Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 8.1 Kích thước được đề xuất cho Thử nghiệm thực tế cho Phạm vi kích thước từ 1/2 đến 48 NPS

Bảng 8.1 Kích thước được đề xuất cho Thử nghiệm thực tế cho Phạm vi kích thước từ 1/2 đến 48 NPS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phạm vi kích thước sẽ là NPS 1 đến 4.

t / D sẽ là 0,064.

Các thay đổi được phép trong t / D là từ 1/2 đến 3 lần.

T / D tối thiểu sẽ là 0,032.

T / D tối đa sẽ là 0,194.

Độ dày thành tối đa thử nghiệm là 2-in. phù hợp có thể phối hợp với sẽ là 0,460 in. (11,7

mm). Độ dày này lớn hơn độ dày mạnh XXS cho kích thước ống đó, vì vậy lịch trình áp

dụng được bảo hiểm sẽ là XXS. (Lưu ý rằng t / D tối thiểu 0,034 sẽ mang lại độ dày

thành 0,076, lớn hơn một chút so với 0,065 tường danh nghĩa của NPS 2 của Schedule 5.)

Vì vậy, khớp nối sẽ mạnh hơn một chút nếu được chế tạo với tường 0,076 và bao gồm

một quá trình chuyển đổi thích hợp để hàn nó vào ống Schedule 5.

Người ta có thể hỏi: Thế còn ở nhiệt độ? Các phụ kiện được đánh giá để phù hợp với

đường ống. Các thử nghiệm thường ở nhiệt độ môi trường và các ứng suất cho phép ở

nhiệt độ đó được sử dụng. Điều này, sau đó đánh giá sự phù hợp với đường ống ở nhiệt

độ đó. Khi nhiệt độ của dịch vụ mà đường ống được dự định thay đổi đủ để thay đổi ứng

suất cho phép của đường ống, sự thay đổi tương tự về tính chất cơ học sẽ xảy ra trong

việc lắp vật liệu tương đương với đường ống. Sự tương tự vẫn sẽ giữ.

Khi một người thay đổi tỷ lệ t / D, rõ ràng từ công thức Barlow rằng áp suất cho phép sẽ

thay đổi đối với một ứng suất cho phép. Điều này đôi khi có thể gây nhầm lẫn khi một

người đang sử dụng tỷ lệ t / D lớn hơn tỷ lệ được kiểm tra. Sử dụng ví dụ thử nghiệm ở

trên, xem xét một đường ống của vật liệu có ứng suất cho phép 15.000. Đường ống đó sẽ

có mức áp suất tối đa là (để đơn giản hóa cơng thức Barlow được sử dụng)Lưu ý rằng áp lực cần thiết để vượt qua bài kiểm tra sẽ cao hơn nhiều

1. Giả sử phụ kiện có ứng suất kéo thực tế là 60.000. Điều này sẽ phù hợp nếu ứng suất

cho phép dựa trên 1,4 lần cường độ kéo, như trong Mã B31.1 hiện tại.

2. Yếu tố 0.875 sẽ được loại bỏ vì thử nghiệm yêu cầu một bức tường danh nghĩa trong

tính tốn.

3. 105 phần trăm là áp lực tối thiểu được chấp nhận cho một bài kiểm tra tốt.

4. Áp suất tối thiểu được thử nghiệm sẽ được thể hiện trong tính tốn44Nếu người ta

kiểm tra tỷ lệ t / D

là 0,194 là ống có độ dày tối đa mà ống nối được phê duyệt, thì kết quả sau đây sẽ là:

1. Lịch trình tối đa là XXS hoặc 0.436 (thấp hơn 0.194 × 2.375).

2. Tất cả những thứ khác đều bình đẳng.

3. Áp suất tính tốn tối đa cho hệ thống là4. Đó vẫn là dưới áp lực mà thử nghiệm đã được thử nghiệm.

5. Thực hiện phép tính tương tự cho kích thước lớn nhất, NPS 4.

6. Tường tối đa (0,194 × 4,5) là 0,873, do đó, danh nghĩa XXS là 0,674.

7. Áp lực sẽ là8. Điều này cũng vẫn dưới áp lực thử nghiệm thành cơng.

Nhìn chung, người ta có thể thấy rằng các khoản phụ cấp thay đổi kích thước và phạm vi

t / D, nói chung, sẽ giữ cho phụ kiện bị vỡ hoặc áp suất mục tiêu trong áp suất mà phụ

kiện đã được thử nghiệm thành công. Điều này đặt gánh nặng lên người dùng / người xác

định để thực hiện một số điều:

1. Xác định đúng đường ống.

2. Chỉ trộn vật liệu giữa ống nối và ống rất cẩn thận. Sự tương tự của vụ nổ không nhất

thiết phải giữ khi người ta có các vật liệu khác nhau với các đường cong thuộc tính vật

liệu khác nhau.

3. Đảm bảo rằng nhà sản xuất

a. đã thực hiện các thử nghiệm thích hợp trên hình học phù hợp.

b. duy trì tỷ lệ hình học để đảm bảo rằng các khoản phụ cấp trong tiêu chuẩn được áp

dụng.

454. Hãy chắc chắn rằng mã quản lý hoặc quy định công nhận tiêu chuẩn mà sự phù hợp đã

được thử nghiệm.

Đây là một phương pháp hơi khó hơn để người dùng tự đảm bảo về tính hợp lệ của sản

phẩm cụ thể đang được mua so với phương pháp biểu đồ. Trong loại biểu đồ của tiêu

chuẩn, phụ kiện được tìm thấy phù hợp với tiêu chuẩn khi kiểm tra vật lý các vật liệu

được sử dụng và kích thước của sản phẩm cho thấy sự phù hợp để đáp ứng các yêu cầu

của tiêu chuẩn.

Một sự phù hợp từ một tiêu chuẩn kiểm tra bằng chứng sẽ yêu cầu người dùng tự đảm

bảo rằng khơng chỉ các u cầu về vật liệu và kích thước của tiêu chuẩn đã được đáp ứng

mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về thiết kế. Với mục đích hướng dẫn những gì cần tìm

kiếm để đảm bảo rằng nhà sản xuất đã đáp ứng các yêu cầu của các thử nghiệm, một bản

sao của báo cáo thử nghiệm từ một nhà sản xuất được bao gồm trong Ứng dụng. C.

Lưu ý rằng trong các tiêu chuẩn sử dụng bảng xếp hạng áp suất như tiêu chuẩn van

B16.34, có các điều khoản quy định rằng một số khu vực nhất định cần xem xét đặc biệt

cho các bức tường dày hơn hoặc các cân nhắc thiết kế khác khơng thuộc phạm vi của tiêu

chuẩn. Những điều khoản nói chung làm cho nhà sản xuất chịu trách nhiệm. Sẽ không

hợp lý khi người dùng hỏi: Những cân nhắc này đã được xử lý như thế nào? Thơng

thường, nó sẽ bằng các phương pháp kiểm tra hoặc phân tích tương quan được mô tả ở

trên.

Xếp loại của lớp theo lịch trình ống ( Rating of Class by Pipe Schedule )

Các ứng dụng nổi tiếng nhất của phương pháp đánh giá áp suất này là Mã B16.11 và

MSS SP-97. Cả hai đều bao gồm các phụ kiện có xếp hạng lớp. Chúng là mối hàn ổ cắm

và / hoặc tiêu chuẩn phụ kiện ren.

Phương pháp đánh giá các phụ kiện bằng cách thiết lập sự tương ứng với một lịch trình

của đường ống. OD của đường ống, bao gồm các luồng, trên danh nghĩa là giống nhau

cho một NPS nhất định, do đó khơng có sự kiểm sốt hiệu quả về lịch trình của đường

ống sẽ phù hợp với kích thước cụ thể của ổ cắm hoặc phụ kiện ren. Giải pháp mà các nhà

phát triển tiêu chuẩn đưa ra là đánh giá các phụ kiện cho một lịch trình của đường ống.

Nếu người dùng sử dụng lịch trình của đường ống trong khớp nối hoặc luồng mà lớp phù

hợp không được xếp hạng, thì người dùng phải xác định xếp hạng của lắp ráp.

B16.11 (Đoạn 8.1) nêu cụ thể rằng không yêu cầu thử nghiệm bằng chứng đối với vật liệu

tiêu chuẩn. SP-97 có những yêu cầu mơ hồ. Nó đòi hỏi bằng chứng thiết kế bằng phân

tích tốn học và / hoặc kiểm tra bằng chứng tại tùy chọn nhà sản xuất. Khơng có ngoại lệ

được liệt kê cho hàn khớp nối hoặc cấu hình ren.

Cả hai tiêu chuẩn đều công bố các bảng để xác định sự tương ứng của phân loại áp suất

của các phụ kiện với lịch trình cụ thể của đường ống cho lớp đó. Bảng 2 của B16.11 là

46phần dễ giải thích nhất và được nhân đơi trong hình 8.3 để thuận tiện. Do khơng có kích

thước độ dày thành cụ thể cho một số ống nhỏ nhất định trong lịch trình lớp 160 và XXS

của ống cho 3/8 và ống nhỏ hơn, tiêu chuẩn đã tạo ra độ dày thành tương đương được thể

hiện trong Bảng 3. Nó được bao gồm trong Hình. 8.3.

Các lớp được liệt kê chỉ là tên hoặc cách để chỉ định trong đó áp lực phù hợp với một lớp

phù hợp cụ thể. Các lớp đó là các lớp 2000, 3000, 6000 và 9000. Lớp 2000 (trong Mã

B16.11) được giới hạn cho các phụ kiện có ren.

Bảng 2: Tương quan của lớp phụ kiện với số lịch trình

hoặc chỉ định tường của đường ống

để tính tốn phân loại.

Ống được sử dụng

cho cơ sở phân loại

[lưu ý (1)]

Chỉ định

lớp phù

hợp

2000

3000

6000

3000

6000

9000Loại lắpschedule

No.Nối bằng ren

Nối bằng ren

Nối bằng ren80

160

...Chỉ

định

tường

XS

...

XXS80XS160......XXSHàn kiểu khớp

nối

Hàn kiểu khớp

nối

Hàn kiểu khớp

nốiChú thích:

(1) bảng thí nghiệm khơng nhằm hạn chế việc sử dụng ống của tường mỏng hơn hoặc

dày hơn với lắp. Ống thực sự được sử dụng có thể mỏng hơn hoặc dày hơn trong

tường danh nghĩa so với trong Bảng 2. Khi sử dụng ống dày hơn, cường độ của nó

có thể chi phối xếp hạng. khi ống dày hơn được sử dụng (ví dụ, đối với độ bền cơ

học), cường độ của ống nối chi phối xếp hạng.47Bảng 3: Độ dày danh nghĩa của ống loại schedule 160

và tăng gấp đơi sức mạnh của ống.Hình 8.3 B16.11 Mã bảng 2 và 3.Điều đó hiếm khi được sử dụng trong công nghiệp chủ yếu do thực tế là lớp 3000 có sẵn

và sẽ xử lý điều kiện lớp 2000. Lớp 9000 (trong Mã B16.11) được giới hạn ở một số kích

cỡ nhất định của phụ kiện đầu hàn. MSS SP-97 chỉ nhận ra các lớp 3000 và 6000.

Người đọc được chuyển đến Chú thích 1 của Bảng 2 (xem Hình 8.3). Nó nêu rõ việc sử

dụng đường ống khác với lịch trình mà một lớp có tương quan đòi hỏi một số cơng việc

bổ sung để xác định thành phần nào của tổ hợp kiểm soát mức áp suất của hệ thống đó.

Kế thừa trong các bảng đó là giả định rằng phụ kiện có cùng chất liệu với đường ống mà

nó được dự định. Giả định này là quan trọng nhất đối với các tính chất cơ học của vật

liệu. Các mã đường ống yêu cầu điều chỉnh kích thước và lượng vật liệu gia cố được sử

dụng khi vật liệu đó có ứng suất cho phép thấp hơn so với đường ống kèm theo. Việc điều

chỉnh được thực hiện để yêu cầu nhiều vật liệu cường độ thấp hơn. Mặc dù không được

thảo luận cụ thể trong các tiêu chuẩn, nó được thực hiện bằng cách hoãn lại quy tắc hoặc

quy định quản lý.

Việc đọc các bảng thơng thường có thể khiến người ta tin rằng nếu người ta sử dụng một

độ dày hoặc lịch trình tường nhất định, thì sự phù hợp để sử dụng là lớp liên quan đến sự

phù hợp đó. Lưu ý 1 trạng thái không phải là ý định. Sau đó, nó mơ tả rằng tác động duy

nhất của việc sử dụng các độ dày thành khác nhau so với các độ dày trong bảng có thể là

một phần khác của hệ thống chi phối xếp hạng. Điều này có thể dịch sang tên Nếu bạn

làm điều đó, trách nhiệm thuộc về bạn.

Ý nghĩa của điều đó là gì? Được biết, hệ thống này có ít nhất là ba và có thể nhiều thành

phần hơn trong trạng thái lắp ráp. Giả sử mã khớp B16.11. Ở trạng thái lắp ráp, nó sẽ có

hai mảnh ống và một khớp nối. Mỗi yếu tố có một đánh giá nhiệt độ áp suất. Mỗi ống,

như được chỉ ra ở nơi khác, có một đánh giá nhiệt độ áp suất dựa trên độ dày thành của

48nó. Và trong trường hợp ren hoặc trường hợp hàn khớp nối, bất kỳ độ dày thành nào cũng

có thể được lắp ráp vào khớp nối hoặc ren.

Trong trường hợp của tiêu chuẩn, nó nói rằng phụ kiện có xếp hạng bằng với độ dày cụ

thể của một đoạn ống thẳng của cùng một vật liệu. Nó có thể khác với đường ống được

sử dụng trong lắp ráp. Điều lưu ý là nếu một người “ trộn lẫn ” độ dày của tường, người

ta phải thực hiện một số tính tốn để chắc chắn mức nhiệt độ áp suất của tổ hợp sẽ là bao

nhiêu.

Điều này dẫn đến một điểm nhầm lẫn khác với các bảng này trong Mã B16.11. Người ta

có thể dễ dàng lưu ý rằng có một sự khác biệt trong phân loại tường cho các phụ kiện ren

và hàn. Ví dụ, phụ kiện khớp nối lớp 3000 được đánh giá là độ dày thành ống S80, trong

khi cùng loại 3000 được đánh giá là phù hợp S160. Tại sao lớp 3000 được đánh giá nặng

hơn nhiều? Câu hỏi thực sự là: Nó có được đánh giá nặng hơn khơng và nếu có thì bao

nhiêu?

Hãy nhớ rằng trong khi xếp hạng một đoạn ống, người ta phải cho phép mọi khoản phụ

cấp cơ học trước khi có thể xác định mức áp suất của đoạn ống đó. Luồng yêu cầu giảm

độ dày thành có thể sử dụng để xem xét áp lực bằng độ sâu của ren. Để đạt được cùng

một mức áp suất ở nhiệt độ cụ thể của ống ren, người ta phải bắt đầu với một ống dày

hơn, ít nhất là độ sâu của ren dày hơn để đạt được đánh giá đó.

Đối với mục đích minh họa, một ví dụ được đưa ra.

1. Sử dụng ống 1 NPS (OD là 1.315).

2. Tường danh nghĩa S80 là 0,179.

3. Tường danh nghĩa S160 là 0,250.

4. Cả hai đều có dung sai tường nhà sản xuất (ống) 12,5 phần trăm.

5. Một luồng ren NPS NPT có độ sâu luồng ren là 0,070. Lưu ý rằng độ sâu luồng của 1

luồng ren NPS B1.20.1 như được đưa ra trong tiêu chuẩn đó là h và được xác định là

0,0695, được làm tròn thành 0,070.

6. Ứng suất cho phép đối với vật liệu này là 20.000 psi.

7. Để đơn giản, các phương trình Barlow được sử dụng.

8. Áp suất cho phép của đường ống 80 là499. Áp lực cho phép đối với Schedule 160, trừ cả dung sai của nhà sản xuất và phụ cấp

luồng ren, sẽ làCó thể thấy, sự khác biệt giữa hai áp lực thực tế là, cho tất cả các mục đích thực tế, được

loại bỏ bằng cách giảm độ dày của tường do các sợi. Sự khác biệt về lịch trình chỉ là do

các khoản phụ cấp cơ học trong phạm vi sử dụng các bức tường tiêu chuẩn. Trong mọi

trường hợp, loại theo lịch trình đường ống của xếp hạng nhiệt độ áp suất cho phép người

dùng tính tốn, đối với hệ thống của mình, loại nào là phù hợp. Những gì có vẻ là một kết

hợp đơn giản của lịch trình khơng hồn tồn đơn giản, bởi vì lịch trình đơn giản là khơng

phù hợp. Các ghi chú trong bảng chỉ ra trách nhiệm của người dùng khi không khớp lịch

trình. Đây là ba cách chính trong đó các tiêu chuẩn được liệt kê bởi các mã đánh giá các

thành phần trong tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn được công nhận ( Standards Recognized )

Như đã đề cập trong Chương. 4 về vật liệu, mã B31 công nhận nhiều tiêu chuẩn ASTM là

vật liệu cơ bản của chúng. Tất nhiên, có nhiều tiêu chuẩn khác mà họ cơng nhận. Vị trí

của các danh sách và phiên bản của các tiêu chuẩn được thể hiện trong Bảng 4.10. Người

ta phải luôn luôn tham khảo bảng và mã cụ thể khi một người đang trải qua q trình lựa

chọn. Nói chung, chúng được liệt kê bởi các tổ chức viết tiêu chuẩn.

Không phải tất cả các tiêu chuẩn được công nhận bởi tất cả các mã. Việc xem qua danh

sách tiêu chuẩn trong sách khi tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề đường ống cụ thể là

hơi tẻ nhạt. Vì lý do đó, một bảng viết tắt được phát triển ở đây. Bảng 8.2 phân loại lại

các tiêu chuẩn cho mỗi loại, ví dụ: mặt bích và phụ kiện. Nó nêu tổ chức viết tiêu chuẩn

và một số thảo luận ngắn gọn về những gì tiêu chuẩn bao gồm.

Tiêu chuẩn chưa niêm yết ( Unlisted Standards )

Đôi khi người ta muốn sử dụng một thành phần khơng được tìm thấy trong các tiêu chuẩn

được liệt kê bởi vì thực tế khơng có tiêu chuẩn nào bao gồm thành phần đó hoặc tiêu

chuẩn bao gồm thành phần đó khơng được liệt kê. Thơng thường các mã B31 gọi các

thành phần này là các thành phần được thiết kế đặc biệt. Các mã này cung cấp giải pháp

theo nhiều cách khác nhau.

Họ có các cuộc thảo luận về những gì được yêu cầu. Bảng 8.3 liệt kê các đoạn mã cụ thể

bao gồm các yêu cầu mã cụ thể cho các thành phần chưa niêm yết.

Nói chung, các đoạn này cho phép một số kiểm tra bằng chứng và / hoặc tính tốn kỹ

thuật. Các mã cụ thể có một số hạn chế cụ thể đối với dịch vụ sử dụng dự định của họ.

50Chương IX của Mã B31.3 dành cho áp lực cao và hạn chế hơn; ví dụ: các khe co giãn

kiểu ống thổi bị cấm. Càng đi xa khỏi một thành phần được tiêu chuẩn hóa, điều quan

trọng hơn là phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể.

Mô tả đầy đủ nhất về những gì được yêu cầu, bao gồm tài liệu, được tìm thấy trong mã

B31.1 và B31.3. Đoạn 104.7.3 được sao chép ở đây để thuận tiện (Hình 8.4).

Thật cơng bằng khi cho rằng loại tính tốn thay thế khu vực khơng được dự định sử dụng

cụ thể. Nó cũng khơng được loại trừ. Các tính tốn kỹ thuật biểu thức thường có nghĩa là

khó có thể chứng minh bằng cách chỉ sử dụng thay thế khu vực.

Một sự xem xét như vậy có thể là một kết nối kiểu wye-type. Kết nối này được sử dụng

khá thường xuyên trong bố trí đường ống, đặc biệt trong các tình huống trong đó nồi hơi

có thể phục vụ nhiều hơn một tuabin phân chia lưu lượng cần thiết cho quy trình.

Nó là tương đối khó để sử dụng thay thế khu vực đơn giản. Tất nhiên, phân tích chặt chẽ

hơn như phân tích phần tử hữu hạn ln ln là

Bảng 8.2 Tiêu chuẩn chấp nhận cho mỗi mã (Acceptable Standards per Code)

B31.1B31.3B31.4B31.5B31.8B31.9B31.11Tiêu chuẩn mặt bích

B 16.5ASMEMặt bích ống và mặt bích lắpYYYYYYYB 16.1ASMEYYNNYYNB 16.24ASMEYYNYYYNB 16.36ASMEMặt bích gang

Mặt bích ống hợp kim đồng

đúc

Mặt bích thépNYNNNNNB 16.42ASMEMặt bích ống sắt dễ uốnYYNNYYNB 16.47ASMEMặt bích thép đường kính lớnYYNNNNNSP-6MSSKết thúc mặt bích tiêu chuẩnYYYYYYYSP-9MSSĐối mặt với chỗ cho mặt bíchYYNYNNNSP-44MSSNYYNYNYSP-51MSSYYNYNYNSP-65MSSNYNNNNNC207AWWAYYNNNYNB 16.20ASMEYYYNYNYB 16.21ASMEMặt bích ống thép

Mặt bích đúc ăn mòn Class 150

LW

Mặt bích hàng chục áp lực cao

Mặt bích ống thép cho nhà máy

nước đến 144 in.

Vòng đệm kim loại

Miếng đệm mặt bích phi kim

loạiYYYNNYYNNNNYYNYYNYYYYTiêu chuẩn van

B16.33ASMEB16.34ASMEVan khí kim loại vận hành bằng

tay

Van mặt bích, chủ đề và kết51B16.38ASMEB16.40ASMESP-42MSSSP-67MSSthúc hàn

Van khí kim loại vận hành bằng

tay lớn

Van nhiệt dẻo vận hành bằng

tay

Cl 150 Gale Quả cầu góc &

Van kiểm tra

Van bướmSP-70MSSSP-71

SP-72NNNNYNNNNNNYNNYYNYNYNYNYNNYYVan cổng gangNYYYYYYMSSVan kiểm tra xích đu sắtNYYNYYYMSSVan bi cho dịch vụ chungNYNNNYNSP-78MSSVan cắm gangNNYNYYYSP-80MSSVan cầu & Cổng kiểm traYYNYNYNSP-81MSSVan cổng Bonnetless không gỉNYNNNNNSP-85MSSQuả cầu gang, GócNYNNNYNSP-88MSSVan loại màngNYNNNYNSP-105MSSVan cơng cụ cho các ứng dụngYYNNNMNC500AWWAVan cổng kim loại cho nướcYYNYNYNC504AWWAVan bướm cao su ngồiYYNNNMNC509AWWAVan cổng an tồn cho nướcYNNNNMNAPI-526APIVan giảm áp thép mặt bíchNYNNNMNAPI-594APIVan kiểm tra wafer và waferNYNNNYNAPI-599APIVan cắm kim loạiNYNNNMNAPI-600APIVan cổng thépNYYYNMYAPI-602APIVan cổng thép nhỏ gọnNYYNNMYAPI-603APIVan cổng chống ăn mònNNYNNMYAPI-608APIVan bi kim loạiNYNNNMNAPI-609APIVan bướm và waferNYNNNYNPhụ kiện

B16.3ASMEPhụ kiện có renYYNYNYNB16.4ASMEPhụ kiện ren xámYYNYNYNB16.9ASMEPhụ kiện hàn thép hànYYYYYYYB16.11ASMEYYNYYYYB16.14ASMEYYNYNYNB16.15ASMEPhụ kiện hàn thép rèn

Ferpy Bushing, nối ống với đầu

ống

Phụ kiện bằng đồng đúcYYNYNYNB16.18ASMEPhụ kiện hàn áp lựcNYNYNYNB16.22ASMEPhụ kiện đồng áp lựcYYNYNYNB16.26ASMEPhụ kiện đồng cho ống loeNYNNNYNB16.39ASMESắt dễ uốnNYNNNYNB16.48ASMEThép Dòng BlanksYYNNNNNSP-43MSSPhụ kiện hàn khơng gỉYYNYNYN52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 8.1 Kích thước được đề xuất cho Thử nghiệm thực tế cho Phạm vi kích thước từ 1/2 đến 48 NPS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×