Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 9: PHÂN TÍCH HỒI QUY

Phụ lục 9: PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ - 0trang

GTH

H

GTT

N

VHNVHUGTN

D.261.046.298.156.042.187.253.043.278.226.051.209.177.047.189a. Dependent Variable: VH5.62

7

3.75

7

5.81

8

4.41

3

3.80

1.000.610.347.229.588.000.517.239.153.670.000.495.357.237.725.000.543.278.179.735.000.458.242.155.6661.70

0

1.49

3

1.37

9

1.36

1

1.50

3Phụ lục 10: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN

Giới tính

Group Statistics

Giới

tính

VHNam

NữNMeanStd.Std. ErrorDeviationMean154 17.45453.30397.2662484 16.60713.31851.36208Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variancest-test for Equality of Means

95%FSig.V Equal

H variances

assumed

Equal

variances not

assumed.064.800tdf1.88

82361.88 170.

6 050Std.ConfidenceErrorInterval of theSig.Mean(2-Differe Differetailed)ncence.060 .84740 .44885.061 .84740 .44943Difference

Lower Upper

- 1.7316

.036856- 1.7345

.039778Tuổi

Test of Homogeneity of Variances

VH

Levene

Statistic

1.325df1df2

3Sig.234.267ANOVA

VH

Sum ofMeanSquares

Between

Groups

Within

Groups

TotaldfSquareF88.479329.4932534.76823410.8322623.248237Sig.2.723.045Multiple Comparisons

Dependent Variable: VH

LSD

95% Confidence

IntervalMean

DifferencStd.

ErrorUpperBoundBound(I) Tuổi(J) Tuổie (I-J)Nhỏ hơn hoặcTừ 26 đến 35 tuổi-.62007 .64014.334-1.8812.6411bằng 25 tuổiTừ 36 đến 45 tuổi.40125 .74509.591-1.06671.8692.034-7.1576-.2799.334-.64111.8812Từ 46 đến 55 tuổi

Từ 26 đến 35 tuổi Nhỏ hơn hoặc

bằng 25 tuổi-3.71875*1.7454

5.62007 .64014Sig.LowerTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 9: PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×