Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU..................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài.............................................................................................1

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................1

3.Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu..............................................2

4.Phương pháp nghiên cứu.................................................................................2

5.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài...........................................................3

6.Cấu trúc của đề tài...........................................................................................3

PHẦN NỘI DUNG..............................................................................................4

CHƯƠNG I. KHÁI QT VỀ CƠNG TY VÀ VĂN PHỊNG CƠNG TY

CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 4.......................................................................................4

I. Khái qt về Cơng ty Cổ phần Sông Đà 4.....................................................4

1.1.Giới thiệu chung về Công ty..........................................................................4

1.2.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty Cổ phần Sông

Đà4........................................................................................................................5

1.3.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty............................................6

1.3.1. Chức năng...................................................................................................6

1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn...................................................................................7

1.4.Cơ cấu tổ chức của Cơng ty..........................................................................8

1.5. Các mặt hoạt động chính của công ty.........................................................8

1.6.Chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơng

ty Cổ phần Sơng Đà 4...........................................................................................9

1.6.1.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4...........9

1.6.2.Cơ cấu tổ chức Văn phòng Cơng ty............................................................10

CHƯƠNG II. KHẢO SÁT VỀ VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN

PHỊNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 4.........................................12

2.1. Cơ sở lý luận và các khái niệm có liên quan............................................12

2.1.1.Khái niệm:.................................................................................................12

2.1.2. Chức năng của nhà quản trị VPDN........................................................12

2.2.3. Tiêu chuẩn của nhà quản trị VPDN........................................................14

2.2. Tìm hiểu về vai trò của nhà quản trị văn phòng DN..............................172.2.1. Vai trò lãnh đạo của nhà quản trị văn phòng tại Cơng ty......................17

2.2.2. Vai trò thơng tin của nhà Quản trị văn phòng tại Cơng ty.....................20

2.2.3. Vai trò đại diện của nhà Quản trị văn phòng Cơng ty............................21

2.2.4. Vai trò liên kết...........................................................................................22

2.3. Nhận xét, đánh giá vai trò của nhà quản trị văn phòng tại Cơng ty Cổ

phần Sơng Đà 4..................................................................................................24

2.3.1.Nhận xét, đánh giá về những ưu điểm của nhà quản trị văn phòng tại

Cơng ty................................................................................................................24

2.3.2.Nhận xét, đánh giá về những nhược điểm của nhà QTVP Công ty Cổ

phần Sông Đà 4..................................................................................................25

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ

CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGC CỦA

CÔNG TY, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP...........27

KẾT LUẬN........................................................................................................31

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................32

PHỤ LỤCPHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, Việt Nam đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường

quốc tế, đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị cần nổ lực rất nhiều, trong đó đặc

biệt là sự cố gắng khơng mệt mỏi của các nhà quản trị trọng việc thực hiện và

hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình được giao phó. Những đóng

góp của cơng tác văn phòng đối với hoạt động kinh doanh đã được thừa nhận.

Bởi vậy cần có được cái nhìn đúng để có sự quan tâm, đầu tư đúng mức để có

những bước đi đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh

nghiệp. Bên cạnh đó,trong q trình hiện đại hóa, cơng ty một mặt đã khẳng

định được năng lực quản lý, một mặt đã khắc phục được những khó khăn tồn tại

và phát triển hơn nữa. Để làm được điều nằng cơng ty đã khơng ngừng hồn

thiện cơng tác quản ký, đặc biệt là khẳng định vai trò của văn phòng, đặc biệt

vai trò của nhà quản trị văn phòng DN trong hoạt động của Cơng ty.

Trong q trình tìm hiểu, học tập và nghiên cứu các mơn học chun

ngành quản trị văn phòng, tơi đã nhận thức được tầm quan trọng của văn phòng

và hoạt động của văn phòng đối với doanh nghiệp. Đặc biệt hơn là vai trò của

nhà quản trị văn phòng DN. Sẽ là vấn đề quyết định đến sự thành công trong

hoạt động của các DN, cũng như công ty Cổ phần Sông Đà 4.Trong thời gian

học tập, khảo sát, được tìm hiểu tình hình hoạt động văn phòng Cơng Ty Cổ

Phần Sơng Đà 4 , do đó tơi đã chọn đề tài: “Khảo sát và đánh giá vai trò Nhà

quản trị văn phòng doanh nghiệp hiện nay. Xây dựng hình ảnh nhà quản trị văn

phòng doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập” làm vấn đề để tiến

hành nghiên cứu sâu hơn.

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu, đánh giá vai trò của nhà quản trị văn

phòng doanh nghiệp hiện nay; Xây dựng hình ảnh nhà quản trị văn phòng doanh

nghiệp đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập

Phạm vi nghiên cứu: Tại Văn phòng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4, và cơng

ty Cổ phần Sơng Đà 4

13.Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Khảo sát đánh giá về vai trò của nhà quản trị văn

phòng doanh nghiệp hiện nay.Xây dựng hình ảnh nhà quản trị văn phòng doanh

nghiệp đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập

Nhiệm vụ nghiên cứu:

-Tìm hiểu về Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4: sự hình thành và phát triển;

cơ cấu tổ chức; chức năng- nhiệm vụ quyền hạn; các mặt hoạt động chính

-Tìm hiểu về vai trò, chức năng, tiêu chuẩn của nhà quản trị văn phòng

Doanh nghiệp

-Tìm hiểu về vai trò lãnh đạo của nhà quản trị văn phòng Cơng ty Cổ

phần Sơng Đà 4

- Tìm hiểu về vai trò thơng tin của nhà quản trị văn phòng Cơng ty Cổ

phần Sơng Đà 4

- Tìm hiểu về vai trò đại diện của nhà quản trị văn phòng Cơng ty Cổ

phần Sơng Đà 4

- Tìm hiểu về vai trò liên kết của nhà quản trị văn phòng Cơng ty Cổ

phần Sơng Đà 4

-Giải pháp, kiến nghị nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng trong

hoạt động của cơng ty.

4.Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài này, trong thời gian nghiên cứu, tôi đã sử dụng một

số phương pháp tiêu biểu như :

-Phương pháp nghiên cứu tài liệu, nhằm tìm hiểu, kế thừa chọn lọc

những thơng tin cần thiết phục vụ trong q trình nghiên cứu

-Phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp được sử dụng thông

suốt trong quá trình

-Phương pháp điều tra khảo sát cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ

quan.25.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

Qua việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát về vai trò của nhà quản

trị văn phòng doanh nghiệp (Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4) tạo điều kiện cho tôi

hiểu biết sâu hơn về mặt hoạt động, các đặc điểm... trong hoạt động của một văn

phòng Doanh nghiệp cũng như trách nhiệm, vai trò của một nhà quản trị văn

phòng Doanh nghiệp. Phần nào đó, giúp- tạo điều kiện cho tôi giới thiệu các

phương pháp cùng việc ứng dụng một cách hiêu quả nhất; tìm hiểu về nhà quản

trị văn phòng: Chức năng, tiêu chuẩn; tìm hiểu về vai trò của nhà quản trị văn

phòng doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (Vai trò lãnh đạo, vai trò thơng

tin, vai trò đại diện và vai trò liên kết). Cùng với việc đề xuất các giải pháp

nhằm nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng doanh nghiệp

Đề tài được xem như là nguồn đánh giá cho q trình nghiên cứu của tơi,

nguồn quan tâm cho sinh viên trong nghành cũng như các bạn đọc.

6.Cấu trúc của đề tài

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục… đề tài

có cấu được chia thành 03 chương

Chương I. Khái quát về Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Chương II. Khảo sát về vai trò của nhà quản tri văn phòng tại Công ty Cổ

phần Sông Đà 4

Chương III. Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của nhà quản trị

văn phòng đối với hoạt động của Cơng ty, đáp ứng yêu cầu trong thời đại hội

nhập3PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I. KHÁI QT VỀ CƠNG TY VÀ VĂN PHỊNG CƠNG TY

CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 4

I. Khái qt về Cơng ty Cổ phần Sông Đà 4

1.1.Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4.

Tên giao dịch Quốc tế: SONG DA No4 JOINT – STOCKS COMPANY

Viết tắt: SONGDA4 J.S.C

Biểu tượng của Cơng ty:Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận

Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 042.225.3465

Fax: 0422253467

Email: info@songda4.vn

Website: www.songda4.vn – www.songda4.com.vn

Ngày thành lập: Ngày 01 tháng 09 năm 1989

Vốn tiền tệ: 103.000.000.000 (một trăm linh ba tỷ đồng chẵn)

Tổng số cán bộ và cơng nhân: 1086 người. Trong đó: Gián tiếp: 177 người

Trực tiếp: 909 người

Công ty Cổ phần Sông Đà 4 hoạt động theo giấy chứng nhận doanh

nghiệp. Đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày

03/09/2015. Với mã số kinh doanh 5900189325,do sở kế hoạch và đầu tư thành

phố Hà Nội cấp.

41.2.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần

Sông Đà4

Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (Tiền thân là Công ty xây dựng Thủy điện

Miền Trung) đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Sông Đà, được thành lập

theo quyết định số 447/QĐ- BXD ngày 18/05/1989 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty cổ phần Sông Đà 4 được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành

Công ty cổ phần theo quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 26/10/2007 của bộ

trưởng Bộ Xây dựng.

Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, đơn vị có nhiều tên gọi khác

nhau như: Công ty Xây dựng Thủy điện Yaly, Công ty Xây dựng Sông Đà 4,

Công ty Sông Đà 4, nay là Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Sông Đà 4 được thành lập theo

quyết định số 2135/QĐ-BXD ngày 16/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về

việc thực hiện chuyển Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước thuộc Tổng công

ty Sông Đà thành công ty TNHH 1 thành viên.

Ngày 26/10/2007, theo quyết định số 1329/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng, Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Sông Đà 4 được chuyển đổi

thành Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Ngày 15/11/2007, Cơng ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức

cơng ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000162 do Sở

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Ngày 2506/2008 cổ phiếu của Cơng ty chính thức được niêm yết và giao

dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã SD4

Qua thời gian xây dựng và trưởng thành và phát triển, Cơng ty đã khơng

ngừng phát triển hồn thiện về mọi mặt hoạt động: quy mô tổ chức, chức năng

nhiệm vụ, cơ cấu ngành nghề, tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm sau luôn cao

hơn năm trước…Công ty đã hết sức quan tâm đến việc xây dựng, đào tạo, phát

triển đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, cán bộ quản lý...cũng như đội ngũ cơng nhân có

tay nghề ca cùng kỹ thuật chuyên sâu. Với thành công tiêu tiểu ban đầu trong

việc Công ty đẫ xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ giỏi để thi cơng

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×