Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương VI: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể

Chương VI: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

nguòi kinh doanb déu là mot chù duy nhàt va déu pi ai

cbhi tràch nhiém vò han ve càc khồn nO trong boat dòng

kinh doanh, sii k h à c nhau ed bàn là qui mó éa chùng

Doanh nghiép tu nhàn tbng qui mò lón hdn so vd.

boat dòng cùa ngi kinh doanh nói trong Nghi dinh 66

HDBT. Su phàn chia này có y nghìa trong viéc xàc chnh

vai trò qn ly nhà nc dò'i vói ềe loai tó chùc kinh

doanh có qui mó khàc nhau.

Doanh nghiép tu nhàn do mot cà nhàn làm chù:.

Day là dièm khàc eò bàn cùa doanh nghiép tu nhàn s >

vói cóng ty. Doanh nghiép tu nhàn khòng có sii hùn vèr,

khòng có sii lièn kèt cùa nhiéu thành vién ma tà't cà tri

san éa doanh nghiép thc ve mot chù duy nhà't, iigùci

chù này là mot cà nhàn, mot ngUÒi cu thè. NgUdi chi

doanh nghiép khòng thè là mot tó chùc hay do mot tó ehm

thành làp ra. Dù mot chù, doanh nghiép tu nhàn vàn C)

thè là mot ddn vi có te chùc, có giàm dó'e diéu hành. o

ngUdi làm cóng... Tinh tó chùc éa doanh nghiép tU nbài

là tó chùc boat dòng kinh doanh ehù khóng phài là tó chic

lién ké't hejp tàc di giàc dò phàp Iy.

Chù doanh nghiép tu nhàn chiù tràch nhiém vó bau V3

càc nghìa vu cùa doanh nghiép.

Ve màt phàp Iy, day là dàc diém rà't quan trong cui

doanh nghiép tu nhàn. Khi doanh nghiép tu nhàn có ni

nàn thi chù doanh nghiép phài dem tài san cùa mìni

(khóng phàn biét tài san riéng hay tài san doanh nghiéi)

de tra cho càc chù nd. Che' do tràch nhiém tài san eia

doanh nghiép tu nhàn khàc vói che' dò tràch nhiém eia

còng ty. Khi cóng ty có càc khồn nò thi bàn thàn c;c

thành vién chi chiù tràch nhiém bang phàn vó'n dà góp v:o

194còng: ty chù khóng chiù tràch nhiém bang tài san rièng.

Quan bè nd nàn caia cóng ty la tiuan bè cóng ty va càc ehù

nd chù khóng phai càc thành \ u'm va chù nd , Quan he nd

nàn cua doanb nghiép t.U nhàn là quan bé chù doanh

ngbiép va càc chù nd. khóng phai chi doanh nghiép va

chù nei.

Che dò chiù tràch nhiém vó han cùa chù doanh nghiép

là mot Liu thè ma doanh nghiép có thè de dàng vay càc

kbồn tin dung lón tìi ngàn hàng. Khi eung cà'p tin dung

ngàn hàng có thè càn cu vàe tồn bò tài san cùa chù doanh

nghiép chù khóng phai chi càn é vào tài san cùa doanh

ngbiép. Tồn bó tài san cùa ehù doanh nghiép là mot bào

dàm cho viéc thanh tồn càc khồn nd cùa doanh nghiép.

C'hé dò chiù tràch nhiém vò han cùng có nhùng vàn de

càn chù y:

- Tkù nhàt: Là tràch nhiém cùa ngUdi diéu hành doanh

nghiép trong quan bé vói ehù doanh nghiép trong trng

hdp ehù doanh nghiép khóng phài là ngi diéu hành

doanh nghiép. Tràch nhiém này de giài qut trèn ed sd

bei}) dóng cùa chù doanb nghiép vói ngi diéu hành doanh

nghiép va ềe qui dinh trong phàp lt hdp dóng lao dòng.

- Thù hai: Là tài san cùa vò chóng. Diéu 16 Lt hón

nhan va già dinh qui dinh vd chóng có tài san riéng. Càc

qui dinh nhU vày cùng có d nhiéu nUdc. 0 càc nc còng

nghiép phàt trién viéc xàc dinh tài san rièng éa vcj chóng

khòng con là và'n de qua mói me, nhieu càp vcj chóng dà

thòa thn ve tài san chung va riéng ngay tù khi két hón

hồe trong qua trình chung song. Phàp luàt cùng qui dinh

tài san nào eó thè là tài san chung, tài san nào có thè là tài

s.in riéng. O nu'óc ta. do nhùng dàc dièm ve vàn hóa va

195trinh dò phàp lt cùa nhàn dàn nén vièc xàc dinh tài san

chung va tài san riéng cùa vd chóng khóng ddn gum

Thóng tbng càc tài san ma vd boac chóng có truóc kh

kèt hón thè là tài san riéng, qua tang cùa mói ngiiòi v.v

Càc tài san chung cùa vd chóng' dùdc coi là tài san cùa chi

doanh nghiép va phài dem ra thanh toàn càc khoàn no

Càc tài san riéng cùa vd (bồc chóng) khóng phài là chi

doanh nghiép tbi khòng phài là tài san cùa chù doa ni

nghiép va khóng dem ra de thanh toàn no cùa doa ni

nghiép.

- Thù ba: Che' dò tràch nhiém vó han có nhug'c dièr

làm che càc chù doanh nghiép tu nhàn khóng dàm dàu t'

vào nhùng khu vUc rùi ro eao. Diéu dò có thè dàn tói s'

phàt trièn mà't ền dò! trong nén kinh té va có nhùng nb

càu xà boi khóng dUcjc dàp ùng thòa dàng.

IL TĨ CHLTC HOAT DONG CÙA DOANH NGHIÉP TU NHÀÌ

Doanh nghiép tu nhàn là loai doanh nghiép mot chù o

dò khóng có mòi quan he thành vièn trong nói bó donni

nghiép nhu cóng ty. Màc dù vày doanh nghiép tU nhéi

vàn là mot dòn vi kinh doanh mang tinh chat mot tó chù.

Do qui mó boat dóng cùa doanh nghiép nén chù doan

nghiép tu nhàn khòng hồn tồn lo toan dUeJc hè't còng vie

cùa doanh nghiép. Chù doanh nghiép có thè phài tbu

ngUdi làm cóng, eó thè thuè giàm dò'c diéu hành va thài

chi cà ban giàm dèe diéu hành. Ddanh nghiép cùng có th

eó nhiéu nhà mày, nhiéu xi nghiép va vi vày chù doan

nghiép eó thè phài thué nhièu giàm dó'e che tùng nha mv

cùa minh. Dò là nhùng còng viéc tó ehùe diéu bànb cu

doanh nghiép, giàm dóc dUeJc th chi là ngu'òi dai dia

theo sii ùy quyén. Chù doanh nghiép là nguyen ddn va i

196(Idn trong Cile vu kién lién C|U,ÌII clèn d o a n b ngbiép. Doanh

n g h i é p tu' n h a n khòng trd thànii iiguyén ddn va hi ddn n h ù

c ó n g ty ci p h à n va còng ty trach n h i é m h ù u b a u . Day

cdiinb là mcit dàe dicm pbàji ly rat q u a n trong cùa d o a n h

n g h i è p tu' n h à n . vi doanh nghiép tii n h à n k h ó n g có su tàch

hiach tài san cua do;inh n g b i é p va càc tài s a n k h à c cùa ehù

cioanb nghiép, chu doanb nghièp là ngùòi p h à i chiù t r à c h

n h i è m vó h a n ve càc k h o à n nd cua doanh n g h i é p

(.^bu d o a n b nghiép eó quyén cho t h u é t o à n bò d o a n h

n g h i é p cùa minh. Do n h i é u ly do khàc n h a u eó t h è d à n tói

viéc chù doanh nghie^'p k h ó n g tiép tue vói còng viéc éa

d o a n h nghiép ma cho ngUdi khàc t h u é . T h u è d o a n h nghiép

là h i é n tUejiig k h à phó bièn trén t h è giói. Cho t h u é d o a n h

n g h i é p tue là chun giao tồn bò qun su d u n g d o a n h

n g h i é p cho ngUÒi khàc de thu mot k h o à n tién do ngUdi

t h u è phài t r a . Viéc cho t h u è d o a n h n g h i é p lièn q u a n dèn

n h i é u q u a n bé xà bòi n h u càc q u a n b é ve tài san, t é n

do.anb ngbiép. mòi q u a n bé vói k h à c h h à n g , ngiidi l à m

cóng e ù a doanb ngbiép...

Khi cho t h u è doanh nghiép. chù d o a n h n g h i é p p h à i bào

cào h à n g v à n bàn vói So ké hoach va d à u t u dà cà'p già'y

c h u n g n h à n dàng ky k i n h d o a n h ebo d o a n h nghiép. C h ù

d o a n h n g h i é p có quyén b à n boàc sàp n h à p d o a n h n g h i è p

c ù a m i n h vào mot d o a n h nghiép khàc.

B à n d o a n h ngbiép tue là chù doanh n g h i é p dà c h u y è n

giao q u y é n so h ù u d o a n h nghièp cho nguòi k h à c de t h u

mot k h o à n tién, va nhU vày chù doanh n g h i è p k h ó n g con

là chù d o a n h nghiép n ù a , ngùòi m u a d o a n h n g h i é p là chù

d o u n b n g b i é p va ho phài tièp tue duy tri b o a t dòng éa

d o a n b ngbiép.

197Khàc vói viéc bàn doanb nghiép, viéc sàp nhàp dotnh

nghiép vào mot doanh nghièp làm thay dòi bàn ciàt

phàp ly cùa doanh nghiép tu nhàn. Ve màt phàp Iy, \iéc

sàp nhàp doanh nghiép làm chàm dùt sU tón tai c!Ùa

doanh nghiép tu nhàn bòi ddanh nghiép ma nò sàp nliàp

vào de trd thành doanh nghiép góm nhiéu chù nhung

boat dòng cùa doanh nghiép cu khóng dùt khồt phai

chàm dùt.

Viéc bàn boàc sàp nhàp doanh nghiép sé lién quan lén

hàng loat và'n de ền giài qut, dàe biét là càc nghìa vu

ma doanh nghiép chUa thiic bién. Vi vày khi muón làn

hoàe sàp nhàp doanh nghièp phài làm ddn gùi dé'n ùy lan

nhàn dàn tinh dà cà'p già'y phép nèu rò ly do kém theo cac

già'y tò sau;

- Già'y xàc nhàn cùa chù nej ve viéc chù doanh ngliép

dà thanh toàn hét càc khồn ncj, già'y cani ké't éa doinb

nghiép khàc hoàe ngàn bang chiù tràch nhiém ve eac

khoàn nd cùa deanh nghiép.

- Già'y xàc nhàn cùa khàch hàng ve doanh nghièi: dà

thanh ly hè't hdp dóng bồc già'y cam két cùa doanh ngàicp

khàc ve viéc tiép tue thiic hién càc hejp dóng dà ky ké't.

NgUdi mua ddanh nghiép bồc dUde sàp nhàp có thè

thòa thn ve viéc kè thùa càc khồn nej cùa doanh ngliép

va càc hejp dóng ma doanh nghiép dà ky kèt. Thòa tbn

dò thè coi là mot bién phàp bào dàm thanh toàn ni va

thiie hién càc hdp dóng dà ky. Viéc bàn va sàp nhàp deanh

nghiép chi diidc thiic hién sau khi ùy ban nhàn dàn iiih

chàp thuàn ddn de nghi. Uy ban nhàn dàn ehi chàp tbuàn

viéc bàn boàc sàp nhàp doanh ngbiép néu khóng có dcin

198kbiéu nai ké tù kbi chù doanh nghiép dà dàng bào ba làn

ben tièp d(jn xin bàn boac s;'ip hliàp doanh ngbiép mói làn

càdì nhau ó ngaw

Sau khi l);in hoàe; sàp nhàp doanh nghiép. ehù doanh

ngbiép phài khai bào vói Sd ké hoach va dàu tù cà'p già'y

chùng nhàn dàng ky kinb doanh de xóa tén trong so dàng

ky kinb doanb va phài thóng bào cóng khai viéc bàn hoàe

sàp nhàp doanb ngbiép.

III. GIÀI THE VA PHÀ SÀN DOANH NGHIÈP TU NHÀN

Giài thè doanb nghiép là meit qua trình de chàm dùt

boat dóng cùa doanh nghiép. (iiài thè doanh nghiép tù

nhàn khàc vói giài thè cóng ty. Khi giài thè cóng ty thi

truóc bét là giài quyét càc mói quan he éa còng ty vói

bcm thù ba. Sau dò là viéc giài qut ềe còng viéc noi bò

cùa còng ty, khi giài thè doanh nghiép tu nhàn thi ehi eó

mói quan bé cùa doanh nghiép vói càc ben lién quan dén

doanh nghiép, cu thè là quan bé vói ềe khàch hàng, vói

ngi làm cóng va nghìa vu dói vói nhà nc. Viéc giài

tbè lièn quan chù u dén càc quan bé tài san nd nàn

cùa doanh nghiép. Dò là càc khồn nei trong hoat dóng

kinh doanh ma doanb nghiép chiia t h a n h ' t o à n ềe khồn

th ebUa nòp vào ngàn sàeh, tién hidng éa ngUdi làm

còng, tién vay éa ngàn hàng, hdàc tù càc nguón khàc,

tién cung ùng dién niióc, tién thué nhà, eùa hàng, cùa

biéu v.v.

Luàt doanh nghiép tu nhàn qui dinh doanh nghiép

chi dudc giài thè nèu ehù doanh nghiép bào dàm t h a n h

tồn hè't ềe khồn ncj cùa doanh nghiép va thanh ly hét

càc hcip dóng nià doanh nghiép dà ky ké't. Qui dinh này

199bào ve quyén Idi cùa càc chù nd. eua càc bem tham ga ky

kè't hdp dóng, chóng lai càc hién tUdng thành làp dianln

nghiép vói muc dicb chiém dung \ (in va sau dò xin j^da tb(é

de xóa nd.

Khi m'n giài thè doanb nghiép. chù doanb n^biéip

phài làm ddn xin giài thè gùi dén ùy han nhàn d.mtinlh

dà cà'p già'y phép thành làp va thóng bào viéc xi:i ohé]P

giài thè trén bào trung lidng va dia phiiong. Trong ddm

va thòng bào phài chi tiét thù tue va trình tu tlanh hy

tài san, thdi han thanh toàn nej ... Viéc giài thè :hi ha t

dàu tién h à n h khi ùy ban nhàn dàn chà'p tbuin dom

xin phép.

Doanh nghiép tU nhàn có thè bi tun bó phà s^àr nélu

gap khó khan hồe bi thua ló dén mùe tóng già tritai sàin

doanh nghiép khòng con dù thanh tồn càc kbồn no ctéln

han. Nhu vày d day dng nhU có sii tàch bach tài ;àii eùia

chù doanh nghiép va tài san doanb nghiép. Theo Héu 203,

Luàt doanh nghiép tu nhàn tbi "vó'n dàu tu ban dai va tàù

san khàc ma chù doanb nghiép tu nhàn su dung 'àe vié;c

kinh doanh phài dUde ghi ehép vào so sàeh kè tền éta

doanh nghiép". Theo Diéu 25, Khồn 6, Chù doanbn^'hiéip

tu nhàn có nghìa vu "Ghi ehép so sàeh ké' toàn v. auyèit

toàn theo qui dinh cùa phàp luàt ve kè toàn, tb-ng kéV

(nay diiejc qui dinh tai càc Dièu 113, 118 tai càc "-hUcinig

VII va Vili Luàt doanh ngiép 1999). Nhu vày tài àn eùia

doanh nghiép tU nhàn du'cJe tinh bàt dàu bang vò'ndàu tiU

ban dàu va càc tài san diióc ghi vào so sàeh ké tồ. Khàic

vói viéc phà san cóng ty, chù doanh nghiép tu nbn phàii

dem cà tài san riéng de thanh toàn kbi doanb ngiép eùia

ho bi phà san.

200IV. PHAP LI ÀI DOI V()I HO MNH DOANH CA THE

1. Nhu'ng ciui d i n h méfi ve d à n g ky k i n h d o a n h

t h e o Nghi d i n h so 02/2000/ND-CP

Trong thành phan kinh té ngồi q'c doanh, càc bó già

chmh kinb doanb ca thè, chù cUa bang, éa hiéu, sap hàng,

tó bòi), nhóm kinh doanh qui mò nhó va vùa ehié'm da so'

ve so' hiqng, tao cóng àn viéc làm va dóng góp dàng ké cho

tàing tru'dng kmb ré. Mó hình kmh doanh này hè't sue

gitin chili, tnióc day chi càn xin Giày phép kinh doanh do

UiBNI) càc quàn, huyén eàp theo càc qui dinh cùa Nghi dinh

ei6,/HDBT ngày 02/0:5/1992. Nghi dinh này dà hè't liéu lue

t ù ng;iy 18/2/2000 va dUòc thay thè bang càc qui dinh cùa

Ng,^hi dinh so 02/2000/ND-CP ban hành ngày 03/02/2000.

Thieo ềe qui dinh này, trc khi bàt dàu cóng viéc kinh

eloiaiib, ngi kinh doanh phài làm thù tue Dnng ky kinh

doiaiih tai '^"bòng dàng ky kinh doanh cà'p huyén (auàn) ndi

ctat dia dièm kmb doanh. Thù tue này ve ed ban ddn gian

hdìn so vdi viec AHI cap tiiay phép kinh doanh trUóc day.

Don dàng ky kinh doanh dudc làm theo màu in san,

baco góm càc phàn kè khai ve;

a. Ho tén, ndi eii trù, ehù ky cùa chù kinh deanh

h. Dia diém kinh ddanh

C- Ngành nghé kinb doanb

ci. So'vó'n kinh doanh

d. Chùng chi bànb nghé dòi vói mot so' ngành nghé

nh;àt dhih.

Ngi làm ddn phai dù 18 tuoi, có nàng luc hành vi

dàin sii day dù. càc bò già dinh déu dUcjc quyen dàng ky

201kinh doanb. Ngi chiia thành nicn. ngùòi l)i bau che boac

màt nàng lUc hành vi dàn sii, nguiii dang hi truy cùu tràch

nhiém bình sii bồc dang phài (hà'p hành bình phat iU

bồc bi Tồ àn tUcic qun hành nghé thi khóng có quyén

dàng ky kinh doanh. Phàp luàt khóng ềm nhùng ngu'òi

này hùn vóh kinh doanh. song khòng cho phép ho dùng ra

dàng ky kinh doanh diiói danh nghìa chù kinb doanh.

Khi tiép nhàn dù bó sd hdp lé. Phòng dàng ky kinh

doanh huyén khòng dùcJc phép yéu càu neip thèm bàt ('ù

già'y tò nàd khàc ngồi bó sd dà qui dinh ó trén. (Khồn 2,

Diéu 19, Nghi dinh so 02/2000/ND-CP ngày ;y2/2000). Phòng

dàng ky kinh doanh hun ềp che ngùòi ncip ddn mot già>

bièn nhàn va phài ra quyét dinh càp hay khóng cà'p (iiày

chùng nhàn dàng ky kinh doanh che ngi xin phép trong

thòi han 7 ngày kè tù ngày nhàn ddn.

Phóng dàng ky kinh doanb huyén càp Già'y chùng

nhàn dàng ky kinh doanh che bò kinh doanh cà thè, nèu

có dù càc diéu kién sau day:

a. Ngành nghé kinh doanh khóng bi ềm

b. Tén cùa ed sci kinh doanb khóng trùng vói càc tèn

éa ho kinh doanh dà dàng ky truóc trong pham vi huyén

e. Dà nòp lé phi dàng ky kinh doanh.

Dòi vói ngi bàn hàng rong, qua vàt va làm nghé dich

vu eó thu nhàp thà'p (Diéu 17, Nghi dinh sei 02/2000/NDCP) thi khòng phài dang ky kinh doanh. Ngiiòi bàri bang

rong, làm nghé dich vu thu nhàp thà'p nhii càt toc, bcjm ga,

dành giày cùng khóng phài dàng ky kinh doanh. Tuy

nhién, né'u hành nghé d dàu. tbi phài chà'p bànb càc epii

dinh va nói qui d dò, khòng du'cie xàm làn long du'cjng va

202phiàn diiòng dành cho ngùòi 4; 'no, khóng dùcjc bànb nghé ó

rahiùng ndi hi cani hanh nghé. khóng du'dc gay ról, màt tràt

r:u', ;in tồn bay my quan dò ibi. Ngu'òi bàn bang rong va

là m dicb vu làt vàt phài chàp hanh càc qui dinh cùa càc ed

iqvian cjiiàn ly tbi iriiòng dia phu'dng. Tudng tu nini vày,

e à e bó ebun san :\t nòng, làm, ngU nghiép tbi khòng

ph;ii dàng ky kinh doanh (theo Khồn 2, Diéu 17, Nghi

cfcnh sci 02/2000/ND-CP ngày 3/2/2000).

2. Mot so vàn de càn xem xét t h é m ve phàp luat

vài ( h i n h sà e h dòi vói càc ho kinh d o a n h cà t h è

Cac qui dinh nidi cùa Nghi dinh so 02/2000/ND-CP (càc

Di'èn I 7-21) ve ho già dinh kmh doanh eà thè ve ed bàn hét

tJÙ'c tién bò va phù bcjp vói nhu càu cùa ngUói kinh doanh

nbió Tuy nhién, de góp phàn hồn thién phàp lt va

c h i n h sàeh, eó thè néu mot so vàn de sau day;

Thù nhàt, thay vi dùng khài niém ngUòi kinh doanh

theeo Nghi dinh so 66/HDBT trUóc day, Nghi dinh so

02,/20()0/ND-CP dùng kbài nièm bò kinh doanh cà thè.

I)i«éu này có thè dàn clèn nhàm làn va tranh chàp giùa

nh ùng nguòi kinh doanh va thànb vièn trong ho già dinh

cù;a ho. Càn phàn biét rò khài niém cà nhàn (hay cà thè)

kirìh doanh (ehi chiù tràch nhiém dòi vói chù nò bang tài

sàia rièng éa ngu'òi dò) va bei già dinh kinh doanh (tà't cà

nioii thành vién trong bò déu lièn dói chiù tràch nhiém cho

bàmli vi cùa chù bò. Làm rò dièu này sé góp phàn dàm bào

an tồn phàp ly hdn cho tài san éa càc thành vién trong

nióit bó già chnh. néu chi có mot thành vièn già dinh tham

giai kinh doanh.

Thtt hai, Nghi dinh sci 02/2000/ND-CP khòng qui dinh

ve nhóm kinh doanh. Viéc tó chùc kinh doanh dUói càc

203dang tó hcjp, nhóm thd là khà phó bién treng mot sci hnh

vUe dich vu (sua chùa xe dap. xe mày, xày dUng. tbUdng

mai, thu mua phé liéu,...). Hùy bò ềe qui dinh cu cua

Nghi dinh so' 66/HDBT, song càn nghièn cùu de eò càc qui

dinh thay t h è nhàm tao ed so phàp Iy che mó hình nhóm

kinh doanh.

Thù ba, càc qui dinh mói xàe dinh bò kinh doanh c:à

thè "do mot ề nhàn bồc ho già chnh làm chù. kinh doanb

tai mot dia dièm codinh"\ NhU vày qui dinh này chUa b,io

quàt, chUa diéu chinh boat dòng cùa nhùng ngi bucìn

chun lién tinh, bồc nhùng ngi kinh doanh khóng co

dia diém 'dinh. Càn nghièn cùu de sua ctói. bó sung qui

dinh này.' Xem Diéu 17, Nghi dinh «Ĩ02/2C)00/ND-CP.

204Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương VI: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×