Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

Phụ lục 01. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sông ĐàPhụ lục 02

Phần mềm quản lý nhân sự HRM ProPhụ lục 03

Hình ảnh phần mềm quản lý văn bản (ECM) của công ty.KẾT LUẬN

Chất lượng và hiệu quả của cơng tác văn phòng phụ thuộc rất nhiều vào

việc xử lý, giải quyết các công việc văn phòng của Nhà quản trị văn phòng cũng

như các nhân viên trong doanh nghiệp. Nhà quản trị văn phòng cần có ý thức

trách nhiệm cao, thường xun tổng kết những việc đã làm được, những gì còn

tồn động, giải pháp khắc phục các tồn đọng đó để tiếp tục nâng cao chất lượng,

hiệu quả cơng tác văn phòng. Vấn đề là phải có mục tiêu và giải pháp và lộ trình

thực hiện đổi mới cơng tác văn phòng một cách cụ thể và khoa học. Cần có tầm

nhìn lâu dài và lộ trình thực hiện chắc chắn, rõ ràng cho từng giai đoạn. Các

doanh nghiệp cần phát triển hơn nữa vai trò và chức năng của Nhà quản trị văn

phòng doanh nghiệp để có thể hội nhập với các khu vực, quốc gia trên thế giới.1DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành nagỳ 26

tháng 11 năm 2014

- Giáo trình “Quản trị văn phòng” của PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri, Nhà

xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2005

- Giáo trình “Quản trị văn phòng” của GS.TS. Nguyễn Thành Độ, ThS.

Nguyễn Ngọc Điệp, ThS. Trần Phương Hiền, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế

Quốc dân năm 2012.2PHỤ LỤC

Sơ đồ cơ cấu tổ chức chung của doanh nghiệp

Trưởng phòngPhó trưởng phòngBộ

phận

tổng

hợp,

kế

hoạchBộ

phận

nhân

sự,

bảo

hiểmBộ

phận

văn

thư,

lưu trữBộ

phận

quản

trị

phụcBộ

phận

kế

tốn3Bộ

phận

kiểm

sốtBộ

phận

ITBộ

phận

Lễ tân,

Quan

hệ

khách

hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×