Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học tập 1, NXB Giáo

dục – Hà Nội.12.Phòng Quản lý khoa học, Học viện Quản lý giáo dục, Báo cáo kết quả

chính về hoạt động khoa học cơng nghệ của sinh viên Học viện Quản lý

Giáo dục trong năm học 2016-2017 và định hướng năm học 2017-2018.13. Nguyễn Ngọc Quang ( 1989), Những khái niệm cơ bản về lý luận quản

lý giáo dục, Trường cán bộ quản lý TW

14. Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lí (2000), Phương pháp thực hiện đề

tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Nxb Khoa học và Kĩ thuật

15. Quốc Hội (2012), Luật số 08/2012/QH13 của Quốc Hội: Luật giáo dục

Đại học.

16.Thủ tướng chính phủ (2012), Chiến lược phát triển Khoa học và Công

nghệ giai đoạn 2011-2020.17.Từ điển triết học (1975), NXB Tri thức18. Phạm Viết Vượng (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB

Đại học Quốc gia, Hà Nội

Một số trang web

19. Nguyễn Vân Anh (2009), Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt

động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm-Đại

học Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, Trường Đại học

Thái Nguyên.

20. Trần Ngọc Anh (2014), Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của

giảng viên trường Đại học Công nghệ và thông tin truyền thông, Luận

văn Thạc sĩ, Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.75PHỤ LỤC

Phụ lục 1:

PHIẾU XIN Ý KIẾN

(Dành cho CBQL, Giảng viên Học viện Quản lý Giáo dục)

Nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp phục vụ cho đề

tài “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý

tại Học viện Quản lý Giáo dục” góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu

khoa học của sinh viên, xin q Thầy (Cơ) vui lòng cho biết ý kiến của mình

bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống dưới đây:

A- THỰC TRẠNG NCKH CỦA SV

1. Theo Thầy (Cô), tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học

của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục như thế nào?

Rất quan trọng

Quan trọng

Ít quan trọng

Khơng quan trọng

2. Thầy (Cơ) tự đánh giá mức độ hài lòng của bản thân đối với hoạt động

nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý

Giáo dục như thế nào?

Rất hài lòng

Hài lòng

Khơng hài lòng

3. Thầy (Cơ) đánh giá như thế nào về việc xác định mục tiêu hoạt động

nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý

Giáo dục?76Phù hợp

Tương đối phù hợp

Không phù hợp

4. Theo Thầy (Cô), những kỹ năng mà SV cần có khi tham gia NCKH là gì và thầy (cơ) đánh giá như

thế nào về các kỹ năng đó của sinh viên?Mức độ cần thiết

Ít

Khơng

Cần

cần

cần

thiết

thiết

thiếtKỹ năngMức độ thực hiện

Khơng

Hiệu

Ít hiệu

hiệu

quả

quả

quảKỹ năng tìm kiếm, phân tích

và xử lý tài liệu

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

nghiên cứu

Kỹ năng làm việc độc lập

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng tư duy sáng tạo

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng giao tiếp, thuyết

trình

Kỹ năng khác:

............................................

.............................................

5. Thầy (Cô) đánh giá việc thực hiện mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa

học của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục?

TốtKháTrung bình77Kém6. Theo Thầy (Cơ), tại nhà trường thường thực hiện các hình thức nghiên

cứu khoa học nào cho sinh viên?

Tổ chức câu lạc bộ khoa học sinh viên, xêmina chuyên đề khoa học.

Báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học.

Công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

Tổ chức tham gia khảo sát thực địa, thực nghiệm khoa học

Thực hiện khóa luận, đồ án tốt nghiệp

Đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tế.

Khác:.................................................................

7. Thầy (Cô) hãy đánh giá về hiệu quả thực hiện các hình thức nghiên cứu khoa học của

sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục?Hình thức NCKHTốtTổ chức câu lạc bộ khoa học sinh viên, xêmina

chuyên đề khoa học.

Báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa

học.

Công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí

chuyên ngành

Tổ chức tham gia khảo sát thực địa, thực nghiệm

khoa học

Thực hiện khóa luận, đồ án tốt nghiệp

Đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa

học vào thực tế

Hình thức khác:.....................................................78Đánh giá

Khá TB KémB - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV

8. Theo Thầy (Cô), tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động

nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý

Giáo dục như thế nào?

Rất quan trọng

Quan trọng

Ít quan trọng

Không quan trọng

9. Thầy (Cô) hãy đánh giá về hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa

học của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục?

Nội dungTốtLập kế hoạch

Kế hoạch nghiên cứu KH của SV được xây dựng

hằng năm

Xác định được các hoạt động cần thiết

Xác định được các nguồn lực

Tổ chức hoạt động NCKH của SV

Phân công giảng viên hướng dẫn cụ thể

Xác lập cơ chế phối hợp hoạt động

Huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ

hoạt động

Chỉ đạo thực hiện hoạt động NCKH của SV

Triển khai và hướng dẫn thực hiện kế hoạch

Quan tâm, động viên và tạo động lực cho mọi

người tham gia

Khen thưởng, khuyến khích

Xây dựng mơi trường thuận lợi cho SV NCKH

Kiểm tra, đánh giá hoạt động

Thiết lập các tiêu chuẩn kiểm tra

Xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu kiểm

tra, đánh giá

Kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện kế hoạch79Đánh giá

Khá TBKémThành lập hội đồng đánh giá kết quả NCKH và

tổ chức đánh giá

Triển khai ứng dụng kết quả NCKH vào thực

tiễn

10. Thầy (Cô) đánh giá mức độ thực hiện và mức độ hiệu quả việc sử dụng các phương

pháp quản lý hoạt động NCKH của SV trong nhà trường như thế nào?Phương pháp QLMức độ thực hiện

Mức độ hiệu quả

Khơng

Ít

Khơng

Thường Thỉnh

Hiệu

bao

hiệu

hiệu

xun thoảng

quả

giờ

quả

quảPP hành chính - tổ chức

PP kinh tế

PP tâm lý xã hội

PP giáo dục8011. Thầy (Cô) đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt

động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản

lý Giáo dục như thế nào?

Đánh giá

Rất

STTYếu tốảnh

hưởng1

2

3

45ẢnhÍt ảnhhưởng hưởngNăng lực học tập – NCKH của sinh viên

Năng lực NCKH của cán bộ hướng dẫn KH

Các chính sách, văn bản quy định về QL

hoạt động NCKH của SV

Nguồn kinh phí và cở sở vật chất phục vụ

cho hoạt động NCKH của SV

Yếu tố khác:

......................................................................

......................................................................12. Theo Thầy (Cô), công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của

sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục có những thuận lợi

và khó khăn nào?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................8113. Theo Thầy (Cơ) để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động nghiên cứu

khoa học của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục, thì

Học viện nên thực hiện những biện pháp nào?

Nâng cao nhận thức cho SV về tầm quan trọng của hoạt động

NCKH trong trường Đại học

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng NCKH cho SV

Đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của giảng viên hướng dẫn trong

NCKH của SV

Xây dựng cơ chế khen thưởng, khuyến khích SV tham gia hoạt động

NCKH trong nhà trường

Huy động và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết

bị phục vụ cho hoạt động NCKH của SV

Biện pháp khác: ...............................................................................Thầy (Cơ) vui lòng cho biết một số thơng tin về bản thân:

-Họ tên:……………………………………..

Vị trí cơng tác:……………………………………

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Thầy (Cô)!82Phụ lục 2:

PHIẾU XIN Ý KIẾN

(Dành cho Sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục)

Nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp phục vụ cho đề

tài “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý

tại Học viện Quản lý Giáo dục” góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu

khoa học của sinh viên.

Các bạn vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) vào

ô trống dưới đây:

1. Theo bạn, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có tầm quan

trọng như thế nào?

Rất quan trọng

Quan trọng

Ít quan trọng

Khơng quan trọng

2. Mức độ quan tâm của bạn đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của

sinh viên trong nhà trường như thế nào?

Rất quan tâm

Quan tâm

Ít quan tâm

Khơng quan tâm

3. Bạn đã từng tham gia NCKH của SV trong nhà trường chưa?

Đã tham gia

Chưa tham gia863a. Nếu đã tham gia NCKH của SV, thì bạn cho biết động cơ tham gia

của bạn là gì?

Nâng cao năng lực nghiên cứu, sự hiểu biết bản thân.

Vì u thích, đam mê nghiên cứu khoa học

Yêu cầu bắt buộc của nhà trường

Vì điểm số, kết quả tốt nghiệp

Động cơ khác:..................................

3b. Nếu chưa tham gia NCKH của SV, thì bạn có thể cho biết lí do?

Chưa sắp xếp được thời gian

Không biết nên tham gia như thế nào

Khơng có đủ năng lực, khả năng tham gia

Thấy nó khơng cần thiết cho bản thân

Lí do khác:..............................................

4. Theo bạn, để thực hiện NCKH được hiệu quả, thì SV cần có những kỹ

năng cần thiết nào?

Kỹ năng xác định vấn đề nghiên cứu

Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và xử lý số liệu

Kỹ năng xây dựng kế hoạch nghiên cứu

Kỹ năng làm việc độc lập

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng tư duy sáng tạo

Kỹ năng viết báo cáo khoa học

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Kỹ năng khác:.........................................

5. Bạn đánh giá việc thực hiện mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học

của sinh viên khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục?

TốtKháTrung bình87Kém6. Theo bạn, Học viện thường thực hiện các hình thức nghiên cứu khoa

học nào cho sinh viên?

Tổ chức câu lạc bộ khoa học sinh viên, xêmina chuyên đề khoa học.

Báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học.

Công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

Tổ chức tham gia khảo sát thực địa, thực nghiệm khoa học

Thực hiện khóa luận, đồ án tốt nghiệp

Đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tế.

Khác:.................................................................

7. Theo bạn, Sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục có

những thuận lợi và gặp phải khó khăn gì khi tham gia NCKH?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×