Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương IV: Pháp luật hợp tác xã

Chương IV: Pháp luật hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

tin (uag. tiéu thu. lloa nhàp vói (|ua trmb dòi mói sii tó

ebùf va quàn ly c;ic doanb ngbiép d nc ta bién nay. phàp

lu.at vò hdp tàc xà cung dang du'dc dói mói.

hiéu 1 Luàt bop tàc xà dinh ngliìa "Hdp tàc xà là tó

chùc kmb t è tu chu do nhùng ngu'òi lao dóng nhu càu

Idi ich chung. tii nguyen c:ùng gòp vcin. góp sue làp ra theo

(lui itinh cùa pbàp luàt de phàt; huy sue manh eùa tàp thè

va caa tùng xà vièn nhàm giùp nhau thùc hién eó hiéu

qua bcin càc boat dcing san xuà't. kinb doanh, dich vu va

cài hién ddi sc'ing. góp phàn phàt trièn kinh tè xà bòi cùa

dàt lc".

Licm hiép hdp tàc xà là mcit loai hình doanh nghiép

m(ji. Diéu 48 chu'dng VII cùa Luàt hcip tàc xà dinh nghìa

"Lièi hiép hdp tàc xà là tó chùc kinh te, boat dòng theo

ngu èn tàe hcjp tàc xà nhàm muc dicb nàng cao hiéu qua

san xuà't kinh doanb, dich vu cùa càc hdp tàe xà thành

vièn ho trcì nhau trong boat dóng va dàp ùng càc nhu càu

cùa 'àc thành vién tham già".

IL B A I : DIÈM CUA HOP TÀC XÀ

.. Hdp tàc xà là mot to chtfc kinh te m a n g tinh

tufo?i& trof

Tiaióc day. d niióc ta nói rièng va ò càc nc XHCN nói

chung. càc h(3p tàc xà dUc5c coi là eó hai tinh ehà't: chùng

vùa là mot tó chùc kinh tè' va vùa là mot còng dóng xà bòi.

Là niìit tó chùc kinh té, càc hdp tàc xà tao ra còng àn viéc

làm va thu nhàp cho ngi lao dòng làm tròn càc nghìa vu

dóng gòp tài cbinb dòi vói nhà nc, hoat dòng theo

ngu'én tàc ke hoach bòa va bach tồn kinh doanh XHCN.

Lu not còng dóng xà bòi. hdp tàc xà là ndi hoc tàp càc

109duòng Icil. ehinh sàeh cùa Dàng. pbàp huit cùa nhà ni de.

là ndi càc thành vièn dùm hoc làn nhau va thiic bién 'àc

chinb sàeh xà bòi cùa nhà niióc.

Tuy vày, do trinh dò tó chùc. ciiiàn ly cùa càc ed qua n

thàm qun chu'a tòt. boat dòng san xuàt kinb do;:nh

cùa càc hdp tàe xà con kém hiéu qua, nhàt là co che phà n

phól thu nhàp khóng hdp ly, khóng cóng bang, nèn càc hop

tàc xà chUa eó dù khà nàng va diéu kién de thiie bièn cnù'c

nàng cùa mot cóng dóng xà bòi mot càch day dù.

Hién nay, càc dng lói chinh sàeh cùa Dàng va phà p

lt cùa nhà ne dà xàc dinh rò: hdp tàc xà là mot tó cáic

kinh té. viéc xàc dinh nhU vày là pbù hdp vói thiic tran g

va khà nàng éa càc hdp tàc xà d niióc ta, phù hdp vói qua n

dièm chung cùa càc nUóc trèn thè' giói ve doanb nghiép ta p

thè. Viéc xàc dinh hdp tàc xà là mot tó chùc kinh té tao

diéu kién cho càc hdp tàe xà bình dàng tnióc phàp luàt veli

càc loai hình doanh nghiép khàc va bào dàm quyén Idi vait

chat chinh dàng eùa càc thành vièn hdp tàc xà.

Su hdp tàc, tUdng trd giùp dò làn nhau là mot ngiivén

tàc càn bàn phàn biét mói quan he giùa càc thành \ièn

h(ìp tàc xà vói mòi quan he giùa càc thành vién trong càie

doanh nghiép tbuòc càc thành phàn kinh té khàc. Ngu/è-n

tàc này mang tinh nhàn vàn cao va gàn bó càc thanh

vién cùa Irdp tàe xà t h à n h mot khòi dồn kèt ben viinig

làu dai. Diéu 7 Luàt hc;p tàc xà qui chnb: xà vién ph^ài

phàt huy tinh t h à n tàp thè, nàng cao y thùc hdp taic

trong hdp tàc xà va trong còng dóng xà bòi. Ngồi ra càie

hdp tàc xà con càn xày dUng sii hdp tàc giùa càc ddii \vi

trong cà nUóc vói nhau va hdp tàe vói tó chùc kinh tè t à p

thè cùa càc nUóc khàc.

1102. Mói hiip t à c xà co so kfòng t h à n h v i é n tòi t h i è u

So lii'cing tliànb vièn là mcit u tó quan trong de xàc

dinh qui mò pbu'o'ng tbùc tò chùc ()uan ly boat dòng san

xnat. kmh doanb. dicb vu cùa mot doanb nghiép. Qui dhib

\'C so hidng thành vièn va cri càu thành vièn cua Hcip tàc

x;à la mot trong nhùng tiéu chi de phàn biét DNTT vói

n hùng loai bình doanh nghiép khàc.

Diéu lé màu cùa càc hdp tàc xà qui dinh HTX phài co

S(') ilìành vièn tòi thièu nhàt dinh de bào dàm tinh chat

"tàp ihé" va khà nàng kinh t è cùa doanh ngbiép.

3. Càc xà v i è n c ù n g góp t à i s a n , c ò n g séfc, c ù n g

hiUdng lofi

Liuit hdp tàc xà cùng nhU nhiéu vàn bàn phàp luàt

khàc qui dinh mot sU gàn bò h(3p tàc chat che giùa càc

t h à n h vièn trong hOp tàc xà. Mòi quan bé giùa ho vói

n h a u ducic hình t h à n h va diéu ehinh theo nguyen tàe tu

nguyen. bình dàng giùp dò tUdng trd làn n h a u va cùng

cc) Idi. Cùng san xuà't kinh doanh, cùng làm eàe dich vu,

càc thành vién DNTT ditcjc phàn phól thu nhàp theo

njg'uyén tàe "lèi àn, lo chiù". Càc xà vién dUde nhà nvióc

b;ào dàm quyen tU chù trong san xuàt. kinh doanh, dich

vu. nbUng hc) cùng phài chiù tràch nhièm tre phàp

htàt ve càc boat dóng éa minh. Dàc diém này cùng là ed

sci de phàn biét dia vi va qun \óì cùa càc thành vién

tr-ong doanh nghiép tàp thè vói dia vi va quyén Icii cùa

tbiànb vièn bồc ngi lao dóng trong càc loai hình doanh

n:gliiép khàc.IliIH. QUA TRÌNH HÌNH THÀNH VA PHAT TRIÈN CU \

HOP TÀC XÀ Ị VIÈT NAM

Càn é vào sii hình thành va thay dòi dia vi phàp ly. co

càu tó chùc, chùc nàng, quyén va nghìa vu cùa càc doanh

nghiép tàp thè d nuóc ta tu trUóc dén nay co thè chia c|uà

trinh hình thành va phàt trièn cùa càc hdp tàc xà làm ha

giai doan.

* Tu nàm 1945 dé'n nàm 1958: càc h(3p tàc xà diide tò

chùc vói nhùng mó hinh giàn dòn, trinh do thà'p (nhU càc

HTX bàc thà'p) trong mot so'ngành, nghé nhU: nòng ngbiép

- tiéu thù cóng nghiép... Phàp lt éa nhà nu'óc mói chi de

ra nhùng phudng huóng chung ve tó chùc va xày diing càc

hcip tàc xà. ChUa eó nhùng vàn bàn phàp luàt qui dinh ehi

tiét dia vi phàp ly, ed cà'u tó chùc, càc qun va nghìa vu

éa càc ed quan qn ly kiém soàt va cùa thành vién

doanh nghiép tàp thè.

* Tu nàm 1954 dé'n nàm 1988; trong giai doan này co

phong trae tàp thè hóa d mién Bàc (1959 - 1960) va d mién

Nam (1975 - 1985). Vào thdi dièm phàt trièn cao nhàt

(1988) cà nUdc co tói 100.000 hcip tàc xà thành làp va boat

dòng trong rat nhiéu ngành nghé khàc nhau. Qua trình tò

chùc va boat dòng cùa càc h(3p tàc xà trong giai doan này

eó nhùng dàc dièm nhU sau;

- Nhà nUóc chù trUdng tién hành hcip tàe hóa va cài tao

quan he san xuà't trong mot thdi gian ngàn.

- Tàp thè hóa trièt de càc tu liéu san x't ehù 'u cùa

xà vién.

- Tàp trung hóa cao dò trong san x't kinh doanh.

112- .\lia nu'óc giao nìu chi tiéu pbàp lénh cho bop tàc xà.

- Hq'p tàc xà trong mot se")'ngành nghé dùng cóng dièm

làm cci ,sd de tinh niù'c bao phi lao dòng va phàn phcil tbu

nhàp.

- Càc hdp tàc xà phài trd càp cho nhièu dòi tùdng thuòc

ciicn chinh sàeh dùo'c Uu tién...

Trong giai doan này. càc hdp tàc xà dà tàp hdp dUdc

h à n g chuc triéu ngùòi lao dòng. tao ra nhùng khòi lUdng

.san phàm, hàng bòa. cóng viéc dich vu già tri lòn cho

xà bòi ehié'm 60"'o tóng thu nhàp q'c dàn.

Nhà niióc tùng buóc ban hành nhùng vàn bàn phàp

luàt qui dinh tu'dng dòi day dù cu thè va chi tiét ve dia vi

pbà}i ly càc nguyen tàc tò chùc va boat dóng càc qun

nghìa vu cùa càc hdp tàe xà va éa ềe thành vién éa

chùng. Phù hdp vói xu thè chung éa thòi dai, vào ci giai

doari này. Dai hói Dàng làn thù VI (1986) dà de ra dUdng

lòl xày diing mot nén kinh tè nhiéu thành phàn theo ed

che' tbi trUdng. eó sii quàn ly cùa nhà nc va theo dinh

hng XHCN. Trong hồn ềnh dò, ềe hdp tàc xà ducie

hình thành va tón tai trong co che quàn ly kinh tè, ké'

hoach tàp trung, hành chinh dà hòc lo nhiéu han che' va

trd ngai cho sii phàt trièn eùa sue san xuà't va nhùng màt

khàc cùa hdp tàc xà.

Mcit yéu càu to lón càp bàch diicic dàt ra là càn phài dói

mói su tó chùc va quàn ly càc hdp tàc xà cho phù hdp vói ed

che' quàn ly kinh té mói.

* Tu nàm 1988 dèh nay; ed sd ly luàn che viéc dói mói

din vi phàp ly. chùc nàng nhiém vu, ed càu tó chùc va boat

dòng éa càc doanh ngbicip tàp thè trong giai doan này là

Nghi quyé't so' 10 (ngày 5-4-1988) ve dói mói qn ly kinh

113té nòng ngbiép va Nghi qut sci' 16 (ngày 15-7-1988) \a'

dòi mói qn l_y càc doanh ngbiép ngồi cic doanb cùa P,()

chinb tri Dàng cóng san Viét Nam. Nhùng vàn bàn phap

luàt quan trong nhàt thè bién viéc tbè che hóa du'dng ìoi

chinh sàeh cùa Dàng ve dói mói tó chùc. boat dcing cùa cac

Hdp tàc xà là Hién phàp 1992. Bei luàt dàn sii 1995. Luat

h(3p tàc xà 1996. càc diéu lé màu cùa càc loai bình hcip tàc

xà(1997)...

Mot so' thay dói rò net nhàt trong dia vi phàp ly cua

hcip tàc xà diidc tbè hién trong c-àc qui chnb sau:

Hcip tàc xà dUde tó chùc va boat dóng hồn tồn theo

nguyen tàc; tu nguyen, qn ly dàn chù. cùng eó Idi. tii

ehù va tu chiù tràch nhiém.

Thành vién càc hdp tàc xà phài góp vci'n kbi già nhà])

h(jp tàc xà.

Mot .so loai hình hdp tàc xà chi giù vai trò làm dich \ u

cho càc bò thành vièn, càc ed quan quàn ly dUcic tmb gian

gqn nhe. Trong mot so'loai hình hcip tàc xà. bò thành yil-n

trd thành nhùng ddn vi kinh tè tu ehù thiic hién nhùng ké

hoach va dinh mùe khoàn cùa bop tàc xà.

Dói vói càc hcip tàe xà trong ngành nòng - làm nhà

nUóc giao quyén su dung ruóng dà't làu dai va cà'p giày

chùng nhàn quyén su dung dà't cho eàe ho thành vièn.

Luàt phàp qui dinh cu thè quyén thùa kè va chuyc'n

nhuóng quién su dung dà't cùa càc thành vién.

Tàp thè thành vién qun tu chù hồn tồn trong

mc)i lình vUc tó chùc va boat dòng cùa hdp tàc xà theo qui

dinh cùa phàp lt.

Nhà nc khòng giao chi tièu phàp lénh cho càc hcip

tàe xà.

114Ti'oiig mot so loai binb bop tàc xà (phó bièn là trong

ngành nòng. làm ngbiép) vièc tra cóng. pbàn pbòi Idi

nhn difdc thiic hién theo ddn già thanh tồn gqn. theo

lao cfóng. theo co phàn va theo mùc dò su' dung dicb vu cùa

bop tac xà.

Cac hdp tac xà trd càp cho nhùng dcVi tUdng du'dc xà hcii

u'u tién hoàn toàn tu' nguyen va tùy theo khà nàng cu thè

cua niìnb.IV. N(iUYÈN TÀC HOAT DÒNG CÙA HOP TÀC XÀ

Luàt hcip tàc xà va ềe vàn bàn phàp lt khàc qui

ihnh vic)c tó ehùe va boat dóng éa càc DNTT dUde thiie

bièn theo nhùng nguyen tàc sau:

1. Tuf n g u y e n già n h à p va ra khòi hòp tàc xà

Diéu 7. Luàt hdp tàc xà qui dinh moi cóng dàn. khi co

dù chéu kién theo qui dhih éa Bó luàt dàn sii. Luàt hOp

tàc xà. thùa nhàn Hdp dóng hcip tàc (nèu mn già nhàp

!Ị bop tàc) bồc thùa nhàn diéu lé hdp tàc xà (nèu muòn

gin nhàp HTX) déu eó thè dUde kèt nap làm thành vièn

cùa ềe doanh ngbiép này.

Xà vièn thè ra khòi hcip tàc xà theo qui dinh cùa

Hcip dóng hdp tàc xà, cùa diéu lé hdp tàc xà.

2. Quàn ly dàn chù va bình d à n g

(-àn é vào Diéu 7 Luàt hdp tàe xà cùng nhU càc diéu

]è. nói qui cùa càc bop tàc xà thành vién cùa càc doanh

:igbiep này qun bau é, ùng é vào càc ed quan qn

y va kièm sồt cùa hdp tàe xà, quyén tham già dóng

1,'óp y kién vào viéc kièm tra, giàm sàt càc boat dòng cùa

"idp tàc xà va co quyén ngang nhau trong biéu quyèt. Moi

rhù trucing cóng viéc cùa doanh nghiép tàp thè déu dUcie

115biéu quyèt theo da so'. Mói thành vién cùa doanb ngbiép

chi co mot phièu khi biéu quyé't. Nguyen tàc ngày thè bièn

mot trong nhùng dàc dièm rỊ net nhà't phàn biét hdp tàc xà

vói càc doanh nghiép thuóc càc thành phàn kmh tè kbài;.

3. Td chiù tràch n h i è m va c ù n g co Idi

Hdp tàc xà tu chù trong san xuà't kinh doanb. dich vu.

nhUng cùng phài tu chiù tràch nhiém ve kèt qua boat dòng

san xuà't, kinh doanh, dich vu, tu quyé't dinh ve viéc pliàn

phól thu nhàp, bào dàm cho doanh nghiép tàp thè va cac

thành vién déu cùng eó I(3i.

4, Chia lai bàfo dàm két hdp Idi ich c ù a thành vién

Theo qui dinh eùa Diéu 7, Luàt h(3p tàc xà sau khi làm

xong nghìa vu nóp thué theo qui dinh cùa pbàp luàt, bop

tàc xà dUcic trich mot phàn lai de xày dUng càc quy cùa

hdp tàc xà, dudc su dung mot phàn lai de chia ebo vón gop

va cóng sue cùa thành vién dà dóng góp vào san xuà't, kinh

doanh, dich vu cùa bop tàe xà. Viéc phàn phól lai này du'(.ic

dai bòi xà vién bàn bac va quyèt dinh theo da so'.V. QUYÉN VA NGHÌA VU CÙA HOP TÀC XÀ

Luat h(3p tàe xà, càc diéu le màu eùa càc bop tàc xà dà

nèu ra mot càch rò ràng va day dù càc quyén va nghìa vu

cùa hdp tàc xà. Càc che' dinh phàp ly khàc ve tó chùc va

hoat dóng cùa hóp tàc xà déu xuà't phàt tu nhùng qui dinh

phàp ly này va cu thè hóa nhùng qui dinh phàp ly này.

1. Qun cùa hòp tàc xà

Diéu 8 éa Lt hdp tàc xà qui dinh ràng trong vic'c tó

chùc quàn ly va san xuàt, kinh doanh dich vu, càc hdp tàc

xà eó nhùng quyén chù yéu nhU sau;

116- Lùa chon ngành nghé, lình vùc, qui mó san xt.

kMih doanh. dicb vu va dia bàn boat dcing pbù hdp vói khà

n.uig caia HTX.

- (Juyét dinh binb thùc va ed càu tó chùc san xuà't.

k.nh doanb. dich vu eùa HTX.

- Xuàt khàu. nhàp khàu. lién doanh. ben két vói càc tó

chùc va cà nhàn d trong va ngồi nùck theo qui dinh éa

p h à p luàt.

- Thué lao dóng trong trùdng hdp xà vièn khóng dàp

ù n g elùde yèu càu san xuà't, kinh doanh, dich vu cùa hcip

tac xà theo qui dinh eùa phàp luàt.

- Quyèt dinh kèt nap xà vièn mói. giài qut viéc xà

viièn ra khòi HTX, khai t r ù xà vièn theo qui dinh cùa diéu

le bop tàc xà.

- Quyét dinh viéc phàn phól thu nhàp, xù ly càc khoàn

lèi cùa hcip tàc xà.

- Quyé't dinh khen thUdng nhùng cà nhàn eó nhièu

t h à n h tich xày diing va phàt trièn HTX, thi hành ky luàt

nhiing xà vièn vi pham diéu lé HTX. Buóc xà vién bòi

thudng nhùng thiét hai dà gay ra che HTX.

- \^ay vò'n ngàn hàng va huy dóng càc ngn vòn khàc,

cho xà vién vay vó'n theo qui dinh éa phàp lt.

- Diidc bào bò bi qu't cóng nghé theo qui dinh éa

p h a p lt.

- Tù ehól u càu cùa càc tó chùc, cà nhàn trai vói qui

d h i b cria phàp lt.

Ngồi ra mói loai hình hdp tàc xà con eó càc quyén

k h à c lién quan boàc phàt sinh tù càc quyén trèn theo qui

dhih cua phàp luàt.

1172. Nghìa vu cùa càc hdp tàc xà

Ben canh viéc thiic bién càc quyén. càc bop tàc xà con

phài thiic hién càc nghìa vu nhà't dinh. Dò là bai màt cùa

mot và'n de, giùa quyén va nghìa vu cùa càc hdp tàc xa co

nhùng mói quan bé qua lai khàng kbit.

Theo Luàt hdp tàc xà (Diéu 9) càc hdp tàc xà co nbùng

nghìa vu cu thè nhu sau:

- San xuàt, kinh doanh, dich vu dùng ngành nghè, nnit

hàng dà dàng ky.

- Thiic hién dùng che dò kè tồn. thó'ng kè do nhà niic'ic

qui dinh va che dò kièm tồn cùa nhà nUc'ic.

- Nóp th'va thiic hién càc nghìa vu tài cbinb theo qui

chnh éa phàp lt.

- Bào tồn va phàt trién vó'n boat dóng cùa bop tàc xà:

quàn ly va su dung dà't dUdc nhà nùòc giao quyén sii dung

theo qui dinh cùa phàp luàt.

- Chiù tràch nhiém dcil vói càc khồn nd va càc ngbia

vu khàc bang tồn bò vó'n va tài san thc sd hùu cùa hcip

tàc xà.

- Bào ve mói trùdng, mòi sinh, canh quan, di tich lic'b

su va càc cóng trình q'c phòng, an ninh theo qui dinh eùa

phàp luàt.

- Bào dàm càc quyén cùa xà vién va thùc hién càc cam

két kinh tè dòi vói xà vièn.

- Thùc hién càc nghìa vu dcil vói xà vièn triic tiép lao

dóng cho bop tàc xà va ngUÒi lao dcing do hcip tàc xà thu è.

khuyè'l-i khìeh va tao diéu kién de ngu'òi lao dóng trd thành

xà vièn hdp tàc xà.

118- Df'ing bao hiém xà bòi cho xà vién theo qui dinh cua

pb:ip luat.

- ('halli lo giào due. dào tao. bòi dUdng. nàng cao trinh

ciò cung càp thóng tin. clé moi xà vièn tich euc tham già

>càv diing bop tàc xà.

- Tao diéu kién thuàn Idi cho càc tó chùc chinh tri. xà

hcii chicic pbàp luàt cóng nhàn hoat dóng trong hdp tàc xà.

VI. THÀNH LÀP HOP TÀC XÀ

Su' quàn ly cùa nhà nu'óc dói vói càc bop tàc xà thè hién

tru'óc bét d viéc Uy ban nhàn dàn cà'p eó thàm quyén cho

jibép càc li()'p tàc xà du'dc thành hip va cà'p giày chùng

nhàn dàng ky kinh doanh.

Dòi VĨI viéc thành làp hdp tàc xà, Diéu 12 Luàt hdp tàc

xà qui dinh: eàe sàng làp vièn phài bào cào bang vàn bàn

vói LJy ban nhàn dàn cà'p xà (ndi dU dinh dàt tru sd ehinh

c'ùa bop tàc xà) ve y dinh thành làp, phiidng hUóng va

cdiuo'ng trình, ké hoach boat dòng cùa bop tàe xà.

San kbi dude Uy nhàn dàn cà'p xà dóng y, càc sàng hip

vién du'cte tién hành tuyén truyén, vàn dóng nhùng ngUdi

co nhu càu tham già HTX, xày diing phUdng hUóng san

xuàt. kinb doanh, dicb vu, dii thào diéu lé hdp tàc xà va

xùc tièn ềe cóng viéc càn thiét khàc de tó chùc bòi nghi

thành hip hcip tàc xà.

Hói Ughi thành làp HTX là mcit cuòc bop rat quan

trong dcil vói tó chùc va boat dóng éa hcip tàe xà. Trong

bòi nghi này càc sàng làp vièn cùa hdp tàe xà va nhùng

ngu'o'i co nguyen vong già nhàp hdp tàc xà sé thào luàn

phucing buóng san xuàt kinb doanh, dich vu va ké' hoach

119Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương IV: Pháp luật hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×