Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH, BẢN MẶT CẦU

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH, BẢN MẶT CẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS PHAN QUỐC BẢOThanh liên kết:π

Vlienket = 2 × × (902 − 822 ) × 100 = 216,142 mm3

4Vtayvin = 2 ×π

× (802 − 70 2 ) × 2000 = 4,712,389 mm3

4Tay vịn:

Tổng trọnglượng lan can trên tồn cầu:DC = γ s × (Vcot lancan + Vlienket + Vtayvin )

= 7.85 × 10−5 × (1, 463,000 × 19 + 216,142 ×18 + 4,712,389 ×18) = 9146 N

Tính trên 1mm theo phương dọc cầu:

P lancan =9,146

=0.247 N/mm

37,1002.2. LỀ BỘ HÀNH:Hình 2.2: Lề bộ hành

Lề bộ hành: (tính trên 1mm theo phương dọc cầu)V1 =1×650×250=162500 mm 3SVTH: ĐỖ HỒNGMSSV:15510900847ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS PHAN QUỐC BẢOV2 =1×135×1000=135000 mm 3

V3 =1×150×100=15000 mm 3

V4 =1×100×140=14000 mm 3

V5 =1×100×250=25000 mm 3

P1 =V1×γ c =162,500×2.5×10-5 =4,0625 N

P2 =V2 ×γc =135000×2.5×10-5 =3,375 N

P3 =V3×γc =15000×2.5×10-5 =0,375 N

P4 =V4 ×γc =14000×2.5×10-5 =0,35 N

P5 =V5 ×γc =25000×2.5×10-5 =0,625 N

Vậy:DC3 =P Lan Can +P1 +P2 +P3 +P4 +P5 =9,034 N

Vị trí đặt DC3: Xác định bằng cách cân bằng momen tại điểm mép bó vỉa

P lancan ×x lancan +P1×x1 +P2 ×x 2 +P3×x 3 + P4 × x 4 + P5 × x 5

x'=

DC3

=0,247×1125+4,0625×1125+3,375 × 550+0,375×950+0,35 × 150 + 0,625 × 50

=768 mm

9,034Vậy DC3 cách mép trái (ngoài cầu vào) 1 đoạn bằng 482 mm.

Chọn và bố trí cốt thép trong bản mặt cầu như hình sau:

Thép dùng cho lề bộ hành là thép CII có Fy=280 MPa.

Bê tơng sử dụng có F’c=30 MPa.SVTH: ĐỖ HỒNGMSSV:15510900848ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS PHAN QUỐC BẢOHình 2.3: Bố trí thép lề bộ hành2.3. BẢN MẶT CẦU:

Bản mặt cầu sẽ được tính tốn theo 2 sơ đồ: Bản congxon và bản loại dầm. Trong đó phần

bản loại dầm đơn giản được xây dựng từ sơ đồ dầm liên tục do đó sau khi tính tốn dầm đơn

giản xong phải nhân với hệ số kể đến tính liên tục của bản mặt cầu.

Cốt thép dùng trong bản mặt cầu là thép CII có cường độ F y=280 MPa, bê tơng dùng cho

bản mặt cầu là loại bê tơng có cường độ chịu nén f’c=30 MPa

Do trong phạm vi hẹp của đồ án mơn học nên ta bố trí cốt thép trong bản mặt cầu theo yêu

cầu cấu tạo như hình dưới.Hình 2.4: Bố trí thép bản mặt cầu.SVTH: ĐỖ HỒNGMSSV:15510900849ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS Phan Quốc BảoCHƯƠNG 3. THIẾT KẾ DẦM CHÍNH

3.1. ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC :

3.1.1. GIAI ĐOẠN CHƯA LIÊN HỢP:Hình 3.1: Đặc trưng hình học của dầm

Diện tích mặt cắt ngang phần dầm thép:As = bc .tc + D.tw + b f .t f

= 320 × 30 + 1125 × 12 + 400 × 45 = 41100 mm 2

Moment tĩnh của dầm thép đối với trục X-X:t 

t 

D

K X − X = ∑ Ai ×ycX,i− X = bc × tc ×  t f + D + c ÷+ D × t w ×  t f + ÷+ b f × t f ×  f ÷

2

2

2

30  1125 45 

= 320 × 30 ×  45 + 1125 + ữ+ 1125 ì 12 ì

+ 45 ÷+ 400 × 45 ×  ÷

2 22

= 19982250 mm3

Khoảng cách từ trục trung hoà đến các mép dầm :

K

19982250

s ,b

YNC

= c = X −X =

= 486,18 mm

As

41100

s ,t

s ,t

YNC

= d − YNC

= 1200 − 486,18 = 713,82 mmSVTH: ĐỖ HOÀNGMSSV:135109017410ĐAMH TK CẦU THÉPGVHD: TS Phan Quốc BảoXác định moment qn tính:

2

s ,b

3

s ,t

3

bc × tc3

 s ,t tc  t w × ( y NC − tc ) t w × (YNC − t f )

=

+ bc × tc ×  YNC − ÷ +

+

12

2

3

3

I NC+b f × t 3f

122 s ,b t f 

+ b f × t f ì YNC2

2320 ì 303

30 12 ì (713,82 − 30)3=

+ 320 × 30 ×  713,82 − ÷ +

12

2 

3212 × (486,18 − 45)3 400 × 453

45+

+

+ 400 ì 45 ì 486,18 ữ

3

12

2= 10184424676 mm 4

Momen kháng uốn đối với thớ trên t/d dầm thép:

s ,t

S NC

=I NC 10184424676

=

= 14267619,51 mm3

s ,t

YNC

713,82Momen kháng uốn đối với thớ dưới t/d dầm thép:

s ,b

S NC

=I NC 10184424676

=

= 20947583,7 mm3

s ,b

YNC

486,18Momen tĩnh của tiết diện dầm thép đối với trục trung hoà:

Sc

NC= tw( D −Ys ,t

NC+ tc )22t s ,t

+ b f t f  d − YNC

− f ÷

2

( 1125 − 713,82 + 30 )

= 12 ×

2245 + 400 × 45 × 1200 − 713,82 − ÷

2 

= 9514078,754 mm33.1.2. ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC GIAI ĐOẠN 2(GIAI ĐOẠN LIÊN HỢP):

Bề rộng có hiệu dầm trong Bi và dầm ngồi Be:

Dầm trong:

12 × t s + max(t w ; bc / 2)

12 × 200 + max(12;300 / 2)

L

 30500

 ttBi = min 

= min 

= 2100 mm

4

 4

 S

 1800

Dầm biên:SVTH: ĐỖ HOÀNGMSSV:135109017411Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH, BẢN MẶT CẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×