Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng vẽ sơ đồ bố trí thiết bị

Bảng vẽ sơ đồ bố trí thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

3512678Chú thích:

1

2Kho hàng3 Phòng KCSPhòng điều hành

sản xuất4 Phòng thay đồ của

cơng nhân5 Kho ngun

liệu

6 Kho lạnh7 Khu vực máy

mócKẾT LUẬN

Nhà máy sản xuất nước nha đam hương yến được thiết kế xây dựng trên diện tích

đất 10500m2 với hoạt động với năng suất 15 triệu lít/ năm. Sản xuất theo dây chuyền bán

tự động. Nhà máy có tiềm năng phát triển và giải quyết được một số việc làm cho người

lao động đồng thời đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng.Phụ lục bảng

I.

SWOT

Mặt mạnhBảng phân tích swot lựa chọn địa điểm

Khả năng cung cấp Mức đánh giá

nguyên liệu

Khối

lượng Rất thuận lợi

nguyên liệu cung

cấp cho nhà sản

xuất lớn và khả

năng cung cấp lâu

dài.Điểm

4Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

Mặt mạnhMặt yếuCơ hội

Đe dọa

Mặt mạnh

Mặt yếuCơ hội

Đe dọa

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọakhơng có

tương lai trở thành

khu sản xuất

ngun liệu lớn

khơng có

Khối lượng

thuận lợi

ngun liệu cung

cấp cho nhà sản

xuất lớn và, khả

năng cung cấp lâu

dài.

Các cơ sở cung

cấp nguyên liệu

được tổ chức tốt

nhưng khả năng

cung cấp ngun

liệu khơng cao.

Có tiềm năng phát

triển cao

khơng có

Khả năng cung cấp

Ít thuận lợi

nguyên liệu lớn

Các cơ sở cung

cấp nguyên liệu

được tổ chức

không tốt và khả

năng cung cấp

nguyên liệu khơng

cao

Chưa rõ

Khơng có

Khối lượng

khơng thuận lợi

ngun liệu đủ

cung cấp

Cơ sở cung cấp

nguyên liệu nằm

rải rác

chưa rõ

sự phát triển của

các cơ sở thu mua

và bảo quản nha

đam chưa rõ321SWOT

Mặt mạnhMặt yếu

Cơ hộiĐe dọa

Mặt mạnhMặt yếuCơ hội

Đe dọa

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọaChất lượng nguyên

liệu

Chất lượng nguyên

liệu tốt và đáp ứng

yêu cầu chỉ tiêu

chất lượng ngun

liệu của nhà máy

khơng có

Tương lai trở

thành nơi cung cấp

ngun liệu đảm

bảo chất lượng

khơng cóMức đánh

giá

rất thuận lợiĐiểmChất lượng nguyên

liệu tốt và đáp ứng

yêu cầu chỉ tiêu

chất lượng ngun

liệu của nhà máy

Sản lượng ngun

liệu đạt chất lượng

tốt

khơngnhiều.

Tương lai là nơi có

tiềm năng ngun

liệu phát triển

khơng cóthuận lợi3Chất lượng nguyên

liệu phù hợp

Nguyên liệu có

năng suất thu hồi

thạch nha đam ít

chưa rõ

khơng cóít thuận lợi24Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọaSWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hôi

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnh

mặt yếucơ hôiĐe dọa

SWOT

Mặt mạnhMặt yếuChất lượng nguyên

liệu đạt yêu cầu

Nguyên liệu chất

lượng không ổn

định.

chưa rõ

nguyên liệu không

đáp ứng yêu cầu

chỉ tiêu chất lượng

của nhà máyKhông thuận lợi1Vận chuyển

Điều kiện giao

thơng vận chuyển

tốt

khơng có

tương lai hệ thống

đường giao thơng

được mở rộng.

khơng có

Vận chuyển

Điều kiện giao

thơng vận chuyển

tốt

khoảng cách tới cơ

sở cung cấp

nguyên liệu 1020km

Khả năng vận

chuyển nguyên

liệu có tiềm năng

tốt.

khơng có

Vận chuyển

Hệ thống giao

thơng phù hợp cho

vận chuyển

nguyên liệu

điều kiện vận

chuyển trong khuMức đánh giá

rất thuận lợiĐiểm

4Mức đánh giá

thuận lợiĐiểm

3Mức đánh giá

ít thuận lợiĐiểm

2Cơ hơi

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnh

Mặt yếuCơ hôi

Đe dọaSWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnhvực nguyên liệu

thấp. Khoảng cách

đến cơ sở cung

ứng nguyên liệu

đến 30km.

chưa nắm rõ

khơng có

Vận chuyển

Mức đánh giá

giao thơng vận

khơng thuận lợi

chuyển đạt yêu cầu

điều kiện vận

chuyển trong khu

vực nguyên liệu

thấp. khoảng cách

đến cơ sở cung

ứng nguyên liệu

rất xa (>30km)

chưa rõ

Không đảm bảo

nhu cầu vận

chuyển nguyên

liệu tới nhà máyĐiểm

1Cấu trúc nền đất

Cường độ chịu lực

khu đất rất tốt ( trên

1,5kg/cm2), điều

kiện địa chất ổn

định

Không

Chưa rõ

KhôngMức đánh giáĐiểmRất thuận lợi3Cấu trúc nền đất

Điều kiện địa chất ổn

định

Cường độ chịu lực

khu đất trung bình

Chưa rõ

Có khả năng bị lún

nhẹ

Cấu trúc nền đất

KhơngMức đánh giáĐiểmThuận lợiMức đánh giá2

ĐiểmMặt yếu

Cơ hội

Đe dọaKhả năng chịu lực kém,

nền đât yếu.

Chưa rõ

Cấu trúc khơng ổn định.

Có thể gây sụt lúnNhân tố ảnh hưởng : “MỰC NƯỚC NGẦM”

SWOT

Mực nước ngầm

Nguốn nước dồi dào.

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọaCó lẫn một số tạp chất

Chưa rõ

Trong tương lai một

số nhà mày sẽ được

xây dựng ở khu vục

lân cận, có thể làm ơ

nhiễm nguồn nước

Mực nước ngầm

Nguốn nước dồi dào..

Nước bị nhiễm bẩn,

có mùi, khơng phù

hợp với chế biến

Không

Trong tương lai một

số nhà mày sẽ được

xây dựng ở khu vục

lân cận, có thể làm ơ

nhiễm nguồn nướcNhân tố ảnh hưởng : “ĐỘ BẰNG PHẲNG”

SWOT

Độ bằng phẳng

Địa hình bằng phẳng,

Mặt mạnh

không ghồ ghề

Mặt yếu

Không

Cơ hội

Không

Đe dọa

Không

SWOT

Độ bằng phẳng

Mặt mạnh

Không

Ghồ ghề khó cải tạo.

Mặt yếu

Tốn nhiều chi phí san

lấp

Cơ hội

Khơng

Đe dọa

KhôngKhông thuận lợi1Mức đánh giáĐiểmThuận lợi2Mức đánh giáĐiểmKhông thuận lợi1Mức đánh giáĐiểmThuận lợi2Mức đánh giáĐiểmKhông thuận lợi1Nhân tố ảnh hưởng : “KHÍ HẬU”

SWOT

Khí hậu

Khí hậu ơn hòa, ít

khơng có thiên tai.

Mặt mạnh

Lượng mưa và độ ẩm

ở múc trung bình

Mặt yếu

khơng

Cơ hội

Khơng

Đe dọa

Khơng

SWOT

Khí hậu

Mặt mạnh

Khơng

Mặt yếu

Nhiều thiên tai

Cơ hội

Khơng

Đe dọa

KhơngMức đánh giáĐiểmThuận lợi2Mức đánh giáĐiểmKhông thuận lợi1Nhân tố ảnh hưởng : “HÌNH DÁNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHU ĐẤT”

Hình dáng và định

SWOT

Mức đánh giá

hướng khu đất

Hướng khu đất đón

gió, đón ánh sáng,

hình dáng bằng

phẳng,khơng uốn.

Mặt mạnh

Nằm ở đầu gió hốc

khơng có các nhà máy Rất thuận lợi

gây ô nhiễm về mùi

đặt ở nhà máy

Mặt yếu

Khơng có

Cơ hội

Khơng

Đe dọa

KhơngNhân tố ảnh hưởng : “HÌNH DÁNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHU ĐẤT”

Hình dáng và định

SWOT

Mức đánh giá

hướng khu đất

Hướng khu đất đón

Thuận lợi

Mặt mạnh

gió, đón ánh sáng,

Mặt yếu

Hình dáng khu đất

khơng nhất qn,

nhiều khúc uốnĐiểm3Điểm

2Cơ hội

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

SWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọaTrong tương lai có kế

hoạch cải tạo hình

dáng

Khơng

Hình dáng và định

hướng khu đất

Khơng có

Hình dáng khu đất

nhiều khúc cong.

Hướng khu đất khơng

thuận lợi, ngược với

hướng gió,ánh sáng

Khơng

Đầu gió có nhà máy

sản xuất sản phẩm

nặng mùi hoặc kho

thóc gạo, phát tán mối

mọt

Ngập lụt

Khu đất không chịu

ảnh hưởng bởi triều

cường, mưa bão

Khơng có

Trong tương lai có kế

hoạch nâng cấp hệ

thống cấp thốt nước

Khơng

Ngập lụt

Khơng

Bị ảnh hưởng bởi

triều cường, hay bị

ngập lụt

Không

KhôngNhân tố ảnh hưởng : “GIÁ KHU ĐẤT”

SWOT

Giá khu đất

Mặt mạnh

Giá th khu đất rẻ

Mặt yếu

Khơng

Nằm trong KCN nên

còn được hưởng một

Cơ hội

số chính sách của nhà

nước

Đe dọa

KhơngMức đánh giáĐiểmKhông thuận lợi1Mức đánh giáĐiểmThuận lợi2Mức đánh giáĐiểmKhông thuận lợi1Mức đánh giáĐiểmThuận lợi2SWOT

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọaGiá khu đất

Không

Giá thuê khu đất cao

Nằm trong KCN nên

còn được hưởng một

số chính sách của nhà

nước

KhôngNhân tố ảnh hưởng : “Độ lớn khu đất”

SWOT

Độ lớn khu đất

Diện tích đất trống

Mặt mạnh

còn nhiều, các khu đất

trống nằm kề nhau

Mặt yếu

Không

Cơ hội

Chưa rõ

Đe dọa

Không

SWOT

Độ lớn khu đất

Diện tích đất trống

Mặt mạnh

còn nhiều

Các khu đất trống

Mặt yếu

nằm xa nhau. Khi cần

khó mở rộng diện tích

Cơ hội

Chưa rõ

Đe dọa

Khơng

SWOT

Độ lớn khu đất

Mặt mạnh

Khơng

Diện tích cho th

thấp, khơng đủ mặt

Mặt yếu

bằng xây dựng nhà

máy

Cơ hội

Không

Đe dọa

KhôngMức đánh giáĐiểmKhông thuận lợi1Mức đánh giáĐiểmRất thuận lợi3Mức đánh giáĐiểmThuận lợi2Mức đánh giáĐiểmKhông thuận lợi1Nhân tố ảnh hưởng : Cấp nướcSWO

T

Mặt mạnhCấp nước từ mạng công cộng

Lượng nước dự trữ rất lớn, khả

năng cung cấp cho nhà máy đảm

bảo không thiếu. Chất lượng nước

tốt.Mức đánh giá

Rất

thuận

lợiĐiể

m

3Mặt yếu

Cơ hộiĐe dọa

Mặt mạnh

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

Mặt mạnh

Mặt yếuCơ hội

Đe dọaSWOT

Mặt mạnhKhông

Tương lai hệ thống xử lý nước sẽ

được mở rộng và xây dựng thêm

để cấp cho khu công nghiệp và

thành phố, cấp nước ngày càng ổn

định.

Khơng có

lượng nước cung cấp cao và nước

đạt chất lượng.

khơng có

Chưa nắm rõ

Khơng có

Nước đạt chất lượng

Nguồn nước được cung cấp cho

nhà máy không đủ, thiếu nước

trầm trọng.

Chưa nắm rõ

Tương lai thiếu nướcThuận lợi2Không thuận

lợi1Cấp Nước

Cấp nước từ giếng khoan

Mức đánh giá

Có nước giếng khoan độ sâu giếng từ 60m ÷ Rất thuận lợiĐiểm

4200m , nguồn nước sạch, trữ lượng nước

Mặt yếu

Cơ hội

Đe dọa

Mặt mạnhlớn.

Khơng có

Có thể mở rộng hệ thống giếng khoan

Khơng có

Có nước giếng khoan độ sâu giếng từ 60m ÷Mặt yếu200m, trữ lượng nước lớn.

Nguồn nước chưa đảm bảo các chỉ tiêu hóaCơ hộilý, thành phần tạp chất nhiều.

Có thể cải thiện hệ thống nước để đạt tiêuĐe dọa

Mặt mạnhchuẩn.

Khơng có

Trữ lượng nước lớn.Thuận lợi3Ít thuận lợi2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng vẽ sơ đồ bố trí thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×