Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập

Có đầy đủGVHD: TS.Nguyễn Mạnh Cường

Có, nhưng chưa đầy đủ

Chưa cób) Đã xác định giá trị và tiêu hủy hồ sơ, tài liệu

Chưac) Tổ chức sử dụng tài liệu:

- Tổ chức cung cấp bản sao, sử dụng tài liệu cho nghiên cứu, tham khảo

Chưa- Có cơng cụ tra cứu tìm kiếm được tài liệu lưu trữ (lập mục lục hồ sơ trên

sổ hoặc máy tính)

Chưad) Tình hình tài liệu tồn đọng cần chỉnh lý

Tổng số mét giá tài liệu tồn đọng:……………….mét giá

Tên phơng:....................................................................................................

Tình trạng tài liệu tồn đọng:

- Đã có lập hồ sơ sơ bộ:- Tài liệu rời lẻ:Số tiền dự kiến cần chỉnh lý:.........................................................................

e) Số tài liệu hư hỏng (nếu có)

- Loại tài liệu (hành chính, chuyên môn nghiệp vụ):…………………….

- Số mét giá tài liệu bị hư hỏng: ……. . .. ……………………………….

- Thời gian tài liệu (từ năm nào đến năm nào):………………………….

- Nguyên nhân hư hỏng:………………………………………………….

6.2.2. Giảthuyết nghiên cứu

Giả thuyết 1: Điều kiện kinh tế là yếu tố chi phối ảnh hưởng lớn nhất đến

công tác Lưu trữ.

Giả thuyết 2: Chuyên viên phụ trách lưu trữ kiêm nhiệm khơng đủ trình độ

chun mơn nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế hơn trong cơng tác Lưu

trữ.

6.2.3. Phương pháp thu thập thông tin, chọn mẫu và xử lý thông tin

Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

Mẫu được chọn là10 trường hợp công chức tại đơn vị trong độ tuổi 22 – 32; 33 –

43; 44 – 55. Trong đó, mẫu định lượng (điều tra bằng bảng hỏi) là 07, mẫu định

tính là 03 trường hợp trao đổi lấy ý kiến.

9Lý Thị Bích UyênLớp ĐHLT 1707QTVBBáo cáo thực tập

GVHD: TS.Nguyễn Mạnh Cường

Phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn bản: Với phương pháp thu thập tài

liệu (luận văn, tạp chí, bài báo…) trong nước và ngồi nước về việc cơng tác Lưu

trữ nói chung và tại Văn phòng Cơng chứng Văn Thị Mỹ Đức nói riêng.

Phương pháp nghiên cứu điều tra bằng bảng hỏi: Sử dụng phương pháp

nghiên cứu điều tra bằng bảng hỏi giúp cho việc thu thập thông tin được đầy đủ,

thống nhất và tiện cho việc lưu giữ thông tin nghiên cứu.

Phương pháp trao đổi để lấy ý kiến: Thực hiện trao đổi với 03 lãnh đạo các

phòng, ban thu thập thêm thơng tin và kiểm tra thông tin đã thu thập được từ khảo

sát bằng bảng hỏi.

Phương pháp xử lý kết quả nghiên cứu bằng thống kê toán học: Sử dụng

phần mềm SPSS nhằm xử lý chính xác và nhanh chóng các kết quả thu thập được

từ bảng hỏi điều tra.

6.3. Khungphân tíchĐiều kiện

Kinh tế - văn hóa – Xã hội và các chính sách Nhà nướcChun mơn

nghiệp vụThời gianKinh phíMơi trường

xã hộiĐiểm tích cực và yếu tố tồn tại nâng cao hiệu quả

công tác lưu trữ tại Văn phòng Cơng chứng

Văn Thị Mỹ Đức

Thực trạng

Ngun

nhân10Lý Thị Bích Un

Kinh phíChun mơn

Giải pháp

nghiệp vụMong muốnhội và

Lớp ĐHLTXã

1707QTVB

chính sách xã

hộiBáo cáo thực tậpGVHD: TS.Nguyễn Mạnh Cường7. Cấutrúc của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được cấu trúc thành 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác Văn thư – Lưu trữ.

Chương 2. Thực trạng công tác Văn thư – Lưu trữ tại Văn phòng cơng chứng

Văn Thị Mỹ Đức

Chương 3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Văn thư – Lưu

trữ tại Văn phòng cơng chứng Văn Thị Mỹ Đức.11Lý Thị Bích UyênLớp ĐHLT 1707QTVBBáo cáo thực tậpGVHD: TS.Nguyễn Mạnh Cường

PHẦN NỘI DUNGChương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC

VĂN THƯ – LƯU TRỮ

1.1. Một số lý luận chung về cơng tác văn phòng

1.1.1. Khái niệm chung về cơng tác văn phòngCơng tác văn phòng là một thuật ngữ có liên quan đến nhiều nội dung

hoạt động của một tổ chức. Xem xét theo quan điểm của một hệ thống thì:

ở đầu vào bao gồm quan điểm của một hệ thống trợ giúp lãnh đạo, tổ chức,

quản lý, sử dụng tồn bộ hoạt động thơng tin, kinh tế, chính trị, xã hội, hành

chính, mơi trường…theo các phương án sử dụng khác nhau nhằm thu được kết

quả tối ưu trong từng hoạt động của đơn vị. Còn ở đầu ra thì cơng tác văn

phòng là những hoạt động phân phối, truyền tải, thu và xử lý thông tin phản hồi

trong nội bộ và bên ngoài đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo. Trong tồn bộ hoạt

động này sẽ góp phần hồn thiện từng bước cơng tác tổ chức, điều hành

trong đơn vị, giúp lãnh đạo ra những quyết định chính xác có hiệu quả cao nhất

cho đơn vị.

1.1.2. Chứcnăng, nhiệm vụ của văn phòng

1.1.1.1. Chức năng của văn phòng

Văn phòng là một thực thể tồn tại khách quan bởi vậy nó tồn tại như bất

kỳ một thực thể nào, thông qua mối quan hệ đặc trưng với môi trường mà

nó tồn tại. Hay nói cách khác văn phòng cũng có những lý do tồn tại độc lập

tương đối như các tổ chức, các đơn vị khác cả về phương diện tự nhiên và

phương diện xã hội. Theo khái niệm về văn phòng thì văn phòng có 3 chức

năng cơ bản:

- Chức

- Chức

- Chứcnăng tham mưu;

năng tổng hợp;

năng hậu cần;

1.1.1.2. Nhiệm vụ của cơng tác văn phòng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của cơ quan, đơn

vị.

- Xây dựng và quản lý chương trình kế hoạch hoạt động của cơ quan,

đơn vị.

- Thu thập, xử lý, sử dụng, quản lý thông tin.

- Trợ giúp về văn bản.

- Bảo đảm các yếu tố vật chất tài chính cho hoạt động của cơ quan,

đơn vị.

- Củng cố các tổ chức bộ máy văn phòng.

- Duy trì hoạt động thường nhật của văn phòng.

- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để luôn đổi mới và hồn thiện

các nghiệp vụ văn phòng và tồn bộ hoạt động của tổ chức.

12Lý Thị Bích UyênLớp ĐHLT 1707QTVBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×