Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1A: Thông số kỹ thuật của vật liệu ( tiếp theo)

Bảng 1A: Thông số kỹ thuật của vật liệu ( tiếp theo)

Tải bản đầy đủ - 0trang

36Hình 8.2 (tiếp tục)

Bảng F2-2.8 Phân loại áp suất- nhiệt độ cho nhóm vật liệu 2.8Áp suất làm việc, psigChú ý:

(1) Thép này có thể trở nên giòn sau khi bảo dưỡng ở nhiệt độ cao. Không được sử

dụng trên 600 oF.

37Hình 8.2 (tiếp tục)

Có một Phụ lục B đến B16.5 giải thích cách áp suất và nhiệt độ được đánh giá. Câu hỏi

đã được đặt ra: Mặt bích được thiết kế như thế nào? Chúng không thực sự được thiết kế.

Kích thước tồn tại và, khơng có lỗi, khơng thay đổi. Chúng được đánh giá theo phụ lục.

Nếu người ta sử dụng một phương pháp tính tốn mặt bích tiêu chuẩn, với các kích

thước, nó có thể hoặc khơng thể vượt qua phương pháp thiết kế cụ thể đó. Trong đó có vẻ

đẹp của việc sử dụng mặt bích tn thủ tiêu chuẩn, khơng cần tính tốn.

Các tiêu chuẩn phân loại biểu đồ khác có thể khơng phức tạp như biểu đồ B16.5, nhưng

các nguyên tắc là như nhau. Nhà thiết kế so sánh thành phần sẽ được sử dụng, bao gồm

kích thước và vật liệu, với áp suất thiết kế và nhiệt độ của biểu đồ. Nếu nó bằng hoặc

thấp hơn giá trị trong biểu đồ thì có thể chấp nhận được.Đánh giá bằng thực nghiệm, kiểm tra thực tế ( Rating by Proof Test )

Kiểm tra một cấu hình cụ thể để thiết lập một đánh giá nhiệt độ áp suất là khá hợp lý. Tất

cả các số liệu kiểm tra đều được đưa ra trong “in the pudding”. Kiểm tra thử nghiệm đặc

biệt quan trọng ngay từ đầu trong việc viết mã và tiêu chuẩn cho các cấu hình khó phân

tích vì hình dạng của chúng và khả năng phân tích có sẵn. Khi khả năng phân tích đã tăng

lên, tầm quan trọng của các bài kiểm tra tiếp tục; chúng được sử dụng để chứng minh kỹ

thuật phân tích. Người ta phải ln ln có thể buộc bất kỳ kỹ thuật phân tích nào trở lại

kết quả thực tế để xác định rằng lý thuyết hoặc kỹ thuật là một mơ hình chấp nhận được

về những gì sẽ thực sự xảy ra.

Các mã hóa Phần I, Nồi hơi điện và Phần VIII, Phân khu 1, bao gồm một phương pháp

thử nghiệm cho các thiết kế không thể được xác minh bằng các kỹ thuật đơn giản hóa của

Drake về các tiêu chuẩn đó. Đoạn UG-101 của Phần VIII, Phân đoạn 1, là cơ sở khởi đầu

cho nhiều phương pháp thử nghiệm. Điều này phù hợp với thực tế là trong ngành, mỗi bể

chứa có xu hướng là một thiết kế độc đáo. Hoặc, một thành phần kích thước cụ thể có sử

dụng rộng rãi ở đánh giá nhiệt độ áp suất được chứng minh bằng kết quả thử nghiệm. Có

những điều kiện khá hạn chế sẽ cho phép thử nghiệm được mở rộng cho các thành phần

có cùng thiết kế.

Trong nhiều năm, chủ nghĩa bảo thủ yêu cầu rằng áp suất thành công trong thử nghiệm

(thường là áp suất nổ) được chia cho 5 để thiết lập áp suất làm việc mà thành phần đó sẽ

được đánh giá về cơ bản là chênh lệch 25% so với phương pháp ứng suất tính tốn. Gần

đây, các ứng suất cho phép đã được nâng lên, trong phạm vi phụ thuộc vào vật liệu, hơn

14% một chút. Theo đó, áp suất định mức thử nghiệm sẽ cho phép áp suất làm việc cao

hơn tương ứng. Trên thực tế, nó cho phép tăng 20 phần trăm một chút. Trong mọi trường

hợp, các thử nghiệm này bị hạn chế ở chỗ chúng chỉ đủ điều kiện về kích thước và hình

38dạng cụ thể, điều này khơng hồn tồn khả thi về mặt kinh tế trong các hình dạng và hình

học lặp lại, chuẩn hơn.

Tiềm năng phát triển các thành phần tiêu chuẩn cho vơ số cấu hình và vật liệu có thể

được đề xuất và có sẵn để sử dụng trong các ứng dụng loại đường ống, đã đưa ra một số

cân nhắc cho các nhà làm tiêu chuẩn và / hoặc nhà sản xuất. Chúng có thể được tóm tắt

như sau:

■ Các kiểm tra tương đối đắt tiền.

■ Các kiểm tra mất nhiều thời gian.

■ Số lượng kết hợp có thể có của kích thước và vật liệu được giữ ở hàng ngàn, nếu không

phải là hàng triệu.

■ Chắc chắn có một số tuyến tính kết quả giữa các thử nghiệm, chẳng hạn như đối với

hình dạng tee.

Với điều trên, cách tiếp cận mở rộng phạm vi kết quả của các thử nghiệm đơn lẻ để bao

gồm một loạt các thành phần có tỷ lệ tương tự được phát triển. Nó bắt đầu với khái niệm

liên quan đến đánh giá nhiệt độ áp suất của một thành phần với đường ống phù hợp mà

nó được đề xuất để kết hợp với.

Phương pháp đánh giá bằng thử nghiệm này hoạt động chủ yếu với các phụ kiện đầu hàn.

Các thử nghiệm B16.9 (Phụ kiện kết thúc ở cuối nhà máy) có thể được coi là mơ hình cho

những thử nghiệm này. Phương trình Barlow đơn giản hơn được sử dụng để xác định

rằng một thiết kế có thể sử dụng được ở mức áp suất - nhiệt độ sẽ bằng với đường ống

phù hợp.

Nó thực hiện điều này bằng cách thiết lập áp suất mục tiêu mà một thành phần phải được

chứng minh là vượt quá để biết rằng nó có nhiệt độ áp suất bằng với áp suất của ống phù

hợp. Trong B16.9, công thức ở dạng áp suất của nó là:Trong đó P = bằng chứng tính tốn áp suất thử nghiệm (hoặc áp suất mục tiêu)

S = độ bền kéo thực tế của khớp thử, được xác định trên đại diện mẫu thử của

khớp thử, phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền kéo của vật liệu áp dụng

t = chiều dày thành ống danh nghĩa của đường ống mà dấu phù hợp xác định

D = chỉ định đường kính ngồi của ống khớp

39Các tiêu chuẩn chính khác cung cấp thử nghiệm này sử dụng cùng một công thức và định

nghĩa cơ bản với bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, như sau đối với MSS SP-75, CSA

Z245.11, (một tiêu chuẩn của Canada) và MSS SP-97:

1. MSS SP-75: các định nghĩa tương tự.

2. CSA Z245.11: giống nhau với hằng số 2000 thay vì 2 vì đơn vị số liệu.

3. MSS SP-97: cùng một công thức, nhưng S là độ bền kéo thực tế của tiêu đề được kiểm

tra chứ khơng phải là khớp. (Xem bình luận dưới đây về sự khác biệt độ bền kéo.).

Các phụ kiện nội tuyến (trừ SP-97) yêu cầu độ bền kéo thực tế của phụ kiện. Đây là một

kiểm soát của bài kiểm tra. Nếu một người thử sử dụng độ bền kéo của ống kèm theo,

người ta có thể chọn một ống có cường độ gần độ bền kéo tối thiểu và độ khớp càng cao

càng tốt. Điều này sẽ có xu hướng làm biến dạng các thử nghiệm có lợi cho phù hợp.

Theo kịch bản đó, mục tiêu sẽ là thấp nhất có thể. Nó có thể khơng phải là một đại diện

thích hợp của điều kiện thực tế.

Phụ kiện hàn (SP-97) đã đặt điều khiển ở đầu ống. Các lý do hợp lý là như nhau, mặc dù

hơi ngược lại. Nếu khớp nối nằm trong phương trình, có thể chọn ống có cường độ thấp

hơn và ống có cường độ cao hơn (nếu đường ống không nằm trong phương trình) và làm

biến dạng phép thử theo hướng phù hợp.

Người ta chỉ cần nhìn vào số lượng vật liệu trong một phụ kiện như vậy để biết rằng một

phụ kiện loại đó cung cấp nhiều vật liệu để gia cố hơn, giả sử, một tee có cùng kích

thước. Tất cả những thứ khác đều bằng nhau, sự phù hợp đó sẽ mạnh hơn so với tee cùng

kích cỡ. Lưu ý rằng tất cả những thứ khác hiếm khi bằng nhau. Vì vậy phương pháp luận

đưa ra triết lý tương tự. Nó xử lý người kiểm tra để làm cho các phụ kiện và đường ống

được kiểm tra hợp lý gần với các tính chất vật liệu, để đảm bảo thử nghiệm hợp lệ.

Một số người có thể đặt câu hỏi tại sao độ bền kéo thực tế được yêu cầu khi các mã chỉ

cho phép sử dụng các thuộc tính tối thiểu trong việc tính tốn tường hoặc xếp hạng áp

suất của đường ống. Bằng cách yêu cầu các thuộc tính độ bền thực tế trong phương trình

thử nghiệm, người ta đã đưa vật liệu cụ thể ra khỏi phương trình một cách hiệu quả và

cho phép sử dụng thử nghiệm một loại vật liệu để sử dụng cho các loại vật liệu khác.

Việc xem xét cơ bản là nó là một bài kiểm tra hình học. Với hình dạng đó, khả năng duy

trì áp suất tỷ lệ thuận với tính chất bền kéo của nó. Điều này đúng với xi lanh rỗng dễ

dàng được chứng minh. Khái niệm này theo sau, mặc dù ít được chứng minh (bằng cách

phân tích) các dạng hình học khác. Nó đã được, và có thể, được chứng minh bằng cách

kiểm tra các bài kiểm tra thực tế.

Một điểm gây tranh cãi có thể nảy sinh trong thử nghiệm dựa trên độ bền kéo là về cơ

bản các ứng suất cho phép thường dựa trên năng suất. Trong một số vật liệu rất dễ uốn,

40điều này có thể tạo ra sự biến dạng nghiêm trọng. Trong một số thành phần vận hành nhất

định như van, điều này có thể tạo ra khả năng không hoạt động.

Các phương pháp thử nghiệm cũng đặt ra các yêu cầu đối với các cụm thử nghiệm khác

nhau liên quan đến chiều dài của đường ống và / hoặc khoảng cách đến các lần đóng cửa

cuối. Những điều này nhằm đảm bảo rằng phần còn lại của hội nghị không cung cấp bất

kỳ sự trợ giúp cứng nhắc nào cho việc lắp ráp đang được thử nghiệm nhờ vào hiệu ứng

cuối cùng áp đặt.

Tất cả các thử nghiệm được coi là thành công nếu thử nghiệm được tiến hành ít nhất 105

phần trăm áp suất bằng chứng tính toán. Kiểm tra cẩn thận sẽ tiết lộ, trong hầu hết các

trường hợp, có một mức chênh lệch lớn hơn 5 phần trăm.

1. Việc sử dụng độ bền kéo thực tế cũng bao gồm một số điều bên lề so với mã, trong đó

nó làm tăng áp lực thử nghiệm một số lượng vượt quá mức tối thiểu cho vật liệu đó.

2. Việc sử dụng tường danh nghĩa cung cấp, trong hầu hết các trường hợp, dung sai của

máy nghiền tăng so với độ dày của tường cho phép theo mã.

Đó là một thực hành tốt cho người thử nghiệm để thực hiện bài kiểm tra đến thất bại cuối

cùng hoặc bùng nổ. Điều này có thể đưa ra một số dấu hiệu của sức mạnh cuối cùng. Một

trong những cân nhắc quan trọng hơn là được xác định khá lỏng lẻo; đó là kiểm sốt hình

học hiệu quả. Các tiêu chuẩn quy định rằng trong một cách nào đó, hình học được thử

nghiệm sẽ là đại diện của sản xuất.

Có một hàm ý rằng khi hình học thay đổi, bài kiểm tra nên được đọc. Đây không phải là

một u cầu rõ ràng. Cũng khơng có hướng dẫn thực sự cho những gì có thể là một thay

đổi đáng kể. Bảo vệ tốt nhất cho người dùng là tận dụng sự cần thiết của một số bằng

chứng về thiết kế và yêu cầu ngụ ý cho hồ sơ. Yêu cầu này được quy định rõ ràng nơi nhà

sản xuất được u cầu phải có phân tích hoặc hồ sơ kiểm tra có sẵn để kiểm tra.

Một kết quả quan trọng của hồ sơ chứng minh là một nhà sản xuất khơng thể sao chép

một số kích thước của nhà sản xuất khác và yêu cầu tuân thủ. Các kích thước hình học

quan trọng nhất đối với xếp hạng nhiệt độ áp suất thường khơng nằm trong tiêu chuẩn. Ví

dụ, tiêu chuẩn B16.9 kiểm soát độ dài và kết thúc kích thước, trong khi các đặc tính tăng

cường sức mạnh sẽ nằm trong các điểm của tees và intrados của khuỷu.

Thậm chí quan trọng hơn trong các tiêu chuẩn là sự cần thiết cho việc kiểm sốt quy trình

sản xuất và quy trình thiết kế để đảm bảo rằng những gì đã được thử nghiệm là những gì

được giao. Thực tiễn tốt nhất, đối với người dùng, là kiểm tra hồ sơ của các thử nghiệm

cộng với các quy trình kiểm soát chất lượng và thiết kế của nhà sản xuất được chọn.

Trong các mẫu dự thảo và đề xuất, các quy trình thử nghiệm trong các quy tắc và tiêu

chuẩn giải quyết rõ ràng những lo ngại này. Cho đến khi các thủ tục được phê duyệt,

người dùng sẽ được nhắc nhở về cụm từ cũ của cụm từ tiếng Latin (người mua hãy cẩn

41thận). Người ta nên sử dụng các cơng cụ có sẵn để đảm bảo tn thủ. Một báo cáo đại

diện của một nhà sản xuất được bao gồm trong Phụ lục C, như một ví dụ về loại xem xét

các thử nghiệm.

Mục tiêu là làm cho các bài kiểm tra trở nên phổ quát hơn và bao quát hơn thành phần

được kiểm tra. Sau đó, một câu hỏi cơng bằng là: Kích thước hoặc phạm vi nào để thử

nghiệm thành công? Như đã lưu ý trước đó, ý tưởng thay đổi từ loại thử nghiệm Mục

VIII, Phân khu 1, UG-101, trong đó thử nghiệm chỉ tốt cho kích thước cụ thể, là lấy một

phạm vi kích thước từ một thử nghiệm. Việc sử dụng độ bền kéo thực tế cho phép một

loạt các vật liệu, như đã lưu ý trước đó. Phạm vi kích thước được bao phủ trong Mã

B16.9 là các kích thước NPS. Một thử nghiệm có một kích thước sẽ áp dụng cho các kích

thước NPS có tỷ lệ tương tự từ 1/2 đến gấp đơi kích thước của khớp nối được thử

nghiệm. Các quy tắc là tương tự trong các tiêu chuẩn khác.

Kích thước bảng của các kích thước khác nhau vẫn sẽ được áp dụng và sẽ được coi là tỷ

lệ tương tự. Tiêu chuẩn CSA bao gồm các từ dành cho tees và vượt qua các kích thước và

dung sai phải tuân theo các bảng thích hợp trong các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tỷ lệ tương tự

ngụ ý rằng quy tắc mở rộng áp dụng. Lưu ý rằng kích thước tỷ lệ quan trọng do đó sẽ

khơng chỉ là kích thước của tiêu chuẩn mà còn là kích thước quan trọng đối với tính tồn

vẹn áp suất.

Nếu một người phải kiểm tra một loạt các phụ kiện có kích thước bao phủ từ NPS 1/2 đến

48, quy tắc giảm 1/2 và tăng 2 sẽ yêu cầu tối thiểu một số thử nghiệm. Xem ví dụ được

đặt trong Bảng 8.1 như một cách để thực hiện điều này

Người đọc sẽ lưu ý rằng loạt thử nghiệm mẫu bao gồm các NPS chồng chéo trong phạm

vi giữa. Có sự ưu tiên mạnh mẽ cho loại bảo hiểm này. Một người thậm chí có thể muốn

thêm một bài kiểm tra NPS 6, bao gồm phạm vi từ 3 đến 12. Những kích thước đó được

sử dụng nhiều nhất. Các thử nghiệm chồng chéo làm tăng xác suất kết luận được chấp

nhận.

Điều quan trọng cần lưu ý là MSS SP-97 sử dụng bốn đoạn văn để đề cập đến cùng một

chủ đề liên quan đến thử nghiệm như các tiêu chuẩn khác bao gồm trong một. Điều này là

như vậy bởi vì SP-97 khơng thực sự kiểm sốt tiêu đề mà khớp được hàn. Điều này cần

xem xét nhiều hơn vì nó nằm ngồi sự kiểm sốt của nhà sản xuất hoặc tiêu chuẩn. Do

đó, tiêu chuẩn tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ giữa các nhánh với Drun / D b là. Các quy tắc

chung áp dụng với các tỷ lệ đó bằng hoặc cao hơn tỷ lệ kiểm tra. Trong mọi trường hợp,

sẽ cần nhiều hơn một bài kiểm tra.

Thông thường mã quản trị yêu cầu nội suy. Tập hợp các thử nghiệm được đề xuất để tạo

một họ các bộ phận cụ thể thay vì tự động đưa ra phép nội suy giữa các kích thước. Khi

người dùng đang xem xét tài liệu của nhà sản xuất, đây là các loại yếu tố của chương

42trình chứng minh nhà sản xuất mà nhà cung cấp bảo mật cho người kiểm tra rằng nhà sản

xuất thực hiện đúng.

Tỷ lệ phạm vi kích thước cho phép sẽ bao gồm cùng tỷ lệ lịch biểu hoặc độ dày tường

trong phạm vi NPS, nhưng cũng là tiêu chuẩn cho phép ngoại suy tỷ lệ độ dày tường. Nếu

đây không phải là một sự cân nhắc, một thử nghiệm kích thước duy nhất cũng sẽ yêu cầukiểm tra tất cả các lịch trình bao gồm trong một danh mục kích thước. Quy tắc là cho

phép một phạm vi tỷ lệ t / D.

Kiểm tra chặt chẽ mối quan hệ này cho thấy rằng khi vật liệu giống nhau (cùng ứng suất

cho phép), tỷ lệ t / D tỷ lệ thuận với áp suất cho phép. Nếu một người phải thay đổi tỷ lệ t

/ D của đường ống, đánh giá áp suất của nó sẽ thay đổi. Nếu người ta thay đổi đường kính

ống và t sao cho t / D giống nhau, thì mức áp suất sẽ là như nhau. Nếu một phụ kiện được

coi là chấp nhận tuyến tính trong phạm vi kích thước, thì những thay đổi về tỷ lệ t / D áp

dụng cho các đường ống của các phạm vi kích thước đó cũng được áp dụng.

Bảng 8.1 Kích thước được đề xuất cho Thử nghiệm

thực tế cho Phạm vi kích thước từ 1/2 đến 48 NPS

Lần kiểm traKích thước định danh, NPS1

4

12

241/2 đến 2

2 đến 8

6 đến 24

24 đến 48Hãy để chúng tơi kiểm tra một ví dụ về một thử nghiệm phù hợp.

1. Kích thước phù hợp là NPS 2.

2. Phạm vi kích thước áp dụng được bao phủ bởi thử nghiệm phù hợp là gì?

3. Đường ống lắp thử nghiệm là Bảng 40 (tường danh nghĩa 0,125).

4. Tỷ lệ t / D là gì?

Dữ liệu kích thước: NPS 2, Schedule 40, ống OD = 2,375 in. (60,3 mm), Schedule 40

wall 0,125 in. (3,9 mm). Như vậy

43Phạm vi kích thước sẽ là NPS 1 đến 4.

t / D sẽ là 0,064.

Các thay đổi được phép trong t / D là từ 1/2 đến 3 lần.

T / D tối thiểu sẽ là 0,032.

T / D tối đa sẽ là 0,194.

Độ dày thành tối đa thử nghiệm là 2-in. phù hợp có thể phối hợp với sẽ là 0,460 in. (11,7

mm). Độ dày này lớn hơn độ dày mạnh XXS cho kích thước ống đó, vì vậy lịch trình áp

dụng được bảo hiểm sẽ là XXS. (Lưu ý rằng t / D tối thiểu 0,034 sẽ mang lại độ dày

thành 0,076, lớn hơn một chút so với 0,065 tường danh nghĩa của NPS 2 của Schedule 5.)

Vì vậy, khớp nối sẽ mạnh hơn một chút nếu được chế tạo với tường 0,076 và bao gồm

một q trình chuyển đổi thích hợp để hàn nó vào ống Schedule 5.

Người ta có thể hỏi: Thế còn ở nhiệt độ? Các phụ kiện được đánh giá để phù hợp với

đường ống. Các thử nghiệm thường ở nhiệt độ môi trường và các ứng suất cho phép ở

nhiệt độ đó được sử dụng. Điều này, sau đó đánh giá sự phù hợp với đường ống ở nhiệt

độ đó. Khi nhiệt độ của dịch vụ mà đường ống được dự định thay đổi đủ để thay đổi ứng

suất cho phép của đường ống, sự thay đổi tương tự về tính chất cơ học sẽ xảy ra trong

việc lắp vật liệu tương đương với đường ống. Sự tương tự vẫn sẽ giữ.

Khi một người thay đổi tỷ lệ t / D, rõ ràng từ công thức Barlow rằng áp suất cho phép sẽ

thay đổi đối với một ứng suất cho phép. Điều này đơi khi có thể gây nhầm lẫn khi một

người đang sử dụng tỷ lệ t / D lớn hơn tỷ lệ được kiểm tra. Sử dụng ví dụ thử nghiệm ở

trên, xem xét một đường ống của vật liệu có ứng suất cho phép 15.000. Đường ống đó sẽ

có mức áp suất tối đa là (để đơn giản hóa cơng thức Barlow được sử dụng)Lưu ý rằng áp lực cần thiết để vượt qua bài kiểm tra sẽ cao hơn nhiều

1. Giả sử phụ kiện có ứng suất kéo thực tế là 60.000. Điều này sẽ phù hợp nếu ứng suất

cho phép dựa trên 1,4 lần cường độ kéo, như trong Mã B31.1 hiện tại.

2. Yếu tố 0.875 sẽ được loại bỏ vì thử nghiệm yêu cầu một bức tường danh nghĩa trong

tính toán.

3. 105 phần trăm là áp lực tối thiểu được chấp nhận cho một bài kiểm tra tốt.

4. Áp suất tối thiểu được thử nghiệm sẽ được thể hiện trong tính tốn44Nếu người ta

kiểm tra tỷ lệ t / D

là 0,194 là ống có độ dày tối đa mà ống nối được phê duyệt, thì kết quả sau đây sẽ là:

1. Lịch trình tối đa là XXS hoặc 0.436 (thấp hơn 0.194 × 2.375).

2. Tất cả những thứ khác đều bình đẳng.

3. Áp suất tính tốn tối đa cho hệ thống là4. Đó vẫn là dưới áp lực mà thử nghiệm đã được thử nghiệm.

5. Thực hiện phép tính tương tự cho kích thước lớn nhất, NPS 4.

6. Tường tối đa (0,194 × 4,5) là 0,873, do đó, danh nghĩa XXS là 0,674.

7. Áp lực sẽ là8. Điều này cũng vẫn dưới áp lực thử nghiệm thành cơng.

Nhìn chung, người ta có thể thấy rằng các khoản phụ cấp thay đổi kích thước và phạm vi

t / D, nói chung, sẽ giữ cho phụ kiện bị vỡ hoặc áp suất mục tiêu trong áp suất mà phụ

kiện đã được thử nghiệm thành công. Điều này đặt gánh nặng lên người dùng / người xác

định để thực hiện một số điều:

1. Xác định đúng đường ống.

2. Chỉ trộn vật liệu giữa ống nối và ống rất cẩn thận. Sự tương tự của vụ nổ không nhất

thiết phải giữ khi người ta có các vật liệu khác nhau với các đường cong thuộc tính vật

liệu khác nhau.

3. Đảm bảo rằng nhà sản xuất

a. đã thực hiện các thử nghiệm thích hợp trên hình học phù hợp.

b. duy trì tỷ lệ hình học để đảm bảo rằng các khoản phụ cấp trong tiêu chuẩn được áp

dụng.

454. Hãy chắc chắn rằng mã quản lý hoặc quy định công nhận tiêu chuẩn mà sự phù hợp đã

được thử nghiệm.

Đây là một phương pháp hơi khó hơn để người dùng tự đảm bảo về tính hợp lệ của sản

phẩm cụ thể đang được mua so với phương pháp biểu đồ. Trong loại biểu đồ của tiêu

chuẩn, phụ kiện được tìm thấy phù hợp với tiêu chuẩn khi kiểm tra vật lý các vật liệu

được sử dụng và kích thước của sản phẩm cho thấy sự phù hợp để đáp ứng các yêu cầu

của tiêu chuẩn.

Một sự phù hợp từ một tiêu chuẩn kiểm tra bằng chứng sẽ yêu cầu người dùng tự đảm

bảo rằng không chỉ các yêu cầu về vật liệu và kích thước của tiêu chuẩn đã được đáp ứng

mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về thiết kế. Với mục đích hướng dẫn những gì cần tìm

kiếm để đảm bảo rằng nhà sản xuất đã đáp ứng các yêu cầu của các thử nghiệm, một bản

sao của báo cáo thử nghiệm từ một nhà sản xuất được bao gồm trong Ứng dụng. C.

Lưu ý rằng trong các tiêu chuẩn sử dụng bảng xếp hạng áp suất như tiêu chuẩn van

B16.34, có các điều khoản quy định rằng một số khu vực nhất định cần xem xét đặc biệt

cho các bức tường dày hơn hoặc các cân nhắc thiết kế khác không thuộc phạm vi của tiêu

chuẩn. Những điều khoản nói chung làm cho nhà sản xuất chịu trách nhiệm. Sẽ không

hợp lý khi người dùng hỏi: Những cân nhắc này đã được xử lý như thế nào? Thơng

thường, nó sẽ bằng các phương pháp kiểm tra hoặc phân tích tương quan được mơ tả ở

trên.

Xếp loại của lớp theo lịch trình ống ( Rating of Class by Pipe Schedule )

Các ứng dụng nổi tiếng nhất của phương pháp đánh giá áp suất này là Mã B16.11 và

MSS SP-97. Cả hai đều bao gồm các phụ kiện có xếp hạng lớp. Chúng là mối hàn ổ cắm

và / hoặc tiêu chuẩn phụ kiện ren.

Phương pháp đánh giá các phụ kiện bằng cách thiết lập sự tương ứng với một lịch trình

của đường ống. OD của đường ống, bao gồm các luồng, trên danh nghĩa là giống nhau

cho một NPS nhất định, do đó khơng có sự kiểm sốt hiệu quả về lịch trình của đường

ống sẽ phù hợp với kích thước cụ thể của ổ cắm hoặc phụ kiện ren. Giải pháp mà các nhà

phát triển tiêu chuẩn đưa ra là đánh giá các phụ kiện cho một lịch trình của đường ống.

Nếu người dùng sử dụng lịch trình của đường ống trong khớp nối hoặc luồng mà lớp phù

hợp không được xếp hạng, thì người dùng phải xác định xếp hạng của lắp ráp.

B16.11 (Đoạn 8.1) nêu cụ thể rằng không yêu cầu thử nghiệm bằng chứng đối với vật liệu

tiêu chuẩn. SP-97 có những u cầu mơ hồ. Nó đòi hỏi bằng chứng thiết kế bằng phân

tích tốn học và / hoặc kiểm tra bằng chứng tại tùy chọn nhà sản xuất. Khơng có ngoại lệ

được liệt kê cho hàn khớp nối hoặc cấu hình ren.

Cả hai tiêu chuẩn đều cơng bố các bảng để xác định sự tương ứng của phân loại áp suất

của các phụ kiện với lịch trình cụ thể của đường ống cho lớp đó. Bảng 2 của B16.11 là

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1A: Thông số kỹ thuật của vật liệu ( tiếp theo)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×