Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương IX: Giải quyết tranh chấp kinh tế

Chương IX: Giải quyết tranh chấp kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tranh chà'p trong kinh doanh là mot dang tranb chàp

kinb tè du'de hiéu là su' bà't dòng chinh kièn hay xui.g cleit

vé quyén, nghìa vu giùa càc nhà dàu tU, eàe doanb nghièp

vói tu càch là chù thè kinh doanh. Cu thè, dò là nbùng

tranh chà'p phàt sinh trong càc khàu tù dàu tu, sàr >;uà't

dèh tièu thu san phàm hoàe thiie hién dich vu tren tbi

trUdng nhàm muc dicb sinh Idi. NhU vày tranb chàp trong

kinh doanh có thè phàt sinh cà trong qua trìnb sàr xuà't

va tài san x't xà bòi. Tuy nhièn. dù tòn tai di dang nao

va có thè bàt nguón tù nhùng nguyen nhàn khàch qcaii va

chù quan hè't .sue khàc nhau, nhUng dàc trUng eburg cua

càe t r a n h chà'p trong kinh doanh là ln gàn lién vói hoat

dòng kinh doanh va chù thè tham già chù yè'u là céc nhà

doanh nghiép. Vé bàn chà't, mòi tranh chà'p xét ehc cùng

déu phàn ành nhùng xung dot vé leji ich kinh té giiia càc

ben. Cùng vi vày ma trong nhiéu trUdng hdp càc tranh chap

treng kinh doanh dUde goi chung là tranh chàp kinh tè'.

Trong ed che k è hoach hóa tàp trung, càe tranb chà'p

trong kinh doanh chù yéu tón tai diiói dang càc tranh chà'p

vé hdp dòng kinh tè. NgUdc lai, trong diéu kién kinh th thi

trUdng, sii da dang vé dói tUdng, ehù thè va phUdng t-bàc

kinh doanh cùng nhu sii x't hién éa càc thi trUcìng, 'u

tó' san x't phi truyén thó'ng dà làm phàt sinh nhièi claag

tranh chà'p mói. Chàng han, khi càe cóng ty ra ddi tbi ctóng

thdi cùng xuà't hién khà nàng phàt sinh tranh chà'p gitjta

cóng ty vói thành vién va giùa càe thành vién vói nhau

trong qua trình thành làp, hoat dóng va giài thè; cùng vói

q trình có phàn hóa, sii x't hién eùa thi trUdag tài

chinh, ma dàc trUng nhà't là thi trUdng chùng kbồn dàn

dèn ềe tranh ehàp lièn quan dèh viéc mua bàn eó phiéu,

trai phié'u. TUdng tu nhU vày, chi trong diéu kièn co canh

286t r a n b ibi nhùng loai tranb chàp vé eiuang cào. vé phà san

dc)a.nh nghiép ... mói cbinb tbùc diàjc de càp dèn. Nói càch

khaiec hình tbùc tón tai cùa càc tranb chàp trong kinh

doanh tu' thàn nò là yèu tei pbàn ành nbùng dàc triing cùa

c;ic quan bé kmh té trong ed che kinb tè tu'dng ùng.

2. Càc hình thùc giài quyét tranh chàp kinh tè'

Tranb chiip là diéu tà't yèn xày ra trong boat dòng kinh

doanh va vi vày, giai quyèt eàe tranh ehàp phàt sinh du'cjc

coi nbu dòi hòi tu thàn éa ềe q trình kinh té'. Theo

càch hièu thòng thu'òng. giài quyé't tranh chà'p trong kinh

doanb là càch thùc. pbuong phàp cùng nbii càc boat dòng

de khàc pbuc va loai t r ù càc tranb ehàp dà phàt sinh,

n h à m bào vé quyén va Idi ìeh hejp phàp cùa càe chù thè

kinh doanh, bào vé tràt tu, ky eiidng xà bòi.

Tùy tbc vào trình dò phàt trién eàe quan bé kinh t è

xà hói va do ành buòng cùa nhùng dàc dièm vé phong tue,

tàp quàn. ed che giài quyét tranh chà'p trong kinh doanh

diiOc pbàp luàt eùa mòi quò'c già qui dinh khòng giòng

nhau. Tuy nhièn, x't phàt Jù dàc trUng chung éa boat

dóng kinh doanh va nhu càu diéu chinh cùa phàp luàt,

moi tranh ehàp trong kinh doanh khi xày ra eàn phài dUejc

giài quyèt va giài quyèt mot càch triét de, thich hejp. Vi

vày giài qut tranh chà'p trong kinh doanh cùng có nghìa

là Itia chon càc hình tbùc, bién phàp thicb hejp de giài tồ

càc màu thn, bà't dóng, xung dot Idi idi giùa càc ben, tao

làp lai sii càn hàng vé màt Idi ìeh ma ềe ben có thè chà'p

n h à n ducjc. Giài quyé't tranh chà'p trong kinh doanh phài

dàp ùng càe yéu càu:

- Nhanh chóng. thuàn Idi, khóng han che', càn trd boat

dòng kinh doanh:

287- Kbòi pbuc va duy tri càc ciuan he bdp tàc. tin ib-,èiii

giùa càc bèli trong kinh doanh:

- (hù bi màt kinh doanh va uy tin cùa càc bèi trén

tbiidng trUòng;

- Chi phi it tòn kém nhàt.

Tù viéc xàc dinh ró nhu càu trén sé y nghìa lu; chciii

mot hình tbùc hoac ké't hdp càe hình thùc mot e:àcb thicb

bop de giài quyèt càc t r a n h chàp xày ra. Cho tòi thó diém

hién tai, càc hình tbùc giài qut tranh chàp chù yéi dUeic

àp dung róng rài trèn thè giói bao góm thu'dng liidn;. bòa

giài, trong tài va giài qu't tranh chàp thóng ciua Tói àn.

a. ThUdng hidng là hình thùc giài qut tranh chà'p

khòng càn dén vai trò tàc dóng cua ben thù ba. Dà* diem

ed bàn cùa hinh thùc giài quyèt tranh chà'p này là c;c beai

cùng nhau bàn bac, thòa thn de tu giài qu't eie bà't

dóng. Day là hình thùc giài qu't rà't phó bién. tù lai clUijc

giói thUdng già rat Ua chuóng vi khà ddn giàn, khóig teVn

kém va nói chung it gay phiidng hai dèn quan bé hip tàc

vó'n có giùa càc ben. Q trình thiidng lUdng tbàni cóng

hay thàt bai phu thc vào thién ehi cùa eàe ben tranh

chà'p. Kè't quà thUdng lUcjng thUdng là tbòa tbuàn "è giài

phàp cu thè nhàm thào gd nhùng bè tàc hồe bà dòng

phàt sinh ma trc dò càc ben khòng y thùc tnióc duJc..

Phàp lénh giài qu't eàe vu àn kinb té dà ghinhùn

nguyen tàc toà àn chi thu ly dòn kién kbi càc ben cà tién

hành thUdng hidng. Diéu 329 Luàt Thiidng mai eiu dinh:

tranh chà'p thiidng mai trUóe hè't phài diidc giàiqiuyè't

thóng qua thUdng lUejng giùa eàe ben. Phàp luàt qu dinh

nhu vày ehinh là xuà't phàt tù Idi ich cùa càc ben trét c;d sd

288lorj tr(ng (IU\(MI t il lo dinh do;ii. tu n g u y e n cam kèt thoa

t h u a n hip ung nhu cau cua d()i aìng kinb d o a n b .

\'à két (pia thucing lifcing cu-ic ghi n h à n hàng n b ù n g

bình t u i e ph;ìp ly r.ào? Theo tlaaig lé. thiidng hidng dUdc

tién b;\nh cpia càc c'aóc gap gó. dam p b à n giùa càc ben va

du'dc gli b a n g bién ban. N(ii dung cua bién b à n gòni:

- S i kién p h à p ly có lién q u a n :

- Cninli kién cùa mòi ben;

- Cìc giài p h à p de xuàt:

- Nbùng t h d à t h u a n cam kèt dat diide.

N b ù n g t h o à t h u à n dat diidc phài dUejc coi có già tri

p h à p ly n h u hdp dóng nià bình thùc t h è hién là bejp dòng

s u a dcii. ho s u n g boàc p h u lue bop dóng. K h à n g dinh già tri

p h à p y cùa bién b à n thiidng hidng sé t h è hién t i n h d ù t

d i é m (tói vói t ù n g vu vièe p h à t sinh t r o n g q u a n he k i n h

d o a n b t r à n h dUcJc bién tiiejng "bà't dóng nói tièp bà't dóng"

à n h bueing d è h leji ich cùa càc ben.

Ngoài Uu diém trèn. b i n b t h ù c giài quyé't t r a n h chà'p

t h ó n g qua tbng Iiieing cùng có n h ù n g h a n c h e nhà't dinh.

Tràcie hè't, kè't quà thu'dng hidng phu tbuòc chù yè'u vào

t h i é n chi eùa càc ben néu mot trong càe ben t h i è u t h i é n chi

thi c^ui t r ì n h giài quyé't tbUÒng kéo dai, t h à m chi b è tàc,

buóe càe ben p h à i tini kièm b ì n h t h ù c k h à c va t r o n g

tniònj: hdp dò sé con mà't tbòi gian nhiéu hdn. M à t k h à e ,

kèt q i à thucing lUeing chi dtieic bào dàm b a n g sU tU giàc

tbiic Hèn cùa càc ben. n è n trong nhiéu trUdng hdp t i n h

khà t h thàp.

h. Hóa giài là b i n b thùc giài quyé't t r a n h e h à p vói sU

t h a m ha cùa ben t h ù ha dóng vai trò làm t r u n g gian de ho

289trd bồc thut phue ềe ben tranh ehàp tini kièm ciic gài

phàp nhàm chà'm dùt xung dot bồc bà't bòa. Cùng nUi

thu'dng lUdng, bòa giài là giài phàp tU nguyen. tiiy thuìe

vào sii lUa chon cùa càc ben tham già tranh chàp. Su kbic

biét eàn bàn so vói thiidng lUdng d chó có sii tham già eia

nhàn tó trung gian (tó cbùe hồe cà nbàn). Tuy nhién, /è

màt nguyen tàc, hèn thù ba dùng làm trung gian he)a gài

khóng có quyén quyét dinh ma chi su dung ky nàng va ip

dung càc bién phàp mang tinh ky thiml de giùp e;ìc bm

dat dUde giài phàp dung hóa.

Theo thóng lé chung, hóa giài eó thè diide tién liàih

ngồi thù tue tò' tung va éng có thè diidc thiic hién tloo

thù tue tò'tung cùa tòa àn hồe trong tài.

Hóa giài ngồi thù tue tò'tung là viéc càc ben mèi nòt

tó ehùe bồc cà nhàn dùng ra làm trung gian dò cùig

dàm phàn, thUdng lUdng. Chàng han mot trong nhùig

chùc nàng cùa Phòng ThUdng mai va cóng nghiép Vét

Nam là giùp càc t h à n h vién trong viéc giài quyé't traih

chà'p bang bòa giài, khi dUde yéu càu '. Càc ben traih

chàp cung càp thòng tin cho n h a u va trình bay quan di«ni

cùa minh; ngUdi bòa giài hng càe ben tham già vào véc

tini kièm nhùng giài phàp thich hdp nhàm loai trù nhùig

y kièn bà't dòng, nhùng xung dot vé lòi ich phàt sinh gùa

càc ben. Sii nhà't tri trong viéc giài quyèt t r a n h chà'p dide

thè hién bang vàn bàn, eó sii xàc nhàn cùa ben d ù n g r a

làm trung gian bòa giài va có già tri ràng bc vói ềe: lén

tham già.

' Xeni: Diéu II, III Diéu lé Phòng thudng mai va Cóng nghiép Viét Nim

(dUdc Thù titòng Chinh phu chuàn y tai Quyéi dinh .so' 2().'3 /TTg n.ày

27/4/199:3).290Hồ giai trong tó tung là vièc boa giài diicic tién bànb

lai toà an boàc trong tài kbi càc cO quan này giài quyèt

tranh chà'p theo yéu càu cùa càc ben. Theo phàp luàt hién

bànb, hoà giài trong tei tung là thù tue bàt buòc doi vói cà

tồ àn va trcing tài. Tồ àn va trcing tài chi xét xù, giài

quyé't tranh ehài'ii nèu dà tiè'n hành hồ giài ma khóng

th;inh. Ngi dùng ra làm trung gian hồ giài trong tò'

tung là thàm phàn bồc trong tài vién. Vói bàn chat cùa

boa giai là sU tu qut dinh éa ềe ben tranh chà'p nén

trong qua trình hồ giài, thàm phàn hồe trong tài vién

khóng ducJc ép buóc ma phài tón trong tinh tu nguyen, tu

do y chi cùa ềe ben de bng ềe ben thồ thn nhùng

giài pbàp thicb hdp de khàc pbuc boàc loai trù nhùng

vng màc bà't dóng. Khi càe diidng sU dat dUde sU thồ

thn vói nhau vé viéc giài qut tranh chà'p thi thàm

phàn hoàe trong tài vièn làp bién bàn hoà giài thành, già

tri pbàp ly cùa bién bàn này eó hièu lUc nhU phàn qut

éa tồ àn bồc qut chnh eùa trong tài. Day là dièm

khàc nhau ed bàn giùa hồ giài ngồi tó' tung va hồ giài

trong tó tung.

Kinb ngbiém chung cho thà'y, ké't quà bòa giài ehù yèu

phu thuòc vào hai yèu to': a/ thién ehi giùa càe ben tham

già iranh chàp, nhàm mém hóa càe xung dot, vói mong

muón tièp tue duy tri quan bé hdp tàc. làm àn làu dai va

b/ uy tin. kinh nghiém va ky nàng cùa ngUdi dùng ra làm

trung gian bòa giài.

Nhàm khuyé'n khich càc ben hdà giài trong tó' tung,

luàt phàp qui dinh viéc giàm àn phi né'u hoà giài thành.

Theo Diéu 15 Nghi dinh 117/CP ngày 07 thàng 9 nàm

1994 vé àn phi, lè pbi toà àn, nèu càe ben rùt ddn kién

tnióc kbi md phién tồ, ho sé dUde tra lai 50% tien tam

291ù n g àn pbi. Theo Diéu Iti .N'ghi dinh ììl/CW

nèu tià ;ni

hồ giài t h à n b tbi cac ben sé (htoc giani 50".> àn jilii.

Theo Diéu 7 (^ui tàc tó tung (aia Trung t à m trong tài

eiuóc tè, n é u nguyen dcin rùt d()n kién tru'dc ngày n b à n

giày bào xét xù sé hoàn tra 7."i"o so phi trong t à i . iic-u n ì t

don sau khi n h à n giày bào xét xù sé hoàn lai 50',> phi

t r o n g tài va néu hoà giai thành tai phién xét x ù dà i tièn

sé hồn lai 25"ó sé'pbi trong tài cho nguyen ddn.

Thu'c tién giài quyèt t r a n b chà'p b a n g boa giài ti-oiig

tó' t u n g d a t ra mot sci và'n de càn phài nghièn cùn làm

s à n g tó nhU: qui t r ì n b boa giai diiOe qui d i n h nbu t h è

nào'? D a y là qui d i n h m a n g t i n h n g u y e n tàc b a y '•hi là

v à n de c h u y è n mòn n g h i è p vu cùa toà àn boàC' trong tài'.'

T r o n g P h à p l é n h giài quyèt vu à n kinb té ban b à n b ngay

16/3/1994, h o à giài là mot trong n h ù n g n g u y e n t à c eci bim

c ù a tó t u n g k i n h t é . t h e o qui d i n h cùa tai D i é u o6 tbi

hóa giài dUde eoi là mot bc cùa q u à t r ì n b c h u à n oi xét

xù. TrUóc khi md p h i é n tòa. Tòa àn tièn h à n h bòa giài
càc diidng sU có t h è thoa t h u à n vói n h a u v é viéc giài

quyét vu àn. T r o n g q u à t r ì n b hồ giài. cà n g u y e n ddin bi

ddn va ngi q u y é n . nghìa vu có lièn quan p h à i có m à t

de bòa giài. Vày hoà giài kèt t h ù c vào lue n à o n g i y s a u

khi t h u ly vu à n h a y khi quyèt dinh diia vu vièc ra xét xù?

T r a Idi và'n de này k h ó n g pbài lue: nào cùng dòng nhà't.

Mot so'và'n clé k h à c nbii: sau khi nghi àn, tnici'c lue tuyen

à n , càc bèli de nghi elio boa giài tiép có diicic khóng* hồe

s a u kbi p h à n quyét cua toà àn boàc trong t à i . ci.c ben

tiép tue hoà giài va di elèo tbei'ng n h à i t h o à tbu;-n vói

n h a u vé giài p h à p giài ciuyèt t r a n b c h à p tbi t o à à i lioàc

t r o n g tài có cóng n h à n già tri p h à p ly cùa n b ù n g thồ

t h u à n dò k h ó n g ?

292Xuài phat tìi nbùng nguyen tàc C() bàn caia Bei huit dàn

sU ve tu nguvén cani kèt tboa tbuàn va kbi có tranli ediàp

tbi :iiai (piyót theo nguyen tàc hoa giai (Diéu 7 va 11 Bó

luàt dàn sii). .Moi thoa thuàn phu hdp vói phàp luàt dà dat

duo'' giùa ctic ben trong eiuà tiànb boa giai dù la tru'c'ic.

trong bồc sau tó tung déu du'ejc cóng nbàn va bao dàm

tbi liành.

e. (bài cjUN'èt tranb chàp trong kinh doanb bang trcing

tài là binb tbùc giài quyét tranb chàp thóng qua boat deing

cùa trong tai vién, vói tu càch là ben thù ba dcic làp nhàm

chàm dùt xung dot bang viéc diia ra mot phàn quyét buòc

e:àc he'm tham già tranh chàp phài thiic hién. Day là hình

tbùc giai quyèt tranb chàp rat phò bièn, du'de àp dung

reingr rài vi nbùng Uu diém va Idi thè' ma nbùng bình thùc

giài quyét tranh chà'p khàc khóng có du'dc nbii: càc ben

tham già diicic bào dàm tói da quyén tu do dinh doat trèn

nhiéu pbiidng dién (lUa chon trong tài vièn. lUa chon dia

diém. thù tue. pliUdng tbùc giài quyét tranh chàp...); thù

tue dcin giàn. ngàn gon va trong tnidng hdp càn thièt de

bìio dàm bi nuit hOn so vói giài qut tai Tòa àn. Ngồi ra.

so vói thudng hidng va bòa giài thi pbàn quyét trong tài có

tinh khà thi cao hdn.

Dàc dièm ed bàn cùa ed che giài quyét tranb chà'p bang

trcing t;ii là su' kèt hdp bai n tó'thòa thuàn va tài phàn.

Cu thè. thóa thuàn làm tién de elio phàn qut va khóng

thè có phàn qut thồt ly nhùng u tó' dà diicic thòa

tbn. Do vày. vi bà't ky ly do gì. nèu mot tó chùc trong tài

chia ra meit pbàn qut nào dò ma khóng dUa trèn ed sd sii

thóa tbn giùa càc ben thi dò hồn tồn khóng phài là

meit pb;ìn eiut trong tài theo dùng ngbia cùa nò.

293Phu thc vào dàc dièm phàt trién kinb tè - xà bòi

éng nhu tàp qn phàp lt cùa mói nu'óc. ciui nò mò

hình tó chùc trong tài trén thè giói khà da dang vc'ii :ribùng

tèn goi khóng gió'ng nhau ' nhu'ng chu u tón tai di hai

hình thùc là trong tài vu viéc va trong tài thiidng trU-.

Trong tài vu viéc (hay con goi là trong tài ad-hoc) là

hình thùc trong tài dUcJc làp ra de giài quyét nbùng tranh

chà'p cu thè khi có yèu càu va tU giài thè kbi giài qu>ét

xong tranh chà'p dò.

Dàe dièm ed bàn cùa trong tài vu vièc khóng chi ò chó

là khòng có tru sd va khòng hình thành bó mày ce dinh,

ma con khóng thó'ng nhà't lé tbc mot càch òn dinh vào

' Ị nhiéu niióc, càc to chùc trong tài diMc thành làp vtìi tén goi là "trung tàm"

nhuf Trung tàm tr(3ng tài quò'c tè Hong Kong (HKIAC), Trung tàm trdng

tài quò'c té'Kuala Lampur (Kuala Lampur Regional arbitration Centi-e),

Trung tàm trong tài quò'c tè Singapo (SIAC) ... nhUng ed che h(jnt dóng

nhu mot Cóng ty dóc làp. NgU(3c lai, khòng it nUc'ic lai dàt trong tài di

.su bào tr(3 cùa mot ed quan nhà nuóc (d Thài Lan. Vièn trong tai ti-uc

thc Bó tù phàp) hồe dàt canh phòng thudng mai va eòng ngh.òp (nhù

ò Viét Nam, Thuy Dién ...). O Còng hồ Lién bang Due, Trung Qc va

mot so nuóc khàc thi trong tài thudng mai lai dùcJc tó chùc theo chn:4 'ncjt

Uy ban dntenatiunnal Economie and Trade arbitration CaimniiSiion). Vi

du: trong tài thUdng mai Stockholm (Thuy Dién) dù(lc thành hip tù nàm

1917, trUc thuòc Phòng thudng mai Stockholm. có khà nàng the ly, ffiài

quyèt hàu hét càc loai tranh chà'p thifdng mai hién có d cà trong a ngồi

nùóe, Hièp hói trcing tài Hoa Ky (AAA: American Arbitration .As,s-,riation)

dU(3c thành làp nàm 1926. có tru sd chinh ti New York va 42 chi nhành

tal My, vói gàn 400 nhàn vièn chuyèn tràch, 60.000 trong tài vV>n. hiép

hói trc)ng tài hàng h.ii I^ndon vói bàn Qui tàc trong tài ban hJnb nàm

1987 (L.M.A..A London Mantime .Arbitrators as'.;(x-iation Teiuit) va càc

phu lue kèm theo. vòn dU(3c coi nhU m(3t qui che chuàn mUe.294bàt ky nuit ejiii tàc xét xu nao. \'c imiiyèn tàc. càc ben tham

già khóng bi ràng bc Imi cac lui dinh pbàp ly vé tò'tung.

cbcing nào nguvén tàc xct xù khach (pian dUdc b;io dàm.

Triing tai vu \iéc la bình ihùc tó chùc ddn giàn, khà

linh boat va meni déo vé phudng thùc hoat dòng nén nói

chung pbù bop vói nhùng tranb chàp ìt tinh tiét phùe tap,

có nhu càu giài quvc^i nhanh chóng va nhàt là càc ben

tranb chà'p có kién tbiic va biéu bièt vé phàp luàt, cùng

nhu có kinh nghiém tranh tung. Tuy vày, trèn thiic te so'

hicing c;ic vu tranh chàp diidc giài qu't thóng qua hình

thùc trong tài vu viéc khòng nhiéu.

Trciiig tài thng trUc (có khi con dUde gqi là trong tài

qui che) là nhùng trong tài có hình thành tó cbùe, eó tru sd

ón etiiib. eó Danh sàeh trong tài vién va boat dòng theo

diéii le rièng. Có thè nói. phàn lón càc tó cbùe trong tài

lón. có uy tin trén thè giói déu dUde thành làp theo mò

hình này.

Dàc diém éa trong tài thng tnic là qui che tó' tung

chat che. Bòi vi, mói tó cbùe trong tài thng tnic déu có

diéu lè rièng nén có diéu kién sua dói, bó sung hồn thién

de ngày càng thicb ùng vói nhùng dièu kién va dòi hòi éa

tbiic tién. Hdn nùa de tàng cng khà nàng canh tranh,

ngồi vièc ha thà'p bièu phi, càc tó cbùe trong tài trén thè'

giói déu eó' gang cài tién de rùt ngàn thói gian tó' tung va

diia vào danh sàeh trong tài vién nhùng ngUdi eó uy tin,

bièu bièt róng va giàu kinh nghiém trong lình viie giài

quyét t r a n h chàp. Day chinb là mot trong nhùng yéu tò'

gop phàn nàng cao chat hidng boat dóng cùa càc tó chùc

trong tài, làm ebo bình thùc giài quyé't tranh chàp bang

trong tài ngày càng cbièm Uu thè. hà'p dàn giói kinh doanh

nhiéu hdn.

295d. Cuài quyét ti'anh chàp kinh cioanb liàng Toa ;ìn là

hình thùc giài quyét tranb cha]) do ed quan tài plu'ai cùa

nhà mióc thiic hién.

Thóng thng tbi binb thu'c giài qut tranh chrip

thóng qua Tòa àn diieJe tièn hành kbi ma \'ièc àp dung ed

che tliUdng hidng bồc bòa giai khóng C(') hièu quà ,'à càc

ben tranh ehàp cùng khóng tboa thuàn dua vu tranh chàp

ra giài quyé't tai trong tài.

Pham vi va thàm quyén cùa Tòa àn trong vice giài

quyé't tranh'chà'p trong kinh doanh diidc phàp luut nuii

mióc qui dinh khàc nhau. trong dò co hai khuynlh hu'òng

chù yèn thUdng thà'y là:

1. Tó chùc càc Tòa chun tràch (hay Tòa àn chuyén

biét) de giài quyét càc tranh chàp trong kinb d o a i b vói

tinh chat là mot dang tranh chàp dàe thù. Vi du ci Phàp,

Tòa ThUdng mai tón tai dóc làp vé màt tó chùc vóli '.''óa àn

thng va chi xét xù sd thàm. Thàm phàn hàu hcìt là càc

thUdng già giàu kinh nghiém, làm viéc tinh ngiuxén va

khóng hUdng lUdng. 0 Còng bòa hièn bang D*ùc. Tòa

thUdng mai cùng dUde thành hip vói tu' càch là tòa die hip,

có thàm qun giài qut càc tranh chà'p ma ea; ben

dUdng sii là thUdng già.

2. Trao thàm quyén giài quyét càc tranb chàip trong

kinh doanh che Tòa àn thUdng (Tòa dàn sU). "Vi dia j nc

Cóng bòa nhàn dàn Trung Hua, Tòa àn thu'dng ecò thàm

quyén tuyén bó' phà san doanb nghiép. O My. NKàt va

nhiéu mióc khàc, moi tranh chà'p tbiidng mai deui (lo Tòa

àn thuòng giài quyèt. vói quan niém cho ràng. inveii tranh

chà'p trong kinh doanh thiie chat cùng chi là mcit dlaig cùa

tranh chàp dàn sii ma thói.

296Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương IX: Giải quyết tranh chấp kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×