Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Như vậy ngoại trừ về đường kính của nhánh xuyên, các đặc điểm khảo sát còn lại của nhánh xuyên đều không có sự khác biệt khi phẫu tích trên xác và trên phim MDCT. Sự khác biệt về đường kính của nhánh xuyên có thể lý giải do nhánh xuyên ở 2 trạng thái tĩnh

Như vậy ngoại trừ về đường kính của nhánh xuyên, các đặc điểm khảo sát còn lại của nhánh xuyên đều không có sự khác biệt khi phẫu tích trên xác và trên phim MDCT. Sự khác biệt về đường kính của nhánh xuyên có thể lý giải do nhánh xuyên ở 2 trạng thái tĩnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Như vậy ngoại trừ về đường kính của nhánh xuyên, các đặc điểm khảo sát còn lại của nhánh xuyên đều không có sự khác biệt khi phẫu tích trên xác và trên phim MDCT. Sự khác biệt về đường kính của nhánh xuyên có thể lý giải do nhánh xuyên ở 2 trạng thái tĩnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×