1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệu chỉnh bộ PID

Hiệu chỉnh bộ PID

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống được mơ phỏng lại bằng MATLAB SIMULINK:Hình 3.1. Sơ đồ bộ điều khiển PIDVới số liệu ban đầu (KPID =10; Ti =70; Td =5) kết quả thu được như sau:Hình 3.2. Tín hiệu thu được từ thơng số ban đầu

Quan sát đồ thị ta có thể xác định độ vọt lố POT =7.2%, thời gian đạt giá trị cân

bằng txl = 250 (đơn vị thời gian) và sai số xác lập E =0 . Vậy ta sẽ hiệu chỉnh K, Ti, Td

sao cho thời gian đạt gái trị cân bằng và độ vọt lố giảm.19Bộ điều khiển sau khi hiệu chỉnh:Hình 3.3. Sơ đồ bộ điều khiển PID hiệu chỉnh

Hiệu chỉnh: K =5.78, Ti =243.9, Td =1.73×103. Ta có kết quả đồ thị như bên

dưới với độ vọt lố POT =0%, thời gian đạt giá trị set-point vào khoảng 49.2 với sai số

xác lập xấp xỉ 0.

Hình 3.4. Tín hiệu thu được từ thơng số đã điều chỉnh204. ỨNG DỤNG SIMULINK ĐỂ TỔNG HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

4.1. Mục đích

Thiết kế hệ thống điều khiển cho một caloriphe được sử dụng để đốt nóng

khơng khí trước khi đưa vào buồng sấy bằng cách sử dụng chất tải nhiệt là hơi nước từ

nồi hơi cơng nghiệp có lưu lượng là G S, áp suất PS, nhiệt độ hơi đốt t h và nhiệt độ nước

ngưng tụ là tN. Khơng khí vào caloriphe là khơng khí ngồi trới có nhiệt độ t kk1, độ ẩm

φ1, lưu lượng Gkk1. Nhiệt độ khơng khí sau khi ra khỏi caloriphe t kk2 cần đảm bảo nhiệt

độ được ổn định ở giá trị chủ đạo tsp.

Sơ đồ quy trình cơng nghệHình 4.1. Sơ đồ quy trình cơng nghệ

4.2. Mục đích điều khiển và các biến q trình

Mục đích của điều khiển là ổn định nhiệt độ của khơng khí nóng tại tsp trước

khi vào buồng sấy. Đảm bảo khơng khí nóng đủ nhiệt độ (không thừa cũng không

thiếu) để sấy vật liệu đến u cầu đầu ra. Nhiệt độ của khơng khí nóng được quyết

định bởi nhiệt trao đổi trong caloriphe.

Các biến của quá trình bao gồm:

- Biến đầu vào: GS, PS, th, tkk1, φ1, Gkk1. Trong đó :

+ Biến điều khiển là Gs.

+ Biến nhiễu là: Ps, th, tkk1, φ1, Gkk1.

- Biến đầu ra: tN và tkk2. Trong đó:

+ Biến cần điều khiển là tkk2.

+ Biến không cần điều khiển là tN.

214.3. Sách lược điều khiển.

-Các sách lược điều khiển có thể áp dụng được đối với hệ thống bao gồm:

Điều khiển phản hồi

Điều khiển truyền thẳng

Điều khiển tỷ lệ

Điều khiển tầng

Trong các sách lược điều khiển trên, sách lược điều khiển phản hồi là sách lượcđiều khiển hợp lý nhất với hệ thống vì:

- Sách lược điều khiển truyền thẳng có nhược điểm là: đáp ứng khơng chính xác và

chất lượng thấp, thiết lập công thức của bộ điều khiển phức tạp do có nhiều biến

-nhiễu.

Khi áp dụng sách lược điều khiển tỷ lệ, yêu cầu phải duy trì nhiệt độ khơng khí-đầu vào tại một nhiệt độ nhất định.

Sử dụng sách lược điều khiển tầng, mặc dù tối ưu nhưng rất phức tạp chỉ nên ápdụng khi việc áp dụng sách lược điều khiển phản hồi vòng đơn khơng hiệu quả.

 Tóm lại áp dụng sách lược điều khiển phản hồi đáp ứng được tương đối chính xác

nhưng khơng phức tạp.

Sơ đồ khối thể hiện nguyên lý điều khiển:Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý điều khiểnLưu đồ điều khiển P&ID:

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu chỉnh bộ PID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×