1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

:\ch l dlll h 'll i( 'I' n .uu HI!)-l n:: (bi'l! I ~' ' 1\I:l n 19

ho .n-h ,Ii, I lu

1 ~_1:.1, ;"! ~hi d l1l h (;(1 ,"(' 1' rura v .') / i' /1 9 ! J ,~IL"- ' ii \·il l!u.\" i;nS ,'}1.':1(":--11 dung;'i/7/HH1 ·t vi: muu b.tn\':'1kinh( 'j1·) . r\j!hj l1!ll h ~,/ (' P

l1:1t \ ':1.q u .n~: 11hilt! nh:'1 0 tu i du t hiI ~ . l\'gh i dinh {iIIC P nghydo .urh nh ;'J\'I:;q UIruun19 9.; \'i.; kb u n g g i:ie[leIOZl ithim g: t u Initm g d{m th i hnnh . ngh! di nh ~ti:l d oi\.t! k h un e !!i:l cu a n gh! dinh 87fC P

Hi. Ngh i di nb BS/C P \'e dat do thj n ga y 17/H/ I99';\'e17. N ~hi di nh 22/CP/ 1998 ngay 2-l /4/1998

ch~n btl

thiet h a i k hi Nhn nl10C thu h oi d at d ~ phuc \'\.1 le i Ich quoc

phcn g. an n inh . !l.1i ich quoc gia. lei Ich d lllg ('{mg

18. Nghi di uh 0..1/C P/1997 nga y 10/1I1 9H'i ve xu phat

hnnh chinh dOl voi vi phnm xu: dung dfit va qurin !y da t daiHl. Nghj dinh i> lIC P nga y 5/1 0/9 7 cua Chin h phu qui

dj nh che dQ ki> k h.u \':1 dan g ky h Q khau

:W. Ngh j quye't cu n QUOl: h Qi so' 581U BTVQH ngny

12/11199 8 h ucn g dan d uon g lo'i xuIy nhun ggia o dich dansu vG nhu d xri c I ~p t ruce ngny 117/91

21. Ngh! dinh . 1 8/CP ngay 5/5/1997 cua C hln h phu ve

Xli: ph nt vi phnm hnnh ch fn h trong linh VI.1c xay dung vn

b rio v~ c6 n ~ t ri n h h n tang

~2 . Nghi djnh 9:3IC P/200 1 ve phrin d i p il1 ~Jt so n h i~ m vu

cho thnnh phD' Hi> Chi Minh

1412~ .Ng hi di n h ;>2/C PI1 99 H ,·c qui chi'; qurinI~'dtlllI II \" :\xiiy d un g. 199 9

2 4 . Qu i h O:.1Ch d. c (16 th i Viet Na m de'n nnm 20 10. Hil

Ke h oach \":'1 U/lU I V, 1996:).5 . Q u ~' 6't dinh 108/TTg11 998 n gay 20/GIOH vc phi' duvettt ieu chinh qUI hoach ch u ng thn nh pho' Hoi. Ngi cl(,'n nnm

2020

2G. qu:n ,-:-"l di nh s i; G-l -.tn'Tg n gay 10/09/1 99G ('lla T hu

Wong Chin h ph u

Th anh 1:)(1 qUI dau t u ph at u-ie n lib,'cthi thiinh ph i.; 11 0 Ch i Minh27 . Th 6og" 1U" lien ti rh so' 09/ 19 99 n goi.y 10/1 211 99 9 cu a

BQXay du ng \,:1 Tong C I,I C di u ch inh ve h uong dAn ('ap gi:Yy

phep x:i y ( h.tn~

28 . Chi th j sil 19CT/1 991 ell a Ch u rich IInBT ngnv

22/11199 1

viec chii'n ch in h ccng t uc qufin I)"' (16 t h !"e29. Th ong t u hudng clan kiem scat vn qurin 1)' Iho:l1 n uoc

d6 thi S()0 4IBX J)II\T'~ H n gnv 07/02195 cuu B9 X:l)" dung

30. Quye't d inh G3-Q D·ITg ve \' i~c phi> d uvet d inh

hucn g phut t rie n ca p n ude do thi quoc gia eren nnm 2020

cun Chin h ph u n gay 18/ 3/9 8

3 1. Quy e't d inh Sf) 322/BXD -DT cua B9 Xii)' d une n g n~'

28 · 12 · 1 9~)3 \,6 \'i{!c ball hunh qui dinh I:)Jl cue eli> (In quihoa ch xny dun g db th i

32 . Ch i th ] O.,\ /uX D/ KT q H cua 139 Xfly d unu n:: \"It; C

td ng cuong rilllg tuc q urin ly ,.~ sin h !Ubi truong. 1£1111 such.14 2vc3:i . Ngh i dinh :31;'<' (1 cuu Chin h ph il nga y ~9 /5/95

(ti m 1,;1.1 tr(lt 11.1 nn t oan uiao th ong dUdng- h{> va t r~t t u an

toa n gia o tho l1l-: do [h i (ha n hn n h kern t hee Die u 1 ~ t nj. t 11.1

a n t oa n gino thong d liiin g h{l va tnj.t h .l an tonn gino tho n g

dl,lh jl

3~ .Chi th i so' 30· BXD· (-\TQ H cun B{l Xuy
11· 1997 \'ed inh h u ong p hrit t rien ch ieu snn g do thi35 . G iac tri n h Ourm I)' Hnn h ch fn h Nh a nuoc. HQc vien

Hun h chin h quoe gia , ph a n Nha nude qu dn Iy eric van d(.

di) Ih! Min go ch o cb uven vi en va ch uyen vien ch in h n a m

200 1 vii 20 0 2

3G. Qui h onch xny dun g va ph at t rien do thi. ch u b ien

G S.TS.Nguy,e n Th e 113, D:,\1 hoc Kie'n true Hit NQi, 1996

3i . Quy honch do thi. NXB Xay dung. 1991. Ph am Kim

G ino. Do Du e Vie m. Him Tat Nga n

3S. !\I{lt sci van de co ban \'e kinh te' driu nr . qui hoach

\'n qurin If co sd ha tang do thi. Trim Due D ~lC . NXB Xny

du ng. 199939. Cac van ban p ha p IUQ, t ve do th i.

qui hoach va k te n true. 1995.j O. Qu y' ch u n nXil y'B9xny dung. vudun g Vi~t Na m . 199641 . Cue vn n ban \'e qu rin Iy do thi . B{l xfiy du n g. 1995

42. H ~ th on g v a n ban ph ap qu v ve dfiu t ll xny du ng, qui

hooch phat t ri C'n d6 th ] va qu an Iy nh a dat, Nhn xu nl ban

143XU)' dung. 1998

-1 3 . Cite va n ban v e qu i hoa ch xay dung. V9 qui hoachvil kien true. B9 xfiy dun g. 199 -l

44 . Nien giiim th clng kp 1996, 1997. 1998. 1999. 2000

45. Cite van ba n phap quy \'a cac Uli lieu. sCi Ii(?u khric

ella BQ xay dung, UBND th nnh phCi Ha N9i. Tong cue dia

ehin h. Tong cue th()ng ke. 8 9 tai chin h, Tong cue thue,

VAn phong kien tni e au truong TP Ha Nei, sa xfiy dung

Hn NQi. sa dia chin h He Nl)i. sa nha dfit TP Ba NQi. Vi*n

Qu i hoach d o thi va n on g thdn (BQ xay du ng), V i ~n Qui

hoach Ha NQi , v»...46. Luat Xay dung: 2003144Ch .ill t ni c:h nhie",

. xuii't hallQc6C B/\ OGicim d ,;;·:PH (;XGT(jllg hihl t!ip :PH A.\I TH A.:--:U H UNG.VA~Bien t iJp:

TrinhhiJ:~'bi a:.HANG<;>C AI\ HNHA XU AT OAN D~I H9' OUO, GIA HA N~I

1(.;Hanq Chuoi - Hal Ba TrtJng - Ha N6iDlcnlllo,lI (04 ) 9 714897,_Fax (04) 97 14899

Email nxb@ .m u e du.vn* * *

Ctiiu

. l nich nhiem

. x uitl ball:

PII UNGQuae BAOPIIA~l TIIAN II HUNGVAN IIATrinli ba y bin:NGQ C i\ N HGilAJ TRiNH QUAN LY NHA NVile v~ DO THIMIa ;6: 21. • 03015 • 0220 4

In 2)00 cu6n. khO 14.5 x 20.5 tai XN 95 1.

Sci )u.11 ban : 14/649/XB·QlXB ngay 21/Sf2004. 56 trich oga ng : 143 KH/XBIn xcng va nap luu chieu quy III nam 2004 .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×