Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.6 Tỷ lệ kích thước tiêu chuẩn.

Hình 4.6 Tỷ lệ kích thước tiêu chuẩn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tỷ lệ kích thước tiêu chuẩn là đường kính ngồi của ống chia cho độ dày thành (ví dụ:

2,375 / .091 = 26). Tất cả các ống có tỷ lệ kích thước tiêu chuẩn 26 sẽ được chấp nhận.

Chỉ cần tính tốn một chiều dày ống; tất cả các kích thước có cùng tỷ lệ sẽ hoạt động ở

điều kiện đó.Chương VII Đường ống phi kim loại và Đường ống được lót bằng phi kim (AXXX)Chương VIII Đường ống cho dịch vụ chất lỏng loại M, kim loại (M-XXX)Chương VIII, Phần 11 mặc dù 20, Loại M, Phi kim (MA-XXX).Chương IX, Đường ống cao áp (K-XXX)

Thực hành là sao chép các đoạn văn trong mã cơ sở theo số và thêm tiền tố chữ cái để chỉ

ra chúng nằm ở chương nào; danh pháp đó được chỉ định trong ngoặc đơn trong danh

sách trên là tiền tố chữ cái cho phần đó XXX XXX chỉ ra một số cụ thể. Đoạn mã nói

rằng đoạn được đánh số tương đương trong mã cơ sở áp dụng toàn bộ hoặc ngoại lệ, nó

có thể bao gồm việc xóa một đoạn con hoặc đoạn thay thế cho biết các yêu cầu đối với

dịch vụ cụ thể đó sẽ là gì

Đoạn A342.4.2 liệt kê một số yêu cầu cụ thể đối với các vật liệu dự đốn. Những u cầu

cụ thể được tóm tắt ở đây:Nhựa nhiệt dẻo bị cấm trên mặt đất khi làm việc với chất lỏng dễ cháy. Các biện

pháp bảo vệ được yêu cầu cho tất cả trừ chất lỏng loại D.VC và CPVC bị cấm sử dụng với khí nén.Bảo vệ là cần thiết cho vữa nhựa gia cố (RPM) ngoài dịch vụ loại D.Bảo vệ nhựa nhiệt rắn gia cường (RTR) là cần thiết để sử dụng trong dịch vụ độc

hại hoặc dễ cháy. Giới hạn nhiệt độ được khuyến nghị trong mãBảo vệ là cần thiết cho thủy tinh và sứ borosilicate khi được sử dụng trong dịch vụ

độc hại hoặc dễ cháy. Bảo vệ chống lại sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng sẽ được sử dụng

trong các dịch vụ chất lỏng

Phụ lục III của B31.1 mang tiêu đề giống như Chương VII trong B31.3. Nó thực chất

là cùng một loại sách con được đề cập cho B31.3. Tuy nhiên, nó được tổ chức khác nhau

và khơng đề cập đến các đoạn trong sách cơ sở.1920Hình 4.7 Bảng mã III-4.1.1.

Đối với vật liệu của nó, có bảng mã III-4.1.1 (xem hình 4.7), liệt kê các tiêu chuẩn và vật

liệu được cơng nhận bởi phụ lục đó. Đoạn III-4.1.3 liệt kê các hạn chế về việc sử dụng

bảng đó.

Bảng mã này phát biểu rằng các tài liệu tham khảo khác có thể nằm trong các tiêu chuẩn

nhưng không áp dụng trừ khi trong bối cảnh của các tài liệu được liệt kê trong bảng. Nó

nói thêm rằng các quy tắc của phụ lục này chi phối trong trường hợp xung đột. Nó khơng

cho phép phụ lục khác với hệ thống đường ống được xây dựng cho mã này.21Chương 8

Thành phần được và không được liệt kê

Mỗi mã có một bộ tiêu chuẩn được liệt kê. Đây là những tiêu chuẩn mà ủy ban mã đã

nghiên cứu và chấp nhận là tuân thủ mã. Về cơ bản khi một người sử dụng một trong

những tiêu chuẩn đó, khơng cần thực hiện thêm hành động nào để phù hợp với mã. Điều

này giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian và công sức trong việc chứng minh rằng

thành phần này là một cách sử dụng phù hợp cho mã đó, miễn là nó tn thủ tiêu chuẩn

đó.

Ngồi ra, nhiều tiêu chuẩn là những gì thường được gọi là tiêu chuẩn kích thước. Đối với

các thành phần được bao phủ bởi một tiêu chuẩn nhất định, các nhà thiết kế có một bộ

kích thước prechosen để tạo bố cục và bản vẽ của chúng. Đây là một cách tiết kiệm thời

gian khác cho người dùng. Khơng cần phải nói, nếu các nhà sản xuất có thể sản xuất với

số lượng với kích thước cụ thể, chi phí của thành phần sẽ được giảm đến mức tối thiểu

thực tế.

Điều này không có cách nào cấm sử dụng các thành phần khơng được đúng tiêu chuẩn.

Trong thực tế, có một số thành phần không được đúng với một tiêu chuẩn, nhưng việc sử

dụng thường xuyên và đã phát triển một thị trường lớn của riêng mình. Một số là những

phát minh hoặc phát triển mới, mà các nhà phát triển muốn tránh xa hồn tồn với tiêu

chuẩn bởi vì họ muốn độc quyền tương đối trong thời điểm hiện tại.

Cho rằng mã là một sản phẩm của công nghệ áp suất, một trong những mối quan tâm là

đánh giá nhiệt độ, áp suất của các thành phần. Có một số cách, điều này được thực hiện

trong việc đáp ứng yêu cầu đánh giá áp lực đó.

Mỗi hệ thống, có thể là tàu hoặc đường ống, có một số đánh giá nhiệt độ, áp suất cơ sở.

Đó thực chất là đánh giá nhiệt độ, áp suất của bộ phận yếu nhất trong hệ thống. Điều này

có thể được khẳng định rằng khơng có thành phần nhỏ nào (van, khớp hoặc mặt bích)

phải là liên kết yếu nhất.

Đánh giá hệ thống cơ sở, phải là thành phần ngăn chặn chính trong hệ thống đường ống.

Khi một người thiết lập kích thước, lịch trình, hoặc độ dày thành và vật liệu của đường

ống, phân loại áp suất cơ sở của hệ thống đó được thiết lập. Cần chỉ ra ở đây rằng sự kết

hợp nhiệt độ áp suất cao nhất thực tế, thường được xác định bởi q trình và các nhà thiết

kế ra nó. Mỗi mã được miêu tả chi tiết để xác định áp suất và nhiệt độ thiết kế, như đã

thảo luận trước đó.22Trong q trình mọi người cũng thực hiện các điều chỉnh, từ hoạt động bình thường của

hệ thống sẽ xảy ra và các trường hợp hoặc sự kết hợp khác nhau, có thể phát sinh trong

vòng đời của hệ thống đó. Về cơ bản, nhiệt độ thiết kế cuối cùng và áp suất thiết kế có

ảnh hưởng quan trọng nhất đến ứng suất và lực. Nó thường được gọi là nhiệt độ và áp

suất đồng thời, điều đó đòi hỏi đường ống phải có độ dày nhất định hoặc có độ bền cao từ

các phần cấu thành.

Bước tiếp theo là xác định những vật liệu sẽ sử dụng. Đây phụ thuộc vào tính chất, chức

năng của chất lỏng đang được xử lý và chứa. Cũng như thể tích của chất lỏng được dẫn,

coi như được cho trước. Khi chúng được thiết lập, kích thước của các thành phần khác

nhau được u cầu, để hồn thành bố trí đường ống và có thể được xác định đường ống.

Các mã đường ống cung cấp một phương pháp đơn giản hóa để đạt được mức an toàn

phù hợp cho các thành phần được nêu trong mã đó. Phương pháp cơ bản đó là phương

pháp thay thế khu vực được thảo luận ở trên và trong Ứng dụng. Một chi tiết. Tất cả các

mã cho phép một số hình thức phân tích mạnh mẽ hơn liên quan đến các kỹ thuật mà một

nhà thiết kế có thể sử dụng, miễn là họ có thể chứng minh tính hợp lệ của chúng. Hầu hết

các mã sử dụng như hình học cơ bản được in lên bề mặt của ống. Ống là hình trụ. Bề mặt

hình cầu hoặc gần hình cầu cũng được sử dụng, thường là lớp phủ cuối. Có trường hợp

hình dạng khác như hình chữ nhật và phẳng. Những hình dạng khơng phổ biến này đòi

hỏi phải xem xét đặc biệt. Chúng sẽ không được giải quyết ở đây.

Đánh giá áp suất của một hệ thống bắt đầu với đường ống. Bất kỳ mặt bích, lắp, hoặc van

cuối cùng phải phù hợp với trên đường ống trong hệ thống đó. Với cơng việc trước đó,

việc xem xét tiếp theo là xác định khả năng duy trì áp suất của thành phần có kích thước

và vật liệu đó ở nhiệt độ xác định. Đánh giá áp lực này là một trong những điều được

cung cấp bởi nhiều tiêu chuẩn.

Nguyên tắc kiểm soát là khơng có thành phần nào làm cho định mức nhiệt độ áp suất của

hệ thống thấp hơn định mức áp suất nhiệt độ thiết kế của đường ống. Các tiêu chuẩn khác

nhau đánh giá các thành phần của chúng theo cách khác nhau để thực hiện mục tiêu đó.

Đối với các thành phần được liệt kê, có ba phương pháp cơ bản để đánh giá nhiệt độ áp

suất. Mỗi người hoàn thành mục tiêu cho phép người thiết kế chọn thành phần thích hợp

cho hệ thống cụ thể.

Khơng cần phải nói rằng xem xét đầu tiên là kích thước của thành phần. Nó phải được

gắn vào ống phù hợp bằng một số phương tiện.

Thơng thường điều này có nghĩa là hàn và đôi khi là bằng cách lồng vào nhau. Trong

những trường hợp hiếm hoi, có những phương tiện cơ khí khác của các phụ tùng. Tuy

nhiên, nhiều trong số các phương tiện đó là độc quyền và khơng có được các mã cho

trước.

23Những hệ thống đánh giá nhiệt độ áp suất được liệt kê dưới đây. Sau khi các hệ thống đó

được bảo hiểm, các phương tiện để cung cấp, phân loại nhiệt độ áp suất cho một mã nhất

định sẽ được thảo luận. Lưu ý rằng khi một mã chấp nhận tiêu chuẩn là đáp ứng mã,

phương pháp phân loại áp lực tiêu chuẩn đó đã được mã đó chấp nhận. Những hệ thống

phân loại cơ bản đó là:

■ Phân loại theo biểu đồ nhiệt độ áp suất

■ Phân loại theo một số hình thức kiểm tra bằng thực nghiệm

■ Phân loại theo một số ống có kích thước cụ thể

Phân loại theo biểu đồ áp suất-nhiệt độ (Rating by Pressure-Temperature Chart)

Đây là phương pháp đơn giản nhất. Một biểu đồ của một số hình thức được cung cấp, và

người ta chỉ chọn thành phần có phân loại phù hợp cho hệ thống. Có nhiều cách biểu đồ

có thể được cung cấp.

Quen thuộc nhất là các biểu đồ được cung cấp bởi Standard B16.5, tiêu chuẩn mặt bích.

Biểu đồ tương tự cũng được sử dụng cho B16.34, Flanged Valves. Biểu đồ này cũng có

thể phức tạp nhất về cách xác định cái gì. Tiêu chuẩn này đã chia các mặt bích thành các

lớp áp lực. Mỗi mặt bích trong một lớp cụ thể có cùng kích thước. Vì vậy, bất kỳ vật liệu

nào mặt bích được làm từ phải có cùng kích thước với mặt bích trong lớp đó của bất kỳ

vật liệu nào khác được cơng nhận bởi tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn xuất bản một trang có kích

thước được kiểm sốt của một lớp cụ thể.

Hình 8.1 cho thấy một trong các trang kích thước. Vào cuối năm 2003, một phiên bản số

liệu của tiêu chuẩn đã được xuất bản. Mã này cũng đã duy trì kích thước USCS. Như đã

thảo luận trong Chương 3 về số liệu, các kích thước đó khơng phải là chuyển đổi tốn học

chính xác từ hệ thống này sang hệ thống khác. Trong thực tế, chữ cái trong hình 3.1 đã

được tạo ra do các câu hỏi liên quan đến chuyển đổi tốn học khơng chính xác này. Hình

này hiển thị cả kích thước số liệu và USCS. Các bảng B16.5 có tiền tố (Bảng F15 và

Bảng F16) bằng USCS.

Khi đọc các biểu đồ, người ta có thể nhận thấy rằng các lỗ bu lơng, và do đó các bu lơng

được dự đốn trước, có kích thước USCS cho cả hai hệ thống. Điều này là như vậy bởi vì

việc bắt vít theo hệ mét thì khơng có cái mà chúng ta gọi là các hạt heavy hex và để sử

dụng bắt vít theo hệ mét, người ta sẽ phải thêm một cái gì đó giống như một máy giặt để

cho các bu lơng ốc vít có thể ép các mặt bích đúng cách. Điều này đã được thực hiện

trong tiêu chuẩn ISO 7005 cũ và được nhóm người dùng chấp nhận.24Các loại mặt bích nối ống và phụ tùng bắt bích 600Mặt bíchĐinh vít 2 đầu

(gu-giơng)Bảng 15: Mẫu để khoan mặt bích 600Ghi chú chung25(a) kích thước của bảng 15 được tính bằng milimét, ngoại trừ đường kính của lỗ bu

lông và lỗ bu lông, được biểu thị bằng đơn vị inch. để biết kích thước theo đơn vị

inch, tham khảo phụ lục f, bảng f15.

(b) Các kích thước khác, xem bảng 16.

Chú ý

(1) chiều dài của bu lông stud không bao gồm chiều cao của các điểm. xem đoạn.

6.10.2.

(2) đối với lỗ bu lơng mặt bích, xem para. 6.5.

(3) cho điểm đối diện, xem đoạn 6,6.

(4) chiều dài bu lơng khơng được hiển thị trong bảng có thể phù hợp với phụ lục D.

xem đoạn para, 6.10.2.Hình 8.1 Biểu đồ kích thước mẫu cho lớp 600 từ B16.5.Được nối bằng renHàn kiểu khớp nốiHàn trơnĐược ghép chồng26Tấm cheHàn cổ trục27Ghi chú chung

(a) Kích thước của

bảng 16 tính

bằng

milimét,

ngoại trừ đường

kính của bu lơng

và lỗ bu lơng,

tính bằng đơn vị

inch. để biết kích

thước theo đơn vị

inch, tham khảo

phụ lục F, bảng

F16.

(b) Khả năng chống

chiệu, xem đoạn

7.

(c) Cho các mặt, sem

para. 6,4

(d) Cho lỗ bu lơng

mặt bích, xem

đoạn 6.5 và bảng

15

(e) Cho điểm đối

diện, xem đoạn

6.6

(f) Để giảm các mặt

bích có ren và

trượt, xem bảng

6.

(g) Mặt bích bít đầu

ống có thể được

thực hiện có hoặc

khơng có trung

tâm tùy chọn của

nhà sản xuất.28Bảng

16:

kích

thướ

c của

mặt

bích

lớp

600(h) Để giảm khối lượng mặt bích hàn cổ trục, xem đoạn 6.8.

Chú ý

(1) kích thước này dành cho đầu lớn của trục, có thể thẳng hoặc thon. cơn khơng được

vượt q 7 độ trên mặt bích có ren, trượt, khớp nối và mặt bích ghép chồng. kích

thước này được định nghĩa là đường kính tại giao điểm giữa cơn trung tâm và mặt

sau của mặt bích.

(2) Đối với vát cuối hàn, xem para, 6.7.

(3) Đối với ren của mặt bích ren, xem đoạn 6,9.

Hình 8.1 ( tiếp theo)

Các loại mặt bích nối ống và phụ tùng bắt bích 600Mặt bíchĐinh vít 2 đầu

(gu-giơng)29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.6 Tỷ lệ kích thước tiêu chuẩn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×