Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiểu kết chương 1

Tiểu kết chương 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2:

VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CƠNG TY CỔ

PHẦN HIÊN ĐỨC. XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NHÀ QUẢN TRỊ VĂN

PHÒNG DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG THỜI KỲ

HỘI NHẬP.

2.1. Cơ sở lý luận về Nhà quản trị văn phòng.

a. Văn phòng là gì?

 Khái niệm: Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của

một cơ quan chức năng , phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo.

Các cơ quan, doanh nghiệp thẩm quyền chung hoặc có quy mơ lớn thì

thành lập văn phòng, những cơ quan, doanh nghiệp nhỏ thì có phòng hành

chính.

Văn phòng được hiểu là trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, là địa điểm

giao tiếp đối nội, đối ngoại của cơ quan, đơn vị đó. Văn phòng là một phòng làm

việc cụ thể của lãnh đạo, của những người có chức vụ như Tổng giám đốc, nghị

sĩ… Văn phòng là một dạng hoạt động của cơ quan, tổ chức, trong đó diễn ra

việc thu nhận, bảo quản, lưu trữ các loại văn bản, giấy tờ, những cơng việc liên

quan đến cơng tác văn thư.

Tóm lại, Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ

quan chức năng , phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo; là nơi thu thập, xử lý

thông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý; đồng thời đảm bảo các điều kiện về vật

chất kỹ thuật cho hoạt động chung của toàn cơ quan, tổ chức đó.

 Chức năng của Văn phòng :

- Chức năng giúp việc điều hành :

- Chức năng tham mưu tổng hợp.

- Chức năng hậu cần, quản trị

 Nhiệm vụ của Văn phòng :9- Xây dựng chương trình cơng tác của cơ quan và đơn đốc thực hiện

chương trình đó; bố trí; sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, q, 6 tháng,

năm của cơ quan;

- Thu thập, xử lý, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp,

báo cáo tình hình hoạt động trong đơn vị, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực

hiện, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng

- Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ, giải quyết các văn thư tờ trình của

các đơn vị và cá nhân theo quy chế của cơ quan; tổ chức theo dõi việc giải quyết

các văn thư, tờ trình đó;

- Mua sắm trang thiết bị cơ quan, xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý cơ sở

vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của cơ quan , đảm bảo yêu cầu hậu cần

cho họat động và công tác của cơ quan;

- Tổ chức và thực hiện công tác y tế, bảo vệ sức khỏe; bảo vệ trật tự an toàn

cơ quan; tổ chức phục vụ các buổi họp, lễ nghi, khánh tiết, thực hiện công tác lễ

tân , tiếp khách một các khoa học và văn minh

b. Quản trị là gì?

 Khái niệm: Quản trị là sự quản trị, sự hợp tác của 1 số người trong 1 tổ

chức để thực hiện mục tiêu mà cá nhân theo đuổi bằng 1 phương cách có hiệu

quả nhất

Quản trị là sự phối hợp tất cả các tài ngun, thơng qua tiến trình: hoạch định, tổ

chức, lãnh đạo và kiểm tra nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra.

 Các chức năng quản trị:

- Hoạch định

- Tổ chức

- Lãnh đạo

- Kiểm soát

c. Quản trị văn phòng là gì?

 Khái niệm về Quản trị VP: Quản trị VP là việc hoạch định, tổ chức, phối

hợp, tiêu ch̉n hóa và kiểm sốt các hoạt động xử lý thông tin

 Các chức năng quản trị VP

10- Hoạch định cơng việc hành chính

- Tổ chức cơng việc hành chính

- Lãnh đạo cơng việc hành chính

- Kiểm sốt cơng việc hành chính

- Thực hiện dịch vụ hành chính

d. Nhà quản trị văn phòng là gì?

 Khái niệm: Nhà quản trị văn phòng là người đứng đầu văn phòng của 1

cơ quan hoặc tổ chức, có quyền điều khiển, giám sát hoạt động của các bộ phận,

đơn vị.

Nhà quản trị văn phòng thường có chức danh như:

- Đối với các cơ quan mà văn phòng có tên là văn phòng cơ quan thì chức

danh của nhà quản trị văn phòng là Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng.

- Đối với cơ quan mà văn phòng có tên là phòng hành chính thì nhà quản trị

văn phòng thường có chức danh là trưởng phòng hành chính, phó trưởng phòng

hành chính.

 Tiêu chuẩn của nhà quản trị VP:

- Là một nhà tri thức, có trình độ tổng qt và được đào tạo chuyên về hoạt

động quản trị HC-VP.

- Có sức khỏe;

- Có khả năng đảm đương cơng việc hành chính VP;

- Có khả năng giảng dạy, hướng dẫn cho nhân viên hành chính văn phòng

và tồn thể nhân viên cơng ty;

- Có quan điểm khoa học để tiếp nhận những yếu tố và phương pháp làm

việc mới;

- Có tính gần gũi, hòa đồng với những ý tưởng và những vấn đề của nhân

viên;

- Có óc khơi hài, giúp làm dịu đi những tình huống khó khăn, căng thẳng; Phong cách lịch sự;

- Kiểm sốt cảm xúc;

- Có óc sáng kiến;

11- Tự tin;

- Có óc phán đốn;

- Có khả năng thuyết phục cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới.

2.2. Tìm hiểu vai trò của nhà quản trị văn phòng tại Cơng ty CP Hiền Đức

2.2.1. Vai trò thơng tin của Nhà quản trị văn phòng

Thơng tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm

sự hiểu biết của con người. Thơng tin hình thành qua q trình giao tiếp, một

người có thể nhận thơng tin trực tiếp từ người khác thông qua các phương tiện

thông tin đại chúng, từ các ngân hàng dữ liệu hoặc từ tất cả các hiện tượng quan

sát được từ môi trường xung quanh.

Thông tin là tài sản của doanh nghiệp, do vậy quản lý thơng tin cũng là một

vai trò quan trọng của nhà quản trị văn phòng

Vai trò thu thập và tiếp nhận các thơng tin: Nhà quản trị có nhiệm vụ

thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung quanh tổ chức để thu thập

những tin tức, sự kiện có ảnh hướng tới hoạt động của tổ chức.

Vai trò phổ biến thơng tin: Phổ biến cho mọi người có liên quan tiếp xúc

các thông tin cần thiết đối với cơng việc của họ.

Vai trò cung cấp thơng tin: Cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo, thay

mặt tổ chức để đưa tin tức ra bên ngoài với mục đích cụ thể có lợi cho doanh nghiệp.

Trưởng phòng HCNS – Cơng ty CP Hiền Đức có vai trò thu thập và tiếp

nhận các thông tin liên quan đến đơn vị mình, thơng tin liên quan đến tổ chức và

hoạt động của tổ chức. Bằng sự hiểu biết, chuyên môn nghiệp vụ của mình để

phân tích, đánh giá, nguồn tài liệu, số lượng thông tin đã thu thập để sản xuất

các thông tin đầu ra cung cấp cho lãnh đạo và phổ biến nhanh chóng, kịp thời

đến CBNV trong văn phòng, trong doanh nghiệp. Nhà quản trị văn phòng có vai

trò thu thập và tiếp nhận thơng tin qua báo chí, văn bản, trao đổi tiếp xúc với

mọi người,… và phổ biến thơng tin một cách chính xác, đầy đủ đến những

người có liên quan trong cùng bộ phận, đơn vị hoặc với các bộ phận, đơn vị

khác cùng công ty.

12Trong q trình xác định, thu thập thơng tin, Nhà quản trị văn phòng cần

phải xác định rõ: những loại cơng việc gì sẽ được thực hiện, cần phải nhận ra

được trong q trình làm việc, kinh doanh có những việc nào phát sinh phục vụ

cho sản xuất từ đó có những kế hoạch cụ thể tránh tình trạng bị động.

Vai trò thu thập thơng tin là nắm bắt thơng tin cả bên trong và bên ngồi

doanh nghiệp. Trưởng phòng HCNS – Công ty CP Hiền Đức sau khi thu

thập,phân tích, xử lý các thơng tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

nhà quản trị VP sẽ cung cấp thông tin cho lãnh đạo cơ quan để phục vụ cho hoạt

động quản lý của lãnh đạo nhằm hướng tới mục tiêu chung của cơ quan.

Vai trò truyền đạt họat động theo hai cách: cách thứ nhất, nhà quản trị

truyền đạt những thơng tin tiếp nhận được từ bên ngồi đến các thành viên trong

nội bộ doanh nghiệp, những người có thể sử dụng những thơng tin này; thứ hai,

nhà quản trị giúp truyền đạt những thông tin từ cấp dưới này đến cấp thấp hơn

hoặc đến các thành viên khác trong tổ chức, những ngời có thể sử dụng thơng tin

một cách hiệu quả nhất. Trong khi vai trò truyền đạt cung cấp thơng tin cho nội

bộ thì vai trò phát ngơn phổ biến thơng tin cho bên ngồi về những vấn đề như

kế hoạch, chính sách, kết quả họat động của tổ chức. Do đó, nhà quản trị tìm

kiếm thơng tin trong vai trò giám sát, truyền đạt thơng tin với nội bộ và sau đó

kết hợp việc cung cấp thông tin quan trọng theo yêu cầu của vai trò quyết định.

Vai trò phổ biến, truyền đạt thơng tin cũng là biểu hiện của vai trò thơng tin

của nhà quản trị văn phòng. Trong q trình hoạt động của nhà quản trị liên tục

tiếp nhận các thông tin quản lý từ lãnh đạo, các thông tin quản lý có liên quan

tới chức năng quản lý của văn phòng. Các thông tin này được nhà quản trị

truyền đạt, phổ biến cho các đơn vị, các nhân viên trong văn phòng, các đơn vị

liên quan để các các nhân, đơn vị trong văn phòng dựa vào đó để thực hiện

nhiệm vụ của mình.

Trong hoạt động quản lý thì thơng tin đóng vai trò vơ cùng quan trọng nó

ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của văn phòng cũng như tồn doanh

nghiệp. Nhà quản trị văn phòng như một cầu nối trung gian về thông tin trong

hoạt động của doanh nghiệp.

132.2.2. Vai trò lãnh đạo của Nhà quản trị văn phòng

Lãnh đạo là một chức năng cơ bản của quản trị, tất cả các chức năng quản

trị sẽ không hồn thành tốt nếu các nhà quản trị khơng hiểu được yếu tố con

người trong các hoạt động của học và không biết lãnh đạo con người để đạt

được kết quả như mong muốn. Lãnh đạo là quá trình tác động và quan tâm đến

con người.

Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người( đến nhân viên cấp dưới ) sao

cho họ cố gắng một cách tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được các mục

tiêu của văn phòng, của cơng ty. Người lãnh đạo khơng đứng đằng sau để thúc

đẩy hay thúc giục, họ đặt mình lên trước, động viên mọi người hoàn thành mục

tiêu đã đề ra. Bất kể một người quản lý lập kế hoạch, tổ chức và kiểm tra kết quả

có tốt đến đâu, người đó vẫn phải hỡ trợ những hoạt động đó bằng cách đưa ra

những chỉ dẫn cho mọi người, thông tin đầy đủ và lãnh đạo tốt. Việc lãnh đạo

phải dựa trên sự hiểu biết về động cơ của con người là gì và điều gì làm cho họ

thỏa mãn khi họ góp sức vào việc hồn thành các mục tiêu của tổ chức.

NQT văn phòng là người tạo động lực làm việc cho nhân. Có thể nói đây là

vai trò quan trọng và là vai trò chính, bởi vì một nhân viên thiếu động lực thúc

đẩy sẽ ln làm việc kém hiệu quả.

Ngoài những yếu tố khác, người NQT văn phòng còn là:

-Một huấn luyện viên: Khơi gợi những tiềm lực tốt đẹp nhất của nhân viên.

-Người điều phối và hỗ trợ: Giúp phá bỏ những trở ngại để nhóm thực hiện

cơng việc một cách trơi chảy.

Trưởng phòng HCNS – Công ty CP Hiền Đức tạo động lực làm việc cho

nhân viên bằng cách xây dựng môi trường làm việc hợp lý. Môi trường làm việc

được xác định bằng các chính sách quản trị và thái độ của mỗi nhân viên. Một

môi trường cởi mở và chia sẻ sẽ tạo điều kiện cho nhân viên phát triển kỹ năng

và năng lực của mình. Những doanh nghiệp có mơi trường làm việc như vậy sẽ

quy tụ được nhiều nhân viên đồng lòng với mục tiêu của doanh nghiệp, thực tế

những doanh nghiệp như vậy sẽ dễ thành cơng hơn.

14Ngồi ra, trưởng phòng HCNS – Cơng ty CP Hiền Đức còn thực hiện phối

hợp và kiểm tra cơng việc của nhân viên cấp dưới để từ đó đánh giá chất lượng,

những ưu, khuyết điểm tồn tại để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục. Ngồi

ra, cơng tác tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, khích lệ nhân viên cũng được thực

hiện ngày càng hồn thiện.

2.2.3. Vai trò quan hệ với con người của Nhà quản trị văn phòng

Tổ chức mạnh khi nhiều người trong tổ chức đó đều hoạt động hướng đến

mục tiêu của tổ chức. Để đạt được điều đó, nhà quản trị VP có vai trò hướng các

thành viên của văn phòng đến mục tiêu chung vì lợi ích của doanh nghiệp. Vai

trò quan hệ với con người thể hiện thơng qua:

+ Vai trò đại diện: Đại diện cho công ty, đơn vị và những người dưới quyền

trong đơn vị, tổ chức.

+ Vai trò liên kết: Quan hệ với người khác để hồn thành cơng việc được

giao cho đơn vị của mình. NQT ln là 1 người trọng tài, có trách nhiệm hòa

giải, đồn kết tất cả các thành viên thành một khối thống nhất để phát huy sức

mạnh tập thể.

Sự đàm phán thể hiện vai trò đại diện cho tổ chức thương lượng đàm phán

ký kết các hợp đồng, ảnh hưởng tùy theo các lĩnh vực trách nhiệm của nhà quản

trị. Trong doanh nghiệp, NQT văn phòng cũng có thể là người đại diện doanh

nghiệp tiến hành hoạt động giao tiếp, giao dịch vì vậy nhà quản trị VP phải là

một chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao. Làm ăn thời mở cửa đa phần là các

cuộc tiếp xúc, muốn thành đạt phải học cách thương lượng. Mềm dẻo kết hợp

với cứng rắn và cương quyết, lý trí cùng với nhân bản là bí quyết thành cơng

trong thương lượng với đối tác.Vai trò đại diện gắn liền với vị trí trong sự phân

cấp quản trị.

Trong bất kỳ doanh nghiệp cũng phải có mối liên hệ, trao đổi công việc với

các cơ quan, tổ chức khác bên trong và bên ngồi. Nhà quản trị văn phòng là

người đứng đầu, đại diện cho văn phòng, cũng có thể được lãnh đạo cơ quan ủy

quyền đại diện cơ quan. Vì vậy, nhà quản trị đại diện giao dịch, thiết lập các

15mối quan hệ, cũng có thể xóa bỏ làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ với đơn

vị khác.

NQT văn phòng là chiếc cầu nối, truyền thơng, liên kết mọi người trong và

ngồi tổ chức. NQT ln là 1 người trọng tài, có trách nhiệm hòa giải, đồn kết

tất cả các thành viên thành một khối thống nhất để phát huy sức mạnh tập thể.

Quan hệ với người khác để hồn thành cơng việc được giao cho đơn vị của họ.

2.2.4. Một số vai trò khác của Nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp.

 Vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động của văn phòng

Nhà quản trị văn phòng có vai trò thúc đẩy hiệu quả hoạt động của đơn vị

mình, tổ chức bằng việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của đơn vị,

phát hiện các sai lệch, ưu điểm để từ đó điều chỉnh hoạt động của các đơn vị cho

tốt hơn.

 Hoạch định công việc hành chính

NQT văn phòng doanh nghiệp là người hoạch định các cơng việc hành

chính như: tạo lập ngày làm việc hợp lý đối với mỗi công việc, lên kế hoạch và

thực hiện kế hoạch, sử dụng người và máy móc hợp lý, tránh lãng phí, thực hiện

ngun tắc tiết kiệm để làm việc hiệu quả

 Kiểm sốt cơng việc hành chính.

Ngồi việc hoạch định thì NQT văn phòng thường xun kiểm sốt cơng

việc hành chính để đem lại hiệu quả công việc được cao nhất như:

+ Điều hành văn phòng ( điều hành nhân viên và các thủ tục hành chính )

+ Duy trì các dịch vụ như thư tín, điện thoại, điện tín, tiếp dân…

+ Duy trì lịch huấn luyện, bồi dưỡng nhân viên.

+ Duy trì lịch theo dõi, tiến trình làm việc của văn phòng.

+ Kiểm sốt quá trình làm việc của nhân viên

2.2.5. Xây dựng hình ảnh Nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp đáp

ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập.

Trong thời kỳ hội nhập, công ty, doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần sở

hữu một nhà quản trị văn phòng tài năng, nhiệt tình, năng động và biết cảm

thông. Tuy không cần trang bị quá nhiều năng lực chuyên môn nhưng một quản

16trị văn phòng cần biết nhiều kỹ năng. Nhà quản trị văn phòng gần như phải thâu

tóm, nắm bắt được hết những chuyện xảy ra trong đơn vị, trong công ty. Đôi khi

chính nhà quản trị văn phòng phải là người đứng ra giải quyết, cả vấn đề cá nhân

lẫn vấn đề chun mơn nghiệp vụ. Ngồi việc quản lý giấy tờ, dữ liệu, sổ sách,

vấn đề nhân sự, nhà quản trị văn phòng cũng cần phải biết cách dung hồ các

mối quan hệ của nhân viên, và tất cả vì lợi nhuận của cơng ty.

Trước u cầu đòi hỏi xây dựng hình ảnh Nhà quản trị văn phòng trong

thời kỳ hội nhập, nhà Quản trị Văn phòng cần được đào tạo chuấn, tài năng đáp

ứng sự nhanh nhậy, nắm bắt được sự thay đối xã hội, có đựơc các dự báo xu

hướng mới, giỏi nắm bắt tâm lý quản lý. Vậy điều kiện cần và đủ là nhà quản trị

đó phải hội tụ được hai yếu tố: Kỹ năng chuyên môn nghịêp vụ và kỹ năng xã

hội thành thạo.a. Kỹ năng chun mơn nghịêp vụ

Kỹ năng Nghiệp vụ chun mơn có vị trí đặc biệt quan trọng, nó là cái tiền

đề đầu tiên giúp nhà Quản trị Văn phòng hiểu cơng việc của mình làm gồm

những nội dung gì cần thiết cho hành trang nghề nghiệp cùa bản thân.

Các nhà Quản trị Văn phòng cần ln trau dồi, tích cực học hỏi, học thật tốt

vì kỹ năng này quyết định 50% kết quả công việc. Do đặc thù công việc nên nhà

Quản trị Văn phòng cần phải được trang bị các kiến thức chuyên môn về các

17loại văn bản theo đúng quy định, phải thường xuyên cập nhật thông tin cho phù

hợp với tình hình thực tế.

 Kỹ năng Tin học

Xã hội càng phát triến công nghệ mới thay đối từng ngày trong đó khoa học

máy tính khơng ngừng có nhũng bước phát triển mới. Cho nên việc tiếp thu kỹ

năng năng này càng có ý nghĩa quan trong hơn.

Thực tế cho thấy, với một nhà Quản trị Văn phòng thì đây là một kỹ năng

thúc đẩy tiến độ công việc tốt, việc thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng sẽ

giúp cho việc cập nhật, quản lý thơng tin được nhanh gọn, chính xác. Khi mà

trong thời đại ngày nay “Thế giới nằm trên mười ngón tay bạn” (Bill Gate). Hơn

thế nữa kỹ năng này sẽ quyết định 20% thành cơng trong cơng việc của nhà

Quản trị Văn phòng giỏi.

 Kỹ năng ngoại ngữ

Một nhà Quản trị Văn phòng văn phòng trẻ, đầy nhiệt huyết, tâm đắc với

nghề giỏi về chun mơn nghịêp vụ, giỏi vi tính cũng chưa đủ đáp ứng đủ yêu

cầu của xã hội ngày nay. cần phải có kỹ năng ngoại ngữ thành thạo mà đặc biệt

là tiếng Anh - ngôn ngữ chung của thế giới. Khi giỏi ngoại ngữ nhà Quản trị Văn

phòng cập nhật khoa học công nghệ mới nhanh hơn, giải quyết công việc thuận

lợi hơn ở bất cứ môi trường làm việc nào.

Để có bước chuyển vần mới thay đổi vị trí thăng tiến từ một nhân viên văn

phòng thành nhà Quản trị Văn phòng giỏi thì khơng đơn giản là có kỹ năng

nghịêp vụ giỏi mà cần phải có kỹ năng xã hội tốt.

Khi bắt đầu bước vào môi trường làm việc thì kỹ năng này rất cần thiết, giúp

chúng ta nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình. Thực tế cho thấy, trong

công tác tuyển dụng yêu cầu về kỹ năng ngoại ngữ là không thể thiếu, các nhà

tuyển dụng thường đặt kỹ năng này lên hàng đầu.

b. Kỹ năng xã hội của nhà Quản trị Văn18Nhà Quản trị phải có kỹ năng lãnh đạo người khác, có khả năng hoạch định

vấn đề, có tầm nhìn chiến lược. Đó là người có cái tâm, cái tầm cao hơn người

khác, có thể dự báo xa bước phát triến của một sự vật hiện tượng, nhà Quản trị

Văn phòng cũng vậy - với tư cách là nhà lãnh đạo thì yêu cầu về mặt kỹ năng

chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xã hội càng phải tinh thông hơn, tài năng hơn

có như vậy mới giúp cơ quan đơn vị mình phát triển nhanh hơn, giàu mạnh hơn.

 Kỹ năng giao tiếp

Con người là tống hòa các mối quan hệ trong xã hội. Giao tiếp là nhu cầu

không thế thiếu trong cuộc sống, một người giao tiếp tốt là người có khả năng

nhận thức, cảm nhận và sử dụng phương tiện giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp

(nghe, nói, đọc, viết) nhuần nhuyễn ,khoa học, thông minh. Biết dừng, biết

ngừng, nghỉ đúng chỗ, đúng lúc.

Vấn đề kỹ năng này với nhà Quản trị Văn phòng trong xã hội hiện nay giúp

nhà Quản trị mở rộng tầm nhìn, hiếu biết mới và càng ngày người ta càng nhận

ra sức mạnh của các mối quan hệ, cái mà có được tù- một một kỹ năng giao tiếp

tốt, bởi vì kỹ năng này sẽ quyết định 25% thành công của công việc.

Trên thực tế, khi các ứng viên tham gia vòng tuyển dụng nhà tuyển dụng đưa ra

câu hỏi: Anh/ Chị làm thế nào để giao tiếp một cách có hiệu quả với người khác

thì những nhà Quản trị Văn phòng trẻ sẽ có câu trả lời thơng minh nhất vì họ có

khả năng giao tiếp rất tốt nhờ phương pháp đào tạo bài bản, khoa học ngay từ

trong khi ngồi trên ghế nhà trường.

Khi đưa ra một thông điệp dưới các dạng khác nhau như: Lời nói, thư điện

tử, thơng báo.... mà người nhận hiểu một cách chính xác và hành động đúng theo

như ý người truyền thông tin là nhờ vào kỹ năng giao tiếp bằng hình thức nói,

viết, lắng nghe và ứng xử tốt.

Để trở thành một người có kỹ năng giao tiếp hồn hảo mỡi chúng ta cần

phải rèn luyện thường xuyên, xác định được lợi ích của việc trở thành người

giao tiếp giỏi, cần lên các kế hoạch giao tiếp đế đạt được kết quả mong muốn,19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiểu kết chương 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×