Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của bản thân, giúp nhân viên dưới quyền

ln tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được các mục tiêu của văn phòng,

của cơng ty.

NQT ln đặt mình lên trước, động viên mọi người hoàn thành mục tiêu

đã đề ra.

Thực hiện tốt vai trò trong cơng tác tổ chức thu thập thơng tin làm căn cứ.

Các căn cứ mà NQT văn phòng cung cấp cho lãnh đạo đều có liên quan trực

tiếp tới nội dung của công việc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

công ty và không trái với pháp luật.

Công tác thu thập thông tin, liên kết và thực hiện các giải pháp được

thực hiện khá tốt và tương đối đầy đủ, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của doanh

nghiệp.

3.1.2. Nhược điểm

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên thì NQT văn phòng vẫn còn tồn tại

một số hạn chế như:

Công tác thu thập thông tin làm căn cứ và thiết lập mục tiêu nhiều lúc cũng

tồn tại bất cập như thơng tin đơi khi khơng chính xác hoặc được thu thập chậm

gây ảnh hưởng đến công việc cũng như q trình đạt được mục tiêu.

NQT đơi khi còn bảo thủ, chưa lắng nghe ý kiến của thành viên trong tổ

chức.

Công tác kiểm tra, đánh giá đôi khi còn thiếu sót, tiêu chí đánh giá đơi khi

còn chưa rõ ràng dẫn đến chất lượng của kiểm tra, đánh giá không được tốt.

3.1.3. Nguyên nhân

Do khối lượng công việc của lãnh đạo nhiều đôi khi thực hiện việc đánh

giá cơng việc còn thiếu sót, việc khuyến khích, quan tâm chưa được kịp thời.

NQT văn phòng thường xuyên phải làm việc trong tình tạng căng thẳng,

chịu áp lực từ nhiều phía (từ cơ quan và nhân viên) lên đơi khi đưa ra những

thơng tin khơng chính xác và có quyết định sai lầm.243.2. Các giải pháp nâng cao vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong

cơng tác văn phòng tại Cơng ty CP Hiền Đức

3.2.1. Nâng cao vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong cơng tác tổ

chức thu thập thông tin.

Cập nhật thường xuyên và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và

các văn bản luật; nắm vững các chủ trương, đường lối, nội dung các quy định

của pháp luật, tích lũy kiến thức để thu thập thông tin làm căn cứ hoạch định

đầy đủ, chính xác tham mưu cho thủ trưởng cơ quan.

Linh hoạt trong đổi mới tác phong và lề lối làm việc, tự xây dựng chương

trình làm việc của riêng mình nhằm đảm bảo tn thủ đúng quy trình, tiến độ

cơng việc cụ thể.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác văn phòng phát hiện

những ưu, khuyết điểm để từ đó phát huy những ưu điểm và khắc phục những

hạn chế một cách nhanh nhất.

Luôn luôn bám sát thực tiễn để kịp thời phát hiện các vấn đề mới nảy sinh

trong công ty => đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đúng quy định của

pháp luật, của doanh nghiệp.

3.2.2. Nâng cao vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong cơng tác lãnh

đạo, quan hệ với con người.

Một Nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp muốn thực hiện tốt vai trò của

mình ln ln học hỏi, khơng ngừng nâng cao giá trị, kĩ năng bản thân.

Khuyến khích giúp đỡ nhân viên thành công: Người lãnh đạo muốn lãnh

đạo tốt, thực hiện cơng việc một cách có hiệu quả thì việc khuyến khích nhân

viên phát triển năng lực cũng như tạo điều kiện, giúp đỡ những cá nhân nổi trội

là điều cần thiết.

NQT thường xuyên tương tác với nhân viên của mình nhiều hơn, tạo sự

thân thiện với các thành viên. Đó cũng là cách giúp NQT ln nắm bắt được kịp

thời những gì đang diễn ra, tránh được những rắc rối do nắm bắt được trước.

NQT cần tạo dựng lòng tin, hãy ln là người biết giữ lời, nói được thì làm

được. Nhân viên sẽ cố gắng hết sức khi thực sự tin tưởng bạn.

253.2.3. Một số giải pháp khác

Nhìn chung trong quá trình điều hành bộ phận văn phòng trong cơng ty thì

người lãnh đạo văn phòng là người lãnh đạo gương mẫu trong mọi công việc, có

năng lực quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, để bắt kịp với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và việc áp dụng

những tiến bộ đố trong việc quản lý, điều hành bộ phận văn phòng thì lãnh đạo

phải được cung cấp, bổ sung những kiến thức chuyên môn cao hơn để có thể

giúp giám đốc giải quyết những vấn đề huyên môn trong các buổi thầu, theo dõi,

giám sát việc thực hiện công việc công ty.

Cần bổ sung kiến thức tâm lý thông qua các buổi thảo luận về tâm lí lãnh

đạo, điều hành giúp nâng cao kỹ năng, nghệ thuật quản lý cho lãnh đạo văn

phòng để họ nhận thấy yếu tố tâm lý ảnh hưởng như thế nào tới hiệu quả điều

hành và kết quả công viêc.

Cải tiến lối làm việc theo hướng khoa học, đồng thời xây dựng, hoàn thiện

và thực hiện nghiêm chế độ làm việc, quy chế,nội quy, quy định của cơng ty;

Kiện tồn tổ chức bộ máy văn phòng của cơng ty CP Hiền Đức theo hướng tinh

gọn, chuyên nghiệp.

Tăng cường sự tương tác với lãnh đạo và với CBCNV trong công ty.

Quản lý là bạn thường xuyên phải đưa ra các quyết định, đôi khi là những

quyết định rất quan trọng. Hãy là người biết phân tích, xử lý tình huống cũng

như tổng hợp ý kiến.

Nâng cao trình độ năng lực quản lý để phù hợp với xu thế phát triển nền

kinh tế đất nước.

Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường, điều kiện làm việc;

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Cải tạo, nâng cấp trụ sở

làm việc bảo đảm khang trang, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong

giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tiếp tục bổ sung, trang bị thêm các

phương tiện tin học để thực hiện nhiệm vụ tin học hóa cơng tác văn phòng.26Ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào trong quá trình hoạt

động, làm việc nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất cơng

việc. Từ đó khẳng định vị thế, vai trò của NQT văn phòng.

Tiểu kết chương 3

Qua phần nhận xét, đánh giá về vai trò của NQT văn phòng trong cơng

tác hoạch định nhân sự tại Cơng ty CP Hiền Đức có thể thấy được những ưu

điểm cũng như những hạn chế còn tồn tại, đồng thời tìm ra ngun nhân của

những tồn tại đó để đề xuất, đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao vai

trò của NQT văn phòng doanh nghiệp.

Những giải pháp nêu trên, khi được áp dụng vào thực tế doanh nghiệp sẽ

góp khắc phục được phần nào những hạn chế còn tồn tại và phát huy được tối đa

vai trò của NQT văn phòng tại Cơng ty CP Hiền Đức.27KẾT LUẬN

Việt Nam đang ở trong thời kỳ phát triển quan trọng, đẩy mạnh cơng

nghiệp hố – hiện đại hố đất nước. Để đẩy mạnh phát triển, Đảng ta đã xác

định: “Lấy việc phát huy nguồn nhân lực con người làm yếu tố cơ bản cho việc

phát triển nhanh và bền vững”. Điều này cho thấy được tầm quan trọng của

nguồn nhân lực đặc biệt là tầm quan trọng của nhà quản trị đối với mọi hoạt

động của cơ quan, tổ chức. Có lẽ khơng có lĩnh vực hoạt động nào của con

người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ

đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì mơi trường mà trong đó các cá

nhân làm việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu đã định. Quản

trị là một quá trình bao gồm hoạch định, tổ chức, kiểm tra các hoạt động trong

cơ quan một cách có hệ thống.

Qua q trình nghiên cứu tìm hiểu tại Cơng ty cổ phần Hiền Đức, trên cơ

sở lý thuyết và phân tích thực trạng cho thấy những vấn đề còn tồn tại về vai trò

của nhà quản trị văn phòng tại cơng ty. Bằng những phân tích đánh giá thơng

qua các chỉ tiêu cụ thể, em đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của

nhà quản trị văn phòng tại cơng ty cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để

cơng ty có thể tham khảo nhằm mục đích góp phần giải quyết những mặt mà

doanh nghiệp còn hạn chế. Ngồi ra, em cũng có một số góp ý để xây dựng hình

ảnh Nhà quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập, ngày càng phát triển của

xã hội.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×