Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao vai trò của Nhà quản trị văn

phòng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho Nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp

về sự cần thiết và vai trò của mình trong doanh nghiệp của mình.

Chất lượng của Nhà quản trị văn phòng trong doanh nghiệp là nhân tố

quyết định nhiều nhất đến khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của doanh

nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì thì phải lấy nhân tố con

người làm trung tâm. Vai trò của nhà quản trị văn phòng là vô cùng quan trọng,

quyết định hướng phát triển của doanh nghiệp và họ cần được nhận thức được

vai trò của họ đối với doanh nghiệp trong mỗi quyết định và từng hoạt động của

mình.

3.2.2. Hồn thiện cơng tác đánh giá chất lượng Nhà quản trị văn

phòng và thực hiện thường xuyên có hiệu quả.

Chất lượng hiệu quả trong hoạt động quản lý điều hành của Nhà quản trị

văn phòng trong doanh nghiệp cần có một thước đo, một phương pháp đo đúng

đắn, phù hợp. Việc áp dụng đánh giá kết quả thực hiện công việc nên căn cứ cả

vào đánh giá mức đọ hồn thành cơng việc, hiệu quả kinh doanh thực tế và cả

nhận xét đánh giá của bản thân nhân viên cấp dưới.Cách thức đánh giá có thể sử

dụng phương pháp cho điểm ở từng tiêu chí.

3.2.3. Nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng bằng cách đào tạo,

bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên mơn nghiệp vụ văn phòng.

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay thì viêc thích ứng với cơ chế thị

trường có hiệu hiệu quả thì đòi hỏi phải có q trình. Điều đó có nghĩa là chúng

ta phải tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức về chuyên ngành văn

phòng , quản lý doanh nghiệp cho nhà quản trị văn phòng nhằm cung cấp thêm

kiến thức cơ bản cũng như cập nhật thông tin và vấn đề quan trọng cần tiến hành

thường xuyên, liên tục.

3.2.4. Xây dựng chế độ đãi ngộ đối với nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp.

Để thực hiện được giải pháp này, các doanh nghiệp cần xây dựng lại chính

sách đãi ngộ của doanh nghiệp mình. Đánh giá chế độ đãi ngộ đó đối với kỹ

26năng trình độ của Nhà quản trị văn phòng đã phù hợp chưa đặc biệt là xây dựng

và hoàn thiện cơ chế tiền lương phù hợp với thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp.

Tiểu kết:

Vai trò của Nhà quản trị văn phòng tại các doanh nghiệp hiện nay đã có

những mặt tích cực và hạn chế xong các doanh nghiệp vẫn đang không ngừng

đổi mới phương thức nhằm tạo ra một Nhà quản trị văn phòng có đầy đủ các yếu

tố giúp lãnh đạo, điều hành công tác văn phòng của doanh nghiệp mình sánh

cùng các doanh nghiệp lớn để cùng phát triển trong thời kỳ hội nhập.

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian học tập tại Trường nói chung, cùng quá trình tìm hiểu,

nghiên cứu, học hỏi, khảo sát, thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin... trong bộ

môn Quản trị văn phòng doanh nghiệp, cũng như việc hồn thành đề tài. Tôi đã

nhận được sư giúp đỡ nhiệt tình từ các thầy cơ trong khoa, cán bộ Thư viện, đặc

biệt giảng viên, thầy: Nguyễn Đăng Việt, đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn tơi

hồn thành đề tài này.

Trong thời gian học tập, nghiên cứu, đi cùng các trải nghiệm, để hoàn

thành báo cáo với đề tài: “Khảo sát và đánh giá vai trò Nhà quản trị văn

phòng tại Cơng ty cổ phần Sơng Đà 4. Xây dựng hình ảnh nhà quản trị văn

phòng cơng ty đáp ứng u cầu trong thời kỳ hội nhập” tôi đã gặp khá nhiều

khó khăn, mặt khác do trình độ nghiên cứu, chun mơn còn hạn chế và những

ngun nhân khác. Nên dù đã cố gắng thực hiện song đề tài của tôi khơng tránh

được những hạn chế, thiếu sót. Vì thế, tơi rất mong nhận được sự đóng góp ý

kiến từ quý thầy cô, cũng như các bạn đọc, để đề tài của tơi được hồn thiện

hơn, phục vụ cho cơng tác say này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 20172728LỜI CAM ĐOAN

Với đề tài nghiên cứu: “Khảo sát và đánh giá vai trò Nhà quản trị văn

phòng tại Cơng ty cổ phần Sơng Đà 4. Xây dựng hình ảnh nhà quản trị văn

phòng cơng ty đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập”. Tôi xin cam đoan đây

là đề tài nghiên cứu của tôi trong thời gian qua. Tơi xin chịu hồn tồn trách

nhiệm nếu có sự khơng trung thực trong đề tài nghiên cứu này.DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

VPVăn phòngDNDoanh nghiệpQTVPQuản trị văn phòngVPDNVăn phòng doanh nghiệpCNTTCơng nghệ thơng tinNXBNhà xuất bảnMỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU..................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài.............................................................................................1

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................1

3.Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu..............................................2

4.Phương pháp nghiên cứu.................................................................................2

5.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài...........................................................3

6.Cấu trúc của đề tài...........................................................................................3

PHẦN NỘI DUNG..............................................................................................4

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY VÀ VĂN PHỊNG CƠNG TY

CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 4.......................................................................................4

I. Khái quát về Công ty Cổ phần Sông Đà 4.....................................................4

1.1.Giới thiệu chung về Công ty..........................................................................4

1.2.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty Cổ phần Sông

Đà4........................................................................................................................5

1.3.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty............................................6

1.3.1. Chức năng...................................................................................................6

1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn...................................................................................7

1.4.Cơ cấu tổ chức của Công ty..........................................................................8

1.5. Các mặt hoạt động chính của cơng ty.........................................................8

1.6.Chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơng

ty Cổ phần Sơng Đà 4...........................................................................................9

1.6.1.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4...........9

1.6.2.Cơ cấu tổ chức Văn phòng Cơng ty............................................................10

CHƯƠNG II. KHẢO SÁT VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN

PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4.........................................12

2.1. Cơ sở lý luận và các khái niệm có liên quan............................................12

2.1.1.Khái niệm:.................................................................................................12

2.1.2. Chức năng của nhà quản trị VPDN........................................................12

2.2.3. Tiêu chuẩn của nhà quản trị VPDN........................................................14

2.2. Tìm hiểu về vai trò của nhà quản trị văn phòng DN..............................17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×