Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 8.1 ( tiếp theo)

Hình 8.1 ( tiếp theo)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng F15: Mẫu để khoan mặt bích 600Ghi chú chung:

(a) Các kích thước của bản trên là đơn vị inch, in

(b) Các kích thước khác xem bản F16

Chú ý:

(1) chiều dài của bu lông stud không bao gồm chiều cao của các điểm. xem đoạn.

6.10.2.

(2) đối với lỗ bu lông mặt bích, xem para. 6.5.

(3) cho điểm đối diện, xem đoạn 6,6.

(4) chiều dài bu lông không được hiển thị trong bảng có thể phù hợp với phụ lục D.

xem đoạn para, 6.10.2.30Hình 8.1 ( tiếp theo)Được nối bằng renHàn trơnHàn kiểu khớp nốiĐược ghép chồngTấm cheHàn cổ trục31Bảng

F16:

kích

thướ

c của

mặt

bích

lớp

60032Ghi chú chung:

(a) Kích thước của bảng F16 tính bằng inch, in.

(b) Khả năng chống chiệu, xem đoạn 7.

(c) Cho các mặt, sem para. 6,4

(d) Cho lỗ bu lơng mặt bích, xem đoạn 6.5 và bảng 15

(e) Cho điểm đối diện, xem đoạn 6.6

(f) Để giảm các mặt bích có ren và trượt, xem bảng 6.

(g) Mặt bích bít đầu ống có thể được thực hiện có hoặc khơng có trung tâm tùy chọn

của nhà sản xuất.

(h) Để giảm khối lượng mặt bích hàn cổ trục, xem đoạn 6.8.

Chú ý:

(1) kích thước này dành cho đầu lớn của trục, có thể thẳng hoặc thon. côn không được

vượt quá 7 độ trên mặt bích có ren, trượt, khớp nối và mặt bích ghép chồng. kích

thước này được định nghĩa là đường kính tại giao điểm giữa côn trung tâm và mặt

sau của mặt bích.

(2) Đối với vát cuối hàn, xem para, 6.7.

(3) Đối với ren của mặt bích ren, xem đoạn 6,9.Sau đó, các vật liệu được cơng nhận theo tiêu chuẩn được chia thành các nhóm vật liệu.

Những nhóm được hiển thị với các tài liệu trong nhóm đó cũng được liệt kê. Và một biểu

đồ nhiệt độ áp suất cho mỗi nhóm được đưa ra. Hình 8.2 cho thấy một danh sách nhóm

với các tài liệu tiếp viên của nó. Nhóm 2.8 là nhóm trên trang này. Và hai biểu đồ nhiệt

độ áp suất theo hệ mét (bars) và USCS (psig) được hiển thị. Tiêu chuẩn cho phép nội suy

khi một nhiệt độ nhất định trên biểu đồ nằm giữa các nhiệt độ được hiển thị. Điều này có

nghĩa là nếu có áp suất 640 psig ở nhiệt độ 350 ° F, người ta có thể sử dụng mặt bích lớp

300 từ vật liệu nhóm 2.8. Ngược lại, nếu áp suất là 643 psig ở nhiệt độ đó, nó sẽ không

tuân thủ định mức của tiêu chuẩn.33Bảng 2-2.8 Phân loại áp suất- nhiệt độ cho nhóm vật liệu 2.8Áp suất làm việc, barChú ý:34(1) Thép này có thể trở nên giòn sau khi bảo dưỡng ở nhiệt độ cao. Khơng được sử

dụng trên 315 oC.

Hình 8.2 Bảng mã ASME 2-2.8, 1A và F2-2.8.

Bảng 1A: Thông số kỹ thuật của vật liệu ( tiếp theo)3536Hình 8.2 (tiếp tục)

Bảng F2-2.8 Phân loại áp suất- nhiệt độ cho nhóm vật liệu 2.8Áp suất làm việc, psigChú ý:

(1) Thép này có thể trở nên giòn sau khi bảo dưỡng ở nhiệt độ cao. Khơng được sử

dụng trên 600 oF.

37Hình 8.2 (tiếp tục)

Có một Phụ lục B đến B16.5 giải thích cách áp suất và nhiệt độ được đánh giá. Câu hỏi

đã được đặt ra: Mặt bích được thiết kế như thế nào? Chúng khơng thực sự được thiết kế.

Kích thước tồn tại và, khơng có lỗi, khơng thay đổi. Chúng được đánh giá theo phụ lục.

Nếu người ta sử dụng một phương pháp tính tốn mặt bích tiêu chuẩn, với các kích

thước, nó có thể hoặc không thể vượt qua phương pháp thiết kế cụ thể đó. Trong đó có vẻ

đẹp của việc sử dụng mặt bích tn thủ tiêu chuẩn, khơng cần tính tốn.

Các tiêu chuẩn phân loại biểu đồ khác có thể không phức tạp như biểu đồ B16.5, nhưng

các nguyên tắc là như nhau. Nhà thiết kế so sánh thành phần sẽ được sử dụng, bao gồm

kích thước và vật liệu, với áp suất thiết kế và nhiệt độ của biểu đồ. Nếu nó bằng hoặc

thấp hơn giá trị trong biểu đồ thì có thể chấp nhận được.Đánh giá bằng thực nghiệm, kiểm tra thực tế ( Rating by Proof Test )

Kiểm tra một cấu hình cụ thể để thiết lập một đánh giá nhiệt độ áp suất là khá hợp lý. Tất

cả các số liệu kiểm tra đều được đưa ra trong “in the pudding”. Kiểm tra thử nghiệm đặc

biệt quan trọng ngay từ đầu trong việc viết mã và tiêu chuẩn cho các cấu hình khó phân

tích vì hình dạng của chúng và khả năng phân tích có sẵn. Khi khả năng phân tích đã tăng

lên, tầm quan trọng của các bài kiểm tra tiếp tục; chúng được sử dụng để chứng minh kỹ

thuật phân tích. Người ta phải ln ln có thể buộc bất kỳ kỹ thuật phân tích nào trở lại

kết quả thực tế để xác định rằng lý thuyết hoặc kỹ thuật là một mơ hình chấp nhận được

về những gì sẽ thực sự xảy ra.

Các mã hóa Phần I, Nồi hơi điện và Phần VIII, Phân khu 1, bao gồm một phương pháp

thử nghiệm cho các thiết kế không thể được xác minh bằng các kỹ thuật đơn giản hóa của

Drake về các tiêu chuẩn đó. Đoạn UG-101 của Phần VIII, Phân đoạn 1, là cơ sở khởi đầu

cho nhiều phương pháp thử nghiệm. Điều này phù hợp với thực tế là trong ngành, mỗi bể

chứa có xu hướng là một thiết kế độc đáo. Hoặc, một thành phần kích thước cụ thể có sử

dụng rộng rãi ở đánh giá nhiệt độ áp suất được chứng minh bằng kết quả thử nghiệm. Có

những điều kiện khá hạn chế sẽ cho phép thử nghiệm được mở rộng cho các thành phần

có cùng thiết kế.

Trong nhiều năm, chủ nghĩa bảo thủ yêu cầu rằng áp suất thành công trong thử nghiệm

(thường là áp suất nổ) được chia cho 5 để thiết lập áp suất làm việc mà thành phần đó sẽ

được đánh giá về cơ bản là chênh lệch 25% so với phương pháp ứng suất tính toán. Gần

đây, các ứng suất cho phép đã được nâng lên, trong phạm vi phụ thuộc vào vật liệu, hơn

14% một chút. Theo đó, áp suất định mức thử nghiệm sẽ cho phép áp suất làm việc cao

hơn tương ứng. Trên thực tế, nó cho phép tăng 20 phần trăm một chút. Trong mọi trường

hợp, các thử nghiệm này bị hạn chế ở chỗ chúng chỉ đủ điều kiện về kích thước và hình

38dạng cụ thể, điều này khơng hồn tồn khả thi về mặt kinh tế trong các hình dạng và hình

học lặp lại, chuẩn hơn.

Tiềm năng phát triển các thành phần tiêu chuẩn cho vơ số cấu hình và vật liệu có thể

được đề xuất và có sẵn để sử dụng trong các ứng dụng loại đường ống, đã đưa ra một số

cân nhắc cho các nhà làm tiêu chuẩn và / hoặc nhà sản xuất. Chúng có thể được tóm tắt

như sau:

■ Các kiểm tra tương đối đắt tiền.

■ Các kiểm tra mất nhiều thời gian.

■ Số lượng kết hợp có thể có của kích thước và vật liệu được giữ ở hàng ngàn, nếu không

phải là hàng triệu.

■ Chắc chắn có một số tuyến tính kết quả giữa các thử nghiệm, chẳng hạn như đối với

hình dạng tee.

Với điều trên, cách tiếp cận mở rộng phạm vi kết quả của các thử nghiệm đơn lẻ để bao

gồm một loạt các thành phần có tỷ lệ tương tự được phát triển. Nó bắt đầu với khái niệm

liên quan đến đánh giá nhiệt độ áp suất của một thành phần với đường ống phù hợp mà

nó được đề xuất để kết hợp với.

Phương pháp đánh giá bằng thử nghiệm này hoạt động chủ yếu với các phụ kiện đầu hàn.

Các thử nghiệm B16.9 (Phụ kiện kết thúc ở cuối nhà máy) có thể được coi là mơ hình cho

những thử nghiệm này. Phương trình Barlow đơn giản hơn được sử dụng để xác định

rằng một thiết kế có thể sử dụng được ở mức áp suất - nhiệt độ sẽ bằng với đường ống

phù hợp.

Nó thực hiện điều này bằng cách thiết lập áp suất mục tiêu mà một thành phần phải được

chứng minh là vượt quá để biết rằng nó có nhiệt độ áp suất bằng với áp suất của ống phù

hợp. Trong B16.9, công thức ở dạng áp suất của nó là:Trong đó P = bằng chứng tính tốn áp suất thử nghiệm (hoặc áp suất mục tiêu)

S = độ bền kéo thực tế của khớp thử, được xác định trên đại diện mẫu thử của

khớp thử, phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền kéo của vật liệu áp dụng

t = chiều dày thành ống danh nghĩa của đường ống mà dấu phù hợp xác định

D = chỉ định đường kính ngồi của ống khớp

39Các tiêu chuẩn chính khác cung cấp thử nghiệm này sử dụng cùng một công thức và định

nghĩa cơ bản với bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, như sau đối với MSS SP-75, CSA

Z245.11, (một tiêu chuẩn của Canada) và MSS SP-97:

1. MSS SP-75: các định nghĩa tương tự.

2. CSA Z245.11: giống nhau với hằng số 2000 thay vì 2 vì đơn vị số liệu.

3. MSS SP-97: cùng một công thức, nhưng S là độ bền kéo thực tế của tiêu đề được kiểm

tra chứ không phải là khớp. (Xem bình luận dưới đây về sự khác biệt độ bền kéo.).

Các phụ kiện nội tuyến (trừ SP-97) yêu cầu độ bền kéo thực tế của phụ kiện. Đây là một

kiểm soát của bài kiểm tra. Nếu một người thử sử dụng độ bền kéo của ống kèm theo,

người ta có thể chọn một ống có cường độ gần độ bền kéo tối thiểu và độ khớp càng cao

càng tốt. Điều này sẽ có xu hướng làm biến dạng các thử nghiệm có lợi cho phù hợp.

Theo kịch bản đó, mục tiêu sẽ là thấp nhất có thể. Nó có thể khơng phải là một đại diện

thích hợp của điều kiện thực tế.

Phụ kiện hàn (SP-97) đã đặt điều khiển ở đầu ống. Các lý do hợp lý là như nhau, mặc dù

hơi ngược lại. Nếu khớp nối nằm trong phương trình, có thể chọn ống có cường độ thấp

hơn và ống có cường độ cao hơn (nếu đường ống khơng nằm trong phương trình) và làm

biến dạng phép thử theo hướng phù hợp.

Người ta chỉ cần nhìn vào số lượng vật liệu trong một phụ kiện như vậy để biết rằng một

phụ kiện loại đó cung cấp nhiều vật liệu để gia cố hơn, giả sử, một tee có cùng kích

thước. Tất cả những thứ khác đều bằng nhau, sự phù hợp đó sẽ mạnh hơn so với tee cùng

kích cỡ. Lưu ý rằng tất cả những thứ khác hiếm khi bằng nhau. Vì vậy phương pháp luận

đưa ra triết lý tương tự. Nó xử lý người kiểm tra để làm cho các phụ kiện và đường ống

được kiểm tra hợp lý gần với các tính chất vật liệu, để đảm bảo thử nghiệm hợp lệ.

Một số người có thể đặt câu hỏi tại sao độ bền kéo thực tế được yêu cầu khi các mã chỉ

cho phép sử dụng các thuộc tính tối thiểu trong việc tính tốn tường hoặc xếp hạng áp

suất của đường ống. Bằng cách yêu cầu các thuộc tính độ bền thực tế trong phương trình

thử nghiệm, người ta đã đưa vật liệu cụ thể ra khỏi phương trình một cách hiệu quả và

cho phép sử dụng thử nghiệm một loại vật liệu để sử dụng cho các loại vật liệu khác.

Việc xem xét cơ bản là nó là một bài kiểm tra hình học. Với hình dạng đó, khả năng duy

trì áp suất tỷ lệ thuận với tính chất bền kéo của nó. Điều này đúng với xi lanh rỗng dễ

dàng được chứng minh. Khái niệm này theo sau, mặc dù ít được chứng minh (bằng cách

phân tích) các dạng hình học khác. Nó đã được, và có thể, được chứng minh bằng cách

kiểm tra các bài kiểm tra thực tế.

Một điểm gây tranh cãi có thể nảy sinh trong thử nghiệm dựa trên độ bền kéo là về cơ

bản các ứng suất cho phép thường dựa trên năng suất. Trong một số vật liệu rất dễ uốn,

40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 8.1 ( tiếp theo)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×