Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương VII: Pháp luật về đầu tư ngước ngoài tại Việt Nam

Chương VII: Pháp luật về đầu tư ngước ngoài tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

nguyen tàc dói xù quóc già. dành cho càc nhà dàu tu ngoai

q'e che dò phàp Iy khóng phàn hièt dỊi xù so vói cóng dàn

ehinh q'e. Phàp lt ve dàu tu ne ngồi dàn dàn sé

dUcjc sua dói de tUdng thich vói qui che phap luàt àp dung

chung che càc loai bình doanh ngbiép trong niióc. Trong

mot bòi ềnh nhU vày. có nhiéu ly do de tién dồn phàp

lt ve dàu tu nc ngồi cùa Viét Nam trong tu'dng lai ve

Cd bàn ehi bao góm càc thù tue dàc biét àp dung dói vói

han che', khun khich hồe giàm sàt càc boat deing dàu tu'

nude ngồi. Vi lé dò phàn viét dUòi day ehi tàp trung vao

càc qui dinh mang tinh dàc thù àp dung dcil vói càc doanh

nghiép bồc dii àn vó'n dàu tu triic tiép nu'óc ngồi trong

tUdng quan so sành vói phàp lt àp dung chung cho tó

chùc va hoat dòng cùa càc doanh nghièp trong niióe.

Khàc vói tồn bó "ngành lt kinh tè", mot quan nièm

diidc du nhàp tù bé thó'ng phàp luàt Xó-vièt triióc kia, phàp

lt ve dàu tu nc ngồi cùa Viét Nam hình t h à n b nhu

mot bé qua éa ehinh sàeh md cùa di ành bng éa cc

canh tranh thu bùt vó'n dàu tu nc ngồi giùa ềe: micie

trong khu vUe. Lién Xò va càc ne Dóng Àu xà bòi chù

nghìa tre day, tuy vào nhùng thòi diém khàc nhau déu dà

thù nghiém cho phép càc nhà dàu tu tù ềe nc Phu'ong

Tay boat dong trèn lành t:hó cùa minh, song nbùng chinh

sàeh này déu là ngoai lé, khóng diicjc trièn khai ròng rài va

khòng mang lai hiéu qua dàng ké cho kinh tè quò'c dàn

Trong giai doan thiic hién chinh sàeh kinh tè mài 192 L

1924, nhà niióe Xó-vié't dà cho phép càc nhà dàu tii nude

ngồi dàu tu vàd Lién Xò di hình thùc tò nhiidng hồ''

lién doanh, trong dò Lièn Xó cbièm giù có phàn da sci'"^. Cuòi

" Rene David, John E.C. Brierley. Major Legai systeni.s m the' Worhl

Today. Stevens and .Sons. London, 1985. at 184-185206nbùng nàm 60. Ba han. Rumami va Hungary déu thù

nghiém ebo phép dan tù mióc ng'ồi boat dòng trong meit

pbani VI han hc\). (iic t h u nghiém này déu khóng mày

th.anb cong. s(i hning it ói ca( (Inrinh nghiép lièn doanh

\'òn dilli tù mióc ngồi dà lan h^idt giai thè do khóng thè

kinb doanh bình thn'eing trong imit ed che'kè'boach hồ tàp

trung '•.

Sau cbièn tranh. nén kinb té' tù bàn tu nhàn d mién

Nam ehidc ebuyèn dòi sang ed che kinh t è kè'boach hồ tàp

trung. mot mò hình dà dUcJc du nhàp va vàn hành d mién

Bàe Vieh, Nam. Càc cii sd kinb tè' tU nhàn va tu bàn ne

ngồi d Viét Nam. \'c màt pbàp 1>', dà khòng bi q'e hùu

hồ. Nhà ne cho phép càc doanh nghiép này dUcJc tiép

lue boat dóng diidi sii quàn ly cùa nhà niióc ~. Chinh sàeh

này là nguyen nhàn dàn dèh qui dinh dàu tièn éa nhà

nc; Viét Nam có ben quan dèn dàu tU nu'óc ngồi nàm

1977 '\ Qui che ve dàu tu nu'óc ngồi dUdng nhU khóng

dUcjc- àp dung trèn thuc té, phàn do thài dò khóng thién chi

cùa nhà nùòc dói vói càc boat dóng dUejc coi là "cbcj den",

jihàn do nhùhg bà't òn chnh ve kinh tè, ehinh tri thòi bà'y

ihò. Trong nhùng nani 1977-1987, nén kinh t è Viét Nam hi

iinh hudng bòi nbùng ce cbièn tranh cbinb thùc hồe

khóng ehinh thùc vói Trung Hoa, Campuchia, nan thiè'u

lUeing thiic va thuyén nhàn. Viét Nam bi có làp dói vói khu

viic va thè' giói PhUdng Tày.

1\ LAltmann. -loint 'V'entures in Osteuropa, OsteuopaInstitut,Mynchen. 198:i

Melatale Beresford, Vietnam: Politics, Economics and Society, Pinter

Publi.shers. London, imSS] at 1,30.

•Nghi dinh s(i lló/CP ve ()ui che dàu tu' nitóc ngồi, ban hành ngày

IS/O4/19T7.207Gàn mot thàp ky san nhùrg cài càch cua Trung Qióicphù hdp vói cbinb sàeh dói mài d idc kbòi xiióng nàm U8('i.

nhà nc Viét Nam dà ban hành ht dàu tu ne n|.^ồii

ngày 29/12/1987. Qua trình tiành làp. to' chùc va hoait

dòng cùa càc doanh nghiép co vcn dàu tù nùòc ngồi 'à'.n

dUejc diéu ehinh riéng biét so vó. càc doanh nghiép tromg

nc vào thòi dò, phàn lón góm die "xi nghièp q'c doaihi"

boat dóng theo có che ke hoae;h hoà tàp trung. Nhu càc v e

qui che phàp Iy riéng biét che càc doanb nghièp vò'n dà'Ai

tu nc ngồi vào thdi dièm dò là hồn tồn hdp ly.

Trong hdn mot thàp ky ejua, kè tù khi Lt dàu t.U

nc ngềi dUdc ban hành, so ludng vàn bàn phàp luàt liém

quan dé'n hnh vUe này dà già tàng va thay dei nhandi

chóng. Cùng gió'ng nhU kinh nghieim cùa Trung Q'c, nbui

nc Viét Nam dà tién hành hồn thién phàp lt ve dàui

tu nc ngồi tùng bc mot, thng thòng qua càch baui

hành càc vàn bàn có già tri phàp ly thàp, vi du thóng quia

ềe qu't dinh, cóng vàn hng dàn éa ềe Bó, ngànlh.

Qua thuc tè kièm nghiém, nhùng qui dinh hóp ly ducòc

nàng dàn lén thành càc qui dinh có già tri phàp Iy cao bom,

vi du di dang nghi dinh hồe lt'. Bang càch làm ubai

vày, Lt dàu tu nc ngồi t a i Viét Nam (s;au day goi VM

là Luàt dàu tu nuóc ngồi) dà ciudc sua dói va bó sung bòin

làn vào càc nàm 1990, 1992, 1996 va 2000 l Diia trèn Luiàt

này, Chinh phù, Bò kè hoach va dàu tu, càc Bò ngành ccó

lién quan va Uy ban nhàn dàn ềe tinh dà b a n h à n h meòt

' Xem Kui Hua Wang. Chinese Com menàal Law, Oxford Universuty

Press, 2000. 83.

' Luàt dàu tu nifdc ngoài dà difdc siiai doi ngày 30/0(6/l')90; 2.^/12.199)2.

12/11/1996 va m(ii nhàt là 9/6'2000.208u^ u -'

> - • • n h in ciuci luat bng dàn thi hành

he thong eh so cac. van h^

^^^^^ ^^.^ ^^^^ ^ ^ , ^ ^ p^a,

Luàt dàu tu luaK; ngcan < . ^^, ^^_^^^_ ^_^^_ ^^.^ ^^^^^ ^ . ,^,,,^

ue nao cùrg thong nha ^

' . ^ ^^^

g, ^.nb eua

lon cac c.órg van. thong tu 1' ^ ^

^^

l,ào.

UBNl) cac tmb hién -bua ^ìuo con^ V ^ . . , , , . , ^àn ban

r.- 1

.-. „ ,iàn tiivivhong phai la eac van uaii

Gong van va e.,.: " ' " "

; ",^„,„ , à , , , „ tó„ phàp luàt ,

phap u,„ the., I - ,

» n ^^ ^,^^^ ^., ,, ^ , , „ ^ .^é phù

sons h,eu lyc eoa . ; - : ; ; , „ ^^- , „ , t , , j a n g này de

nhan dùcic. Tat ea cac van i

i ^'

^^

..^ • den

t - nhieu

1 •"- khia

iKin camn

eamh 01

cua boat

dau tù trUc

tiep

cap

. dong

.

doanh

.,

,• ,,,, p^ìnb thùc dau tu, ciuan ly aoann

dia nude: ngoai (tu n i m i

i '" ,i,n,é ouvén su dung dat, hai quan, lao

nghiep. ngoai boi. tlmie. qu.N

' , . , A^ ^à,, tu nUÓe

J

. r /

» . , arV^ chung là phap luat ve dau tù nuoc

dong.a.chungduo W

" ^^^J

, „ , à n h vtì phàp

ngoa. un V - t N .

^ -^^ ^^^, ;

Nam dudc dành

luar nh,eu nu,,c kh

™ e ^^ có phàp luàt Unh hoat va

già hi mot trong ntiun.h " ^

'^ ^

,. .^

r\ ,

, • ...'• -.• ^/,,, nibà dàu tu niidc ngoai .

thàn thien dei voi cac nina uc

f-^ , ehinh cùa Lt dàu tU nc ngồi bao

D,oi t Udng cheu ^

^ . ^. ^ , , , h à n va tó chùc

gom ,cac hmh t h u da^ tu t ^ ^ J

^^ ^^^^ ^ . ^ ^^,^

nude ngciai vao V^^^^^^m^.

,

^^ . ^ ^.^^ ^ . ^ ^

cho c:àc du an, quan ìy a ¥ ^^^ ' » ^^

'^

^

- , u" .

-i' j ^ ^ nbàm liic, thué, kè toan, kiem toan, nai

nghe., t u y e n d u n g ntiam luv.,

doanh

1

-^' ^Ai naoai- té -. cho den viee giai t h e cac aoann

quan,, chuyèn doi ngoai ic.

,„hàr> luàt (1996). CB (E). 1997, No. 2. tr 11.

'sS2Lc.àtb.anhànhvàn naniphapiu.. (

„ ^ Practice, -, ,

,.

„ ,1 fKnv . along the Mekong. Asia L a w & I ractice

- ' i o n a c h a n L. G o h n . C a p . u 1

^^^^^^ ^~^^,,,,^,,

(ed.), C o m m e r c i a l Laws

Ltdl. H o . n , Kong, '^^^'^*^'

; ; , , Honc Kong, 1997. at 609-640; C a m e r o n

of E a . t Asia. ^w«eC & ^ ' - ^ ; ;^ ; „, Vietnam, Sweet & Maxwell. Hong

Mc
Koing. ! 9i)8. ar 21-:2:1209nghiép có vò'n dàu tu nu'óc ngồi i (-ho dén nay. càc ini

dinh này vàn tón tai rièng biét .-^o vói ềe (ini dinh tu'cng

ùng àp dung cho khòi doanb nghiè]) trong niic'ic boat dcng

theo Luàt doanh nghiép [1999] liồc Lt doanh ngb é]i

nhà niióc [1995]. Càc giao dicb thUdng mai (nhU mua hón).

càc boat dóng khàc khòng phài dàu tu triic tiép. vi du lai

ly, uy tbàc. chuyèn giao cóng nghè hay thànb làp càc \àn

phóng dai dién; càc hinh thùc dàu tu giàn tiép fportfclio

investment) thòng qua vièc mua có phàn trong càc cóng ty

Vièt Nam khóng thc pham vi diéu chinh cua ht dàu

tu nc ngồi.

Dé'n ci nàm 2000. sau 12 nàm thiic hién Lt dàu tu

ne ngồi, Vièt Nam dà tbu bùt dUcJc mot ludng vò'n dàu

tu nc ngồi dàng kè goni 36 tv USD vói 3260 dii àn dà

dUeJc cà'p phép, trong dò 2600 dii àn dang boat dóng trén

thiic tè. Cho dé'n nay, nàm thànb cóng nhà't trong goi vó'n

dàu tu ne ngồi có lè là nàm 1997. Viét Nam dà huy dóng

dUcJc 2 ty USD vó'n dàu tu triic tièp trong tóng so 24 ty USD

tóng thu nhàp quó'e dàn'. Tù dò cho dèn nay, dàu tu ne

ngồi vào Viét Nam suy giàm do nhiéu ly do khàc nhaiu.

2. So s à n h mot so nói d u n g c h i n h cùa Luàt dàu

txi nxiàc ngồi Viét N a m vói lt phàp càc n\iàc khà«e

trong khu vi/c

De tao Uu t h è mói trong cuóc canh tranh gay gàt ciành

tùng dóng vó'n dàu tu nUe'ie ngồi. phàp lt Viét Naim

cùng nhu nhiéu ne trong khu viic lièn tue dueic sua dói,

' §§ 1, 2 Lt dàu t a nitóc ngồi.

' Vietnam News, Lssue of March Ui. 2001. .A.sian .'\ffairs. Issue of-lanu.n->

31,2001.210theo xu bùe'ing tu' do hoa. có l-ii ciao nhà dàu tu' nxidc ngồi.

0''àc bièt la san caióc khùng hicm^^ tài ehinh tién té Chàu A

nàmi 199". pbàp luàl ve dàu ni micie ngoài cùa Viét Nam

dai duoc tu do ho;'i dang ké. Co thè so sành mot so dièm

chmh sai: day:

H(;in ihè Unii vu'c dàu tu': inuc dich quan trcing nhà't

cùia phàp lt dàu tu' niióc ngồi cùa càc nc À chàu là

dinh bng càc hoat dcing dàu tu nc ngồi có leji nhà't

cho nén kinh tè trong n uòc, pbù hdp vói càc Idi ich q'e già

evia nùòc nhàn dàu tu'. Vi lè dò, nhiéu nc nhU Trung

Qc. Indonèsia. Hàn Q'c. Pbilippines va Dai Loan qui

dinh ró nbùng hnh vUc ềm dàu tu niióe ngồi. Càc lình

vtie này bao góm hành chinh. dói ngoai, quó'e phóng, dich

v u cóng. bUu chinh. ngàn hàng Trung Udng (Hàn Quó'e),

t h ó n g tm dai chùng. bàn lé. dai ly chùng khoàn, khai

klhoàng qui mò nhò (Pbilippines), nòng nghiép, nghé ề,

làm nghiép, kinh doanh bà't dòng san, thu phàt song thu

t h a n h truyén hình (Dai Loan)'. Hoc tàp kinh nghiém éa

Tìrung Q'e, Viét Nam éng ehia càc lình viie dàu tu

thiành: dàc biét ifii dai, Uu dai, khuyén khich, cho phép

hcin che va lình vi/c ềm dàu ti£ ''. Ve nguyen tàc, nhà dàu

tii mióc ngồi có tbè dàu tu vào tàt ề ềe lình vUe kinh

deoanh d Viét Nam, ké cà phUdng tién truyén thanh, thóng

t i n dai chùng. vién thóng. Nhùng hnh vUc dàu tu eó ành

hiucing nbay ềm doi veii nén kinh tè. an ninh, q'c phòng...

c^n su c^ho phép cùa Thù tuòng Chinh phù, xem mue [2.2.].

N'geiài ra. nhùng du ;in ành hUdng nghiém trong dé'n an

n i n h . quò'c phong. mèi sinh. vàn hồ. trun thó'ng lich su,

Alan e'àittermann at al, at 217, 379, 487. 537.

.Sce C,iittertn;«nn at .'il, at :J26.211thuàn phong my tue Vièt Nam déu có thè hi ềm '. C;;eb

pbàn chia càc dii àn dàu tu này làm cho chinb sàeh dàu tu'

va càc Uu dai trd nèn minh baeh hdn dói ve'ii càc nhà dàu

tu tiém nàng.

Hcin che inùc góp vò'n cùa nhà dàu tu nude ngồi: Lt

dàu tu nc ngồi cùa ềe nc trong khu vUc tUdiig dói

khàc nhau trong và'n de này. Mot so' nuóc. nhU Indonèsia

va Hong Còng khóng dUa ra mot giói han tói thièu bồc tói

da nào cà'. Mot so' nc khàc nhu Philippmes bồc Dai

Loan qui dinh mùc dàu tu tói da cùa nha dàu tu nc

ngồi, vi du là 30% trong càc dii àn kinh doanb quàng cào

boàc 40% trong càc dii àn kinh doanh bà't dóng san, dicli

vu cóng còng, giào due va ềe lình viie nhay ềm k h à c

TUdng tu nhu vày, thee luàt Thài Lan, ben Thài Lan phài

cbièm it nhàt 51% trong càc lièn doanh lièn quan dé'n bàn

lè tai thi trUdng nói dia'. Trung Qc qui dinh mùe vò'n tói

tbiéu cùa ben ne ngồi trong càc du àn dàu tu là 25"o

vó'n diéu lé cùa doanh nghiép lién doanb; mùe vó'n tòi da

tuy khóng dUde qui dinh chung, song dUde diéu chinh bòi

càc chinh sàeh trong tùng dii àn cu thè. Viét Nam eùng di

theo mó hinh Trung Quóc, qui dinh mùc góp vó'n tói thièu

cùa nhà dàu tu nc ngồi vào vó'n diéu lé cùa càc lién

doanh là 30%. Luàt dàu tU nUóc ngồi, ve r)gun tàc

khóng qui dinh mùc han che' tòi da cùa phàn vò'n góp éa

nhà dàu tu' nc ngồi. Song trén thiic tién, Chinh phù

Viét Nam có thè han che' phàn vó'n góp tó'i da éa ben mióc

ngồi bang càch han che' hinh thùc dàu tu 100% vó'n mióc

' J; 3 Luàt dàu tu nifcic ngoài, Phu lue V Nghi dinh so 24/2000/ND-CP

' Alan GuUermann. at 217-218. 593.

' Alan Ciuttermann at al, at 592.212ngoài trong IIK}! .SO hnh vuc ;.inh doanb. vi du kinh doanb

chùng kho;m'.

Uu dui dàu tu': trong dica kién canh tranh kinh té

ngày càng gay gat h(in trong khu vUe. càc nu'óc nhàn dàu

tu' buóc ]ibài tao e:ie Un dai ngàv càng da dang hdn de tao

r ^ mòi truòng dau tu hàp dàn cho càc nhà dàu tU mióc

n:ge)ài. Càc u'u dai này bao góm mién, giàm càc loai thuè',

clhé dei thué quan un d^ài trong càc khu vUc phi thué quan,

uiièn giàm pbi thué dà't. Vi du dói vói càc doanh nghiép

h'oat dóng trong linh vu'c cóng nghé cao. lt Pbilippines

mièn tồn bò th thu. nb?ip doanh ngbiép trong thdi han

6 nàm kè tù ngày doamb nghiép bàt dàu boat dòng ". Tudng

tiii nhu phàp lt Trung (^iiò'c, Viét Nam su dung mot bè

tlhóng Uu dai dàu tù d.a dang phù hdp vói càc lình vUe dàu

tlù. Doanh nghièp có vó'n dàu tu' nc ngồi thè dUde

niièn th' tóì da là 8 nàm trong nhùng du àn dàe biét dUcJc

U'u t i é n •'.Bào dàm dàu tu': Cùng nhù phàp luàt càc ne khàc

tJrong khu vUc, Lt dàu tu nUcic ngồi Viét Nam dàm bào

k bòng q'c hùu hồ \'òn va tài san hdp phàp cùa càc nhà

diàu tu nUe'jc ngoài '. ghi nhàn qun éa nhà dàu tu nc

Uigồi diidc chun vón va tài san thu nhàp hdp phàp ra

niucjc ngồi sau khi dà thu'c hién càc nghìa vu tài chinh dò'i

V'ói nhà nc Viét Nam ', cóng nhàn qun tU do kinh>;Ì; N. ]S Lt dàu tu' nc ngồi.

.-Man. Ciuttermann at al. at 3H0.

i; .'9 Lufit dàu tu nifóc ngtjai.

;:; :'l Lt dàu tu nifóX" ngồi

^ .'2 Lt dàu tu nude: n,t;oai.213doanh va binb dàng cùa càc thành phàn kinh té ''. Di

sue ép cùa Tó ehùe thUdng mai thè giói, càc nu'óc trong khu

vUe ngày càng phài han che càc dói xù riéng bièt dói vdi càc

nhà dàu tu nc ngồi, vi du Hong Kong hồn tồn khóng

có qui dinh phàn biét dói xù rièng cho dàu tu nUeJc ngoài '.

Trong hdn mot thàp ky qua, Viét Nani dà tién mcit

càch chàm chap tù nguyen tàe "phàn biét dcii xù" tói gàn

nguyen tàc "dò'i xù q'e già". Màc dù vàn con nhùng phàn

biét dèi xù. song Viét Nam dà có nhiéu có gang de giani

bót sii khàc biét giùa eàe che dò phàp Iy àp dung cho nha

dàu tu trong nc va nc ngồi '^. Làn sua dói mói nhàt

cùa Lt dàu tu nc ngồi vào thàng 5 nàm 2000 cùng di

theo xu huóng này va ghi nhàn thèm mot so' dàm bào c-bo

nhà dàu tu nc ngồi, lién quan dé'n (i) chinh sàeh ve

ngoai bòi, (ii) càc bién phàp giài quyé't thoà dàng quyén Idi

cùa nhà dàu tù nùóe ngồi trong trng hdp phàp lt

Viét Nani thay dói, va (ih) càc bién phàp lién quan dén

giài quyét tranh chà'p trong qua trình dàu tu •'.

3. Tòng quan ve càc hình thùc dàu txi vào Vièt Nam

Mot nhà dàu tu nc ngồi thè Iiia chon mot bồc

nhiéu hình thùc sau day de dàu tu vào thi trUÒng Vièt Nam:

(i) Thành làp vàn phòng dai dièn;

(ii) Thành làp ehi nhnh;

' Đ 31 Lut dau tit nitúc ngoi: Đ 15 Hien phàp 1992.

' Alan Ciuttermann at al, at 162.

" §§ 1, 2 Quyét dinh so 53/1999/QD-TTg cua Thù tUóng Chinh phù ve cac

bièn phàp khun khich diiu tu niióc ngồi ngy 26/03/1999. CB (K)

1999. No.16, tr. 5-8.

' Đ 24 Lut dàu tu nc ngồi.214(ni) Thanh ì:\p inet cóng t\- l(:'0"(i vón micie: ngồi:

(iv) Thanh hip (l():inh nghiC|j lién doanb:

(v) .Mua có ])hiin tixmg eie doanh ngbiép dang boat

d(ing: va

(vi) Dàu tu hiliig nhiing hình thùc khàc khóng hi ềm

b(ii phàp luàt ViC't .X'airi.

Nbii dà trinh bay d trèn. khóng phài tà't cà càc hinh

thùc dàu tu' dèu duóc diéu chinh bòi Luàt dàu tU nUòc

ngciài. Vi du viéc thành làp càc vàn phòng dai dién va càc

elii nhành du'dc rhuc hién theo Luàt thiidng mai [1997],

viéc t h à n h làp c;ie chi n h à n h ngàn hàng theo Luàt

ngàn hàng va càc to cdiiie tin dung [1997]. Luàt dàu tu

nueic ngoài Viét Nani chi qui dinh ba hình thùc dàu tU

di day:

(i)Doanh ngbiép lién doanb:(ii) Hdp dóng hdp tàe kinh doanh (BBC); va

(ili) Doanh ngbiép 100% vò'n dàu tu nc ngồi'.

De khun khich khu viic kinh té tu nhàn dàu tu vào

Cile du àn lién quan dén ed sd ha tàng hdàc khuyén khich

xuàt khàu, khuyén khich hinh t h à n h càc khu cóng

nghiép, eàe khu cóng nghé eao, phàp luàt Vièt Nam qui

djnb nhùng che dò pbàp ly va Uu dai riéng cho càc dii àn

theo phudng tbùc xày dung - vàn h à n h - chuyèn giae

(IK)T) boàc càc bièn tà'u cùa binb thùc này nhU: build transfer - operate (BTO) va build - transfer (BT); qui

dinh che dei thué' quan dàe biét ebo càc doanh nghiép

hoat dcing trong càc khu che x't (export processing

?j 2 Ll dàu tu nc: ngồi.215zones "EPZ"), khu còng nghiép "IZ" bay khu còng nghe

cao '-HTZ" -.

Vàn phòng dai dién: Day thUdng là bc dàu tién

khi càc nhà dàu tù nùóe ngồi tièp càn thi trng Viét

Nani. Qua trình thành làp va boat dòng cùa càc chi nhànli

dùdc qui dinh tai Luàt thUdng mai 1997^. Nhà dàu tu phai

dién vào mot màu ddn xin phép thành làp vàn phòng dai

dién'. Phi thành làp vàn phòng dà dUejc giàm mot càch clàv

kich tinh. tù 5000 USD xuó'ng con 1 triéu dóng, tUtJng

diiOng vói 70 USD\ Vàn phòng dUdc phép xùc tièn tbUOng

mai, song khóng dUóc phép tièn hành kinb doanh, vi du

khóng dUejc phép giao kèt hdp dóng kinb té, thiidng mai.

khòng dc thu tién cho càc boat dòng xùc tién thUdng mai

tai Viét Nam.

Chi nhành: Theo phàp lt Vièt Nani, nhà dàu tu micie

ngồi có thè thành làp chi nhành trong hnh vuc tin dung.

ngàn hàng '', thành làp càc chi nhành càc còng ty luàt'.

'' vj 2 Lt dàu tu nc ngồi.

' § .'^8 Lt thUdng mai [1997]; Nghi dinh se")'45./200()/ND-CP ngày 6.9.2000;

Thóng tu hèn bó so 20/2000/TTLT-BTM-TCDL ngày 20.10.2000 cùa Bó

Thudng mai va Tóng euc du lich ban hành qui che boat dóng cùa ềe

vàn phòng va chi nhành thUdng nhàn nc ngồi nai Vi(ìt Nam.

' Tuy thc vào lình vUc boat dóng, càc vàn phòng dfii dién có thè do Bó

Thudng mai, Ngàn hàng nhà nUdc, Bò Vàn hồ thóng tin, l'óiig ciic

Hàng khóng dàn dung càp phép.

' S 2 khoan 3, Quyet dinh so 53/1999/QD-TTg ngày 26/0:i/1999.

" S 12 Luàt càc to' chùc ti'n dung ngày 12/12/1997. § 12. Nghi dinh so No

13/1999/ND-CP ngày 17/03/1999, CB 1999. No 15, P. 943.

" Nghi dinh só92/1998/'ND-CP ngày 10/11/1998 ve hoat dóng tU vàn phap lt

cùa càc to' chùc lt su nc ngồi tai Vièt Nam, CB (E) 1998, So :S6. tr,21 Ti.216Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương VII: Pháp luật về đầu tư ngước ngoài tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×