ty đảm nhận.

Hiện nay, tại Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An việc lập kế hoạch nguồn nhân

lực do phòng kế hoạch thực hiện cũng dựa trên qui định, định mức của Nhà

nước về biên chế nhân sự cho Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An. Công ty

TNHH MTV 1/5 Nghệ An đã xây đựng đề án việc làm để quy hoạch cán bộ

công nhân viên tại Công ty từ năm 2018-2022 cho các bộ phận cụ thể như sau:SVTH: Hồ Thị Thu Hương31Báo cáo thực tập tốt nghiệpBảng 2.7: Dự kiến biên chế, số lượng người làm việc tại Công ty

từ năm 2020-2023TTSố lượng người làm việc

Hưởng

Hưởng lươngDanh mục vị trí việc làmTổng số lươngVị trí việc làm gắn với cơng việc lãnh 14Iđạo, quản lý, điều hành

Vị trí cấp trưởng Cơng ty TNHH MTV11/5 Nghệ An

Vị trí cấp phó Cơng ty TNHH MTV2

3

4

5

II

1

2

III01từtừ nguồn củangân sách đv

09

050102

1/5 Nghệ An

Vị trí cấp phó các phòng ban

04

Vị trí cấp Trưởng các Phòng chun

03

mơn

Vị trí đội trưởng các đội sản xuất

04

Vị trí việc làm gắn với hoạt động

124

chun mơn, nghề nghiệp

Đội phó các đội sản xuất

09

Đội viên

09

Vị trí việc làm gắn với cơng việc hỗ02

030101020202269806

0303

06trợ, phục vụ (văn thư lưu trữ, lái xe, 040301tạp vụ)

Tổng38104SVTH: Hồ Thị Thu Hương14232Báo cáo thực tập tốt nghiệpNhìn chung, cơng tác hoạch định chính sách nguồn nhân sự đã được Công ty

chú trọng bởi hiện nay để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm và

giống từ cây công nghiệp, cây ăn quả, giống cây trồng vật ni thì Cơng ty cần

được bố trí 142 biên chế, căn cứ vào số lượng biên chế và hợp đồng lao động

hiện có thì hiện tại cơng ty còn thiếu 78 biên chế và hợp đồng lao động so với

quy định. Vì vậy việc hoạch định kế hoạch nguồn nhậc lực rất được Công ty

xây dựng để thu hút, đào tạo được nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất

lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay hoạt động phân tích hiện trạng nguồn nhân sự tại Công ty TNHH MTV

1/5 Nghệ An đã được tiến hành theo một trong hai hình thức sau:

Thứ nhất, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An, phòng kế hoạch căn

cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu cho các bộ phận thuộc Công ty TNHH MTV 1/5

Nghệ An để kiểm tra, đối chiếu nhu cầu về lao động như thế nào, yêu cầu các bộ

phận báo cáo số lượng và nhu cầu nhân sự cần thiết. Cách tiến hành: Các phụ

trách bộ phận như trưởng các phòng, trưởng các đội sản xuất báo cáo về số

lượng, nhu cầu cần bổ sung lao động. Trên cơ sở đó kết hợp với biên chế cho

phép của Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An lãnh đạo Công ty sẽ đánh giá, cân

đối và đưa vào kế hoạch bổ sung, điều chỉnh nguồn nhân sự cho các bộ phận.

Tuy nhiên, do trong q trình thành lập phòng kỹ thuật chăn ni và cây trồng

còn chưa hồn chỉnh nên biên chế có thể chưa đủ so với quy định nên hiện tại

việc bổ sung chưa được thực hiện thường xuyên.

Thứ hai, các bộ phận tự mình kiểm tra, rà sốt tình hình nhân sự của mình, chủ

yếu là số lượng, sau đó làm tờ trình gửi lên Phòng Tổ chức hành chính để xin

tăng thêm hoặc cắt giảm số lượng biên chế. Hình thức này được thực hiện

thường xuyên.SVTH: Hồ Thị Thu Hương33Báo cáo thực tập tốt nghiệpNhìn chung, việc hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty mới chỉ quan tâm đến

số lượng lao động còn về chất lượng lao động như trình độ, khả năng hồn thành

nhiệm vụ, khả năng đáp ứng sự thay đổi trong tương lai của đội ngũ lao động

chưa được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cơng ty. Việc rà sốt về số lượng lao

động chưa dựa trên cơ sở định mức lao động khoa học, vì vậy hiện tượng có nơi

thiếu lao động thực sự có nơi lại thừa lao động tại các đội sản xuất

Cơng việc phân tích chất lượng của đội ngũ lao động, khả năng hoàn thành

nhiệm vụ cơ bản của họ chưa được thực hiện, tất cả mới chỉ dựa vào những nhận

định mang tính định tính, khơng có các tiêu chuẩn lượng hóa.

- Cơng tác dự báo nhu cầu và phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân sự

Là cơng ty có phạm vi hoạt động kinh doanh rộng, nằm trên địa giới hành chính

các xã của huyện Nghĩa Đàn, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt

khó khăn vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực đạt chất lượng tốt đảm bảo hoạt động

sản xuất và kinh doanh của công ty.

Thứ nhất, căn cứ vào địa bàn kinh doanh của Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An:

Hiện nay, Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An đang sản xuất và bán các sản phẩm

về giống từ cây công nghiệp, cây ăn quả, giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn

toàn các xã của huyện Nghĩa Đàn. Do đó Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An phải

tiến hành dự báo nhu cầu lao động để chủ động trong công việc được giao, nâng cao

năng suất hiệu quả làm việc để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Thứ hai, căn cứ vào tỷ lệ thuyên chuyển lao động của Công ty TNHH MTV 1/5

Nghệ An. Hàng năm Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An ln có một số lượng người

nghỉ hưu hoặc nghỉ mất sức. Điều này dẫn đến sự biến động về nguồn lao động tại

Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An.

Vì vậy căn cứ vào tình hình chung nêu trên thì Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An

đã có dự báo về nhu cầu nhân sự hàng năm và dài hạn (từ 2018-2023).

Tóm lại, cơng tác dự báo nhu cầu lao động của Công ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An

đã được quan tâm đúng mức, khi các bộ phận phòng ban tại cơng ty có u cầu bổ

sung thì các phòng ban đã chủ động, thường xuyên có các đề xuất tuyển dụng gửi lên

ban lãnh đạo cơng ty để có đủ nhân lực hồn thành các nhiệm vụ được giao.

SVTH: Hồ Thị Thu Hương34Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.3.2. Cơng tác tuyển dụng

2.3.1.1. Phân tích cơng việc

Mục đích của phân tích cơng việc giúp cho công ty xây dựng bảng mô tả công

việc và bảng tiêu chuẩn công việc cho từng chức danh, từng vị trí cơng tác.

Bảng tiêu chuẩn cơng việc là các tiêu chuẩn quy định cụ thể cho từng chức danh,

từng vị trí cơng tác. Hiện nay, tại Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An tiêu chuẩn

đối với các chức danh lãnh đạo như Trưởng, Phó phòng tổ chức hành chính, kế

hoạch bao gồm:

Về trình độ: Đạt tiêu chuẩn chun mơn nghiệp vụ như: tốt nghiệp đại học phù

hợp với lĩnh vực cơng tác; tốt nghiệp lý luận chính trị Trung cấp hoặc tương

đương trở lên, đã qua khóa bồi dưỡng quản lý hành chính, sử dụng thơng thạo

máy vi tính, ngoại ngữ trình độ B.

Các điều kiện khác: Tuổi đời, sức khỏe tốt, có thâm niên tham gia cơng tác về

lĩnh vực chuyên môn,....

Các tiêu chuẩn này đã được thực hiện trong đội ngũ ban lãnh đạo của Công ty

TNHH MTV 1/5 Nghệ An nhưng vẫn còn một số bộ phận vẫ chưa đảm bảo

đúng quy định trong việc đề bạt như: cán bộ lãnh đạo khơng đạt chuẩn về trình

độ chuyên môn, tuổi bổ nhiệm, năng lực, kinh nghiệm thực tế chưa cao, quan hệ

cá nhân còn được xem nặng,... Do đó, hiệu quả thực hiện cơng việc còn nhiều

hạn chế.

Bên cạnh đó các chức danh, vị trí cơng tác như nhân viên tại phòng khoa

chưa có bảng mơ tả phân tích cơng việc cụ thể nên việc xác định loại lao động

cần thiết thực hiện công việc là không rõ ràng.SVTH: Hồ Thị Thu Hương35Báo cáo thực tập tốt nghiệpLĩnh vực lao động gồm có: kế tốn, kỹ thuật, nhân viên bảo vệ rừng, kiểm

lâm viên tại các đội sản xuất …. … các vị trí này đòi hỏi khác nhau về trình độ,

năng lực làm việc. Từ trước đến nay, loại lao động được xác định tuyển dụng

cho vị trí này là người có trình độ đào tạo về ngành kinh tế, tài chính kế tốn,

lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật ….từ trình độ trung cấp trở lên, lao động ở các vị

trí này chủ yếu được đào tạo ở trường cao đẳng thương mại, đại học trong tỉnh

và ngồi tỉnh…các cơ sở đào tạo này có các chương trình đào tạo cơ bản khác

nhau nên khả năng đáp ứng công việc chuyên môn cũng khác nhau.

Đối với các đội viên các đội sản xuất: Những lao động được đào tạo ở các

trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong tỉnh cũng như ngồi tỉnh nhưng chưa

có kiến thức về các loại máy móc sản xuất mới được công ty nhập từ Vũng Tàu

về nên khả năng đáp ứng yêu cầu công việc không cao, hiệu quả công việc thấp,

còn một số cán bộ nhân viên tuy trình độ chỉ là trung cấp nhưng kinh nghiệm sử

dụng máy móc nhiều nên các u cầu cơng việc ln hồn thành tốt. Từ đây có

thể nhận thấy tại Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An cần phải có bảng mơ tả mô

tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc cho từng chức danh, từng vị trí cơng

tác.

2.2.2. Cơng tác tuyển chọn sử dụng nhân sự tại Công ty

2.2.2.1 Tuyển chọn lao độngSVTH: Hồ Thị Thu Hương36Báo cáo thực tập tốt nghiệpKhi có nhu cầu về lao động mới với số lượng theo đề nghị của các bộ phận

có nhu cầu các đội sản xuất sẽ làm đề xuất lên Ban lãnh đạo công ty xem xét,

phê duyệt. Sau khi được sự đồng ý từ Sở công ty sẽ triển khai thực hiện thông

báo rộng rãi để tuyển dụng

Tiêu chuẩn tuyển dụng: Mọi người lao động có đủ các điều kiện sau đây đều

được tuyển dụng:

Tuổi đời: Từ 18 trở lên dưới 30 tuổi trừ trường hợp đòi hỏi chuyên môn nghiệp

vụ kỹ thuật cao, không kể tuổi đời.

Sức khỏe: Có giấy chứng nhận sức khỏe cơng tác của bệnh viện từ cấp huyện,

phòng khám đa khoa trở lên, khơng nghiện rượu, nghiện các chất ma túy, không

nhiễm các bệnh truyền nhiễm.

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp phổ thơng trung học trở lên.

Trình độ chun mơn: Theo từng lĩnh vực tuyển dụng.

Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, khơng vi phạm pháp

luật.

Có nguyện vọng vào làm việc lâu dài trong cơng ty.

Ngồi các tiêu chuẩn trên đây, tùy theo tính chất cơng việc, cơng ty bổ sung các

tiêu chuẩn về giới tính, sức khỏe, trình độ, …và được thơng báo tuyển dụng.

Quy trình tuyển dụng lao động tại công ty được mô tả ở sơ đồ 2.2Sơ đồ 2.2: Quy trình tuyển dụng lao động tại cơng ty

Thực hiện tuyển dụng:

Phòng tổ chức hành chính thơng báo ngành nghề, số lượng, tiêu chuẩn cần

tuyển, hạn nộp hồ sơ theo biểu mẫu.SVTH: Hồ Thị Thu Hương37Báo cáo thực tập tốt nghiệpHội đồng tuyển dụng công ty căn cứ vào danh sách, hồ sơ và tổ chức thi kiến

thức chung, thi ngoại ngữ, thi chuyên ngành và cuối cùng là phỏng vấn trực tiếp.

Tuyển nhân sự cho phòng ban nào thì phòng ban đó được cử người đại diện

tham gia hội đồng tuyển dụng

Tuyển dụng những thí sinh có số điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng

cần tuyển, nhưng tối thiểu phải đạt điểm trên trung bình mới được phổ biến nội

quy và thử việc, trường hợp chưa đủ số lượng cần tuyển thì phòng sẽ lên kế

hoạch tuyển đợt khác.

Thời gian thử việc đối với những người được tuyển là 30 ngày, những người có

trình độ chun mơn, tay nghề, trình độ cao mà đúng vị trí thì theo chế độ thu

hút nhân tài công ty sẽ đặc cách không phải thông qua quy trình tuyển dụng và

khơng phải thử việc.

Phòng tổ chức hành chính tập hợp danh sách tham gia tuyển dụng, kết quả các

bước tuyển dụng trình Giám đốc xem xét quyết định kết quả trúng tuyển và

thông báo công khai kết quả trúng tuyển theo biểu mẫu.

Kết quả tuyển dụng lao động 3 năm gần đâySVTH: Hồ Thị Thu Hương38Báo cáo thực tập tốt nghiệpBảng 2.8: Kết quả tuyển dụng lao động của cơng ty

năm 2016-2018

ĐVT: người

Năm

2016

1

5

2

1

1

1

11Vị trí tuyển dụng

1. Đội trưởng đội sản xuất 1

2. Đội viên

3. Phó giám đốc

4. Đội phó

5. Phòng Tổ chức - Hành chính

6. Phòng Kế hoạch

Tổng cộngSVTH: Hồ Thị Thu Hương392017

2

6

1

2

2

132018

1

5

2

1

1

10Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×