Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III: Pháp luật doanh nghiệp nhà nước

Chương III: Pháp luật doanh nghiệp nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

càc thành pbàn kinh tè khàc, nhà niióc sé cho hình thành

nhùng doanb nghiép tón tai vi mue dich Idi nhn, canh

tranh bình dàng trong thiidng trng va vi vày, chùng t()n

tai va boat dòng cùng nhii tà't cà càc doanh ngbiép khàc va

theo luàt tu.

0 càc nude, nbin chung, doanh nghiép nhà nUòc (DNNN)

dUòc quan niém là doanh nghiép do nhà nc nàm tồn ho

hồe mot phàn sa hùu va nhà nc kièm sodi tói mot inùe

dò nhàt dinh qua trink ra quyèt dinh cùa doanh nghiép

ma theo quan niém cùa Luàt doanh nghiép nhà niióc là

viéc nhà nUóc nàm co phàn chi phó'i hay co pbàn dàc biét.'

Theo quan niém trén day, DNNN co hai dà'u hiéu dàc

triing sau day:

- Thù nhàt: Ve mùc dò sd hùu vò'n cùa nhà niióc trong

doanh nghiép. Nhà nUóc phài trd thành chù sd hùu dói vói

tồn bò bồc da so' co phàn cùa doanh ngbiép, hoàe thièu

so co phàn theo mot che dò dac biét cho phép chi phó'i dudc

nhùng hdat dòng chù u éa doanh nghiép. O càc nude co

nhùng quan niém khàc nhau ve mùe do sd hùu nhà nuó'(:

trong càc doanh nghiép nhà nUóe.

- Thù hai: Sii kièm sồt cùa nhà nc dói vói qua t rình

ra qut dinh cùa doanh nghiép. Nbìn chung, .sii kiém sồt

dUde vò'n cùa doanh nghiép là tién de vàt chat cho sU kièm

sồt boat dóng diéu hành ehù u cùa DN. Ai nàm dUdc

von ngUòi dò là chù DN va nguòi dò qun lue là ngi

kièm sồt dUde vó'n cùa DN. NhUng diéu này ehi dùng khi

' Theo quan niém d nhiéu quò'c già khàc, tèn goi cùa tùng loai hiuh

doanh nghiép khòng dUdc xàc làp bòi dàu hiéu cùa bình thùc sd hùu

ma chù sd hùu cùa nò tham già ma chù yéu là theo hình thùc phàp ly

cùa chùng.58nhà nùòc nani giù trèn r,()"i, von cùa doanb ngbiép va

tivng triiòng bop nà>'. nhà nc xù sii nhù mot co dòng da

^;ò trong DN. Tu\' nhién. nhif trèn dà de càp. cà trong

trv.òng hdp nha nùòc khóng nàm da so vón nhùng vàn

tb':èt làp du'dc su kièm sồt cua minh dòi vói qua trình ra

càc ([ut dinh cua DN theo qui dinh cùa phàp luàt hay

theo su' cam két trong hdp dóng còng ty va thè hién trong

diru lé.

0 càc niidc co nén kinh té' thi tru'dng phàt trién, DNNN

duJc tao nhùng diéu kién de boat dòng co hiéu qua vói tu

càih là mot doanb nghiép co nhùng quyen tU ehù ròng rài

treng mói trng canh tranh bình dàng, triic tiép vói càc

DN tu nhàn trong niióc va quóc té. Tuy nhién, khóng mot

uhi niióc nào lai tu bò hồn tồn sii kiém sồt dò'i vói càc

quvèt dinh cùa DNNN vi trUòc sau. nhà niiòc vàn là chù sd

hùu bay dóng sd hùu dò'i vói doanb nghiép. Ly do dc dua

ra là vi: mot màt. nhà niióe phài chiù tràch nhiém ve viéc

su dung tài cbinb cóng còng va nhà nUóc phài thiic thi vai

tre co dóng, màt khàc nhà nc co thè d vào vi tri tòt nhàt

(tè dam bào chùc nàng du bào dai han va de dàm bào mot

su ben tue càn thièt trong viéc thiic thi nhùng dU àn lón ve

cóng nghiép bồc nhùng chUdng trình nghièn cùu. Seng,

diru này khóng nghìa là nhà nc lai di can thiép triic

tiép vào boat dóng diéu hành hàng ngày cùa DN. Bòi lé,

khi doanb nghiép là phàp nhàn tbi nhà nUóe va DNNN là

nhùng chù thè phàp ly tàch bach va dòc làp vói nhau.

Mùc dò va pham vi kiém sồt cùa nhà niióc dói vói càc

DNNN tuy theo loai hình DN. Dòi vói càc DNNN boat

dòig mang tinh chat dich vu cóng cóng, nhà nUóc thUc

hirn sii kiém soàt toàn dién va chat che hdn so vói càc

DNNN boat dòng trong lình vUc kinh doanh.

59Trong càc boat dòng bang ngày. DNNN it khàc so vói

DNTN vi nhùng ngUÒi quàn ly DNNN co tbè diéu bànb

pbàn nhiéu gió'ng nhU càc nhà quan ly DNTN. Trong cà

bai loai DN, càc nhà quàn ly déu C() nhièu quyén ban cho

phép ho theo di nhùng Idi ich rièng nià tbng là dua

trèn Idi ich cóng (dò'i vói DNNN) bồc dua trèn Idi ich cùa

càc eó dóng (trong trUdng hdp DNTN).

2. Khài niém va dàc diém cùa doanh nghiép nhà nitòc

Theo Diéu 1 Luàt DNNN ngày 20.4,1995 tbi: "DNNN

là tó chùc kinh té do nhà niióc dàu tu vóh, thành làp va tó

chùc qn ly, boat dòng kinh doanb bồc boat dóng cóng

ich, nhàm thiic hién càc muc tiéu kinh té-xà bòi do nhà

nc giao.

DNNN tu càch phàp nhàn, co càc quyén va nghìa vu

dàn sii. tu chiù tràch nhiém ve tồn bó boat dóng, kinb

doanh trong pham vi so'vò'n do doanb nghiép quàn ly.

DNNN co tén goi, co con dà'u rièng va eó tru so chinh

trèn lành thó Viét Nam"

Theo qui dinh cùa phàp luàt, DNNN co càc dàc trUng

phàp ly chù yè'u sau day:

- Thù nhàt: DNNN là tó chùc kinh té do nhà nUóc dàu

tu vó'n va thành làp.

Tru'óc hè't, DNNN là mot tó chùc kinh t è nén phài là}'

càc boat dóng san xuàt, kinh doanh làm ehù yéu. Hoat

dóng này eó tinh chat lién tue trong st qua trình tón tai

cùa DN theo dùng lình vUc, ngành nghé dà dàng ky. Tò

chùc kinh tè chiù tràch nhiém bang tài san cùa minh vói

tu càch là mot tó chùc kinh té, DNNN là mot thUc thè (\òc

60lap v(')i Cd q u a n uba nude vói CIÌC dàc dièm k h à c vói càc ed


Vi nhà nu'óc là nguO'i dàu tu' tồn ho vó'n diéu lé va

k h ò n g chia sé vói hàt cu ai qu\'én dàu tu' vón b a n dàu de

i h a n h làp DN. cho nén nhà niiòc du'dng n h i è n là s à n g làp

vièn duy n h à t va giù quyén quyét d i n h t h à n h làp D N N N .

khàc vói càc d o a n b ngbiép va tó chùc k i n b t è k h à c là n h à

nu'óc cho p h é p t h à n h làp theo s à n g kién cùa cà n h à n , tó

chùc t u à n theo t h ù tue do p b à p l u à t qui dinh. T r o n g

tru'òng hdp này. n h à nùòc xuàt bién t h e o hai t u càch vùa

là mot n h à k i n b doanb tbùc hién quyén t u do nhU n h ù n g

n h à d à u tU k h à c va dóng thdi là chù t h è quyén luc cóng

t h ù c bién n h ù n g t h ù tue b à n b cbinb càn thiét.

- Thii hai: D N N N do n h à nude tó chùc q u a n ly va h o a t

dóng t h e o càc muc tièu k i n h té - xà bòi do n h à nùòc giao.

D N N N k h ó n g chi là dòi tùdng q u à n ly cùa n h à ne

n h ù càc loai h ì n h DN khàc, ma nò con là cóng cu de n h à

nu'óc thiic h i é n diéu tiét nén k i n b tè theo d i n h bUòng vach

ra. Do dò, mot m à t n h à nuóc trao cho DN n h ù n g quyén t u

(;hù s a n xuà't k i n h d o a n b de doanh nghiép dù sue de co t h è

txln tai t u p h à t t r i é n dUdc trdng ed che thi trUdng, trong

mói t n i d n g c a n h t r a n h binb d à n g vói DN thc càc t h à n h

p b à n khàc, m à t khàc, n h à nUóc p h à i t h i é t làp dUdc mòi

q u a n bé chàc c h à n . ben v ù n g vói càc D N N N ve m à t tó

chùc q u à n ly DN. Quyén cùa n h à niióc t r o n g viéc thiic

hién tó chùc q u à n ly dói vói càc D N N N bao góm n h ù n g nói

d u n g chù 'u sau:

- N h à nc qui dinh mò bình ed cà'u tó chùc q u à n ly

cho t ù n g loai D N N N p b ù hdp vói qui mò cùa nò.

61- Nhà nc qui dinh chùc nàng, nhièm vu, quyén ban

eùa càc ed cà'u tó chùc trong DN nhu HDQT, Chù tich

HDQT, Giàm dóc, Ban kièm sồt. Dai bòi cóng nhàn, vién

ehùe. càc tó chùc Dàng va dồn thè xà boi va mòi quan bè

giùa càc ed cà'u tó chùc này trong nói bó va vói nhà niióc.

- Thàm qun, trình tu thù tue éa viéc nhà nc bó

nhiém, mièn nhiém càc chùc vu quan trong cùa DN nhU

Chù tich HDQT, Giàm dóc, Tóng giàm dóc, càc t h à n h vièn

HDQT, ké'tồn trng, càc thành vièn ban kièm sồt.

Hoat dòng cùa DNNN chiù sii chi phó'i cùa nhà nuóc ve

càc mue tiéu kinh tè' - xà bòi do nhà nUòc giao. So vói qui

dinh tai Nghi dinh 388/HDBT: "DNNN boat dòng thee

dinh huóng cùa nhà nUóc" thi quàn ly boat dóng cùa

DNNN theo muc tièu dàt ra, rò ràng là thồng hdn, phù

hdp tinh da dang cùa loai hình DNNN trong ed che tbi

trUdng. Quàn ly thee mue tièu cho phép DN eó thè chù

dóng nghièn cùu chuyèn dói hUóng kinh doanh, tà't nhièn

là phài dàng ky theo qui dinh chung. Nhà nc càn thièt

phài phàn rò nhùng lình vUc phài theo nhiém vu ban dàu,

nhùng lình viie thè thay dói nhUng phài phù hdp vói

phUdng huóng cùa nhà niióc va nhùng lình vUc con lai DN

de hdàn tồn co qun thay dói. Khóng thè qui dinh

buóc tà't cà càc DNNN phài thUc hién muc tiéu do nhà

nUóe de ra theo thiét ké' ban dàu. NhUng cùng khóng thè

qui dinh chi co càc DN cóng ich hoat dóng trén lình vuc

dich vu cóng cóng; dàm bào an ninh q'e phòng mói bàt

buóe phài theo thiét ké ban dàu cùa nhà nUóe, con càc DN

boat dóng kinh doanh eó thè tu thay dói hUóng kinh doanh

mién là kinh doanh co lai, co dóng góp cho ngàn sàeh, tao

viéc làm va thu nhàp cho cóng nhàn. Theo chùng tói,

DNNN eó thè thay dói muc tièu nhUng khóng thè tu y

62tbriy dòi ma khóng sii cho phép cùa nhà nc. Nhà nu'óc

là chù so hùu dòi vói DNNN. do dò qun dàt ra muc tièu

va thay dói muc tièu dò trong qua trình boat dóng cùa DN

là quyén cua nhà nu'óc.

- Thù ha: DNNN co tu càch phàp nhàn '. eó quyén quàn

ly vón va tài san do nhà nUóc giao.

DNNN eó tu càch phàp nhàn tue là nò tu càch de trd

t h à n h mot chù thè day dù cùa càc quan he phàp luàt dàn

su, co khà nàng hUdng quyén dàn sii va nàng lue dàn sii,

eó quyén dàn sii va chiù tràch nhiém dàn sii (tràch nhiém

hùu han).

Nói dén tài san cùa phàp nhàn là te chùc kinh té' trc

hét là nói dén vó'n cùa nò, vó'n cùa phàp nhàn phài phù

hdp vói qui dinh cùa phàp luàt. Phàp nhàn phài co dù so'

vó'n c\àn thièt (vó'n dàng ky) de co thè dù tu càch dòc làp

thiic hién che dò tràch nhiém hùu han. 0 day, tài san cùa

DN pibài bòi tu hai diéu kién:

- Mot là: Tài san cùa phàp nhàn phài dòc làp vói ngUdi

dàu t u va do phàp nhàn dòc làp chi phó'i.

- Hai là: Tài san cùa phàp nhàn phài dat tói mùc tói

thièu nhu dà dàng ky va cam két.

-^

DNNN cùng phài tbòa man hai diéu kién trèn day,

nhiing diéu kién thù nhà't dói vói DNNN là rat dàc thù va

là và'n de màu chò't lién quan dén hàng loat vàn de ve tó

ThUc ra, khi xem xét tồn bó qui che' phàp ly ve quàn ly vò'n va tài san

cùng nhu quyén tU chù tài chinh cuà doanh nghiép nhà nUóc thi qua

dó> và'n de tu càch phàp nhàn cùa DNNN con nhiéu và'n de càn phài

bàn thém, Xem: Nguyen Nhu Phàt; Quyén tu' chù ve vó'n va tài san

cùa DNNN: tap chi nhà nUóc va phàp luàt; so'3/1999,63chùc va hoat dóng cùa DNNN. Mot nguyen tàc luón luón

dUde de cao dò là: Tài san nhà nUòc trong DNNN là tài san

thc sd hùu nhà niióc. DN chi quyén quàn ly va su

dung. NhUng và'n de là d chó làm thè nào de mot màt \ àn

dàm bào ve nguyen tàe tài san cùa nhà nUòc dàu tu' \'ào

DN vàn thc sd hùu cùa nhà nc. màt khàc, tàch bach

dc giùa tài san éa nhà nc do nhà nUòc quàn ly vcà

khòi tài san con lai thuòc so hùu nhà nUóc tao tién de vàt

chà't bào dàm quyén tu chù thiic sii cho DN trong san xuàt

kinh doanh thich ùng nhanh nbay vói nhùng bién dòng

ngày càng tàng lén cùa thi trng md cùa hồ nhàp vói thi

trng quó'e tè. Ve ed càu sd hùu tài san cùa DNNN tbè

co tài san thc sd hùu nhà nc, tài san là vó'n vay éa

ddanh nghiép, tài san nhàn lién doanh vói càc DN khàc...

Tuy nhién, cho dén nay vàn chUa che dò phàp ly chung

dò'i vói tài san cùa DNNN. Mot khài niém chung ve tài san

cùa DNNN cùng vi t h è ma chUa dUde xàc dinh. Tài san

cùa DNNN dUde goi chung là: 'Vó'n do DN quàn ly". Kb.ù

niém 'Vó'n do DN quàn ly" là mot khài niém rat chung

chUa nèu dUde bàn chà't cùa càc quyén tài san cùa DNNN

vi "quàn ly" là pham trù rat ròng dUde su dung hàu nhU

trén tà't cà càc lình viic ddi song xà hói vói mot noi hàm

hàu nhu khóng giói han cu thè.

Né'u nhu và'n de sd hùu ve tài san cùa DNNN con phài

nghièn cùu tiép thi sii tàch bach ve tài san dò vói chù so

hùu doanh nghiép, vói phàn tài san con lai cùa chù sd hùu

lai de bé khàng dinh. Su tàch bach dò diidc thè bién thóng

qua thù tue giao vò'n ma bàn chà't phàp ly cùa chùng chinh

là hành vi góp vó'n de thành làp phàp nhàn ma dùng ra tai

day sii chun dói qun sd hùu dò'i vói nhùng tài s.'in

thuóc vó'n góp.

64Trong nén kinb tè thi tru'dng, càc xi ngbiép ehi tón tai

inho su pbàn chia quyén tài san t h à n h quyén vàt dung

•v;à (|uyèn cam kèt... Quyén vàt dung bay quyén dói vói

t a l s;in thuòc ve Còng ty, con quyén cam két thc ve co

idtìng.,, NgUdi góp vò'n chi qun cam két nhùng gì lién

qiian tìcn còng ty. Do dò. de càc DNNN thè tón tai vói

t u ồcb là phàp nhàn trong nén kinh té thi tnidng, nhà

niióc thiic hién viéc giao vó'n va tài san cho nò va tràch

nhiém bào tồn vò'n. dóng thói xàc làp tinh dóc làp ve màt

phàp ly va kinh té cho DNNN. Bang viéc giao vó'n va tràch

nhiem bào tồn vóh cho DNNN, nhà nUóc dà tao ra sii

xàch bach giùa tài san dàu tu' vói khó'i tài san con lai éa

n h à nc. Tuy nhièn. diéu chUa bình thng là, trén thiic

t é mùc dò tàch bach này ebua thè sànb vói sii tàch bach d

càc còng ty thiie hién che' dò co phàn, va nhU vày tu càch

p h à p nhàn cùa DNNN gàn lién vói nò là tràch nhiém hùu

h a n cùa DN. ngay cà dò'i vói DN 100% vò'n nhà nc.

Day cùng là vàn de càn dUdc làm sàng tò.

Non DN khóng tài san càn thié't, thi khòng dù diéu

kién de trd thành phàp nhàn; DN khòng qun dòc làp

chi phó'i dò'i vói tài san éa nò thi khóng khà nàng gành

chiù tràch nhiém dàn sii va do dò khóng thè trd thành chù

t h è cùa quan he phàp luàt dàn sii vói tinh càch là phàp

n h à n . Cho nén, dà thùa nhàn DNNN eó tu càch phàp nhàn

tùie cùng là thùa nhàn nò co quyén ehi phó'i dóc làp dỊi vói

tali san cùa nò - tue là eó nhùng quyén tài san dóc làp vói

càc chù thè cùa quan he phàp luàt dàn sii khàc. Càc quyén

tài fikn này do phàp luàt qui dinh. Thiic chat, quyén tài

sàm cùa DNNN vói tu càch là mot phàp nhàn là ềe qun

va nghìa vu éa DN dò'i vói tài san cùa nò, khàc vói càc

qun va nghìa vu cùa càc chù thè dàn sii khàc dòi vói tài

sàìn cùa ho. Dò là càc quyén Idi ve tài san theo nghìa ròng

65góm co qun su dung dòi vói vó'n va tài san du'dc nhà iiuò(

giao, quyén cùa chù nd, quyén sd hùu tri tue, quyén biròng

dung (tue quyén thu lai do dàu tu ra ngoài DN)...

Ngoài tu càch là chù thè dóc làp éa càc quan he phap

lt dàn sii, DNNN con là mot chù thè canh tranh trèn thi

trUdng co quyén tu chù san xuà't, kinb doanh, tii chui

tràch nhiém dò'i vói kèt qua kinh doanh, tu phàt trién, tu

ràng bc. Gàn lién vói viéc chùc nàng san xuà't, kinh

doanh cùa DNNN trd nén dòc làp, tàch khòi chùc nàng sd

hùu dò'i vói tài san éa DN, thi DNNN co quyén tu chù san

xuàt kinh doanh, va có't lói vàt chat cùa quyen này là

quyén tU ehù ve vó'n cùa DNNN dUde mò róng. De chù

dòng san x't, kinh doanh ehié'm lình thi trUdng, giành Uu

thè trong canh tranh, phàp luàt cho phép DNNN dùdc

quyén su dung tài san, quyén chuyèn nhudng, cho thué.

cam eó', thè chàp tài san (trù nhùng thié't bi. nhà xudng

quan trong phài dUdc ed quan co thàm quyén che phép)

trèn ed so bào tồn va phàt trién vó'n, co qun dùng tài

san cùa DN de dàu tu, lién doanh, góp vó'n eó phàn theo

qui dinh cùa phàp luàt, dUdc giù lai vó'n kbàu hao ed bàn

de tàng tich luy, su dung Idi nhuàn de tài dàu tu... Do vày,

quyén tu chù ve vó'n cùa DNNN là mot nói dung quan

trong cùa quyén tri chù san xuà't, kinh doanh cùa DN, ni

là quyén quàn ly, su dung va dinh doat theo qui dinh cui

phàp lt dò'i vói tài san do doanh nghiép qn ly. Nei

qun tii chù vò'n cùa DNNN là nói mot càch tudng dei

trong quan he vói quyén sd hùu. Quyén tu ehù vó'n phàt

sinh tu qun sd hùu, thtic chat, dò cùng là quyen tài sài

lién quan vói quyén sd hùu, hay nói càch khàc, nò h

nhùng qun dUdc nhà ne chuyèn giao va phài trao cho

DN nèu coi DN là phàp nhàn.

663. Doanh nghiép nhà nvióc hoat dòng còng ich

Nhu trèn dà trìnb bay, Lt doanh nghiép nhà niióc de

c;q: bai loai déu diidc coi là doanh nghiép. Dò là doanh

nghiép nhà niiòc boat dòng kinh doanb va doanh nghiép

nhà nuóc boat dóng cóng ich.

Nhà nUóe eó chùc nàng kinh tè va chùc nàng xà bòi.

Vói tu càch là dai dién chù sd hùu dò'i vói tài san thc sd

hùu tồn dàn, nhà nc co tràch nhiém duy tri va phàt

tricn khó'i tài san te lón cùa nhà nUde nhàm pbuc vu càc

Idi ich chung éa tồn xà bòi. DNNN do nhà ne dàu tU

vòr va thành làp, du'dc su dung nhU mot cóng cu quan

trong cùa cóng tàc quàn ly va diéu hành vi mò cùa nhà

nuce. Do dò, DNNN vùa phài thiic hién càc nhiém vu xà

bòi vùa phài dóng thdi tó chùc ềe boat dòng kinh té vói

mu,; tiéu tìm kiém Idi nhn. Nbin tóng qt, he thó'ng

DNNN ehù yéu pbuc vu tài san xuà't tU bàn xà hói dóng

thd: pbòi hdp vói càc chinh sàeh kinh t è - xà boi cùa nhà

nuóc de dat dUdc càc muc tiéu tàng trUdng kinh té' va ón

di n i kinh t è duoc dàt ra.

Chùc nàng kinh té' va chùc nàng xà bòi éa DNNN

mar dù chùng gàn bó dan xen làn nhau, nhUng dieu dò

khóng nghìa là khóng phàn biét dUdc tùng chùc nàng

rièr.g biét trong boat dóng thiic tien cùa DN trong nén

kinh té', nhà't là trong nén kinh té thi trUòng. DNNN, dò là

mot to chùc kinh té, eó chùc nàng boat dóng kinh té trén

thi :rUdng, do dò. nò khóng co sii phàn biét vói càc doanh

ngh ép khàc trong mot thè che' kinh té' thó'ng nhà't. De co

thè tón tai diidc, DNNN bc phài làm àn hiéu qua,

giàrh Uu thè ve chat lUdng, già thành san phàm, cbièm

lình thi trUdng. Nhà nc co thè dành cho DNNN nhùng

67Uu dai. trò giùp nhà't dinh nbUng vói diéu kién khóng làm

trièt tiéu dóng lue nói tai cùa DN va tuàn theo càc qui luàt

thi trUdng. NhUng vi DNNN là DN thuòc sd hùu nhà ni;.

cho nèn nò bc phài tràch nhiém thiic hién nbiing

nghìa vu xà bòi do nhà nc giao vói tu càch là chù sd hùu.

Nhà nUó'c eó quyén va tràch nhiém giao cho doanb nggbièp

thc qun kièm sồt cùa minh nhùng nhiém vu xà hói.

nhùng nhiém vu ma xét trén góc dò kinh té ve phia Idi ich

cùa DN là khòng lai, né'u nhU khóng mn nói là phài

chiù thua Io. Mùc dò hồn thành nhùng nhiém vu xà bòi

do nhà nc giao cho cùa DN dUde tinh bang két qua thiic

hién càc chù trUdng, chinh sàeh xà bòi éa nhà nc giao.

khóng thè lày lói nhn de làm tiéu chuàn dành già biéu

qua thiie hién càc nhiém vu xà bòi cùa DN va DNNN

khóng vi phài thiic hién nhùng nhiém vu xà boi ma làm

vào tinh trang bà't Idi trong canh tranh vói càc DN khàc.

de doa dén vi tri va sii tón tai cùa nò trèn thi trUdng cho

nén, vi lè cóng hàng, nhà nUóc se phài "thanh tền" cho

DN nhùng chi phi xà bòi dUdc tinh thành càc khồn Uu dai

nhU: dàu tu vó'n, ho trd tài chinh, cho vay Uu dai, giàm

hoàe mién thue, trd cà'p, trd già, diia ra càc ddn dàt hàng,

Uu tién thi trUdng tièu thu san phàm... Nhùng Uu dai này.

trong Cd che' cu thUdng khóng dUdc tinh tồn mot càch

chinh xàc, giùp DNNN thè hồn thành càc nhiém vu xà

hói dUdc giao, do dò dà góp phàn làm trièt tiéu dóng lUc

phàt trièn càc DN, mot nguyen nhàn làm cho DNNN làm

àn thua Io, it hiéu qua, trd thành gành nàng che ngàn

sàeh nhà nUóc.

Trong nén kinh té ké' hoach hồ tàp trung. mói mot xì

nghiép q'c doanh déu phài thiic hién cà hai chùc nàng

kinh té va chùc nàng xà bòi. Diéu kién khàch quan va chù

68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: Pháp luật doanh nghiệp nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×