Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương VIII: Pháp luật về hợp đồng kinh tế

Chương VIII: Pháp luật về hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

25/9/1989, eó hiéu lUc tù ngày 29/9/1989. Nhu vày có nòt

và'n de phàt sinh: Chùa hdp dóng dàn su', hdp dóng km.i tè

va hdp dóng tbUdng mai có mc'il lièn bé nbii thè nio vói

nhau va càn phàn biét chùng ra sao.

Theo Diéu 394 Bò luàt dàn sii nàm 1995. hop dóng ian

sii là sd thòa thn giùa càc hèn ve vièc xàc làp, thay dói

hoqc chàm dùt quyén, nghla vu dàn sd. Luàt thiidng mai

nàm 1997 tuy khóng diia ra dinh nghìa ve hcip cóng

thng mai nhUng có thè suy ra tù càc qui dinh ve "hinh

vi thUdng mai", "boat dóng thUdng mai", "thiidng nbìn":

HtJp dòng thiicfng mai là si/ thóa thn ve ville xàc 'àp,

thay dòi hoqc chàm dùt quyén, nghla vu trang hoat ciórig

thiCdng mai giùa thiidng nhàn vài thitcJng nhàn hoqc ^iùa

thiCóng nhàn vói càc ben có lièn quan.

Hcjp dóng dàn sii, hejp dóng kinh tè'va bdp dóng thi'dng

mai déu là su thòa thn giùa càc chù thè nhàm xàc làp,

thay dói hồe chàm dùt qun va nghìa vu trong nhàrig

quan bé xà bòi cu thè. Giùa chùng có nhùng dièm cbarig

sau day:

- Trong càc hdp dóng 'u tó'cd bàn nhà't là sii thòa hiòp

giùa càc y chi, tue là eó su Ung thuàn giùa càc ben vdi

nhau. DUdng nhién tu do hejp dóng khóng phài là tv ciò

tut dòi. Nhà nc bc càc ben khi giao két hdp dóng

phài tón trong phàp luàt, dao due, tràt tu xà hcii, tra tU

cóng cóng. Trong nhùng trng hejp thàt càn thié't, niàm

danh tó chùc qun luc còng, nhà nUóc có tbè can tldèp

vào viéc ky ké't hdp dóng va do dò giói h;m qun te do

giao ké't hejp dóng.

- Trong nén kinh té thi trUdng hién nay yèu tó' tbna

thuàn trdng giad ké't hdp dóng du'dc de cao. Tà't cà càc hc:ip

238d(ins) don la .-U tboa thnàn. Tcv nhién khóng thè suy ln

ngiKic lai: nna sii tbòa thuàn ( ua cac ben déu là hdp dóng.

Chi eluijc coi là lu.ip dóng nbuna -hóa thuàn thUc sii phù

h(Jp vói y chi cua c;ìc ben, tue ai r(' .-u Ung tbuàn dicb thiic

giùa càc ben. Hop diing phài là m io dicb hdp phàp do vày

sii ling thuàn d dà}- ydiài là su ung thuàn hdp lè cóng bang,

bop ph;ip huit, hdp dao due. Càc bop clóng du'eJc giao kè't

dUoi tàc dòng cùa su liia dói. eu'dng bue bồc mua ebc là

khóng có sU Ung thuan dich thUc. Nhùng trUdng hdp có sii

liia dò'i. de elea, cng bue tbi dù sii Ung thn éng

khóng du'de eoi là hdp dóng, tue là có sii vó hièu cùa hejp

dóng. Nhu vày, meit sii thòa thuàn khòng thè hién y chi

thuc cua càc ben tbi khòng phàt sjnb càc quj^^én va nghìa

vu pliàp ly éa càc ben. Chàng han, trong bop dóng mua

bàli dò là ềe qun va nghìa vu ve giao tài san, chuyèn

quyén sd h ù u tài san va nhàn tién cùa ben bàn va càc

quyén. nghìa vu ve nhàn tài san, tra tién eùa ben mua.

- Y chi ehi phàt sinh càc quyén va nghìa vu phàp ly khi

ngi giao ké't có day dù nàng lUc hành vi de xàc làp hejp

dóng. (Vie ben giao két hdp dóng thòng qua ngi dai dién

cùa iiiình. Dò là ngi dai dién theo phàp luàt hoac dai

dién theo ùy quyén. NgUdi dai dién chi dUeJc giao ké't hdp

dóug trong pham vi thàm quyén dai dién. Pham vi thàm

quyén dai dién dUejc qui dinh bòi phàp lt, diéu le cùa tó

chùc kinb tè' hoàe bdi vàn bàn ùy quyén. Càc hejp dóng do

ngi khòng có thàm qun dai dién xàc làp, thiic hièn

khóng làm phàt sinh qun va nghìa vu dò'i vói tó chùc va

cà nhàn dai dién (trù trUdng hejp dUde ngUdi dai dién chàp

thuàn).

- Yéu tei thù ba là dèi tUdng hdp dóng. Su thòng nhà't

y chi cùa càc ben phài nhàm vào mot dò'i tUdng cu thè.

239Moi hdp dóng phài có dò'i tUdng xàe dhih. Dcii tUeing c'Ja

hejp dóng phài diidc xàe djnb rò rét va phài hcip pb;ip.

Chàng han, dèi tUdng cùa hdp dóng mua bàn phai là hàng

hồ khóng bi ềm, khòng diidc phép lUu hành. Néu dòi

tUdng éa hdp dóng là bà't hdp phàp tbi hcip dóng hi coi là

vó hiéu.

Mot khi bop dóng dUde hình thành mot càch hdp jibap

thi nò có hiéu luc nhu phàp luàt dèi vói càc ben giao kèt.

Day là nguyen tàc ed bàn cùa phàp luàt bdp dóng. Sau kbi

hejp dóng dUde xàe làp vói day dù càc yèu tei tbi bdp dóng

dò có hiéu lue ràng bc nhu phàp luàt, càc ben buóc phài

thiic hién eam kè't trong hdp dóng, moi sii vi pham sé din

dé'n tràch nhiém tài san ma ben vi pham sé phài gành

chiù. Hdp dóng dUejc xàc làp miit càch hdp phàp có hièu lUc

ràng bc ề vói càc có quan, tó chùc dUdc giao thàm

quyén giài quyé't tranh chà'p hdp dóng. Kbi giài qul

tranh ehàp hejp dóng, xù Iy vi pham bdp dòng. tòa àn bồc

trong tài phài càn é vào càc diéu kbồn ma càc ben dà

thòa thn trong hejp dóng de ra bàn àn bồc qut dinh

cóng bang, dùng dàn.

n. LICH SLT PHÀP LUÀT VE HÓP DONG KINH TE

Sàc lénh .so 97 - SL ngày22/05/1950Ngày 22/5/1950, nhà nUde Viét Nam dàn chù cóng bòa

ra Sàc lénh so' 97 - SL ban hành nhùng sua dò'i ve qun

dàn sii, xóa bò sii tut dòi bòa qun dàn sU tu nhàn.

Tuy khóng qui dinh cu thè viéc ky kè't va thiic bién bdp

dóng nhUng Diéu 12 éa Sàc lénh vièt: "Khi hip e ma có

su tón thàt do bóc lòt cùa mot ben vi diéu kién kinh té

eùa hai ben ehénh léch thi k h è c có thè coi là vó hiéu".

240N b u vay Sac lénh 97 - SL da ihiia n h à n viéc ky két bop

dóng (trong do co a'ìc lujp dónj; t r o n g lình vUc kinh doanb)

giùa tu' n h à n v()i nliau. nbu'i g phai eó su' can thiép cùa

liba nuóc.

Dieu lé tqni

hcfp dcmg kinhthòi so 735 - TTg

doanhngày10/4/1956veVàn b à n p h à p luat dàu tièn ve hejp dóng k i n h tè dUdc

C/hinh p b ù b a n hành là Diéu lé t a m thdi ve bcjp dóng k i n h

d o a n h sei theo Nghi dhih 735 - TTg ngày 10/4/1956 eùa

T h ù t u ò n g C h i n h phu. Thdi ky này n é n k i n h t è nUóc ta con

bao góm n h i é u t h à n h phàn. k i n h tè quóc doanh tuy giù vai

t r ò l à n h dao nhiing chiia lón m a n h , k i n h té' t à p t h è con

nbo yèii. k i n h té tu' han n h à nu'óc con d t r ì n h do thà'p. k i n h

té cà thè t r o n g nòng nghiép va t h ù cóng nghiep con r a t ròng

lón, k i n b té t u b à n tu doanh vàn con tón tai. Ve càu t r ù c

b à n diéu lè n à y dUdc chia ra làm 4 ehUdng vói 22 diéu.

Bàn diéu lé dà dua ra k h à i niém hdp dóng k i n h d o a n h :

"hOp dóng là mot vàn b;in qui dinh mói q u a n bé giùa h a i

hay n h i é u ddn vi kinb d o a n h t u n g u y e n cani ké't vói n h a u

thiic hién mot sci nhiém vu nhà't d i n h , trong n h ù n g thòi

gian n h à t d i n h , n h à m mue dich p h à t trién k i n h d o a n h

cóng t h u d n g n g h i è p góp p h à n thiic hién ké hoach n h à nUóe

"(Diéu 2). N h u vày de p h à n biét vói n h ù n g loai hejp dóng

khàe, thi m u e dich cùa viéc ky ké't bop dóng k i n h d o a n h

phài n h à m p h à t trièn kinh d o a n h còng thUdng nghiép, góp

p h à n t h u e hién k è hoach n b à niieic.

Ve n g u y e n tàc xày diing bàn hdp dóng t a i Dièu 2 b à n

diéu lé dà nèu: "hcjp dóng c ù n g phài xày diing t r é n n g u y e n

tàe h o à n t o à n t u nguyen. b ì n h d à n g . t h à t t b à , h a i b e n déu

có Idi. va eó leji che viéc p h à t t r i è n k i n h té qc dàn".

241v e ehù thè tham già hdp dòng, Diéu 4 hàn diéu h c!à

qui dinh: "Bàn diéu lé này àp dung cho tàt cà càc c( ^ui

kinh doanb muón ky ké't hdp dóng vói nhau. bàt cu là (uc'ic

doanh hay tu doanh. bàt é là ngu'òi Viét Nam bay nroui

kiéu kinh doanb trèn dà't nude Viét Nam dàn chu 'òng

bòa". Theo qui dinh này. tbi chù tbè tham già bop clóig là

rat róng, rat phù hdp vói nén kinh té nhiéu thành ihhn

éa ne ta khi dò.

Theo diéu le này, hình thùc cùa bop dóng phài làng

vàn hàn vi Diéu 8 qui dinh: "Hdp dóng diicK: dàng kybay

thi thuc mói có già tri ve màt phàp Iy". Cd quan dùng ra

dàng ky là ed quan cóng thiidng tinh, thànb phò ha- ii>

ban hành ehinh huyén (duoc ùy nhiém). Vói nhùngb'ip

dóng nhò ky ké't giùa q'c doanh, hejp tàc xà vói càc tAp

thè nòng dàn nhu tàp dồn san xuà't, tó dói cóng... th chi

phài dUa den Uy ban hành chinh xà thi thiic, khòng ih ai

dàng ky.

Hejp dóng ky kèt giùa càc ddn vi quóc doanh hayb.dp

tàc xà, hồe giùa q'c doanh vói hejp tàe xà khóng ihài

dé'n xin dàng ky tai ed quan cóng thiidng nbUng phà gùi

mot bàn sao dé'n ed quan này de ho theo dòi. M'n (àng

ky hdp dóng dUdng sii phài nóp ddn xin dàng ky hejp tóng

do hai ben cùng ky (làm thànb ba bàn).

Hdp dóng kinh doanh dà ky, né'u có phu lue va iràu

hàng giao cho nhau thi éng nóp luón, mói thù ba bài cho

có quan cóng thiidng tinh, thành phó', ùy ban hành cu'inh

huyén. Sau khi dàng ky xong, ed quan dàng ky sé gii lai

mot bàn con hai bàn sé tra lai cho hai ben.

De thue hién hdp dóng nghiém chinh, bdp dóng ;i;nh

doanh ền dUde bào dàm. Hdp dóng có thè bào hiuii

242bàmg tién ky quy. bang bang

liao dam.HOMOdo hai ngu'òi dùng ra+ Tràch nhiém thi bànb b(Ji) (:orig diidc qui dinh trong

Diéii 11: "Hai ben ky kèt bei]) dóng có tràch nbiém thi

hanh diìng dàn va day dù me^i diéu dà cani kèt. Hai ben

ciing có nhiém vu bay tò cho nhau rò khà nàng thiic hién

cac diéu khồn cani kè't.

Diéu le tam thòi ve che dò hcfp dóng kinh te giùa

càc xi nghiép qc doanh va càc ccf quan nhà nitóc

ngay 04/01/1960

Dàu nàm 1960 ed cà'u kinh té có sii thay dói: t h à n h

phàn kinh tè tàp thè dà dUde mò ròng qua phong trae hejp

tàc boa trong nòng nghiép va thù cóng nghiép, kinh tè'tU

bàn tu doanh dà diidc thay t h è bang hình thùc tU bàn

nhà iiu'óc di dang cóng ty bop doanh. Vào thdi dièm

niiy, uba nuóc ta cùng dà xàe dinh buóc vào xày diing nen

kinh lé XHCN, mot nén kinh tè diidc xàc dinh chi con tón

tal hai thành phàn kinh tè'chù yèu là quó'e doanh va tàp

thè, dUeJc tàp trung va ké hoach hóa eao dò diiói sU qn

ly cùa nhà nc. Trong diéu kièn dò nhà nc dà ban

hành Diéu lé tam thói ve che' dò Hdp dóng kinh té' theo

Nghi dinh so 04-TTg ngày 04/1/1960 cùa Thù tUóng

Chinh phù.

Theo bàn diéu lé này "Hcjp dóng kinh té' nói trong diéu

lé này là hdp dóng ve san xuà't, ve eung cà'p va tièu thu

bang bòa, ve vàn tài, xày diing, bao thàu..." (Diéu 1). Ve

nguyen tàe ky két, Diéu 2 dà eoi: "ky kèt hdp dóng kinh té'

là mot ky lt bàt bc trong quan bé kinh t è giùa càe xi

nghié]) C|uci'e doanb, càc ed quan nbà nUóe". Cd sd de ky ké't

là chi tièu k è hoach nhà nUóc.

243Càc xi nghiép quóc doanb. càe ed quan nbà ni:ó( chi

diidc ky két bdp dóng trong pham vi chi tiéu kè hoach nhà

mióc. Hop dóng kinh té chi dU()c diéu cbinb bay huy bc khi

nhà nu'óc diéu cbinb bay hù\ ho cac chi tiéu ké hoach nhà

nu'óc. Ngồi ra. trong qua trình thiic hién hdp dóng. néu

gap nhùng trd ngai khàch quan khóng thè khàc pbuc nói,

hai ben ky kè't bdp dòng có thè cùng nhau diéu chinb bd})

dóng trong pham vi khóng ành hiidng dèn viéc thitc bién

ké'heach nhà nUòc va phài du'e:ic Hói dóng trong tài dehig y

(Diéu 4).

Hdp dóng kinh tè có hai loai: loai dai han va loai igàn

han. Hop dóng dai han là bop dóng có già tri tù trèn 1 n;'ini

dé'n 5 nàm. nhàm dàm bào tbUe hién ké hoach nhà niióc

dai han. Hejp dóng ngàn han là hdp dóng có già tri tii l

nàm trd xuó'ng, nhàm dàm bào thiic hièn ké hoach nhà

nUóc hàng quy, hàng nàm (Diéu 5).

NgUdi dai dién ky hdp dóng là cà'p triióng bồc càp phó

càc Bó. Tóng euc, Uy ban hành chinh dia pbiidng, eac giàm

dóc, phó giàm dó'e càc xi nghiép q'e doanb trung u'cing

bồc dia phUdng. Giàm dci'c bồc phó giàm dò'c eie xì

nghiép q'e doanh, thù trng có quan trung Udng va dia

phiidng, chù nhiém hdàc phó ehù nhiém càc cóng t/ dia

phUdng ky kè't càc leai hdp dóng ngàn han là hcjp dóig cu

thè giùa càc xi nghiép quóc doanh, càe ed quan nhà nUóc

trong pham vi ehùe tràch cùa minh. "Né'u ùy quyéi che

ngUdi khàc ky thay, phài có già'y tò hdp lé va ngi ùy

quyén phài chiù tràch nhiém nhu ehinh minh ky" (Di''u 7).

Thiie bién dùng hdp dóng là nghìa vu éa hai b^n dà

ky dò'i vói nhà ne. dóng tbòi cùng là tràch nhiém cua dòi

ben ky kè't. Nèu mot ben khóng tón trong hdp dony, gay

thiét hai che viéc thiie hién ké hoach nhà mióc, gay thièt

244bai ch() bèli kia. thi [ihai chiù i:;i''h nbiém ve nbùng thiét

hai ày va hón lii thièt hai có (ju-cn khiéu nai vói Hcii dòng

tr'cing tai (Diou 8).

Diéu lé ve che ciò hcfp dcing kinh té ban hành

theo Nghi dinh .sa 54 - CP ngày 10/3/1975 cùa

dóng Chinh phukém

HóiThiic hién Nghi (|uyét Trung Udng làn thù 20 (kbòa III)

dà di', ra là: " Xóa be') Icii quàn ly bànb ehinh cung cà'p, tliUc

hién quan ly theo phiidng tbùc kinb doanh XHCN", ngày

10/3/1975. Hói dóng chinh pbù dà ban hành Diéu lè ve

che ciò HDKT kém theo Nghi chnh so' 54/CP góm 27 diéu,

khóng ehia chUdng. muc. Bàn diéu lé này dà dUa ra khài

niém "HDKT là cóng cu phàp ly cùa nhà nUóc trong viéc

xày elung va phàt trién nén kinh tè XHCN. Nò góp phàn

quan trong.trong viéc kè hoach hóa nén kinh tè' q'c dàn.

éng có' che dei hach tồn kinh tè. Nò làm cho leji ìeh éa

ềe ctdn vi kinh tè ed sd khóp vói Icjì ich chung cùa nén

kinh tei' qc dàn. gàn lién cóng tàc qn Iy éa nhà nc

vói sii tu chili tràch nbiém cùa càc tó ehùe kinh t è ed sd.

Nò xàc làp va thàt chat mcil quan bé bcjp tàc xà bòi ehù

nghìa giùa càc ben có lièn quan dén viéc ky két hdp dóng

kinh t è va thiic hién hdp dóng kinh té' dà ky ké't, qui dinh

rò nghìa vu va chiù tràch nhiém cu thè cùa tùng ben dói

vói nhau, bào ve quyén leji hdp phàp cùa càc ben ky két,

giùp càc ben ky kè't chuàn bi ké' hoach, xày diing ké' hoach

mot càch vùng chàc, thiic hién thàng Idi kè hoach nhà

nUe'ic vcii hiéu qua kinh t è cao nhàt" (Diéu 1).

Vàn vói quan dièm huóng nén kinh té theo mot ké'

boiicb thó'ng nhà't va coi bdp dòng kinh té' là mot còng cu

de thiie hién ké hoach cho nén bàn diéu lé dà de ra nguyen

tàc ky kè't hejp dòng kinh tè tai Diéu 2: "Ky ké't hdp dóng

245kinh té là mot ky lt cùa nha nc". Nbà niiòc bàt oo

càe tó ehùe ky kèt bop dóng kmh tè trong nicii boat fóntg

kinh tè có lièn quan vói nhau. Tinh hàt bueic dò là do tinh

phàp lénh cùa ké hoach nhà nuóc qui dinh. Càc tó :bùe^

kinh té'chi dUeJc mièn ky hdp dóng kinh té trong 3 triong

hejp: (a) Phài thi hành lénh dàc bièt va khan cà'p hàng vàn

bàn cùa Thù tUóng Chinh phù, éa thù tru'dng càc . cci

quan ngang bó, có quan triic thc Hói dóng chinh pbù.

Chù tich Uy han Nhàn dàn tinh. thành pbei' triie thuóc

Trung Udng: (b) Nhùng mói quan bé kinh té dot xuà't, nhàt

thdi thuc hién trdng mot làn là xdng, (e) Nhùng beat :!cing

kinh t è dàe biét dUde Hòi dóng chinh phù cho phép.

De dàm bào ky luàt ve ky ké't hejp dóng kinh té ngồi

viéc àp dung càc bién phàp. hình tbùc tràch nhiém phip ly

dói vói càc tó chùc tù chòi bồc tri hồn ky kèt hdp dóng

kinh tè', Diéu 2 con qui dinh te qun vay vò'n va qun

thanh tồn tai ngàn hàng cùa càc tó ehùe khòng ce hdp

dóng kinh t è hdp lé. Ve chù thè eùa hdp dóng kinh te vàn

tai Diéu 2 dà qui dinh càc tó cbùe dUói day phài ky kè: hdp

dóng kinh tè: (a) TĨ chùc q'c doanh; (h) Càc tó ehiiccóng

ty hdp ddanh; (e) Càc ed quan qn Iy nhà ne, ềe djn vi

bó dói, càc tó chùc xà boi (goi là ddn vi du toàn); (d) Hdp

tàc xà càc loai dUdc cóng nhàn theo càc diéu lé hién hành;

(d) Càc tó san xuà't thù còng nghiép va tièu eòng ngbiép

dUdc phép kinh doanh va có tài khồn d ngàn hàng.

Càc tó chùc tham già quan he hcip dóng kinh té thong

qua ngUdi dai dién hdp phàp cùa minh. theo Diéu 4 va

Diéu 9 eó dai dién dUdng nhién va dai dién diidc ùy qun.

Ngồi chù ky éa thù trUdng, bàn hdp dóng kinh té con

phài có chù ky cùa kè tồn trUdng ddn vi ky két. D é u 9

eùa diéu lé con cho phép càc dai dién dUdng nhién nbii thù

246trueaig cua cac to cbiic (luóc d larui, cóng ty bdp doanh. càc

CI) ([Uan nha nude, don vi cpi ni dtój. ềe tó chùc xà hcii có

thè' u\ ciuycn cho ntiU(à khàc ky' thay. nhu'ng phai chiù

tràch nbiém nhu chinh minh ky. Tru'dng bop này phài có

giày uy quyén bd)) Ica ngbia là trong dò ghi rò bei. tén. chùc

vu ngiidi du'dc ùy (juyén. ncii dirrig cùa viéc ùy quyen va

tbòi b.in ùy quyén. già'y ùy ciuyén phài ghi rò sci' ngày,

thàng C

' Ĩ chù ky cùa thù triióng va dàu cùa ddn vi.

Vé vieic chà'p hành hdp dóng kinh tè, Diéu 3 qui dinh:

"sau khi ky kè't hdp dòng kinh té càc ben ky két có nghìa

vu bdp tàe chat c-bé. thUdng xuyèn theo dòi giùp dò làn

nhnu cfè tbUe hién day dù va nghiém ehinh càc diéu dà

earm kèt". Phài chà'p hành che dò chat hidng va "chà't lUdng

phcii theo tiéu ebn nhà niióe, cua ngành, éa dia phUdng

(l)i'éu 12). Phài ehàp hành che dò già cà cùa nhà nUóc

(Di'éu 13). San phàm phài diicic g i a o ^ h à n dùng so'lUdng,

dóng bei, dùng dia diém (Diéu 14). Hejp dóng kinb té' chi

ducete diéu ehinh hay hùy bò khi chi tièu ké hoach nhà nc

do càp trén có thàm quyén giao diidc diéu cbinb hay hùy

bó. Dói vói càc dièu khồn vé bién phàp thiie hién hồe dói

vài càc hcjp dóng kinb le ky ngồi chi tièu kè hoach nhà

nUe:je thi càc ben ky két qun thòa thn diéu ehinh

bồc hùy bó (Diéu 15).

Tràch nhièm phàp ly do khóng ehàp hành nghiém

chiinb che dò hcjp dòng kinh té dUcjc bàn diéu lé này de càp

tiidmg dòi nhiéu (tù Diéu 16 dèn Diéu 23), khà cu thè. Dò là:

* C'd quan quàn ly càp trén phài thi hành ky lt hành

ehìiiih dói vói ngu'òi, ddn vi tri hồn, tù ehò'i ky kèt hejp

dòn.g kinb tè sau khi có so' kièm tra cùa ké'hoach nhà nUde

irà khòng ed ly do chinh dàng, dóng thdi bàt bc nhùng

247ngUdi. ddn vi dò ky bdp dóng kinb tè theo dung che dò thè

lé cùa nbà nc (Diéu 16).

* Vé tràch nbiém tài san. ben vi pham che dò hdp 'long

kinh tè phài:

- Nòp phat hdp dóng kinh tè tù 2 dé'n 5/1000 già tn hqi)

dóng kinh té. nhUng khòng di 50 d.

- Bòi tbng thiét hai thiie té dà gay ra cdio ben "ùng

ky kè't (Diéu 17).

Di dói vói viéc nòp phat hcjp dóng kinh té va bòi th jòng

thiét hai, ben vi pham vàn phài tièp tue thitc hién bdp

dóng kinh té' néu khóng có qui dinh gì khàc (Dièu 20).

Dèi vói cà nhàn do thiè'u tinh thàn tràch nhiém. de'; gay

ra vu vi pham. làm thiét hai dèn tài san nha niióc, tbi tùy

theo trUdng hdp nàng nhe sé hi phat theo mot bồc cà ba

hình thùc sau day:

+ Bi phat tién trù vào lUdng, hdàc tién tbuòng cà nhàn;

+ Bi ky luàt hành chinh;

+ Bi truy tó' vé hinh sU theo phàp huit hién l à n h

(Diéu 23).

Bèli vi pham hdp dóng kinh té dUdc mién nóp pha' hdp

dóng va boi thUdng thiét hai né'u viéc vi pham à do

nguyen nhàn sau:

+ Gap thién tai. dicb bea hồe trd lue khàch quan dà có'

gang hét sue minh de khàc phue ma khóng dat kè't qià va

sau dò dà thóng bào kip thòi che ben cùng ky két biét.

+ Phài thi hành mot ménh lénh dàe biét va k h à i càp

cùa Thù tUóng Chinh phù. Trong trUdng hdp quan bè hdp

dóng trdng nói bó mot Bò. Tòng euc bồc mot dia phiicjng

248Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương VIII: Pháp luật về hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×